Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Kanálizácia a ČOV - rozšírenie".

Oznámenie o začatí územného konania

07.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SU/144873/2019 -Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
o 7-10-2019 
1 
080 O l Prešov 
V Prešove dňa: 27.09.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"Kanálizácia a 
ČOV -rozšírenie" 
Dňa 04.09.2019 podala Obec Mirkovce, zo sídlom Mirkovce 65, 082 06 Žehňa, na 
stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : "Kanálizácia a ČOV-rozšírenie". 
Členenie stavby: 
SO O l -Kanalizácia 
Líniová inžinierska stavba "Kanálizácia a 
ČOV -rozšírenie" bude umiestnená na pozemku 
parc. 
č. KN-C 290/3 k.ú. Mirkovce. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle§ 119 ods.3 zákona 
č. 50/1976 
Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte Íen "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov oznamuje 
podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom konania o umiestnení stavby: 
"Kanálizácia a ČOV -rozšírenie" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s§ 36 odst.4 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 31.10.2019 o 9,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby 
je možné 
nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na Ms Ú v Prešove, 
Stavebnom 
úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 
33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny 
poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého 
si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a obce Mirkovce a zverejnená na internetovej 
stránke mesta Prešov (www.presov.sk) a obce Mirkovce. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Ing. Jozef uka 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na 
úradnej tabuli obce Mirkovce a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce 
Mirkovce a zverejnená na internetovej 
stránke obce Mirkovce 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z 
úradnej tabule obce Mirkovce a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule obce Mirkovce a z internetovej stránky obce Mirkovce 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov a zverejnená na internetovej 
stránke mesta Prešov. • O 7 -10-2019 · 
·Dna ................................ . 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z 
úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule mesta Prešov a z internetovej stránky mesta Prešov 
Dňa .................................... .. 
Pečiatka a podpis 


    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)