Zaslanie oznámenia o upustení od dražby: JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, 010 07 Žilina.

21.10.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)