Oznámenie mesta Prešov - Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o prerokovaní.

Oznámenie mesta Prešov

14.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
OZNÁMENIE 
i 4. 05. 
V Prešove 11.5.2018 
OHAM/2018/7264 
Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka Prešov 
Vec 
Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 
2017 Územného plánu mesta Prešov 
-oznámenie o prerokovaní 
V 
súlade s ustanoveniami§ 17 a§ 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a 
v 
súlade 
s uznesením MsZ č. 
726/2017 zo dňa 28.6.2017, Mesto Prešov, zastúpené Odborom 
hlavného 
architekta, zabezpečuje Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov. 
Mesto Prešov v zmysle § 22 ods. 1 Stavebného zákona oznamuje, že 
zvoláva prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, ktoré sa 
uskutoční dňa 
24.5.2018 (štvrtok) o 16,00 hod. 
v 
zasadačke Mestského úradu v Prešove, Jarková ulica č. 24, 1. poschodie. 
Návrh zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov je vyvesený na verejné 
nahliadnutie v budove Mestského úradu Prešov, na Odbore hlavného architekta, Jarková 24, 
3. poschodie, a na webovej stránke www.presov.sk v sekcii Občan l Územný plán 
mesta 
Prešov l Návrh zmien a doplnkov 2017 ÚPN mesta Prešov, kde sa s ním môžete oboznámiť 
v termíne od 15.5.2018 do 15.6.2018. 
V 
zmysle Stavebného 
zákona § 22 
ods. 1 je verejnosť oprávnená podať pripomienky 
k návrhu do 
30 
dní odo dňa oznámenia osobne na Odbore hlavného architekta alebo na 
adresu Mestský úrad Prešov, Odbor hlavného architekta, Jarková 24, 080 01 Prešov, príp. 
na e-mailovú adresu podatelna@presov.sk v termíne do 15.6.2018. 
4?;· 
',/ ./ Ing. arch. Mária Čutková 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
MestskY úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel __ +421(51)31001111 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radn1ca@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)