Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: TOBA s. r. o., naposledy sídlo/pobyt: Sekčovská 54, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' 
. 
< 
-
-
Číslo: 1 009517 40/2018 
Dátum: 15.05.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 
O l Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: TOBA s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Sekčovská 54, 080 O 1 Prešov Písomnosť č. 100861011/2018 zo dňa 02.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, U 
urbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100861011/2018 
zo dňa 02.05.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
·-' ' 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)