Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa.

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

11.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
0(67235(â290HVWVNê~UDGY3UHãRYH+ODYQi3UHãRY


 

 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 

 
 
 
 
zYHUHMQHQêY ]P\VOH†9 ods. 2 ]iNRQD615 þ=ER REHFQRP]ULDGHQtY ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
 
 
 
'Hvyvesenia:
11.05.2018
 
 
 
Koniec lehoty SRþDV NWRUHMP{åXRE\YDWHOLD PHVWD 3UH?RY Y\MDGUL"k QiYUKX
]iYHUH?QpKR~?WXPHVWD3UH?RY]DURN a KRGQRWLDFHMVSUiYHv StVRPQHMIRUPH
 na adresu katarina.grocka@presov.sk, v NySLL 
aOHER ~VWQH GR ]iSLVQLFH QD 0HVWVNRP ~UDGH Y 3UHãRYH XSUHGNODGDWHĐDQiYUKX
]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN a KRGQRWLDFHMVSUiY\ 
28.05.2018 
 
 
PredkladDWHQiYUKX :  0DUWLQD.RODUþtNRYi YHG~FD
a podnikania  
 
 
'Hzvesenia: 8.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
1 
 
 

V zmysle † ]iNRQD ? = ] R UR]SRþWRYêFK SUDYLGOiFK ~]HPQHM
VDPRVSUiY\ Y ]QHQt ]PLHQ D doplnkov ćDOHM OHQ ]iNRQ SUHGNODGiPH 0V=
v 3UHãRYH ]iYHUHþQê ~þHW PHVWD NWRUpKR V~þDVĢRX MH DM ILQDQþQp XVSRULDGDQLH Y?VOHGNX
KRVSRGiUHQLD]DURk 2017. 
3UHURNRYDQLH]iYHUHþQpKR~þWXPHVWDVDX]DWYiUDMHGQêP] WêFKWRYêURNRY 
a) FHORURþQpKRVSRGiUHQLHVDVFKYDĐXMHEH]YêKUDG, 
b) FHORURþQpKRVSRGiUHQLHVDVFKYDĐXMHV YêKUDGDPL 
$NVD]iYHUHþQê~þHWmesta VFKYiOLV YêKUDGDPLPHVWVNp]DVWXSLWHĐVWYRMHSRYLQQp
SULMD"RSDWUHQLDQDQiSUDYXQHGRVWDWNRY 
 
1. 3OQHQLHUR]SRþWXSUtMPRYD YêGDYNRY 
 
5R]SRþHWPHVWD3UHãRYQDURN7 EROVFKYiOHQêGĖD14. 12. 2016 X]QHVHQtP MsZ 
v 3UHãRYH þ539/2016 s ~þLQQRVĢRX RG 6 v FHONRYRP REMHPH SUtMPRY 
76 664 989,00 ¼D YêGDYNRY 76 664 989,00 ¼5R]SR?WRYpRSDWUHQLDEROLSR?DVURND 2017 
VFKYiOHQp0V= mesta 3UHãRY 6 NUiW]WRKRUD]EROUR]SR?HWPHVWDXSUDYHQ?SRVFKYiOHQt
]iYHUH?QpKR ~?WXmesta za rok 2016 a v piatich SUtSDGRFK QD ]iNODGHX]QHVHQtMsZ 
v 3UHãRYHa to nasledovne: 
  
 þ 667/2017 ]RGĖD 26.04.2017 ~þLQQRVĢ 05.05.2017 
 þ]RGĖD ~þLQQRVĢ 
 þ]RGĖD ~þLQQRVĢ 
 þ]RGĖD ~þLQQRVĢ 
 þ]RGĖD ~þLQQRV" 
 
 5R]SRþHW PHVWD ERO SRþDV URND 7 XSUDYRYDQê DM UR]SRþWRYêPL RSDWUHQLDPL
VFKYiOHQ?PLSULPiWRURPPHVWDD to 9 NUiW&HONRYêUR]SRþHWSR~SUDYiFKEROY SUtMPRYHM
a YêGDMRYHMþDVWL82 614 089,41 ¼ 
 
Plnenie SUtMPRYHMþDVWLUR]SRþWXSUHGVWDvuje sumu 75 582 740,20 ¼5R]SRþWRYDQp
SUtMP\EROLY sume 73 155 412,22 ¼þRMH88,55 % k XSUDYHQpPXUR]SRþWXD QHUR]SRþWRYDQp
SUtMP\EROLY sume 2 427 327,98 ¼ 
3OQHQLHYêGDYNRYHMþDVWLUR]SRþWXSUHGVWDYXMHVXPX67 874 757,72 ¼5R]SRþWRYDQp
Y?GDYN\ Eoli v sume 65 684 134,56 ¼ þR MH79,51 % k XSUDYHQpPX UR]SRþWX
a QHUR]SRþWRYDQpSUtMP\EROLY sume 2 190 623,16 ¼ 
 
3OQHQLHUR]SRþWXSUtMPRYSRGĐD),1-12 
 
^ƉŽůƵDĞƐƚŽǀƌĄƚĂŶĞƌŽnjƉŽēƚŽǀljĐŚŽƌŐĂŶŝnjĄĐŝş 
  Ekon. ^ĐŚǀĄůĞŶlj hƉƌĂǀĞŶlj ^ŬƵƚŽēŶŽƐƛ 
 
^ŬƵƚŽēŶŽƐƛ 
 
^ŬƵƚŽēŶŽƐƛ 
klasif. ƌŽnjƉŽēĞƚ rozpŽēĞƚ k 31.12.2017 
 
EĞƌŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠ 
 
ZŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠ 
ĞǎŶĠƉƌşũŵLJ 59 135 293,00 62 380 419,24 65 351 512,37 
 
1 926 627,98 
 
63 424 884,39 
<ĂƉŝƚĄůŽǀĠƉƌşũŵLJ 10 390 500,00 10 787 848,27 2 774 432,85 
 
0,00 
 
2 774 432,85 
WƌşũŵŽǀĠ FO 7 139 196,00 9 445 821,90 7 456 794,98 
 
500 700,00 
 
6 956 094,98 
Spolu 76 664 989,00 82 614 089,41 75 582 740,20 
 
2 427 327,98 
 
73 155 412,22 
 
  
   
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
2 
 
 

DĞƐƚŽWƌĞƓŽǀ 
ĞǎŶĠƉƌşũŵLJ 56 969 284,00 60 039 877,45 60 827 110,20 
 
127301,43 
 
60 699 808,77 
KaƉŝƚĄůŽǀĠƉƌşũŵLJ 10 390 500,00 10 787 848,27 2 773 474,06 
 
0 
 
2 773 474,06 
WƌşũŵŽǀĠ&K 7 139 196,00 9 444 448,69 7 216 012,44 
 
500 700,00 
 
6 715 312,44 
Spolu 74 498 980,00 80 272 174,41 70 816 596,70 
 
628 001,43 
 
70 188 595,27 
ZŽnjƉŽēƚŽǀĠŽƌŐĂŶŝnjĄĐŝĞ 
   ĞǎŶĠƉƌşũŵLJ 2 166 009,00 2 340 541,79 4 524 402,17 
 
1 799 326,55 
 
2 725 075,62 
<ĂƉŝƚĄůŽǀĠƉƌşũŵLJ 0,00 0,00 958,79 
 
0,00 
 
958,79 
WƌşũŵŽǀĠ&K 0,00 1 373,21 240 782,54 
 
0,00 
 
240 782,54 
Spolu 2 166 009,00 2 341 915,00 4 766 143,50 
 
1 799 326,55 
 
2 966 816,95 
 
3OQHQLHUR]SRþWXYêGDYNRYSRGĐD),1-12 
 
^ƉŽůƵDĞƐƚŽǀƌĄƚĂŶĞƌŽnjƉŽēƚŽǀljĐŚŽƌŐĂŶŝnjĄĐŝş 
 
EĞƌŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠ 
 
ZŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠ 
610 19 640 695,61 20 804 897,00 20 790 535,33 
 
3 415,14 
 
20 787 120,19 
620 7 179 075,56 7 633 149,19 7 594 785,19 
 
0,00  7 594 785,19 
630 18 971 197,90 20 089 696,08 19 913 214,21 
 
1 736 116,76 
 
18 177 097,45 
640 9 886 120,93 10 961 324,87 10 321 284,92 
 
11 891,26 
 
10 309 393,66 
650 429 000,00 170 842,00 142 304,51 
 
0,00 
 
142 304,51 
600 56 106 090,00 59 659 909,14 58 762 124,16 
 
1 751 423,16 
 
57 010 701,00 
700 18 447 379,00 20 028 672,27 5 765 816,03 
 
0,00 
 
5 765 816,03 
800 2 111 520,00 2 925 508,00 3 346 817,53 
 
439 200,00 
 
2 907 617,53 
spolu 76 664 989,00 82 614 089,41 67 874 757,72 
 
2 190 623,16 
 
65 684 134,56 
DĞƐƚŽWƌĞƓov 
   610 5 795 735,00 6 159 214,59 5 969 532,97 
 
0,00 
 
5 969 532,97 
620 2 255 961,00 2 386 328,02 2 247 583,81 
 
0,00 
 
2 247 583,81 
630 14 604 946,00 14 269 114,46 12 406 522,50 
 
117 836,76 
 
12 288 685,74 
640 9 614 535,00 10 597 057,44 10 020 290,41 
 
9 220,80 
 
10 011 069,61 
650 429 000,00 170 842,00 142 304,51 
 
0,00 
 
142 304,51 
600 32 700 177,00 33 582 556,51 30 786 234,20 
 
127 057,56 
 
30 659 176,64 
700 18 411 069,00 19 400 389,79 5 419 163,52 
 
0,00 
 
5 419 163,52 
800 2 111 520,00 2 925 508,00 3 346 817,53 
 
439 200,00 
 
2 907 617,53 
spolu 53 222 766,00 55 908 454,30 39 552 215,25 
 
566 257,56 
 
38 985 957,69 
ZŽnjƉŽēƚŽǀĠŽƌŐĂŶŝnjĄĐŝĞ 
   610 13 844 960,61 14 645 682,41 14 821 002,36 
 
3 415,14 
 
14 817 587,22 
620 4 923 114,56 5 246 821,17 5 347 201,38 
 
0,00 
 
5 347 201,38 
630 4 366 251,90 5 820 581,62 7 506 691,71 
 
1 618 280,00 
 
5 888 411,71 
640 271 585,93 364 267,43 300 994,51 
 
2 670,46 
 
298 324,05 
650 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
 
0,00 
600 23 405 913,00 26 077 352,63 27 975 889,96 
 
1 624 365,60 
 
26 351 524,36 
700 36 310,00 628 282,48 346 652,51 
 
0,00 
 
346 652,51 
800 0,00 0,00 0,00 
 
0,00 
 
0,00 
spolu 23 442 223,00 26 705 635,11 28 322 542,47 
 
1 624 365,60 
 
26 698 176,87 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
3 
 
 

3OQHQLHUR]SRþWX  v ¼ 
 
9êYRMSUtMPRYPHVWD 
 

 
 
6NXWRþQRVĢ 8SUDYHQê
UR]SRþHW 
 
2 014 2015 2016 2017 2017  
%HåQpSUtMP\ 53 502 789,64 56 862 822,92 61 568 211,10 63 424 884,39 62 380 419,24 
%HåQpYêGDYN\ 54 417 076,53 52 888 190,25 53 168 905,44 57 010 701,00 59 659 909,14 
9êVOHGRNEHåQpKRUR]SRþWX -914 286,89 3 974 632,67 8 399 305,66 6 414 183,39 2 720 510,10 
  
 
  
.DSLWiORYpSUtMP\ 10 229 418,80 5 314 928,32 1 544 825,43 2 774 432,85 10 787 848,27 
.DSLWiORYpYêGDYN\ 7 444 170,80 5 222 699,63 5 222 529,17 5 765 816,03 20 028 672,27 
9êVOHGRNNDSLWiORYpKR
UR]SRþWX 2 785 248,00 92 228,69 - 3 677 703,74 -2 991 383,18 -9 240 824,00 
  
 
  
)LQDQþQpRSHUiFLHSUtMPRYp 1 581 301,56 447833,11 4 960 259,55 6 956 094,98 9 445 821,90 
)LQDQþQpRSHUiFLHYêGDYNRYp 3 209 866,95 2 893 575,41 2 604 337,31 2 907 617,53 2 925 508,00 
5R]GLHO]ILQDQþQêFKRSHUiFLt -1 628 565,39 - 2 445 742,30 2 355 922,24 4 048 477,45 6 520 313,90 
 
 
 
  
3UtMP\FHONRP 65 313 510,00 62 625 584,35 68 073 296,08 73 155 412,22 82 614 089,41 
9êGDYN\celkom 65 071 114,28 61 004 465,29 60 995 771,92 65 684 134,56 82 614 089,41 
5R]GLHOSUtMPRYDYêGDYNRY 242 395,72 1 621 119,06 7 077 524,16 7 471 277,66 0,00 
5R]GLHOSUtMPRYDYêGDYNRY
SRY\O~þHQtILQDQþQêFK
RSHUiFLt 1 870 961,11 4 066 861,36 4 721 601,92 3 422 800,21 -6 520 313,90 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
4 
 
 

9êYRM YêGDYNRYPHVWD 
 
 

 
 
1. 1 3UtMP\UR]SRþWXPHVWD 
 
&HONRYê REMHPGDĖRYêFK SUtMPRY predstavuje sumu 42 060 817 ¼ 2SURWL
SUHGFKiG]DM~FHPXURNX]D]QDPHQiYDPHQiUDVW GDĖRYêFKSUtMPRY o 2 390 064 ¼ 
 
 
3OQHQLHGDĖRYêFKSUtMPRY  
 
 Y¼ 
 2014 2015 2016 2017 
9êQRVGDQH]SUtMPRYSUHPHVWR 24 146 374 27 085 804 30 905 746 33 190 811 
'DĖ]QHKQXWHĐQRVWt 5 644 845 5 670 895 5 794 144 5 910 851 
'DĖ]DSVD 89 395 85 455 50 310 53 386 
'DĖ]DQHYêKHUQpKUDFLHSUtVWURMH 2 035 1 408 660 1 980 
'DĖ]DSUHGDMQpDXWRPDW\ 5 494 5 467  5 603 6 451 
'DĖ]DXE\WRYDQLH 28 941 35 639  50 838 55 112 
'DĖ]DXåtYDQLHYHUHMQpKRSULHVWUDQVWYD 69 742 70 779 50 227 54 364 
3RSODWRN]DNRPXQiOQHRGSDG\D'62 2 814 634 2 721 568 2 813 225 2 786 844 
,QpGDQH- ]R]UXãHQêFKSRSODWNRY 0 1 304 0 1 018 
S p o l u 32 801 460 35 678 319 39 670 753 42 060 817 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
5 
 
 

'DĖRYpSUtMP\? UR]KRGXM~FLSRGLHOQDSOQHQt 
 

 
1HGDĖRYp SUtMP\ SUHGVWDYXM~ VXPX7 694 071 ¼Z WRKR QHGDĖRYp SUtMP\
UR]SR?WRY?FKRUJDQL]iFLtGRVLDKOLY??NX2 615 839 ¼ a nHGDĖRYpSUtMP\0VÒGRVLDKOLYêãNX
5 078 232 ¼. PDWULDVHPWLHWRSUtMP\ 
 
3UtMP\ ] podnikania a z YODVWQtFWYD V~ Y sume 1 575 163 ¼ 9UR]SRþWRYêFK
RUJDQL]iFLiFK SUHGVWDYXM~ SUtMP\sumu 131 814 ¼ a pre 0VÒboli v sume 1 443 349 ¼. 
 
