Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

12.11.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)