Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59 - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

31.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)