3UH0VÒ 
3UtMP\] podnikania v sume 585 000 ¼: 
- SUtMP\] dividend Spravbytkomfort, a.s. 585 000 ¼ 
 
3UtMPy z SUHQiMPXPDMHWNXPHVWD v sume 858 349 ¼: 
- SUtMP\] SUHQiMPXOHVQêFKSR]HPNRY 29 155 ¼ 
- pUtMP\] SUHQijmu pozemkov 266 517 ¼ 
- SUtMP\] SUHQiMPXQHE\WRY?FKSULHVWRURY  108 638 ¼ 
- pUtMP\z SUHQDMDWêFKQiMRPQêFKE\WRY 405 972 ¼ 
- RVWDWQpSUtMP\] SUHQiMPXPDMHWNX 48 067 ¼ 
 
$GPLQLVWUDWtYQHD LQpSRSODWN\ v sume 3 820 845 ¼ z toho: 
AGPLQLVWUDWtYQHD LQpSRSODWN\UR]SR?WRY?FKRUJDQL]iFLtGRVLDKOLY??NX2 349 931 ¼
$GPLQLVWUDWtYQHD LQpSRSODWN\0VÒGRVLDKOLYêãNX1 470 914 ¼D patria sem: 
6SUiYQH SRSODWN\ EROL QDSOQHQpv sume 275 101 ¼ ] NWRUêFK QDMYlþãt REMHP
SUHGVWDYXM~VSUiYQHSRSODWN\]Dmatriku a oddeOHQLHNOLHQWVNpKRFHQWUDY sume 105 ¼
2VWDWQp VSUiYQH SRSODWN\ V~ ] SUHYiG]NRYDQLa YêKHUQêFK SUtVWURMRY Y VXPH  ¼
z þLQQRVWLVWDYHEQpKR ~UDGX84 034 ¼ a ] RVWDWQêFK VSUiYQ\FK SRSODWNRY SRGĐD SODWQpKR
VDG]REQtNDSRSODWNRY v celkovom objeme 24 963 ¼ 
Pokuty a sankcie EROLQDSOQHQpY sume 48 819 ¼= SULHVWXSNRYpKRNRQDQLDPHVWVNHM
SROtFLH44 639 ¼SRNXW\SHQiOHD LQpVDQNFLH? PHVWVNêPDMHWRN260 ¼ a RVWDWQpSRNXW\
a sankcie 3 920 ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
6 
 
 

Poplatky z QHSULHP\VHOQpKRSUHGDMDD SUHGDMDVOXåLHEY sume 1 122 225 ¼EROLWYRUHQp 
3UtMP\]DãNROQpD VWUDYQp]o siedmich PDWHUVNêFKãN{O, NWRUpQLHV~SUiYQ\PL 
subjektmi, boli v sume 123 063 ¼ 
3UtMP\]DRSDWURYDWHĐVN~VOXåEX 174 392 ¼ 
3UtMP\]DUR]YR]VWUDY\? VRFLiOQDREODVĢ 1 739 ¼ 
3UtMP\] SUHYiG]NRYDQLDSDUNRYtVN 285 694 ¼ 
PrtMP\] QiMRPQêFKE\WRY 228 197 ¼ 
3UtMP\]DVOXåE\sSRORþQpKRREHFQpKR~UDGX ± VWDYHEQê~UDG 70 436 ¼ 
3UtMP\]DVOXåE\VSRORþQpKRREHFQpKR ~UDGX? P]GRYiDJHQGD 19 980 ¼ 
3UtMP\]o stravQpKR 0VÒD MsP 156 044¼ 
3UtMP\RVWDWQp 62 680 ¼ 
ĆDO?LHDGPLQLVWUDWtYQHSRSODWN\D LQpSRSODWN\D platby V~WYRUHQpSRORåNRX 
3UtMP\]D]QHþLVĢRYDQLHRY]GXãLD 24 769 ¼ 
 
    .DSLWiORYpSUtMP\ z odpredaja PHVWVNpKRPDMHWNX boli v sume 1 558 958 ¼ 
- z predaja pozemkov 983 582¼ 
- z predaja budov a zariadHQt 562 207 ¼ 
- z predaja bytov ± z IRQGXEêYDQLD 13 169 ¼ 
 
    ÒURN\ ] vkladov a WHUPtQRYDQêFK ~þWRY V~ Y sume 7 ¼, z toho v UR]SRþWRYêFK
RUJDQL]iFLiFKGRVLDKOLY??NX?D v 0VÒV~Y sume 7 123 ¼. 
 
2VWDWQpSUtMP\ v sume 731 910 ¼, z toho: 
2VWDWQp SUtMP\UR]SRþWRYêFKRUJDQL]iFLtGRVLDKOLVXPX134 022 ¼2VWDWQpSUtMP\
0V?V~Y sume 597 888 ¼D patria sem: 
3UtMP\ z YêĢDåNRY] ORWpULHD LQêFKSRGREQ?FKKLHU 368 691 ¼ SUtMP\] dobropisov 
75 959 ¼vritky z PLQXOêFKURNRY 102 116 ¼, z UHIXQGiFLt 19 399 ¼, LQp? RVWDWQpSUtMP\ 
31 723 ¼. 
 
    Granty a transfery z FHONRYpKR UR]SRþWX SUtMPRY SUHGVWDYXM~16 444 429 ¼ 
5R]SRþWRYp RUJDQL]iFLH WYRULOL SUtMP\ Y WHMWR NDWHJyULL Y sume 110 195 ¼ D SUtMP\ 0VÒ
SUHGVWDYXM~VXPX16 334 234 ¼. 
 V roku 2017 boli SULMDWpJUDQW\QD 
ƒ granty - 3ULPiWRUVNêSXQþ? 2017 ¼ 
ƒ granty - LQpSUtMP\- ~þHORYpILQDQþQpSURVWULHGN\ 40 ¼ 
ƒ granty - NRQFHUWURGiNRY 8 ¼ 
      1DMYlþãt REMHP WUDQVIHURY ERO XUþHQê QD ILQDQFRYDQLH SUHQHVHQpKR YêNRQX ãWiWQHM
VSUiY\QDVDPRVSUiYX6~WR 
ƒ SUHQHVHQêYêNRQY REODVWLãNROVWYD 12 310 552 ¼ 
ƒ ILQDQFRYDQLHþLQQRVWLVWDYHEQpKRporiadku 134 142 ¼ 
ƒ WUDQVIHUQDSUHQHVHQpNRPSHWHQFLHâ)5% 36 ¼ 
ƒ WUDQVIHUQDSR]HPQpNRPXQLNiFLH 6 231 ¼ 
ƒ WUDQVIHUQDSUHQHVHQêYêNRQY REODVWLåLYRWQpKRSURVtredia 8 407 ¼ 
ƒ PDWHUVNpãNRO\? SUHGãNROVNiYêFKRYD 124 041 ¼ 
ƒ WUDQVIHUãNROVNê~UDG 59 738 ¼ 
ƒ PDWHUVNpãNRO\? KPRWQiQ~G]DYãNROiFK 42 298 ¼ 
ƒ transfer na UHJLVWHURE\YDWHĐRY65D KOiVHQLHSRE\WX 29 686 ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
7 
 
 

ƒ transfer na PDWULþQ~ þLQQRVĢ 126 471 ¼ 
ƒ transfer na register adries 1 194 ¼ 
ƒ WUDQVIHUQDSUHQHVHQêYêNRQ? QDGiYN\Y HN a SUtVSHYN\N GiYNH 40 945 ¼ 
ƒ WUDQVIHUQDSUtGDYRNQDGLHĢD? RVRELWQêSUtMHPFD 37 952 ¼ 
ƒ transfer ± SUtVSHYRNQDXþHEQLFH 2 988 ¼ 
ƒ WUDQVIHUQDVRFLiOQHYHFL? zariadenia pre seniorov 1 092 140 ¼ 
 
ĆDOãLH~þHORYpWUDQVIHU\ SRVN\WQXWpY hodnotenom roku: 
ƒ projekty na podporu zamestnanosti 39 338 ¼ 
ƒ transfer iROP 56 ¼ 
ƒ YRĐE\GR9?& 76 928 ¼ 
ƒ WUDQVIHUQDYRMQRYpKURE\ 2 713 ¼ 
ƒ za povodne a YHWHUQ~VPUãĢ 58 ¼ 
ƒ GRWiFLDRG.âÒ? O\åLDUVN\NXU]?NRODY SUtURGH 136 ¼ 
ƒ transfer - MPC - 0DWLFD6ORYHQVNi- SURMHNWâNRODRWYRUHQiYãHWNêP 31 ¼ 
ƒ QiURGQêSURMHNWWHUpQQHMVRFLiOQHMSUiFH 36 817 ¼ 
ƒ SURMHNWNRPXQLWQpFHQWUXP 34 837 ¼ 
ƒ QiURGQêSURMHNWpRGSRUDRSDWURYDWHĐVNHMVOXåE\ 365 039 ¼ 
ƒ transfer =S61iUXþ9HVHOi 2 ¼ 
ƒ GHQQêVWDFLRQiU23È/ 66 ¼ 
ƒ GHQQêVWDFLRQiU6DELQRYVNi 33 ¼ 
ƒ WUDQVIHU\RGREFt 23 277 ¼ 
ƒ WUDQVIHUQDVDQiFLXURGLQQpKRSURVWUHGLDRG36. 9 300 ¼ 
ƒ GRWiFLDRGGREURYRĐQHMSRåLDUQHMRFKUDQ\65 ¼ 
ƒ GRWiFLDQDFKUiQHQ~GLHOX? NDPHURYêV\VWpP 42 327 ¼ 
ƒ UR]SRþWRYpRUJDQL]iFLH 109 236 ¼ 
.DSLWiORYpWUDQVIHU\ SRVN\WQXWpY UR]SRþWRYRPURNX: 
ƒ gUDQWý62%- QDUHNRQãWUXNFLXY\EUDQêFKSULHFKRGRYSUHFKRGFRY 5 348 ¼ 
ƒ 0â%HUQROiNRYD 778 743 ¼ 
ƒ pURMHNWWHORFYLþQH- =ââPHUDORYD=â0DWLFHVOovenskej 282 ¼ 
ƒ =â3URVWČMRYVNi- ]KRWRYHQLHSUtVWUHãNXQDGYVWXSQRXUDPSRX 8 ¼ 
ƒ projekt - 5R]ãtUHQLHNDPHURYpKRDPRQLWRURYDFLHKRV\VWpPX 10 ¼ 
ƒ oEQRYDNDPHURYpKRV\VWpPX? MVSR 30 ¼ 
ƒ dRWiFLD](QYLURIRQGX6DQiFLD KDYDULMQpKRVWDYX- Pod Wilec H{UNRX 100 ¼ 
ƒ rR]SRþWRYpRUJDQL]iFLH ¼ 
 
3UtMPRYpILQDQþQpRSHUiFLH: 
0HG]LSUtMPRYpILQDQþQpRSHUiFLHSDWULD 
a) Zostatok prostriedkov z SUHGFKiG]DM~FLFKURNRYv sume 1 940 510 ¼ 
b) Prevod z fondu: 
ƒ prevod z UH]HUYQpKRIRQGX 147 867 ¼ 
ƒ prevod z PLPRUR]SRþWRYpKRSHĖDåQpKRIRQGX 626 930 ¼ 
c) 'OKRGREp~YHU\RG(XUySVNHMLQYHVWLþQHMEDQN\Y sume 4 000 000 ¼ 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
8 
 
 

9êGDYN\UR]SRþWXPHVWD 
 
3URJUDPþ? ,QWHUQiþLQQRVĢ 
 
 RR]SRþWRYDQpYêGDYN\Y objeme 966 395,70 ¼ boli SOQHQpQD88,75 %, þRSUHGVWDYXMe 
sumu 857 654,08 ¼9êGDYN\programu EROLQDVOHGRYQp 
 
1.1 ýLQQRVĢD SUHYiG]NDPHVWVNpKR~UDGX 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume  ¼ N XSUDYHQpPXUR]SR?WX 
¼ to predstavuje 87,10 %. 
9êGDYN\Y tomto podprograme boli Y\QDORåHQp na: 
x ]DEH]SHþHQie þLQQRVWL~UDGXv HNRQRPLFNHMNDWHJyULL 630 - tovary a VOXåE\v sume 
491 650,38 ¼ 
x niNXSSUHYiG]NRY?FKVWURMRYSUtVWURMRYD ]DULDGHQtY sume 5 530 ¼, 
x v V~YLVORVWLVRvêURþtP1. StVRPQHM]PLHQN\EROLSRXåLWpILQDQ?QpSURVWULHGN\
v sume 19 456,18 ¼, 
x QDYRĐE\GR9Ò&ERORY\QDORåHQêFK 728,45 ¼ 
1.3URSDJiFLDUHSUH]HQWiFLD 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 62 905,89 ¼ N XSUDYHQpPXUR]SR?WX 
65 164,25 ¼ to predstavuje 96,53 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ UHSUH]HQWDþQp14 725,53 ¼, 
ƒ UHSUH]HQWDþQpv V~YLVORVWLVRYêURþtPStVRPQHM]PLHQN\ ¼, 
ƒ YãHREHFQpVOXåE\SURSDJiFLDUHNODPDDLQ]HUFLDGRWiFLHQDPHVWRPSRGSRURYDQp
oblasti, WUDQVIHU\]GUXåHQLDP 186,60 ¼ 
1.ýOHQVWYRY VDPRVSUiYQ\FKRUJDQL]iFLiFK 
   &HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 99 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
102 ¼WRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ þOHQVNpSUtVSHYN\99 848,71 ¼ 
1.4 &LYLOQiRFKUDQD 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPu boli v sume 79 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
95 ¼WRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ tovary a VOXåE\ Y HNRQRPLFNHM NDWHJyULLY sume 79 ¼, QD]DEH]SHþHQLH
FLYLOQHMRFKUDQ\RE\YDWHRYPHVWD3UH?RY 
1.5 2FKUDQDSUHGSRåLDUPL 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 21 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
¼WRSUHGVWDYXMH 
ƒ EHåQpYêGDYN\ ± SRåLDUQDRFKUDQD6 398,28 ¼ 
ƒ NDSLWiORYpYêGDYN\ ± SRåLDUQDRFKUDQD 8 695 ¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\? RGGREURYRĐQHM PO SR 1 400 ¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\? GREURYRĐQêKDVLþVNê]ERU 094,26 ¼. 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
9 
 
 

3URJUDPþ? ďXGVNp]GURMH 
 
      OGþHUSDOi sa ILQDQþQpSURVWULHGN\Y objeme 6 134 455,17 ¼þRSUHGVWDYXMH94,33 % 
k VWDQRYHQpPXUR]SRþWX 6 503 ¼. 9êGDYN\SURJUDPXEROLQDVOHGRYQp 
 
=DVDGQXWLDRUJiQRYVDPRVSUiY\ 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 385 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
389 ¼WRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ mzdy a odvody ± SULPiWRUYLFHSULPiWRU 99 423,16 ¼, 
ƒ odmeny a SUtVSHYN\SRVODQFRY0V=D þOHQRYNRPLVLt YUiWDQHRGYRGRY 286 172,72 ¼ 
ďXGVNp]GURMH0VÒ 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 4 830 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
5 185 ¼WRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\Y tomto podprogrDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ DSDUiW 4 365 610,49 ¼, 
ƒ PHQãLHREHFQpVOXåE\ 36 390,02 ¼ 
ƒ GHQQpFHQWUi 24 ¼, 
ƒ RSDWURYDWHĐVNi VOXåED 359 ¼, 
ƒ GHQQêVWDFLRQiU8 ¼, 
ƒ MHGiOHĖ ¼, 
ƒ WHUpQQDVRFLiOQDVOXåED ¼, 
ƒ NRPXQLWQpFHQWUXP 998,02 ¼ 
ƒ LQWHJURYDQêUHJLRQiOQ\RSHUDþQêSURJUDP ¼ 
2.3 ďXGVNp]GURMH0VÒ? SUHQHVHQêYêNRQ 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 367 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
367 ¼WRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\EROLSRVN\WQXWp]RãWiWQHKRUR]SRþWXQD]DEH]SH?HQLHSUHQHVHQpKRY?NRQXSUH
MHGQRWOLYpREODVWL 
ƒ VWDYHEQêSRULDGRN ¼ 
ƒ ãWiWQ\IRQGUR]YRMDEêYDQLD ¼ 
ƒ SR]HPQpNRPXQLNiFLH ¼, 
ƒ åLYRWQpSURVWUHGLH ¼ 
ƒ ãNROVNê~UDG ¼ 
ƒ FHQWUiOQ\UHJLVWHURE\YDWHĐRY ¼, 
ƒ matrika 113 ¼ 
ƒ register adries ¼ 
2.4 ďXGVNp]GURMH0VÒ? z FXG]tFK]GURMRY 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 550 820,51 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
559 966,07 ¼WRSUHGVWDYXMH98,37 %. 
9êGDYN\Y tomto podprograme boli z FXG]tFK]GURMRY a boli Y\QDORåHQpQD 
ƒ projekty na podporu zamestnanosti 27 ¼, 
ƒ LQWHJURYDQêUHJLRQiOQ\RSHUDþQêSURJUDP ¼, 
ƒ ]iFKUDQQpSUiFHSRþDV,,,D,,stupĖa SRYRGĖRYHMDNWLYLW\¼ 
ƒ RGREFtQDSUHQHVHQêYêNRQåLYRWQpKRSURVWUHGLD ¼ 
ƒ sDQiFLX URGLQQpKRSURVWUHGLD ¼ 
ƒ WHUpQQXVRFLiOQXSUiFX 32 ¼ 
ƒ NRPXQLWQpFHQWUXP ¼, 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
10 
 
