Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59 - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

31.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)