Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín Školu umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 4681/1 v k. ú. Prešov.

30.10.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)