Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred ukončením: "Modernizácia a dostavba polikliniky".

Oznámenie o začatí konania

14.03.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císlo: SU/2764/22144/2018-Se 
MESTO PREŠOV 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 13.03.2018 
Oznámenie o začatí konania 
o zmene stavby pred ukončením 
(Verejná vyhláška) 
Dňa 08.02.2018 podala spoločnost' Pharma plus, spol. s.r.o., Čapajevova č. 23, 080 Ol 
Prešov na stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby: "Modernizácia 
a dostavba polikliniky" pred ukončením, na ulici Levočská č. 18 v Prešove, na pozemku 
parc. 
č. KN-C 3124 a KN-C 3125, katastrálne územie Prešov, na ktorú bolo vydané Mestom 
Prešov stavebné povolenie dňa 21.11.2008 pod číslom B/24267/2008-Se. Zmena stavby pred 
ukončením spočíva vo vytvorení plnohodnotného 4.NP na dvornom krídle polikliniky. 
Na 4.NP bude pochôdzná terasa, ako v pôvodnom riešení. Navrhované riešenie 
nenarušuje pôvodnú výškovú 
zástavbu budovy. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zák. č. 5011976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel /stavebný zákon/, 
v súlade 
s§ 61 ods. 4 a § 68 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania 
v predmetnej veci a 
zároveň nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené 
s miestnym 
zisťovaním na deň: 
10.4.2018 o 11.00 hod. 
so stretnutím na: MsÚ 
Prešov, Jarková č. 26, zasadačka na l. poschodí 
Účastníci konania môžu do 10.04.2018 nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na MsÚ 
Prešov -stavebnom úrade, po telefonickom dohovore a svoje námietky môžu uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 
l stavebného zákona neprihliadne. 
Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 
moc v zmysle 
§ 17 ods. 4 správneho poriadku. 
------
-2-
Táto verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní 
na úradnej tabuli mesta a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza 
na stránke www.presov.sk 
.. 
Vyvesené dňa .................................. . Zvesené dňa .................................. . 
Pečiätk:~;p6dp}s•.~. 
J,,"' . ,,'' .· r 
-._, .::: 
Na vedomie: 
l. Pharma plus, spol. s.r.o. Čapajevova č. 23 080 Ol Prešov 
2. MsÚ Prešov-OHAM Jarková č. 24 080 Ol Prešov 
3. ORHaZZ Požiamická č. l 080 Ol Prešov 
4. Projektant: HYDROARCH, s.r.o. Šafárikova č. 20 080 Ol Prešov 
CO/ 
MsÚ Prešov-Stavebný úrad 
Vybavuje: 
Marián Seman e-mail: marian.seman@presov.sk 
8 051/3100534 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)