Prerušenie distribúcie elektriny: čast mesta Prešov - ul. Okrajová nepárne č.d. 1 až 19, párne č.d. 2 až 18; ul. Kraskova nepárne č.d. 3 až 11. párne č.d. 8 až 14 v termíne 6. jún 2018 od 07:20 h do 17:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

17.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo. 
Vybavuje 
T etefón/E -mail 
Miesto/Datum 
Vážený zákazník, 
l 
4/238259/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l< ošice/16.05.20 18 
4/238259/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
čast mesta Prešov -ul. Okrajová nepárne č.d. 1 až 19, párne č.d. 2 až 18; ul. 
Kraskova nepárne 
č.d. 3 až 11. párne č.d. 8 až 14 
v termíne 
6. 
jún 2018 od 07:20 h do 17:00 
h Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke 
miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911(ošice 
Slovenská republika 
Spoloi:nostJ• zapiodnil v Obchodnom 
res"'" Okres~éh~ >~Ou 1\o:irce l, 
oddiel Sa, v!olka 1411/V 
IČO· ::J6 
589 361] DIČ· 2022082997 
IČ OPli 51\202~0829'17 
Bankove >i>OJen.~. Cit•b•nk Europe plc, 
pobotko <ohr~niČ~eJ banky, 
t u' 2008488108/8130 
BA~ J Si< O "l 8130 0000 0020 0848 Cl JB 
51[ OTIS1'.8A 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)