Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Špala, naposledy bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 7. 05. 2018 
-··o '1 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 050238112018 V Prešove 14. 5. 2018 
Adresát písomností: 
Miroslav Špala 
naposledy bytom 
Prešov VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 050238112018 zo dúa 14. 5. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov. Hlavná 73,080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č. k. 050238112018 zo dúa 14. 5. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, J arková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deú doručenia. 
/ 
~ 
CZLe1/)1,Zvt/' 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)