 

ƒ podporu RSDWURYDWHĐVNHMVOXåE\ ¼ 
ƒ GHQQêVWDFLRQiU23È/ 838,86 ¼, 
ƒ GHQQêVWDFLRQiU6DELQRYVNi ¼ 
 
3URJUDPþ- ,QIRUPDþQêV\VWpPVDPRVSUiY\ 
 
    BROL þHUSDQpILQDQ?Qpprostriedky v sume 214 059,36 ¼ þR SUHGVWDYXMH94,42 % 
k VWDQRYHQpPX UR]SRþWX 226 ¼. VêGDYN\SURJUDPXSUHGVWDYXM~ 
 
,QWHUQpLQIRUPDþQpVOXåE\ 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 214 ¼ N upUDYHQpPX UR]SRþWX 
¼WRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ EHåQpYêGDYN\? WRYDU\DVOXåE\ 198 139,98 ¼ 
ƒ NDSLWiORYpYêGDYN\? VRIWYpUD YêSRþWRYiWHFKQLND ¼ 
 
3URJUDPþ? 0HVWVNiSROtFLD 
 
    FinaQþQp SURVWULHGN\sa oGþHUSDOi v UiPFL SURJUDPXv objeme 1 862 403,51 ¼       
þR SUHGVWDYXMH93,12 % k VWDQRYHQpPX UR]SRþWX 2 000 ¼. 9êGDYN\ SURJUDPX
SUHGVWDYXM~ 
 
9HUHMQêSRULDGRND EH]SHþQRVĢ 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 1 862 403,51 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
2 000 109,82 ¼WRSUHGVWDYXMH93,12 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ projekt NDPHURYêV\VWpPz GRWiFLH ± EHåQpYêGDYN\ 42 327,12 ¼ 
ƒ SURMHNWREþLDQVNHKOLDGN\] YODVWQêFK]GURMRY 748,02 ¼ 
ƒ mzdy, platy PHVWVNHMSROtFLH 1 145 083,70 ¼ 
ƒ RGYRG\GRSRLVĢRYQt]DPHVWVN~SROtFLX 416 535,58 ¼ 
ƒ WRYDU\DVOXåE\ 205 319,94 ¼ 
ƒ transfery 13 303,60 ¼, 
ƒ NDSLWiORYp YêGDYN\? 28 ¼ QD QiNXS SUHYiG]NRY?FK VWURMRY SUtVWURMRY
a ]DULDGHQt a QDRVREQêDXWRPRELO, 
ƒ projekt NDPHURYê V\VWpPz GRWiFLH? NDSLWiORYp YêGDYN\  ¼ QD UR]ãtUHQLH
NDPHURYpKRV\VWpPX 
 
3URJUDPþ? Ekonomika a financie 
 
    Z programu bROLUHDOL]RYDQpYêGDYN\Y sume 2 277 128,03 ¼?RSUHGVWDYXMH 96,80 % 
k stanovenpPX UR]SRþWu 2 352 ¼. 
 
5.1 5R]SRþWRYiSROLWLND 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 2 277 128,03 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
2 352 362 ¼WRSUHGVWDYXMH96,80 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ VOXåE\24 391,58 ¼ 
ƒ VSOiWN\~URNRY] ~YHURY EDQNim Dâ)5% 140 195,96 ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
11 
 
 

ƒ PDQLSXODþQp poplatky k ~YHURP2 108,55 ¼, 
ƒ spOiWN\LVWtQ] EDQNRYêFK~YHURYD?)5% 110 431,94 ¼ 
 
3URJUDPþ? 6SUiYDDHYLGHQFLDPDMHWNX 
 
    9êGDYN\programu EROLUHDOL]RYDQpYsume 2 225 421,41 ¼WM60,72 % k VWDQRYHQpPX
UR]SR?tu 3 664 ¼. 
 
6.1 Majetok v VSUiYHPHVWD 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 1 438 149,68 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
2 623 839 ¼WRSUHGVWDYXMH54,81 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ pRLVWHQLHPRWRURYêFKYR]LGLHOSUHQDMDWêFKPHVWVN?PRUJDQL]iFLiP13 166,97 ¼, 
ƒ QiMRPQp]DQiMRPREMHNWRY 74 551,60 ¼ 
ƒ VOXåE\166 258,23 ¼ 
ƒ transfery jednotlivcom 19 392,72 ¼ 
ƒ bHåQêWUDQVIHUSUH)87%$/7$75$1$5e1$VUR ¼, 
ƒ NDSLWiORYê WUDQVIHUSUH)87%$/7$75$1$5e1$VUR100 ¼, 
ƒ QiNXp pozemkov a QHKPRWQêFKDNWtY686 091,55 ¼ 
ƒ vRGQpVWRþQp- ]UiåNRYiYRGDQDSR]HPQ?FK kRPXQLNiFLiFK 2 173,57 ¼ 
ƒ spotrebu elektrickej energie v SUtVWUHãNRFK0+'1 431,36 ¼ 
ƒ QDGREXGQXWLHWHFKQLFNpKR]KRGQRWHQLD3.2 ¼, 
ƒ SUHYiG]NRYpYêGDYN\? EKOPARK ± ]iSRþHW30 000 ¼ 
6.2 35(â295($/- VSUiYDE\WRYDQHE\WRYêFKSULHVWRURY 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 787 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
1 040 986,13 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ vãHREHFQpVOX?E\- RGSODWD]DPDQGiWQX]POXYX 240 ¼, 
ƒ YêGDYN\]DQiMRPQpE\W\506 113,71 ¼, 
ƒ RSUDYXD~GUåEX budov, objektov - QiMRPQpE\W\] FO a Ò 27 996,48 ¼, 
ƒ VOXåE\]DQHE\WRYpSULHVWRU\¼ 
ƒ opravy objektov, budov z SRLVWQpKRSOQHQLD ¼. 
 
ProgrDPþ? 9ãHREHFQHSURVSHãQpVOXåE\ 
 
    %ROL þHUSDQp ILQDQþQp SURVWULHGN\ Y sume 15 228 ¼ þR SUHGVWDYXMH % 
k VWDQRYHQpPXUR]SRþWX 719 ¼9êGDYN\SURJUDPXSUHGVWDYXM~ 
 
0LHVWQHNRPXQLNiFLH 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL v sume 2 701 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
2 889 894,30 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ spotrebu EE na CSS 32 223,02 ¼ 
ƒ PDWHULiOQDRSUDYXYêWONRY ¼ 
ƒ ~GUåEXRSUDYX CSS ± ~GUåED0. 827,56 ¼ 
ƒ ~GUåbu MK ± opravy a ~GUåEDNRPXQLNiFLt 1 228 299,32 ¼ 
ƒ opravu MK ± ul. Arm. gen. Svobodu 216 456 ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
12 
 
 

ƒ opravu MK ± ul. Arm. gen. Svobodu ± poplatok 5 373,13 ¼ 
ƒ zimnp þLVWHQLH ciest ¼ 
ƒ ]LPQpþLVWHQLH FKRGQtNRY243 046,44 ¼ 
ƒ ]iFKUDQQpSUiFHSRþDV,,, a II. SPA - ]RNUHVQpKR~UDGX? MVSR ¼ 
ƒ ~GUåEXRSUDYX CSS - ~GUåED0.- SRåLYHOQHMXGDORVWL¼ 
ƒ VSOiWN\LVWtQ(8529,$,¼ 
ƒ VSOiWN\LVWtQ(8529,$,, ¼ 
ƒ VSOiWN\LVWtQ(8529,$,,,¼. 
7.2GSDGRYpKRVSRGirstvo 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y VXPH  ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
3 799 934,16 ¼WRSUHGVWDYXMH9,20 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ ~GUåEX VPHWQêFKER[RYQDNODGDQLHV odpadmi 14 983,57 ¼ 
ƒ nakladanie s odpadmi, t.j]EHUVHSDUiFLD a OLNYLGiFLDRGSDGX3 450 826,91 ¼ 
ƒ poplatky a odvody ± nakladanie s odpadmi - SRSODWRN]DXORåHQLH119 292,18 ¼ 
ƒ YãHREHFQpVOXåE\- nakladanie s odpadmi ± YêYR]RGSDGNRYêFKNRãRY161 376,27 ¼ 
ƒ RVWDWQpYêGDYN\V~YLVLDFHV odpadmi 23 015,5¼. 
9HUHMQiGRSUDYD 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 5 187 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
5 187 354,26 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ EHåQêWUDQVIHU? pre DPmP, a.s. 4 200 000 ¼ 
ƒ bHåQêWUDQVIHU- neuKUDGHQpY\~þWVWUDW\]YêNRQRYU6 v sume 987 354,26 ¼ 
9HUHMQi]HOHĖ 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 750 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
791 400 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ ~GUåEu verejnej zelene ± RUH]\YêUXE\D LQp186 330,26 ¼ 
ƒ GRGiYNu VDGERYpKRD]iKUDGQtFNHKR PDWHULiOX 666,02 ¼ 
ƒ ~GUåEu verejnej zelene - RGVWUiQHQLHQiVOHGNRYNDODPLW\ ¼, 
ƒ ~GUåEu verejnej zelene - kosenie 460 399,85 ¼ 
9HUHMQpRVYHWOHQLH 
&HONRYp YêGDYN\ Sodprogramu boli v sume 1 076 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
1 076 672,60 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ spotrebu ((QDYHUHMQRPRVYHWOHQt500 000 ¼ 
ƒ ~GUåEu DSUHYiG]NDYHUHMQpKRRVYHWOHQLD 999,46 ¼ 
ƒ ~GUåEu, obnovu DSUHYiG]Nu YLDQRþQHMYê]GRE\ ¼ 
ƒ UR]ãtUHQLH92GRVYHWHOQêFKERGRYSUH90ý-7 v sume 43 ¼ 
ƒ RVWDWQpYêGDYN\Y V~YLVORVWLV YHUHMQêPRVYHWOHQtP ¼ 
6OXåE\PHVWD 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 1 076 ¼k XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
1 177 585,97 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ ~GU?Eu DSUHYiG]Nu KRGtQIRQWiQDYODMNRYHMYê]GRE\0,6117 131,06 ¼, 
ƒ ~GUåEu DSUHYiG]Nu YHUHMQêFK:& ¼, 
ƒ YãHREHFQpVOXåE\- þLVtenie YHUHMQêFKSULHVWUDQVWLHY399 797,81 ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
13 
 
 

ƒ ~GU?Eu GHWVNêFK]DULDGHQt WHO]DULDGHQt ODYLþLHNSLHVNRYtVN DRVWDWQêFK]DULDGHQt  
129 999,68 ¼ 
ƒ ~GU?Eu GDåćRYHMNDQDOL]iFLHDQDGYl]QêFK]DULDGHQt 139 ¼ 
ƒ ziFKUDQQpSUiFHSRþDV,,,D ,,VWXSĖDSRYRGĖRYHj aktivity ]RNUHVQpKR~UDGX? MVSR 
41 ¼ 
ƒ vêGDYN\QDRGVWUiQHQLHQiVOHGNRYNDODPLW\] UH]HUYQpKRIRQGX78 ¼, 
ƒ RVWDWQpYêGDYN\Y podprograme 132 ¼ 
7.7 3UtVSHYNRYpRUJDQL]iFLHDREFKRGQpVSRORþQRVWLVPDMHWNRYRX~þDVĢRXPHVWD 
&HONRYp YêGavky podprogramu boli v sume 667 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
796 971 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ bHåQêWUDQVIHUSUH3.2 422 000 ¼, 
ƒ EHåQêWUDQVIHUSUH3.2- YêURþLHStVRPQHM]PLHQN\- 60 ¼, 
ƒ beåQêWUDQVIHUSUHTSmP 23 044,75 ¼, 
ƒ kapitiORYêWUDQVIHU- pre TSmP - cintRUtQ6ROLYDU- GRPVP~WNX 955,25 ¼, 
ƒ RVWDWQpYêGDYN\SRGSURJUDPX ¼ 
 
3URJUDPþ? 6WDYHEQê~UDGDXUEDQLVWLND 
 
    %ROL þHUSDQp ILQDQþQp SURVWULHGN\ Y sume 159 326,05 ¼ þR SUHGVWDYXMH12,36 % 
k VWDQRYHQpPXUR]SRþWX1 288 559,10 ¼9êGDYN\SURJUDPXSUHGVWDYXM~ 
 
6WDYHEQêSRULDGRN 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y VXPH  ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
14 087 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y tomto podprograme bROLY\QDORåHQpQD 
ƒ tovary a VOXåE\ ± ]GRWiFLH 12 087 ¼ 
ƒ tovary a VOXåE\? YODVWQp]GURMH 1 240 ¼ 
3R]HPQpNRPXQLNiFLH 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y VXPH ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
¼WRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\Y tomto podprograme boli v\QDORåHQpQD 
ƒ tovary a VOXåE\? ]GRWiFLH 490 ¼ 
âWiWQ\IRQGUR]YRMD EêYDQLD 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 1 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
1 901,24 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ tovary a VOXåE\? ]GRWiFLH 1 900,02 ¼ 
ƒ vUiWHQLHYêQRVRY]SURVWULHGNRYâ5]URNX? â)5% ¼ 
8.4 Ò]HPQRSOiQRYDFLHVOXåE\ 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 115 454,30 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
1 238 926,75 ¼WRSUHGVWDYXMH9,32 %. 
9êGDYN\Y tomto podprograme EROLY\QDORåHQpQD 
ƒ YãHREHFQpVOXåE\? mapy 8 158,80 ¼, 
ƒ GLJLWiOQR-WHFKQLFNpPDS\12 035 ¼, 
ƒ tvorbu zelene a parkov - QiKUDGQiYêVDGED- ]DYêUXEVWURPRY58 525,50 ¼, 
ƒ GRWiFLDQDRFKUDQXGXFKRYQêFKa NXOW~UQ\FKKRGQ{W- ]SHĖDåQpKRIRQGX0 ¼, 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
14 
 
 

ƒ SURMHNWRYp GRNXPHQWiFLH¼ 
ƒ tHFKQLFNi ãW~GLD SURWLSRYRGĖRYêFK RSDWUHQt QD âLGORYVNRP D 0DONRYVNRP SRWRNX 
5 ¼. 
äLYRWQpSURVWUHGLH 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 28 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
33 154,11 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y tRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ YêSRþWRY~WHFKQLNX 1 ¼ 
ƒ ãW~GLXULH?HQLD preferencie MHD 22 ¼ 
ƒ RVWDWQpYêGDYN\ ¼ 
 
 
3URJUDPþ? 6WUDWHJLFNêUR]YRM 
 
9êGDYN\programu RGþHUSDOL VXPX3 985 402,94 ¼ þR N stanoYHQpPX UR]SRþWX
16 487 ¼?LQt24,17 %. ýHUSDQLHILQDQ?Q?FKprostriedkov v UiPFLpodprogramov bolo 
QDVOHGRYQp 
 
,PSOHPHQWiFLDSURMHNWRY 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 286 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
3 222 549,39 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y tomto SRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQp QDMPl na: 
ƒ dRWiFLu ](QYLURIRQGX6DQiFLD KDYDULMQpKRVWDYX- Pod Wilec H{UNRX 100 000 ¼, 
ƒ projekt - +LVWyULDPLHVWYQRYRGRERPGL]DMQH 823,94 ¼ 
ƒ PD - 0â%UDWLVODYVNi3UHãRY- ]QtåHQLHHQHUJHWLFNHMQiURþQRVWLREMHNWX ¼ 
ƒ ãW~GLH H[SHUWt]\ SRVXGN\- SULSUDYRYDQp SURMHNW\ D PRQLWRULQJ H[ SRVW SULRULW\
PRM) 30 266,32 ¼ 
ƒ pRSODWN\DRGYRG\=âýHVNRVORYHQVNHMDUPiG\- YODVWQp]GURMH 48 240 ¼ 
5R]YRMWXULVWLFNpKRUXFKX 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 9 ¼k XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
9 500 ¼WRSUHGVWDYXMH %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ pURSDJiFLX, reklamu a inzerciu ± CR ¼ 
ƒ vãHREHFQpVOXåE\ 8 ¼ 
,QYHVWLþQiYêVWDYED 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 3 689 956,45 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
13 255 181,31 ¼WRSUHGVWDYXMH7,84 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ EHåQpYêGDYN\6 040,21 ¼, NWRUpEROLSRX?LWpQDVOX?E\N LQYHVWLþQêPDNFLiP, 
ƒ NDSLWiORYpYêGDYN\3 654 720,84 ¼ 
Z NDSLWiORYêFKYêGDYNRY najvê]QDPQHMãLHLQYHVWLþQpDNFLHQDG ¼ V~: 
- 6DQiFLD]RVXYQpKR~]HPLD3RG:LOHFK{UNRX 912,80 ¼ 
- ,KULVNRQD7DMFKX)XWEDORYpLKULVNRY6ROLYDUH 59 ¼ 
- 162SiO- UHNRQãWUXNFLD,,HWDSDVSHYQHQpSORFK\ 127 ¼ 
- =â%DMNDOVNi- UHNRQãWUXNFia strechy 108 ¼ 
- 0â%HUQROiNRYD- obnova objektu 835 ¼ 
- 0âýVODUPiG\ ± VWUHFKDDIDViGD ¼ 
- =â9DåHFNi- RNQi 62 ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
15 
 
