Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu odstránenia chýb z minulosti a zosúladenia vlastníckych práv s reálnym užívaním pozemkov.

Zámer zámeny pozemkov

15.05.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
zverejňuje 
na základe uznesenia zo 43. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 910/2018 zo dňa 25. 4. 2018 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a 
doplnkov Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
odstránenia chýb z minulosti a zosúladenia vlastníckych 
práv s reálnym užívaním pozemkov 
v súvislosti s výstavbou Nábrežnej komunikácie v investorstve SSC zámenou pozemkov 
s doplatkom rozdielu cien nasledovne: 
novovytvoreného pozemku parc. 
č. KNC 9771/37, k. ú. Prešov o výmere 28 m
2, 
zastavaná 
plocha, LV č. 6492 vo vlastníctve mesta Prešov, umiestneného za obslužnou komunikáciou, 
za 
novovytvorený pozemok parc. 
č. KNC 7253/11, k. ú. Prešov o výmere 9 m
2, 
zastavaná plocha, 
LV č. 7023 vo vlastníctve Margity Čačovej, Pod Kalváriou 38, 080 Ol Prešov, ktorý je 
súčasťou obslužnej komunikácie a chodníka v zmysle GP č. 048/2017 zo dňa 8. 8. 2017, 
vyhotoveným GEODAT REAL, s.r.o., Vansovej 55, 064 Ol Stará Ľubovňa, lokalita-súčasť 
Ulice Pod Kalváriou 
s 
finančnou kompenzáciou vo výške 346,75 €. 
Makara 
majetku mesta 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
na základe uznesenia z 43. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 908/2018 zo dňa 25. 4. 2018 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER 
DLHODOBÉHO PRENÁJMU 
nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory športu 
pre žiakov materských a základných škôl v meste 
Prešov, za účelom výstavby štyroch 
antukových tenisových kurtov a desiatich nových parkovacích miest, a to novovytvoreného 
pozemku parc. 
č. KNC 16281178, ostatná plocha, o výmere 4265 m
2, 
vytvoreného GP č. 
267/2018 zo dňa ll. 5 2018, vyhotoveným GEOPLAN, Ing. Ľudovít Bakoň, 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z parc. č. KNC 16281/1, ostatná plocha, 
o výmere 
23 304m
2, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita-areál ZŠ Mirka Nešpora 2, pre OZ, 
PROFITENNIS 
ACADEMY, Mirka Nešpora 65, 080 Ol Prešov, IČO: 42239192, na 
dobu 15 rokov 
-za cenu 1,-€/m
2
/rok. 
) 
1''~-
, ---------
JUDr·.--Miroslav akara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)