Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 3074, 3067/3 v k. ú. Nižná Šebastová.

20.11.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)