 

- 5HNRQãWUXNFLDXO0DVDU\NRYD- SUHGVWDQLþQêSULHVWRU 32 121¼ 
- &\NORFKRGQtNXO%DMNDOVNi- NRQHþQi]Dst. MHD - VtGO,,,. - 131 ¼ 
- 5HNRQãWUXNFLDGRPXVP~WNXâYiE\ 31 ¼ 
- 5R]ãtUHQLHFKRGQtNDXO.RYiþVND 41 697,96 ¼ 
- 2GYRGQHQLH3DYORYLþRYRQiPþ-45 suma 66 ¼ 
- 9Q~WUREORNXOQRYHPEUDPHG]LXO.~SHĐQRXD 3RåLDUQLFNRX 39 758,30 ¼ 
- ÒSUDYDSORFK\QDXO9LKRUODWVNiþ-8 a 1-16 suma 85 ¼ 
- &\NOLVWLFNêYHORGURP 83 ¼ 
- 3DUNRYLVNRYQ~WUREORNXO9DåHFNi suma 35 ¼ 
- ÒSUDYDSUtVWXSRYHMNRPXQLNiFLHDRGVWDYQêFKSO{FKQDXO8U[RYHM 114 ¼ 
- 0â%XGRYDWHĐVNi? fasiGD 53 ¼ 
- 5HNRQãWUXNFLDYVWXSQpKRSULHVWRUX+lDYQi VXPD¼ 
- 'HOĖD- ~SUDYDSUtURGQHMYRGQHMSORFK\D okolia 68 ¼ 
- KonHþQi]DVWiYN\OLQN\?6ROLYDUVNiXO- UHNRQãWUXNFLDVWDYE\5HNRQãWUXNFLD
a oprava socLiOQ\FK zarLDGHQt ul=ERURYVNi 35 ¼ 
- 2GVWUiQHQLH KDYDULMQpKR VWDYX Y SULHVWRURFK =S6 1iUXþ XO 9HVHOi 3UHãRY 
33 018,43 ¼ 
- 0HVWVNêFLQWRUtQ3UHãRYâYiE\,HWDSDþDVĢ$ 514 ¼, 
ƒ vêGDYNRYpILQDQþQpRSHUiFLH29 195,40 ¼SRXåLWpQDVSOiWN\SRVW~SHQêFKSRKĐDGiYRk 
EDQNiPV~YLVLDFLFKV LQYHVWLþQRXDNFLRX 
- .RPSOH[Qi UHNRQ?WUXNFLD D V~YLVOi ~GU?ED 0. D NUL?RYDWLHN- Obnova cesty        
NXJDUiåDP3URVWČMRYVNiXO 195,40 ¼. 
3RGUREQê SUHKĐDG R UHDOL]RYDQêFK LQYHVWLþQêFK DNFLiFKsa vypracoviYD samostatne    
na ]iNODGHX]QHVHQLD0V=þ 
 
V danom podprograme bolLYêGDYN\ILQDQFRYDQp 
- ]~YHUX SRVN\WQXWpKRRG(XUySVNHMLQYHVWLþQHMEDQN\Y sume 1 721 ¼46,66 %), 
- z SHĖDåQpKRIRQGXY sume 490 ¼, 
- z HXUySVNHKRIRQGXUHJLRQiOQHKRURzvoja 778 ¼, 
- z YODVWQêFK]GURMRY ¼. 
 
 
3URJUDPþ? .XOW~UDDãSRUW 
 
9êGDYN\ SURJUDPX RGþHUSDOL VXPX  ¼ þR N VWDQRYHQpPX UR]SRþWX
900 600 ¼ þLQt93,90 ýHUSDQLH ILQDQþQêFK SURVWULHGNRY Y UiPFL SRGSURJUDmov bolo 
QDVOHGRYQp 
 
.XOW~UQHD VSRORþHQVNpDNWLYLW\ 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 250 692,55 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
292 950 ¼WRSUHGVWDYXMH85,58 %. 
 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ konkurzy a V~ĢDåH172 ¼ QD]DEH]SH?HQLH NRQFHUWX URGiNRY NXOW~UQ\FK
SRGXMDWt$OWHUQDWtYDD RVWDWQêFKDNFLtDMY V~YLVORVWLVRYêURþtPStVRPQHM
zmienky o PHVWH3UHãRY 
ƒ GRWiFLHQDNXOW~UQHDNWLYLW\ 39 966,44 ¼, 
ƒ 0HVWRPSRGSRURYDQpREODVWL- GRWiFLHSRGĐD9=1 suma 19 ¼ 
ƒ RVWDWQpYêGDYN\Y UiPFLSRGSURJUDPX ¼. 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
16 
 
 

âSRUWRYpDNWLYLW\ 
   &HONRYpYêGDYN\SRGSURJUDPXEROLY sume 594 980,06 ¼N XSUDYHQpPXUR]SRþWX 
607 050 ¼WRSUHGVWDYXMH97,91 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ GRWiFLH QDãSRUW¼ 
ƒ ĐDGRKRGLQ\]LPQêãWDGLyQ ¼ 
ƒ GRWiFLH QD SRGXMDWLD FHORVORYHQVNpKR PHG]LQiURGQpKR Yê]QDPX D PHVWRP
SRGSRURYDQpREODVWL ¼, 
ƒ NDSLWiORYpYêGDYN\QD]ULDGHQLHãSRUWRYLVND6L[EDOO ¼, 
ƒ RVWDWQpYêGDYN\SRGSURJUDPX 2¼ 
 
 
3URJUDPþ? 9]GHOiYDQLH 
 
9êGDYN\ SURJUDPX RGþHUSDOL VXPX4 740 474,13 ¼ þR N VWDQRYHQpPX UR]SRþWX
5 163 861,50 ¼þLQt91,80 ýHUSDQLHILQDQþQêFKSURVWULHGNRYY UiPFLSRGSURJUDPRYEROR
QDVOHGRYQp 
 
11.1 âNROVNê~UDG 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURgramu boli v sume 12 796,86 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
13 863,32 ¼WRSUHGVWDYXMH92,31 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ tovary a VOXåE\? z GRWiFLH 618 ¼, 
ƒ konkurzy a V~ĢDåH? YODVWQp]GURMH 7 007,50 ¼ 
ƒ RVWDWQpEHåQpYêGDYN\] YODVWQêFK zdrojov 171,36 ¼ 
0âEH]SUiYQHMVXEMHNWLYLW\YUiWDQHâ- 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 1 525 635,69 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
1 534 117,18 ¼WRSUHGVWDYXMH99,45 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ 0âD?-%UDWLVODYVNi348 037,58 ¼ 
ƒ 0âa â-)UDD.UiD296 081,24 ¼ 
ƒ 0âD?-+YLH]GRVODYRYD113 364,70 ¼ 
ƒ 0âD?-0XND?HYVNi288 278,94 ¼ 
ƒ 0âD?-+DEXUVNi99 828,57 ¼ 
ƒ 0âD?-9ROJRJUDGVNi274 793,97 ¼ 
ƒ 0â6OiGNRYLþRYD105 250,69 ¼ 
1HãWiWQHãNRO\D ãNROVNp]DULDGHQLD 
CelkRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 3 190 001,12 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
3 587 881 ¼WRSUHGVWDYXMH88,91 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ V~NURPQpãNRO\ 1 920 210 ¼ 
ƒ FLUNHYQpãNRO\ 1 269 791,12 ¼. 
11.4 âSHFLiOQHãNRO\ 
&HONRYp YêGDYNy podprogramu boli v sume 12 040,46 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
28 000 ¼WRSUHGVWDYXMH43 %. 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD WUDQVIHUKPRWQHMQ~G]H: 
ƒ 6SRMHQiãNRODLQWHUQiWQD0DVDU\NRYDF v sume 3 905,44 ¼ 
ƒ 6SRMHQiãNROD0DWLFHVORYHQVNej 11/c v sume 5 136,08 ¼ 
ƒ 6SRMHQi?NROD3DYOD6DEDGR?DLQWHUQiWQDv sume 2 998,46 ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
17 
 
 

3URJUDPþ? 9]GHOiYDQLH? RO 
 
    %ROLþHUSDQpILQDQþQpSURVWULHGN\Y sume 23 633 ¼þRN VWDQRYHQpPXUR]SRþWX
23 832 ¼ SUHGVWDYXMH %. Z toho EHåQp YêGDYN\ SUHGVWDYXM~ 338 932,20 ¼
a NDSLWiORYpYêGDYN\ ¼%HåQpYêGDYN\EROLY\QDORåHQpQD 
ƒ mzdy, platy a RVWDWQpRVREQpY\URYQDQLD ¼ 
ƒ RGYRG\GRSRLVĢRYQt 829 ¼ 
ƒ tovary a VOXåE\ 826 ¼ 
ƒ transfery 286 014,8¼ 
 
 
3URJUDPþ? 6OXåE\REþDQRP 
 
9êGDYN\ SURJUDPX RGþHUSDOL VXPX  ¼ þR N VWDQRYHQpPX UR]SRþWX
18 ¼ þLQt  ýHUSDQLH ILQDQþQêFK SURVWULHGNRY Y UiPFL SRGSURJUDPRY EROR
QDVOHGRYQp 
 
5HJLVWHURE\YDWHĐRY 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURgramu boli v sume 1 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
1 ¼DWRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ EHåQpYêGDYN\? SUHQHVHQêYêNRQ? UHJLVWHURE\YDWHĐRY ¼ 
ƒ YUiWHQLHYêQRVRY] SURVWULHGNRYâ5]URNX? regiVWHURE\YDWHĐRY¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\? UHJLVWHUDGULHV¼ 
13.2 Matrika 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 12 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX
13 ¼DWRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ EHåQpYêGDYN\? PDWULND¼ 
ƒ 9UiWHQLHYêQRVRY]SURVWULHGNRY]URNX? PDWULND¼ 
.DQFHOiULDSUYpKRNRQWDNWX 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 1 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
3 ¼DWRSUHGVWDYXMH 
ƒ 9ãHREHFQêPDWHULiO? 1 ¼ 
ƒ 9ãHREHFQpVOXåE\? ¼ 
 
 
3URJUDPþ? 6RFLiOQH]DEH]SHþHQLH 
 
    )LQDQþQp SURVWULHGN\ EROL þHUSDQp Y sume 427 ¼ þR N VWDQRYHQpPX UR]SRþWX
546 ¼SUHGVWDYXMH ýHUSDQLHILQDQþQêFKSURVWULHGNRYY UiPFLSRGSURJUDPRY
bolo naVOHGRYQp 
 
7HUpQQDDNRPXQLWQiSUiFD 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 11 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
23 1¼ to predstavuje 49,94 %. 
ƒ EHåQpYêGDYN\- 7HUpQQDVRFLiOQDSUiFD? GRWiFLD¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\- 7HUpQQDDNRPXQLWQiVRFLiOQDSUiFD- ]UHIXQGiFLH¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
18 
 
 

ƒ EHåQpYêGDYN\- 7HUpQQDVRFLiOQDSUiFD? GRWiFLD? YODVWQp]GURMH¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\- .RPXQLWQpFHQWUXP- GRWiFLD¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\- .RPXQLWQpFHQWUXP? YODVWQp]GURMH ¼ 
 
,QãWLW~WRVRELWQpKRSUtMHPFX 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 78 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX 
¼WRSUHGVWDYXMH 
ƒ EHåQpYêGDYN\? QDSUtGDYRNQDGLHĢD- RVRELWQêSUtMHPFD ¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\? QDGiYNXY KPRWQHMQ~G]La SUtVSHYN\N GiYNH 944¼ 
6RFLiOQR-SUiYQDRFKUDQDGHWtD VRFLiOQDNXUDWHOD 
&HONRYpYêGDYN\SRGSURJUDPXEROLY sume 5 ¼N XSUDYHQpPXUR]SRþWX ¼
to predstavuje 98,11 %. 
ƒ YUiWHQLHYêQRVRY]SURVWULHGNRY36.¼ 
ƒ EHåQêWUDQVIHUMHGQRWOLYFRP- podpora obnRY\URGLQQpKRSURVWUHGLD¼ 
ƒ YêFKRYQpDVRFLiOQHSURJUDP\SUHGHWL¼. 
6RFLiOQDSRPRF 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 21 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX
28 ¼ to predstavuje 74,84 %. 
ƒ EHåQpYêGDYN\? SURMHNW6WDUãtPODGêPD naopak 2 ¼ 
ƒ konkurzy a V~ĢDåH? V~ĢDåHD DNFLHSUHG{FKRGFRY ¼ 
ƒ ãSHFLiOQHVOXåE\? SRKUHEQp¼ 
ƒ NRQNXU]\DV~ĢDåH- V~ĢDåHDDNFLHSUHGHWL- SUi]GQLQRYpDNFLH 730,04 ¼ 
ƒ konkurzy a V~ĢDåH? V~ĢDåHD DNFLHSUHGHWL¼ 
ƒ transfer ± jeGQRUD]RYpGiYN\? VWDUtREþDQLDD REþDQLDY HN 1 ¼. 
6RFLiOQHVOXåE\D ILQDQþQiYêSRPRF 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 21 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX
27 ¼WRSUHGVWDYXMH 
ƒ EHåQpYêGDYN\? SRåLþLDYDQLHSRP{FRN¼ 
ƒ vratky - QHY\þHUSDQiGRWiFLD=S6&HPMDWD9HVHOi ¼, 
ƒ EHåQpYêGDYN\? Qt]NRSUDKRYpGHQQpFHQWUXPSUHGHWLD URGLQX¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\? pomoc pri osobnej starostlivosti o GLHĢD¼ 
ƒ odmeny zamestnancov PLPRSUDFRYQpKRSRPHUX- Dohody o vykRQDQtSUiFH¼ 
ƒ ãW~GLHH[SHUWt]\SRVXGN\- QiOH]\RGEY\MDGUHQLD- SRVXGNRYiþLQQRVĢ ¼. 
'HQQpFHQWUi 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 141 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX
174 ¼WRSUHGVWDYXMH 
ƒ WRYDU\DVOXåE\- denQpFHQWUi ¼ 
ƒ QiNXSSUHYiG]NRYêFKVWURMRYSUtVWURMRYD ]DULDGHQt¼ 
ƒ PD - 9êVWDYEDDOWiQNX- GHQQêVWDFLRQiU8O6DELQRYVNi¼ 
ƒ UHNRQãWUXNFLD]DULDGHQtVRFLiOQ\FKVOXåLHE ¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\- '623È/? GRWiFLD ¼, 
ƒ EHåQpY?GDYN\- '66DELQRYVNi? GRWiFLD ¼ 
2SDWURYDWHĐVNiVOXåED 
&HONRYpYêGDYN\SRGSURJUDPXEROLY sume 3 ¼N XSUDYHQpPXUR]SRþWX¼ 
to predstavuje 72,40 %. 
ƒ tovary a VOXåE\? RSDWURYDWHĐVNiVOXåED? YODVWQp]GURMH ¼. 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
19 
 
 

14.8 Stravovacie zariadenia 
&HONRYpYêGDYN\SRGSURJUDPXEROLY sume 6 ¼N XSUDYHQpPXUR]SRþWX ¼
to predstavuje 90,31 %. 
ƒ tovary a VOXåE\? MHGiOHĖ ¼ 
ƒ transfer - GiYNDY KPRWQHMQ~G]LDSUtVSHYRNQDVWUDYRYDQLH? MHGiOHĖ ¼ 
14.1HãWiWQLSRVN\WRYDWHOLDVRFLiOQ\FKVOXåLHE 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 138 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX
138 ¼WRSUHGVWDYXMH 
ƒ EHåQê WUDQVIHU? QH]LVNRYHM RUJDQL]iFLL SRVN\WXM~FHM YãHREHFQH SURVSHãQp VOXåE\
43 ¼ 
ƒ EHåQê transfer ± REþLDQVNHPX]GUXåHQLXQDGiFLL ¼ 
ƒ GRWiFLHY]P\VOH9=1þY VXPH¼. 
 
 
3URJUDPþ? Zariadenia pre seniorov - RO 
 
    )LQDQþQpSURVWULHGN\EROLþHUSDQpY sume 3 076 ¼þRN VWDQRYHQpPXUR]SRþWX
2 ¼ predstavuje 104,51 ýHUSDQLHILQDQþQêFKSURVWULHGNRYY UiPFLSRGSURJUDPRY
ERORQDVOHGRYQp 
 
=DULDGHQLHSUHVHQLRURY1iUXþXO9HVHOi3UHãRY 
&HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 1 613 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX
1 458 ¼WRSUHGVWDYXje 110,66 %. 5R]SRþHWEROSUHNURþHQê] G{YRGXGRVLDKQXWLDY\ããtFK
YODVWQ?FKSUtMPRYD WLHå] SUtMPRYSRVN\WQXWêFK]RãWiWQHKRUR]SRþWX 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ EHåQpYêGDYN\? GRWiFLDâ58 983,35 ¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\? YODVWQpSUtMPy 774 ¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\? GRWiFLD] mesta 193 889,71 ¼ 
ƒ NDSLWiORYpYêGDYN\? GRWiFLD]PHVWD ¼ 
=DULDGHQLHSUHVHQLRURY+DUPyQLD3UHãRY- Cemjata 
 &HONRYp YêGDYN\ SRGSURJUDPX EROL Y sume 1 462 ¼ N XSUDYHQpPX UR]SRþWX
1 485 4¼WRSUHGVWDYXMH 
9êGDYN\Y WRPWRSRGSURJUDPHEROLY\QDORåHQpQD 
ƒ EHåQpYêGDYN\? GRWiFLDâ5513 024,86 ¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\? YODVWQpSUtMP\ ¼ 
ƒ EHåQpYêGDYN\? GRWiFLD] mesta 392 621,77 ¼ 
ƒ NDSLWiORYpYêGDYN\? GRWiFLD]PHVWD¼. 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
20 
 
 

 
2. %LODQFLDDNWtYD SDVtY 
 
 
$.7Ë9$      Y¼ 
1i]RY k 31.12.2016 k 31.12.2017 
Majetok spolu 268 008 273,27 270 392 904,82 
1HREHåQêPDMHWRNVSROX 251 176 553,33 249 691 892,37 
z toho :  
'OKRGREêQHKPRWQêPDMHWRN 39 496,65 41 697,89 
'OKRGREê KPRWQêPDMHWRN 227 311 519,49 225 824 820,31 
'OKRGREêILQDQþQêPDMHWRN 23 825 537,19 23 825 374,17 
2EHåQêPDMHWRNVSROX 16 793 689,90 20 659 138,17 
z toho :  
=iVRE\ 291 545,59 335 743,91 
=~þWRYDQLHPHG]Lsubjektmi VS 238 490,97 11 043,38 
'OKRGREpSRKĐDGiYN\ 1 675 394,59 1 075 394,59 
.UiWNRGREpSRKĐDGiYN\ 2 823 276,83 2 694 792,27 
)LQDQþQp~þW\ 11 764 981,82 16 542 164,02 
3RVN\WQXWp QiYUDWQp ILQ YêSRPRFL
dlhRGREp 0,00 0,00 
3RVN\WQXWp QiYUDWQp ILQ YêSRPRFL
NUiWNRGREp 0,00 0,00 
ýDVRYpUR]OtãHQie 38 030,04 41 874,28 
 
3$6Ë9$      Y¼ 
1i]RY  k 31.12.2016 k 31.12.2017 
9ODVWQpLPDQLHD ]iYl]N\spolu 268 008 273,27 270 392 904,82 
9ODVWQpLPDQLH 215 460 215,81 211 925 893,26 
z toho :  
2FHĖRYDFLHUR]GLHO\ 0,00 0,00 
Fondy 18 761,76 19 437,50 
9êVOHGRNKRVSRGiUHQLD 215 441 454,05 211 906 455,76 
=iYl]N\ 31 545 740,41 37 229 867,58 
z toho :  
Rezervy 3 203 997,49 3 948 368,10 
=~þWRYDQLHPHG]LVXEMHNWmi VS 374 726,16 481 683,79 
'OKRGREp]iYl]N\ 3 394 588,01 2 959 526,24 
.UiWNRGREp ]iYl]N\ 4 195 373,98 5 183 791,86 
%DQNRYp~YHU\D YêSRPRFL 20 377 054,77 24 656 497,59 
ýDVRYpUR]OtãHQLH 21 002 317,05 21 237 143,98 
 
&HONRYê VWDY DNWtY Y ~þWRYQHM HYLGHQFLL 0VÒ 3.2 1 UR]SRþWRYêFK RUJDQL]iFLt
k 31.12.2017 MHSRY\O~þHQtY]iMRPQêFK Y]ĢDKRYY\SOêYDM~FLFK]RY]iMRPQêFK]~þWRYDQt
odvodov a transferov 270 392 904,82 ¼V SRURYQDQt V SUHGFKiG]DM~FLP URNRP
]D]QDPHQiYDPH]Y??HQLHFHONRYpKRVWDYXDNWtYR 2 384 631,55 ¼ 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
21 
 
 

9ê]QDPQêQiUDVW YR Y\Ni]DQRP VWDYH DNWtY ]D]QDPHQiYDPH QD ILQDQþQêFK~?WRFK
=RVWDWRNQDEDQNRY?FK~?WRFK XPRåĖXMHPHVWXSRXåLĢILQDQþQp prostriedky na rozdelenie 
SUHE\WNXKRVSRGiUHQLDURNX7 do SHĖDåQêFKIRQGRYPHVWD 
 
K Yê]QDPQpPX]Qt?HQLX KRGQRW\DNWtYGRãORSRNOHVRPKRGQRW\GOKRGREpKRKPRWQpKR
majetku o 1 486 699,18 ¼ 1DSULHN]YêãHQHMKRGQRWHSR]HPNRYR 531 ¼D obstarania 
GOKRGREpKR PDMHWNX R 439 ¼ FHONRYp ]QtåHQLH EROR VS{VREHQp ]QtåHQtP KRGQRW\ 
stavieb o 2 510 554,18 ¼. 
 
V SUtSDGHSRKĐDGiYRNHYLGXMHPHRSURWLSUHGFKiG]DM~FHPXURNXSRNOHV o 728 484,56 ¼ 
 .UL]LNRYêPSRKĐDGiYNDPEROLV~þDVQHWYRUHQpDMRSUDYQpSRORåN\ 
 
PUHKĐDG MHGQRWOLYêFKdruhov SRKĐDGiYRN ]D 0HVWR 3UHãRY D VXPiUQH ]D UR]SRþWRYp
RUJDQL]iFLHD SUtVSHYNRY~RUJDQL]iFLXMHXYHGHQêY QDVOHGRYQRPWDEXĐNRYRPSUHKĐDGH 
 
3UHKĐDGSRKDGiYRN0HVWD3UH?RY52D PO (v brutto hodnote)               
 
0HVWR3UHãRY       Y¼ 
Obsah Riadok v 
V~YDKH 
6WDYSRKĐDGiYRN
k 31.12.2016 
6WDYSRKĐDGiYRN
k 31.12.2017 
.UiWNRGREpSRKĐDGiYN\VSROX 60 5 112 133,06 5 127 429,30 
z toho: 
 
 
3RKĐDGiYN\GDĖRYp 69 1 070 140,42 1 069 881,83 
z toho: 
 
 
'DĖ]QHKQXWHĐQRVWL  1 010 295,13 1 017 109,23 
9HUHMQpSULHVWUDQVWYR  29 919,60 26 934,99 
'DĖ]DSVD  25 257,87 24 732,08 
2VWDWQpDONRKROXE\WRYDQLHQHYêKHUQpKUDFLHSUtVWURMH  4 667,82 1 105,53 
  
 
3RKĐDGiYN\QHGDĖRYp 68 3 573 619,26 3 585 177,36 
z toho: 
 
 
.RPXQiOQ\RGSDGI\]LFNpRVRE\  705 410,46 741 641,62 
.RPXQiOQ\RGSDGSUiYQLFNpRVRE\  77 622,40 82 411,89 
3RNXW\2EYRGQê~UDG6WDYHEQê~UDG2+$  86 401,24 83 767,45 
1iMRPQp]DE\W\DQHE\WRYpSULHVWRU\  1 453 396,43 1 569 293,97 
3RKĐDGiYN\]SUHQiMPXSR]HPNRYEXGRYREMHNtov, 
VWURMRYSUtVWURMRY  50 360,19 34 257,76 
3RKĐDGiYN\YV~GQRPNRQDQt.=1=)5%GHOLPLWiFLD  102 307,47 109 524,02 
3DUNRYQp 
 
185 117,04 91 606,18 
Z predaja majetku 
 
801 173,86 687 307,10 
2VWDWQp]UR]KRGQXWt]SUHYiG]NRYDQLDKD]DUGQêFKKLHU
RSDWURYDWHĐVNiVOXåEDGLVNRQWQp~URN\  57 764,55 105 490,91 
2VWDWQp± z RGEHUDWHĐVNêFKIDNW~U 
 
54 065,62 79 876,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
22 
 
 

 
OstatQpSRKĐDGiYN\  468 373,38 472 370,11 
z toho:  
 
 
3RVN\WQXWpSUHGGDYN\ 64 91 912,73 79 138,09 
)RQGRSUiY- E\W\YVSUiYH35(â295($/VUR 
(QHUJLHYRGQpVWRþQpSUHGGDYN\RVWDWQpSRSODWN\ 65 339 021,68 340 915,76 
3RKĐDGiYN\YV~YLVORVWLVQiMPRPE\WRYDQHE\WRYp
SULHVWRURYNRON\SUL]QDQpV~GQHWURY\SRLVWQpDWćY
VSUiYH35(â295($/VUR 81 14 297,43 15 646,43 
,QpSRKĐDGiYN\0VÒUHIDNWXUiFLDPLH]GWHOKRYRURY
QiKUDG\ãNRG\SRLVĢRYĖD.RRSHUDWtYD 81 228,62 313,65 
1HY\~þWRYDQêWUDQVIHU=GUXåHQLH/DSDQþ 84 10 667,84 10 667,84 
1HY\~þWRYDQêWUDQVIHU7HFKQLFNpVOXåE\PHVWD3UHãRYDV 84 12 555,00 0,00 
,QpWUDQVIHU\QHY\þHUSDQpILQDQþQpprostriedky, 
GREURYRĐQi]ELHUND) 84 655,58 5 345,20 
1HY\~þWRYDQêWUDQVIHUäLGRYVNiQiERåHQVNiREHc 84 0,00 20 000,00 
5{]QHSRKĐDGiYN\SRKĐDGiYNDYRþL]DPHVWQDQFRPGDĖ
]SUtMPRY 70 557,69 343,14 
  
 
 
.UiWNRGREpSRKĐDGiYN\]DUR]SRþWRYp
RUJDQL]iFLHVSROX 60 236 948,67 
 
229 910,79 
.UiWNRGREpSRKĐDGiYN\]DSUtVSHYNRY~
RUJDQL]iFLXVSROX 60 32 472,73 27 071,62 
 
0HVWR3UHãRY 
'OKRGREpSRKĐDGiYN\VSROX 48 1 675 394,59 1 075 394,59 
 
'OKRGREp SRKĐDGiYN\]DUR]SRþWRYpRUJDQL]iFLH
spolu 60 0,00 0,00 
'OKRGREp SRKĐDGiYN\]DSUtVSHYNRY~
RUJDQL]iFLXVSROX 60 0,00 0,00 
 
V UiPFL GOKRGREpKR ILQDQþQpKR PDMHWNX VD Y\ND]XM~ FHQQp SDSLHUH D podiely 
v GFpUVN\FKVSRORþQRVWLDFKDOHDMNPHĖRYpDNFLHćDOãtFKVSRORþQRVWt 
 
0DMHWNRYpSRGLHO\PHVWDY REFKRGQêFKVSRORþQRVWLDFKV~QDVOHGRYQp 
 1. Akcie DPmP, a. s.  3 255 ¼ 
 2. Akcie TSmP, a. s. 397 385,0¼ 
 9NODGGR35(â295($/VUR 6 ¼ 
 9NODGGR6D=Ò3&VUR 13 ¼ 
 9NODGGR06635(â29VURY OLNYLGiFLL 6 639,00 ¼ 
 6. TSmP, a. s. ± ]iNRQQêUH]HUYQêIRQG 76 ¼ 
 7. Akcie Spravbytkomfort, a. s.  1 372 705,21 ¼ 
 8. Spravbytkomfort, a. s. ± ]iNRQQêUH]HUYQêIRQG ¼ 
 9NODGGR)87%$/7$75$1$5e1$V r. o.  3 ¼ 
 2VWDWQêGOKRGREêILQDQþQêPDMHWRN 
 1. Akcie VVS, a. s. 18 657 ¼ 
 2. Vklad do 1. FC Tatran, a. s. 33 194,00 ¼ 
 3. AkFLH0LQHUiOQHYRG\DV 8 695,78 ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
23 
 
 

0HVWR 3UHãRY Pi Y\WYRUHQ~RSUDYQ~ SROR?NX k PDMHWNRYêP SRGLHORP Y REFKRGQHM
VSROR?QRVWL 066 35(?29 VUR Y OLNYLGiFLL YR YêãNH  ] G{YRGX åH XYHGHQi
VSROR?QRV"YVW~SLODGROLNYLGiFLHGDDOLNYLGiFLDQDDOHMWUYi 
 
1DMYê]QDPQHMãLHGRNRQþHQpD]DUDGHQpVWDYE\Y roku 2017: 
 
* 0HVWVNêFLQWRUtQ3UHãRY? âYiE\etapa  1 899 ¼ 
* =â0iMRYpQiPHVWLH? FHONRYiUHNRQãWUXNFLD 321 ¼ 
* 3.2ýLHUQ\RURO? WHFKQLFNp]KRGQRWHQLHQHE\WRYpKRSULHVWRUX 320 ¼ 
* 2EQRYD162SiO? II. eWDSDYHUHMQpRVYHWOHQLHVSHYQHQpSORFK\ 153 ¼ 
* &\NORFKRGQtN8O%DMNDOVNi 145 885,49 ¼ 
* 2GVWDYQpSORFK\D ~SUDYDSUtVWXSRYêFKNRPXQLNiFLtQD8O8U[RYHM 120 144,65 ¼ 
 
&HONRYp]iYl]N\YUiWDQHUH]HUYD banNRYêFK~YHURY]DPHVWR3UHãRYYUiWDQHUR]SRþWRYêFK
RUJDQL]iFLtD 3.2SUHGVWDYXM~KRGQRWX 37 229 867,58 ¼2SURWLURNX6 ide o QiUDVWYR
Y??NH 5 684 127,17 ¼=YêãHQLHQDVWDORQDEDQNRYêFK~YHURFKY G{VOHGNXSULMDWLDdruhej 
WUDQåHGOKRGREpKR EDQNRYpKR ~YHUX RG (XUySVNHM LQYHVWL?QHM EDQN\ QD ILQDQFRYDQLH
XUEDQLVWLFNpKRSOiQXUR]YRMDPHVWD3UH?RYYRY??NH 000 ¼D SRVW~SHQHMSRKĐDGiYN\     
QDý62%DVYRYêãNH3 060 073,86 ¼ 
 
.UiWNRGREp]iYl]N\Y sume 5 183 791,86 ¼V~ oproti roku 2016 Y\ããLH o 988 417,88¼ 
=YêãLOL VD ]iYl]N\ ] GRGiYDWHĐVNêFK Y]ĢDKRY  ¼ SULMDWp SUHGGDYN\
(+222 ¼RVWDWQp]iYl]N\ ¼QHY\IDNWXURYDQpGRGiYN\ ¼
a LQp]iYl]N\ 514,30 ¼ 'OKRGREp]iYl]N\Y sume 2 959 526,24 ¼V~QL??LHRSURWL
SUHGFKiG]DM~FHPXURNX o 435 061,77 ¼ 
 
&HONRYpUH]HUY\DNR]iYl]RNVDRSURWLURNX6 ]YêãLOLR 744 370,61 ¼.QDYêãHQLX
GR?ORQDMPl]D~?WRYDQtP]Y??HQHMUH]HUY\QDGOKRGREpV~GQHVSRU\ 
 
6WUXþQêSUHKĐDGR VWDYHDNWtYNUiWNRGREêFK]iYl]NRv a NUiWNRGREêFKSRKĐDGiYRN]D
SRVOHGQ?FK sedem URNRYMHXYHGHQêY QDVOHGXM~FRPWDEXĐNRYRPSUHKĐDGH 
 
$NWtYDNUiWNRGREp]iYl]N\D NUiWNRGREpSRKĐDGiYN\  Y¼ 
Rok 6WDYDNWtY 6WDYNUiWNRGREêFK 
]iYl]NRY 
6WDYNUiWNRGREêFK
SRKĐDGiYRNQHWWR 
2011 274 744 647 8 421 603 6 752 088 
2012 270 646 762 7 344 302 3 235 277 
2013 275 204 618 6 935 682      10 757 895 
2014 263 175 625 5 746 975 2 819 089 
2015 262 148 071 6 094 961 2 676 504 
2016 268 008 273 4 195 374 2 823 276 
2017 270 392 905 5 183 792 2 694 792 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD 3UHãRY]DURN7 
 a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
24 
 
 

 
3. Stav a YêYRMGOKX 
ÒYHURYi]DGlåHQRVĢPHVWDN 31.12.2017 je 16 979 441 ¼Y SRURYQDQtV SUHGFKiG]DM~FLP
rokom sa ]YêãLOD o 2 000 480 ¼ 
0HVWR3UHãRYSULMDORY roku 2017 ~YHUYRYêãNH 000 ¼RG(XUySVNHMLQYHVWLþQHMEDQN\
Z XYHGHQpKR~YHUX ERORY\þHUSDQêFK66 052 ¼QDMHGQRWOLYpLQYHVWLþQpDNFLH]Y\ãQiVXPa 
YRYêãNH3 933 948 ¼EXGHSRXåLWiY roku 2018. 
V KRGQRWHQRP URNX EROR FHONRYR QD LVWLQiFK ] EDQNRYêFK ~YHURY ]DSODWHQêFK 
1 999 520 ¼&HONRYRPiPHVWR RWYRUHQêFKGHYl" ~YHURYêFKY]ĢDKRv v WêFKWRNRPHUþQêFK
EDQNiFK 3ULPD EDQND 6ORYHQVNR D s., ý62% D s., UniCredit Bank, a. s., 6ORYHQVNi
VSRULWHD, a. s.(XUySVNDLQYHVWLþQiEDQND ÒYHUY6ORYHQVNHM]iUXþQHMD rozvojovej banke, 
a. s., EROVSODWHQêGĖD. 
ÒYHUY ý62%DV MH]DEH]SHþeQêYRIRUPH]DORåHQLDQHKQXWHĐQRVWt=DEH]SHþHQLH~YHUX
z (XUySVNHMLQYHVWLþQHMEDQN\QLHMHãSHFLILNRYDQp=DEH]SH?HQLHRVWDWQ?FK ~YHURYMHIRUPRX
blanko zmenkami. 9ãHWN\]DEH]SHþHQLDDNRDMREMHP\WêFKWR~YHURYEROLVFKYiOHQp0V=
mesta PUHãRY 
 
=iYl]N\YRIRUPH~YHUXYRþLâWiWQHPXIRQGXUR]YRMDEêYDQLDN 31.12.2017 V~vo 
YêãNH2 154 299 ¼RSURWLSUHGFKiG]DM~FHPXURNXVD]Qt?LOLR 110 912 ¼6SODWQRVĢWêFKWR
]iYl]NRY MH GR U =DEH]SH?HQLH ]iYl]NRY YR?L ?)5% MHIRUPRX ]DOR?HQLD
nehnXWHĐQRVĢDPL WM GRNRQþHQêPL E\WPL 9 KRGQRWHQRP URNX QHEROD GR UR]SRþWX PHVWD
SULMDWiSRGSRUD]R?)5% 
 
6WDYGRGiYDWHĐVNêFK~YHURYN 31.12.2017 predstavuje sumu 4 642 ¼Y SRURYQDQt
VSUHGFKiG]DM~FLPURNRPVD]Qt?LOR 755 ¼ 
 
3UHKĐDGVWDYXbankRYêFK~YHURY, ]iYl]NRYYR?L?)5% a SRVW~SHQêFKGRGiYDWHĐVNêFK~YHURY 
za poslednêFK sedem rokov: 
 
ƌƵŚƷǀĞƌƵ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ĂŶŬŽǀljƷǀĞƌ 21 731 958 20 134 560 17 473 442 15 259 539 12 478 481 14 978 961 16 979 441 
ĄǀćnjŽŬǀŽēŝa&Z 2 786 388 2 686 710 2 584 491 2 479 892 2 373 625 2 265 211 2 154 299 
WŽƐƚƷƉĞŶĠnjĄǀćnjŬLJ 0 0 0 0 0 5 398 055 7 676 966 
 * v ]P\VOH†RGVStVPHQRD]iNRQD Z. z. 
 
3UHKĐDGEDQNRYêFK~YHURY 

 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
25 
 
 

Stav ďĂŶŬŽǀljĐŚƷǀĞƌŽǀŬ 31.12.2017     
9HULWHĐ 
Banka 
Rok 3{YRGQê 6WDY~YHUX 'iWXP Ò6 =DSODWHQp 6SOiWN\~YHURYYURNRFK 
prijatia ~YHUUiPHF k 31.12.2017 splatnosti p. a. k 31.12.2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - 2041 
Prima 
Banka 2003 1 493 726,35 265 274,11 25.12.2019 2,350 132 636,00 132 636,00 132 636,00 132 638,11 
  
SZaRB 2007 1 327 756,75 0,00 21.09.2017 0,510 199 163,47 199 163,47  
  
 
UniCB  2008 1 659 695,94 149 880,34 30.09.2018 0,900 199 828,00 199 828,00 149 880,34 
  
 
CSOB 2009 7 103 500,00 1 584 700,00 27.12.2019 0,900 788 400,00 788 400,00 788 400,00 796 300,00 
  
UniCB 12 2010 3 848 936,00 1 274 980,00 31.12.2020 0,900 424 984,00 424 984,00 424 984,00 424 984,00 425 012,00 
 
UniCB 23 2011 1 400 000,00 515 840,00 30.06.2021 0,900 147 360,00 147 360,00 147 360,00 147 360,00 147 360,00 73 760,00 
 
UniCB 29 2011 6 349 949,37 4 339 723,77 28.2.2022 0,800 52 620,48 52 620,48 301 731,72 443 709,84 1 372 620,00 1 871 232 350 430,21 
Slov. 
VSRULWHĐQD 2014 512 626,80 349 042,80 31.5.2024 1,950 54 528,00 54 528,00 54 528,00 54 528,00 54 528,00 54 528,00 130 930,80 
EIB - 2016 2016 4 500 000,00 4 500 000,00 9.12.2041 0,169 0,00 0,00 0,00 0,00 104 651,16 209 302,32 4 186 046,52 
EIB - 2017 2017 4 000 000,00 4 000 000,00 22.12.2042 0,110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 023,26 3 906 976,74 
SPOLU  32 196 191,21 16 979 441,02   1 999 519,95 1 999 519,95 1 999 520,06 1 999 519,95 2 104 171,16 2 301 845,58 8 574 384,27 
 
   ^ƚĂǀĚŽĚĄǀĂƚĞűƐŬljĐŚƷǀĞƌŽǀ;ĚŽĚĄǀĂƚĞűƐŬĠnjĄǀćnjŬLJƉŽƐƚƷƉĞŶĠďĂŶŬĞͿŬ 31.12.2017 
9HULWHĐ%DQND 
Rok 3{YRGQê AktVWDY~YHUXN
31.12.2017 
'iWXP
splatnosti 
6SOiWN\N
GiWXPX 
=DSODWHQp
v roku 
2017 
6SOiWN\LQYHVWLþQêFKGRGiYDWHĐVNêFK~YHURYYURNRFK  
prijatia ~YHUUiPHF 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 2027 
Doprastav. a.s.  974 063,50 108 239,50 20.6.2018 20.mHVDþQH 216 456,00 108 239,50     
Eurovia, a.s., obnova cesty ku 
JDUiåDPXOLFD3URVWČMRYVNi
PHVDþQHN]POXYDR
SRVW~SHQtSRKĐDGiYN\þ
96720/012015/001 
2015 291 954,54 228 697,84 25.10.2025 PHVDþQH 29 195,40 29 195,40 29 195,40 29 195,40 29195,40 29195,40 82 720,84 
2015 2 235 104,87 1 750 831,97 25.10.2025 PHVDþQH 223 510,56 223 510,56 223 510,56 223 510,56 223 510,56 223 510,56 633 279,17 
(XURYLDDV,,SRKĐDGiYND
Y]QLNODQD]iNODGH]POXY\R
GLHORþ-=$]
þtVOR zmluvy o 
SRVW~SHQtSRKĐDGiYN\
96720/01/2016/001 
2016 2 864 998,75 2 554 623,75 25.11.2026 PHVDþQH 286 500,00 286 500,00 286 500,00 286 500,00 286 500,00 286 500,00 1 122 123,73 
(XURYLD,,,SRKĐDGiYNDY]QLNOD
QD]iNODGH]POXY\RGLHORþ
4909.7070014-=$þtVOR]POXY\
RSRVW~SHQtSRKĐDGiYN\
96720/01/2017/001 
2017 3 060 073,86 3 034 573,25 25.11.2027 PHVDþQH 25 500,61 306 007,32 306 007,32 306 007,32 306 007,32 306 007,32 1 504 536,65 
Spolu  9 426 195,52 7 676 966,31  781 162,57 953 452,78 845 213,28 845 213,28 845 213,28 845 213,28 3 342 660,41 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
26 
 
 

Stav dlhu k 31.12.2017     
 
9êSRþHWQ~WHQHMVSUiY\- †=iN 
1. =iYl]N\PHVWD3UHãRYNYêND]),1-04 r. 4) 30 289 511,56 ¼ 
2. =WRKR]iYl]N\SROHKRWHVSODWQRVWL 179 967,26 ¼ 
3. %HåQpSUtMP\SUHGFKiG]DM~FHKRURND- VNXWRþQRVĢ ¼ 
4. 3RGLHO]iYl]NRYSROHKRWHVSODWnosti YRþLEHåSUtMPRP SUHGFKURNDSRGĐD]iNRQDPD[ 0,28% 
5. 8]QDQp]iYl]N\SROHKRWHVSODWQRVWLYLDFDNRGQt 28 267,26 ¼ 
 
9êSR?HWSOQHQLDSRGPLHQRNSUHSULMDWLHQiYUDWQ?FK]GURMRYILQDQFRYDQLD1=) 
- †=iNRQD 
1. &HONRYiVXPDGOKX

PLPRâ)5% ¼ 
  - ]iYl]N\]EDQNRYêFK~YHURYYUiWDQHSRVW~SHQêFKSRKĐDGiYRNEDQNH33%   ϮϰϲϱϲϰϬϳ͕ϯϯΦ 
   z toho: - EDQNRYp~YHU\ ¼ 
         - SRVW~SHQpSRKĐDGiYN\EDQNH    ϳϲϳϲϵϲϲ͕ϯϭΦ 
   v tom: - Doprastav, a.s. - ulica Arm. Gen. Svobodu         ϭϬϴϮϯϵ͕ϱϬΦ 
        - (XURYLDDVREQRYDFHVW\NXJDUiåDPXOLFD3URVWČMRYVNi]U- LQYþDVĢ         ϮϮϴϲϵϳ͕ϴϰΦ 
 
       - (XURYLDDVUHNRQãWUXNFLDPLHVWQ\FKNRPXQLNiFLtDNULåRYDWLHN]U± 
        SUHYþDVĢ        ϭϳϱϬϴϯϭ͕ϵϳΦ 
        - EuURYLDDVNRPSH[QiUHNRQãWUXNFLDD~GUåED0.YURNX- SUHYþDVĢ        ϮϱϱϰϲϮϯ͕ϳϱΦ 
        - (XURYLDDVNRPSH[QiUHNRQãWUXNFLDD~GUåED0.YURNX- SUHYþDVĢ        ϯϬϯϰϱϳϯ͕ϮϱΦ 
2. %HåQpSUtMP\SUHGFKiG]DM~FHKRURND- VNXWRþQRVĢUR]SRþWRYDQpQHUR]SRþWRYDQp ¼ 
3. 3RGLHOFHONRYHMVXP\GOKXYRþLVNXWRþQêPEHåQêPSUtMPRPSUHGFKiG]DM~FHKRURND 38,79% 
4. 
3ULGRGUåDQtOLPLWXWMEH]SRWUHE\SULMDWLDRSDWUHQt 
SUtSXVWQRVĢVXP\GOKX ϯϭϳϳϴϯϲϴ͕ϭϳΦ 
5. 5R]GLHOPHG]LV~þDVQRXVXPRXGOKXDSUtSXVWQRX -ϳϭϮϭϵϲϬ͕ϴϰΦ 
6. 3ULGRGUåDQtOLPLWXSUtSXVWQRVĢVXP\GOKX ϯϴϭϯϰϬϰϭ͕ϴϬΦ 
7. 5R]GLHOPHG]LV~þDVQRXVXPRXGOKXDSUtSXVWQRX -ϭϯϰϳϳϲϯϰ͕ϰϳΦ 
 
9êSRþHW SOQHQLDSRGPLHQRNSUHSULMDWLHQiYUDWQêFK]GURMRYILQDQFRYDQLD1=)PD[ 
- †=iNRQD 
1. 6XPDVSOiWRN1=)YURNXYUiWDQHVSOiWRNâ)5%D33% ¼ 
 
 - VXPDVSOiWRNQiYUDWQêFK]GURMRYILQDQFRYDQLD¼~YHU\¼
33%¼â)5% ¼ 
 
 - VXPD~URNRYN¼~YHU\¼â)5% ¼ 
2. 
%HåQpSUtMP\SUHGFKiG]DM~FHKRURND OHQYODVWQp]GURMH.=DOHQ
UR]SRþWRYDQp ¼ 
3. 
3RGLHOVSOiWRN1=)YRþLEHåQêPSUtMPRPSUHGFKiG]DM~FHKR URNDSRGĐD]iNRQD
max. 25 %)  6,65% 
 

&HONRYiVXPDGOKX V~KUQ]iYl]NRYY\SOêYDM~FLFK]RVSOiFDQLDLVWtQ1=)]iYl]NRY 
]LQYHVWLþQêFK~YHURYDUXþLWHĐVNêFK]iYl]NRY 
** $NFHONRYiVXPDGOKXSUHNUR?tVNXWR?Q?FKEH?Q?FKSUtMPRYSUHGFKiG]DM~FHKR
UR]SR?WRYpKRURNDMHPHVWRSRYLQQpSULMD"RSDWUHQLDVFLHRP]Qt?HQLDFHONRYHMVXP\GOKX.
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
27 
 
 

 
4. 9êVOHGN\KRVSRGiUHQLDSUtVSHYNRYHMRUJDQL]iFLH 
 
3DUNNXOW~U\D oddychu (PKO), m. p. o. 
 
Plnenie ukazovateĐRYYêQRVRYD QiNODGRYN 31.12.2017: 
9êQRV\ 1 033 275,61 ¼ 
1iNODG\ 1 031 038,84 ¼ 
9êVOHGRNKRVSRGiUHQLDSUHG]GDQHQtP 2 236,77 ¼ 
9êVOHGRNKRVSRGiUHQLDSR]GDQHQt 464,91 ¼ 
   
1iYUK 
9êVOHGRN KRVSRGiUHQLD Y sume 464,91 ¼ ]~þWRYDĢ V UH]HUYQêP IRQGRP SUtVSHYNRYHM
RUJDQL]iFLH3.2 
 
 
5. 3UHKĐDGR SRVN\WQXWêFKGRWiFLiFK 
 
Obec v URNXSRVN\WODGRWiFLHY V~ODGHVR9=1þR podmienkach poskytovania 
GRWiFLt] UR]SRþWXPHVWD3UHãRYSUiYQLFNêPRVREiPI\]LFNêPRVREiP- SRGQLNDWHĐRPQD
podporu YãHREHFQHSURVSHãQêFKVOXåLHEQDYãHREHFQHSURVSHãQêDOHERYHUHMQRSURVSHãQê
~?HO9?HWN\SRVN\WQXWpGRWiFLHEROLXU?HQpQD~KUDGXEH?Q?FKY?GDYNRYY FHONRYHMYêãNH
368 420,67 ¼ 
 
äLDGDWHĐGRWiFLH 
 
ÒþHORYpXUþHQLHSRVN\WQXWêFKGRWiFLt 
- EHåQpYêGDYN\ 
 
Suma 
SRVN\WQXWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
6XPDVNXWRþQH
SRXåLWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
Rozdiel 
 
7DQHþQêNOXE*5,00<3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
)&7$75$1DV3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
63257VUR3UHãRY ¼ 2 ¼ ¼ 
$(52./8%3UHãRYR] ¼ ¼ ¼ 
AkSen ± $NWtYQ\VHQLRUR]3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
ANIMA n. o. ¼ ¼ ¼ 
ARCHIMA, s. r. o. ¼ ¼ ¼ 
ARK - $JHQW~UD5R]YRMD.XOW~U\QR 3¼ ¼ ¼ 
$57,63UHãRY ¼ ¼ ¼ 
$VRFLiFLDY]GHOiYDWHĐRYYVRFLiOQHMSUiFL ¼ ¼ ¼ 
$:.3UHãRYQR ¼ ¼ ¼ 
%DVNHWEDORYêNOXE$NDGHPLN3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
BasketbaORYêNOXE(,/$73UHãRY ¼ ¼ ¼ 
%LOLDUGRYêNOXE+256(63UHãRY ¼ ¼ ¼ 
%.67$5e.21(35(â29 ¼ ¼ ¼ 
%RZOLQJNOXE/LQHDV3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
%2;./8%63$57$135(â29 ¼ 547,00 ¼ ¼ 
%UDQLVODY6LYiN- ROYAL REBELS TATTOO ¼ ¼ ¼ 
%5È1<(85Ï3<R]3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
&HQWUXPUHJLRQiOQHKRUR]YRMDQR ¼ ¼ ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
28 
 
 

äLDGDWHĐGRWiFLH 
 
ÒþHORYpXUþHQLHSRVN\WQXWêFKGRWiFLt 
- EHåQpYêGDYN\ 
 
Suma 
SRVN\WQXWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
6XPDVNXWRþQH
SRXåLWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
 
Rozdiel 
 
 
&HQWUXPYþDVQHMLQWHUYHQFLH3UHãRYQR ¼ ¼ ¼ 
Cesta a äLYRWQR3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
Cirkus 49, PreãRY ¼ ¼ ¼ 
&<./20$5$7Ï135(â29R] ¼ ¼ ¼ 
',5,'21.<35(â29 ¼ ¼ ¼ 
'REUp]R6ORYHQVND3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
'RP0DWLFHVORYHQVNHMY3UHãRYH ¼ ¼ ¼ 
EMERKA, URGLQQpRGG\FKRYpFHQWUXPQR3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
FABIO PRODUCTION s. r. o. ¼ ¼ ¼ 
)$073UHãRY ¼ ¼ ¼ 
)%&0LNXOiã3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
)2;7($0.OXE%LDWORQX3UHãRY ¼ 1 ¼ ¼ 
)XWEDORYêNOXE6$), ¼ ¼ ¼ 
)XWVDORYêNOXE3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
*22''$57635(â29 ¼ ¼ ¼ 
*UpFNRNDWROtFNDFKDULWD3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
+RNHMEDO3UHãRYR] 109,00 ¼ ¼ ¼ 
,0HVWVNiRUJDQL]iFLD-HGQRW\G{FKRGFRY6ORYHQVND ¼ ¼ ¼ 
,,,0HVWVNiRUJDQL]iFLD-HGQRW\G{FKRGFRY6ORYHQVND ¼ ¼ ¼ 
,17(51$&,21$/7$75$13UHãRY ¼ ¼ ¼ 
-HGQRWDG{FKRGFRv na Slovensku - 2NUHVQi
RUJDQL]iFLD-HGQRW\G{FKRGFRYY3UHãRYH 
¼ ¼ ¼ 
.DUDWHNOXE-XQLRU3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
.LFNER[LQJNOXE3DQWHU3UHãRY]GUXåHQLH ¼ ¼ ¼ 
.OXEVORYHQVNêFKWXULVWRY7$75$13UHãRv ¼ ¼ ¼ 
.QLåQLFD3 O. Hviezdoslava ¼ ¼ ¼ 
.2/2%(+ä,927$REþLDQVNH]GUXåHQLH3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
.21*5(*È&,$6(67,(56/8ä2%1Ë&
1(32â.951(1(-3$11<0È5,(35(â29 
¼ ¼ ¼ 
KrasokorþXOLDUVN\NOXE- .UDVR3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
/HJHQGDU\%LNH&OXE3UHãRYR] ¼ ¼ ¼ 
0DåRUHWN\/$%,3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
0HVWVNiRUJDQL]iFLD-HGQRW\G{FKRGFRYQD6ORYHQVNX ¼ ¼ ¼ 
Miestny RGERU0DWLFHVORYHQVNHMY3UHãRYH ¼ ¼ ¼ 
0RGHOiUVN\NOXE3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
MyMamy, o. z. ¼ ¼ ¼ 
1DWXUiOQDNXOWXULVWLND3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
2=0RVWGRGXãH ¼ ¼ ¼ 
2EþLDQVNH]GUXåHQLH%DUOLþND ¼ ¼ ¼ 
2EþLDQVNH]GUXåHQLH&25721$ ¼ ¼ ¼ 
2EþLDQVNH]GUXåHQLH&+$503UHãRY ¼ ¼ ¼ 
2EþLDQVNH]GUXåHQLH1DãD1LåQiâHEDVWRYi ¼ ¼ ¼ 
2EþLDQske ]GUXåHQLH2WYRUHQiGLHOĖD3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
2EþLDQVNH]GUXåHQLH3OiåRYiKiG]DQi, 3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
2EþLDQVNH]GUXåHQLH6.$/1È+5$1$3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
2%ý,$16.(='58ä(1,(675,(%251e.5Ë'/$ 369,00 ¼ ¼ ¼ 
2EþLDQVNH]GUXåHQLHâLGORYHF ¼ ¼ ¼ 
2EODVWQêEHåHFNêVSRORN3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
29 
 
 

äLDGDWHĐGRWiFLH 
 
ÒþHORYpXUþHQLHSRVN\WQXWêFKGRWiFLt 
- EHåQpYêGDYN\ 
 
Suma 
SRVN\WQXWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
Suma skuWRþQH
SRXåLWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
 
Rozdiel 
 
2EODVWQêIXWEDORYê]Yl]3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
2EODVWQêVWROQRWHQLVRYê]Yl]3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
2%129$3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
2=.OXESRGQLNDYêFKåLHQ3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
2=1È95$73UHãRY ¼ ¼ ¼ 
3+.3UHãRYQR ¼ ¼ ¼ 
3DUNNXOW~U\DRGG\FKX3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
3DUWQHULSUHVRFLiOQ\UR]YRMD SRPRF3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
PieroWWQR3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
3,91È*$/e5,$3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
3ODYHFNêNOXE3UHãRYR] ¼ ¼ ¼ 
32$573UHãRY ¼ ¼ ¼ 
PO &,7<3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
3RGDMćDOHM3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
32.2-3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
3RWUDYLQRYiEDQND6ORYHQVND ¼ ¼ ¼ 
3RZHUFOXE3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
35(5$*R]3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
3UHãRYVNpGREURYRĐQtFNH centrum - OZ ¼ ¼ ¼ 
3UHãRYVNp]GUXåHQLHNODVLFNHMJLWDU\ ¼ ¼ ¼ 
3UHãRYVNêERZOLQJRYêNOXE ¼ ¼ ¼ 
3UHãRYVNê5êFKORNRUþXOLDUVN\.OXE ¼ ¼ ¼ 
3UR$FWLYHR]3UHãRY 483,00 ¼ ¼ ¼ 
PRO-MOVEO ¼ ¼ ¼ 
3UYêãDFKRYêNOXE3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
38ď63UHãRY ¼ ¼ ¼ 
5DGDPOiGHåH3UHãRYVNpKRNUDMD ¼ ¼ ¼ 
Rally System Slovakia, s .r. o. ¼ ¼ 0,00 ¼ 
5DQGDO$JHQF\3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
5('($&RQVXOWLQJVUR3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
5HJLRQiOQDUDGDNOXEXVORYHQVNêFKWXULVWRY ¼ ¼ ¼ 
5HOHYDQWQR3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
5tPVNRNDWROtFNDIDUQRVĢVY0LNXOiãD3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
6KRKLQ6ORYDN$VVRFLDWLRQ3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
6ORYHQVNiDVRFLiFLDãSRUWXQDãNROiFK- KR    ¼ ¼ ¼ 
6ORYHQVNêU\EiUVN\]Yl]PHVWVNiRUJDQL]iFLD3UHãRY ¼ 542¼ ¼ 
6ORYHQVNê]Yl]WHOHVQHSRVWLKQXWêFK- 2NUHVQp
centrum 
¼ ¼ ¼ 
6ORYHQVNê]Yl]]GUDYRWQHSRVWLKQXWêFK ¼ ¼ ¼ 
6ORYHQVNê]Yl]]GUDYRWQHSRVWLKQXWêFKY3UHãRYH ¼ ¼ ¼ 
6ORYHQVNê]Yl]]GUDYRWQHSRVWLKQXWêFKY3UHãRYH ¼ ¼ ¼ 
6ORYHQVNê]Yl]]GUDYRWQHSRVWLKQXWêFKY3UHãRYH ¼ ¼ ¼ 
6QtYDMWHVQDPL3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
6RĐQREDQVNêþLSNiUVN\FHFK3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
SRRZ - RZ pri 0DWHUVNHMãNROH%XGRYDWHĐVNi3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
SRRZ - 5=SUL0â%DMNDOVNi3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
6YRMSRPRFQê.OXEVWRPLNRY- ILCO ¼ ¼ ¼ 
âDULãVNiJDOpULDY 3UHãRYH ¼ ¼ ¼ 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
30 
 
 

äLDGDWHĐGRWiFLH 
 
ÒþHORYpXUþHQLHSRVN\WQXWêFKGRWiFLt 
- EHåQpYêGDYN\ 
 
Suma 
SRVN\WQXWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
6XPDVNXWRþQH
SRXåLWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
 
Rozdiel 
 
â..RPpWD3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
âNROVNêNOXE(/%$3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
âNROVNêãSRUWRYêNOXE-XQLRUSUL=ââPHUDORYD
3UHãRY 
¼ ¼ ¼ 
âNROVNêãSRUWRYêNOXESUL6WUHGQHMOHVQtFNHMãNROH
v 3UHãRYH 
¼ ¼ ¼ 
âSRUWRYRVWUHOHFNêNOXE32-3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
âSRUWRYêNOXE)	)- "Fit and Fun" ¼ ¼ ¼ 
âSRUWRYêNOXEPOiGHåH- $.$'(0,.3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
âSRUWRYêNOXEQHSRþXM~FLFKGHWt3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
âSRUWRYêNOXEQHSRþXM~FLFK3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
âSRUWRYêNOXESROtFLH3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
âSRUWRYêNOXE6/29$162/,9$53UHãRY ¼ ¼ ¼ 
âSRUWRYêNOXE7$(.:21-DO GE-%($.3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
âSRUWRYêNOXE9HORGURP3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
TATR$13UHãRYVSROVUR ¼ ¼ ¼ 
7($00$/e+2)87%$/83UHãRY ¼ ¼ ¼ 
7HFKQLFNpVOXåE\PHVWD3UHãRYDV ¼ ¼ ¼ 
7HORYêFKRYQiMHGQRWD6OiYLD3UHãRYVNiXQLYHU]LWD
3UHãRY 
¼ 5 727,00 ¼ ¼ 
7HQLVRYiDNDGpPLD3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
7HQLVRYêNOXE7$75$13UHãRY ¼ ¼ ¼ 
7-6RNROâ6*3RO\-Trade ¼ ¼ ¼ 
7-âSRUWNOXESUL0HVWVNHMVSUiYHVOXåLHE3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
7URMOtVWRNQR3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
7â.628/3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
UUEDQLNDQR3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
9HVHONDR]3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
9HWHUiQâDULã.OXE3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
9ROHMEDORYêNOXE9.0LUDG383UHãRY ¼ ¼ ¼ 
=iNODGQiXPHOHFNiãNROD-iQD3RVFKOD ¼ ¼ ¼ 
=GUXåHQLHNUHVĢDQVNêFKVHQLRURY- PHVWVNpFHQWUXP
3UHãRY 
¼ ¼ ¼ 
=GUXåHQLH2))± ON ¼ 976,¼ ¼ 
=GUXåHQLH6DNUiOQHVSHY\9êFKRGX3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
=GUXåHQLHYRMQRYêFKSRãNRGHQFRY± invalidov MO ¼ ¼ ¼ 
=GUXåHQLHåLHQ6ORYHQVND- 2.3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
=203UHãRY ¼ ¼ 0,0¼ 
=Yl]PDOpKRIXWEDOX3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
=Yl]YRMDNRY65- .OXE3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
ä+.âDULãDQND3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
31 
 
 

Obec v roku 2017 SRVN\WODGRWiFLHY V~ODGHVR9=1þ5/2016 o podmienkach poskytovania 
GRWiFLt ] UR]SRþWX PHVWD QD PHVWRP 3UHãRY SRGSRURYDQp REODVWL SUiYQLFNêP RVREiP
I\]LFN?PRVREiP? SRGQLNDWHĐRP YRYêãNH35 391,00 ¼ 9ãHWN\SRVN\WQXWpGRWiFLHEROL
XU?HQpQD~KUDGXEH?Q?FKY?GDYNRY. 
 
äLDGDWHĐGRWiFLH 
 
ÒþHORYpXUþHQLHSRVN\WQXWêFKGRWiFLt 
- EHåQpYêGDYN\ 
 
Suma 
SRVN\WQXWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
6XPDVNXWRþQH
SRXåLWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
Rozdiel 
 
Image SK, s. r. o., 3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
PRO REGIO, 3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
ARK ± $JHQW~UD5R]YRMD.XOW~U\QR ¼ ¼ ¼ 
âDULãVNiJDOpULDY3UHãRYH ¼ ¼ ¼ 
.QLåQLFD32+YLH]GRVODYD 1 ¼ 1 ¼ ¼ 
9êFKRGQêGLãWULNW(YDQMHOLFNHMFLUNYLDXJVEXUVNpKR
vyznania na Slovensku    5 ¼ 5 ¼ ¼ 
'LYDGOR$'XFKQRYLþD, 3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
'LYDGOR-RQiãD=iERUVNpKR3UHãRY 4 ¼ 4 ¼ ¼ 
9êWYDUQêVSRORN.23$, 3UHãRY ¼ ¼ ¼ 
8QLYHU]LWQpSDVWRUDþQpFHQWUXP'UâWHIDQD+pVHND ¼ ¼ ¼ 
 
 
6. MLPRUR]SRþWRYp]GURMH ± tvorba a SRXåLWLHfondov 
 
0LPRUR]SRþWRYp]GURMHWYRULD QDMPlUH]HUYQêIRQGD PLPRUR]SRþWRYêSHĖDåQêIRQG
PHVWD 3UH?RY DO?LH PLPRUR]SR?WRYp ]GURMH V~ SURVWULHGN\ VRFLiOQHKR IRQGX IRQGX
SUHYiG]N\RSUiYD ~GUåE\D fond UR]YRMDEêYDQLD 
 
5H]HUYQêIRQG 
Mesto Y\WYiUDUH]HUYQêIRQGv ]P\VOHXVWDQRYHQLD†]iNRQDþ=]Y z. n. p.. 
O SRXåLWtUH]HUYQpKRfoQGX UR]KRGXMH PHVWVNp ]DVWXSLWHĐVWYR D v rozsahu splnomocnenia 
VFKYiOHQpKR0V=PHVWD3UHãRYþDMSULPiWRUNDPHVWD 
 
V KRGQRWHQRPURNXGRãORNWYRUEHD þHUSDQLXUH]HUYQpKRIRQGXQDVOHGRYQH 
 
       
)RQGUH]HUYQê Suma v EUR 
Stav k 1.1.2017 1 421 133,05    
3UtUDVWN\- z SUHE\WNXUR]SRþWX]DXSO\QXOêUR]SRþWRYêURN 
      (Uznesenie Ms=þ]RGĖD) 2 530 938,34 
 
ÒE\WN\- SRXåLWLHUH]HUYQpKRIRQGX 
- 5R]SRþWRYpRSDWUHQLHþ3]RGĖDQDRGVWUiQHQLH  
  QiVOHGNRYNDODPLW\D KDYDULMQpKRVWDYXQDPDMHWNX  
 (RGVWUiQHQLH QiVOHGNRYkalamity ]RGĖD017) 
 
147 866,92 
144 751,72                            
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
32 
 
 

- 5R]SRþWRYpRSDWUHQLHþ3]RGĖDQDRGVWUiQHQLH 
  åLYHOQHMXGDORVWL  
  RGVWUiQHQLHQiVOHGNRYSRYHWHUQHMVPUãWL]RGĖD 
 
3 115,20 
.RQHþQê]RVWDWRNN 31.12.2017 3 804 204,47    
Pozn.: ~daje V~ okrem ]iNRQQpKRUH]HUYQpKRIRQGXPO (PKO) 
 
3HĖDåQêfond 
Mesto Y\WYiUDSHD?Q?fond v ]P\VOHXVWDQRYHQLD†]iNRQDþ=]Y z. n. p.. 
O SRXåLWtSHD?QpKR foQGXUR]KRGXMHPHVWVNp zastupiWHĐVWYR 
       
Fond SHĖDåQê Suma v EUR 
Stav k 1.1.2017 406 138,84    
3UtUDVWN\- z SUHE\WNXUR]SRþWX]DXSO\QXOê 
         UR]SRþWRYêURN 
       8]QHVHQLH0V=þ]RGĖD 
1 500 000,00 
   
ÒE\WN\ - pRXåLWLHSHĖDåQpKRIRQGX 
- X]QHVHQLHþ]RGĖD 
  ÒþHOYêURþLHSUYHMStVRPQHM]PLHQN\R PHVWH3UHãRY 
- X]QHVHQLHþ]RGĖD 
  ÒþHORFKUDQDGXFKRYQêFKNXOW~UQ\FKKRGQ{WNDSLWiORYpYêGDYN\ 
          
       v tom: YêGDYN\QDPHVWVNêFLQWRUtQâYiE\ HWDSDþDVĢ$ : 490 ¼ 
            GRWiFLDNDSLWiO\SUHäLGRYVN~QiERåHQVN~REHF¼]D~þHORP 
            YêPHQ\RNLHQY EXGRYHEêYDOHMåLGRYVNHMD QiERåHQVNHMãkoly  
            CKpGHUQDONUXåQHMXOþ329\~þWRYDQLHQDMQHVN{UGR31.5.2018. 
626 929,69 
 
116 929,69 
 
510 000,00    
KRQHþQê]RVWDWRNk 31.12.2017 1 279 209,15    
 
6RFLiOQ\IRQG 
0HVWRY\WYiUDVRFLiOQ\IRQGY ]P\VOH]iNRQDþ94 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a SRXåLWLH
VRFLiOQHKRIRQGXXSUDYXMHNROHNWtYQD]POXYD 
 
6RFLiOQ\IRQG Suma v EUR 
Stav k 1.1.2017 4 089,03 
3UtUDVWN\- SRYLQQêSUtGHO-  1,00 %          51 349,49 
        - SRYLQQêSUtGHO-  0,50 %            25 674,74 
        - RVWDWQpSUtUDVWN\ 4 528,00 
ÒE\WN\- ]iYRGQpVWUDYRYDQLH 40 441,00 
        - GRSUDYQp   11 690,66 
        - UHJHQHUiFLX36 2 376,70 
        - RVWDWQp~E\WN\                       24 091,51 
.RQHþQê]RVWDWRNN 7 041,39 
3R]Q~GDMHRNUHP5232 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
33 
 
 

Fond SUHYiG]N\~GUåE\D RSUiY 
Mesto Y\WYiUDIRQGSUHYiG]N\~GU?E\D RSUiYY ]P\VOHXVWDQRYHQLD†]iNRQDþ
Z. z. v z. n. p.. 7HQWR IRQG V~YLVt V E\WRYêPL MHGQRWNDPL YR YODVWQtFWYH PHVWD QD XOLFL
0DMDNRYVNpKR6DELQRYVNiD K Starej tehelni. 
       
Fond SUHYiG]N\~GUåE\D RSUiY Suma v EUR 
Stav k 1.1.2017 24 188,61 
3UtUDVWN\ - z GRKRGQXWpKRQiMRPQpKRYRYêãNH 
QiNODGRYQDREVWDUDQLHQiMRPQpKRE\WX  
36 936,46 
ÒE\WN\ - SRXåLWLHIRQGX 27 996, 48 
KRQHþQê]RVWDWRN k 31.12.2017 33 128,59 
 
 
Fond UR]YRMDEêYDQLD 
 
=GURMRP WYRUE\ WRKWR IRQGX Y\WYiUDQpKR Y ]P\VOH ]iNRQD þ = ] Y z. n. p.          
V~QHY\þHUSDQpILQDQþQpSURVWULHGN\QDGREXGQXWpz SUHGDMDE\WRYQHE\WRYêFKSULHVWRURY
GRPRYDOHERLFK?DVWtSR]HPNRY]DVWDYDQ?FKGRPami, ako aj z SULĐDKOêFKSR]HPNRY. 
Mesto v URNX GRVLDKOR SUtMHP ] predaja bytov v sume 13 ¼ 7LHWRILQDQ?Qp
SURVWULHGN\SRX?LORQDREQRYXLQIUD?WUXNW~U\Y meste a WRNRQNUpWQHQD stavbu Ä2dvodnenie, 
NRPXQLNiFLa a osvetlenie ulica -DQRXãNRYDY 3UHãRYH?. 
 
)RQGUR]YRMDEêYDQLD Suma v EUR 
Stav k 1.1.2017 0,00 
3UtUDVWN\ ± QHY\þHUSDQêSUtMHP] predaja: 
SUtMHP] predaja bytov 13 ¼, bol v EHåQRP
URNXY\þHUSDQêY V~ODGHVR]iNRQRP 
0,00 
 
ÒE\WN\- SRXåLWLHIRQGXQD 
 
0,00 
KZ k 31.12.2017 0,00 
 
1D PLPRUR]SRþWRYp ]GURMH VD ILQDQþQp XVSRULDGDQLH QHY]ĢDKXMH =RVWDWN\ WêFKWR
~?WRYSUHFKiG]DM~GRQDVOHGXM~FHKRURND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
34 
 
 

 
7. )LQDQþQpXVSRULDGDQLHY]ĢDKRYk PHVWRP]ULDGHQêP
a ]DORåHQêPRUJDQL]iFLiPD k ãWiWQHPXUR]SRþWX 
 
)LQDQþQpY\VSRULDGDQLH]DURN7 k ãNROiPD ãNROVNêP]DULDGHQLDPY ]ULDćRYDWHĐVNHM
S{VREQRVWLPHVWD3UH?RY 
      %HåQpDMNDSLWiORYpY?GDYN\ k 31.12.2017 
1i]RYSUiYQHKRVXEMHNWX âWiWQ\UR]SRþHWDRULJLQiOQHNRPSHWHQFLH 
3RVN\WQXWp 9\þHUSDQp 1HY\þHUSDQp 
=â%DMNDOVNi 844 423,63 828 473,81 15 949,82 
=âýVO$UPiG\ 2 022 410,77 1 949 246,49 73 164,28 
=â.~SHĐQi 1 572 450,15 1 569 480,83 2 969,32 
=â0iMRYpQiPHVWLH 1 594 627,94 1 548 253,05 46 374,89 
=â0DWLFHVORYHQVNHM 1 150 171,66 971 638,27 178 533,39 
=â0LUND1HãSRUD 1 012 275,05 1 009 575,05 2 700,00 
=â3URVWČMRYVNi 1 033 405,93 1 031 527,38 1 878,55 
=â/HVQtFND 1 058 378,94 1 048 585,49 9 793,45 
=ââPHUDORYD 1 619 871,39 1 487 602,28 132 269,11 
=ââUREiURYD 1 773 939,09 1 772 390,97 1 548,12 
=â9DåHFNi 664 319,12 663 838,49 480,63 
=â6LEtUVND 830 239,95 830 122,24 117,71 
0â$3UtGDYND 380 086,14 377 544,75 2 541,39 
0â%DMNDOVNi 475 454,69 475 454,69 0,00 
0â%HUQROiNRYD 481 863,81 481 504,43 359,38 
0â%XGRYDWHĐVNi 304 228,00 304 225,74 2,26 
0âýDSDMHYRYD 400 522,70 399 085,94 1 436,76 
0âýHUJRYVNi 395 742,80 395 741,41 1,39 
0âýVO$UPiG\ 406 607,80 406 568,38 39,42 
0â-XUNRYLþRYD 630 942,80 630 942,80 0,00 
0â01HãSRUD 424 483,00 423 716,66 766,34 
0â6DELQRYVNi 407 974,60 407 974,60 0,00 
0â6ROLYDUVNi 253 122,80 250 672,46 2 450,34 
0â9DåHFNi 452 973,00 452 947,37 25,63 
0â=HPSOtQVND 387 170,00 386 834,63 335,37 
$%&&9ý 208 749,41 206 642,03 2 107,38 
=8â00%DãWRYiXO 657 680,94 657 680,94 0,00 
=8â-33URVWČMRYVNiXO 563 565,00 563 521,95 43,05 
=8â2NWyEURYi 238 931,00 238 879,74 51,26 
Spolu 22 246 612,11 21 770 672,87 475 939,24 
 
PR]QiPND8YHGHQpILQDQ?QpSURVWULHGN\V~PLPR zdrojRY]tVNDQêFKz YODVWQêFKSUtMPRYRUJDQL]iFLt 
           1HY\þHUSDQpILQDQþQpSURVWULHGN\SUHGVWDYXM~SURVWULHGN\SRVN\WQXWp]RãWiWQHKRUR]SR?WXSR 
           DNWRUêFKþHUSDQLHMHSRYROHQpGR 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
35 
 
 

)LQDQþQpY\VSRULDGDQLHPHVWD3UHãRY]DURN7 YRþLREFKRGQêPVSRORþQRVWLDP]DORåHQêm 
PHVWRP3UHãRY 
 
äLDGDWHĐGRWiFLH 
 
ÒþHORYpXUþHQLHSRVN\WQXWêFKGRWiFLt 
- EHåQpYêGDYN\ 
6XPDSRVN\WQXWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
6XPDVNXWRþne 
SRXåLWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
 
Rozdiel 
 
7HFKQLFNpVOXåE\PHVWD3UHãRYDV 
- WUDQVIHUQDUHYLWDOL]iFLXGUHYtQ 12 555¼ 12 555¼ 0¼ 
7HFKQLFNpVOXåE\PHVWD3UHãRYDV 
- WUDQVIHU]D~þHORPY\EDYHQLDLQWHULpUXY Dome  
 VP~WNX 
100 000,¼ 100 000¼ ¼ 
'RSUDYQêSRGQLNPHVWD3UHãRYDV 
- WUDQVIHUQDPHVWVN~KURPDGQ~GRSUDYX 4 200 ¼ 4 200 ¼ ¼ 
)XWEDO7DWUDQ$UpQDVUR3UHãRY 
- - ~þHORYêWUDQVIHU 100 ¼ 100 ¼ ¼ 
)XWEDO7DWUDQ$UpQDVUR3UHãRY 
- - ~þHORYêWUDQVIHU 25 ¼ 25 ¼ ¼ 
35(â295($/VUR3UHãRY 
- transfer na sprostredkovanie poskytnutia  
 ĐDGRKRGtQSUHPOiGHåQtFNHâ. 
235 ¼ 234 683,33 ¼ ¼ 
35(â295($/VUR3UHãRY 
- WUDQVIHUQDK\JLHQL]iFLXYRG\YRYRGQHMQiGUåL 
 YDUHiOL'HOĖD± 3UHãRY 
33 345,14 ¼ 33 345,14 ¼ 0,00 ¼ 
 
)LQDQþQpY\VSRULDGDQLHPHVWD3UHãRY]DURN7 k ãWiWQHPXUR]SRþWX 
 
'UXKGRWiFLHWUDQVIHUX 
Suma 
SRVN\WQXWêFK
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
6XPDVNXWRþQH
SRXåLWêFK
ILQDQþQêFK 
prostriedkov 
Suma 
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
QDSRXåLWLH 
Rozdiel       
na 
YUiWHQLH
ãWiWX 
%HåQpSURVWULHGN\ 15 001 497,37 14 810 540,96 185 644,94 5 311,47 
Transfer - DNWLYDþQêSUtVSHYRN026- â5- þGRKRG\
16/37/052/785   122,40 122,40 0,00 0,00 
Transfer - DNWLYDþQêSUtVSHYRN026- â5- þGRKRG\
16/37/052/755  720,00 720,00 0,00 0,00 
Transfer - DNWLYDþQêSUtVSHYRN026- â5- þGRKRG\
16/37/052/1273 1 670,40 1 670,40 0,00 0,00 
Transfer - DNWLYDþQêSUtVSHYRN026- â5- þGRKRG\
17/37/52A/439 6 156,95 6 156,95 0,00 0,00 
Projekt - âDQFDQD]DPHVWQDQLH,- þ dohody 1637054111                                                                         15 151,63 15 151,63 0,00 0,00 
Projekt - âDQFDQD]DPHVWQDQLH,,- þGRKRG\ 7 743,23 7 743,23 0,00 0,00 
Projekt - 1DSRGSRUXUR]YRMDPLHVWQHMDUHJLRQiOQHM
]DPHVWQDQRVWL†-- þGRKRG\-16 2 055,63 2 055,63 0,00 0,00 
Projekt - Cesta z kruhu nezamestnanosti - þGRKRG\
16/37/054/260 5 711,42 5 711,42 0,00 0,00 
Projekt - $NWLYDþQiþLQQRVĢIRUPRXGREURYRĐQtFNHMVOXåE\
- þGRKRG\$ 6,64 6,64 0,00 0,00 
9RĐE\GR9Ò& 76 928,45 76 928,45 0,00 0,00 
Transfer - YRMQRYpKURE\ 2 712,50 2 712,50 0,00 0,00 
Transfer - ]DSRYRGQHDYHWHUQ~VPUãĢ 58 585,48 58 585,48 0,00 0,00 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
36 
 
 

'RWiFLDRG.âÒ- SUtVSHYRNQDO\åLDUVN\NXU] 75 039,28 75 039,28 0,00 0,00 
'RWiFLDRG.âÒ- SUtVSHYRNQDãNROXYSUtURGH 61 269,00 61 267,68 0,00 1,32 
Transfer - MPC - 0DWLFD6ORYHQVNi- SURMHNWâNROD
RWYRUHQiYãHWNêP 31 999,07 31 999,07 0,00 0,00 
1iURGQêSURMHNWWHUpQQHMVRFLiOQHMSUiFH 33 315,58 33 315,58 0,00 0,00 
1iURGQêSURMHNWWHUpQQHMVRFLiOQHMSUiFH- ]UHIXQGiFLH 3 501,64 3 501,64 0,00 0,00 
Na prRMHNWNRPXQLWQpFHQWUXP 31 616,46 31 616,46 0,00 0,00 
1DSURMHNWNRPXQLWQpFHQWUXP- ]UHIXQGiFLH 3 220,57 3 220,57 0,00 0,00 
1iURGQêSURMHNW3RGSRUDRSDWURYDWHĐVNHMVOXåE\ 334 620,00 334 620,00 0,00 0,00 
1iURGQêSURMHNW3RGSRUDRSDWURYDWHĐVNHMVOXåby ± 
]UHIXQGiFLH 30 419,00 30 419,00 0,00 0,00 
Transfer - =S61iUXþ9HVHOi 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 
'HQQêVWDFLRQiU- 23È/ 66 240,00 66 240,00 0,00 0,00 
'HQQêVWDFLRQiU- 6DELQRYVNi 33 120,00 33 120,00 0,00 0,00 
1DFKUiQHQ~GLHOĖX- NDPHURYêV\VWpP 35 566,32 35 566,32 0,00 0,00 
1DFKUiQHQ~GLHOĖX- NDPHURYêV\VWpP- ]UHIXQGiFLH 6 760,80 6 760,80 0,00 0,00 
Transfer - VWDYHEQêSRULDGRN 134 142,27 134 142,27 0,00 0,00 
7UDQVIHUQDSUHQHVHQpNRPSHWHQFLHâ)5% 36 922,70 36 922,70 0,00 0,00 
7UDQVIHUQDSR]HPQpNRPXQLNiFLH 6 231,16 6 231,16 0,00 0,00 
7UDQVIHUQDSUHQHVHQêYêNRQYREODVWLåLYRWQpKRSURVWUHGLD 8 406,55 8 406,55 0,00 0,00 
0DWHUVNpãNRO\- SUHGãNROVNiYêFKRYD 124 041,00 124 041,00 0,00 0,00 
7UDQVIHUQDãNROVNê~UDG 59 738,00 59 738,00 0,00 0,00 
0DWHUVNpãNRO\- KPRWQiQ~G]DYãNROiFK 42 297,67 37 632,12 0,00 4 665,55 
7UDQVIHUQDSUHQHVHQêYêNRQãN{O]0LQLVWHUVWYDãNROVWYD 12 310 552,00 12 124 907,06 185 644,94 0,00 
Transfer - SUtVSHYRNQDXþHEQLFH 2 988,00 2 743,00 0,00 245,00 
Transfer - QDUHJLVWHURE\YDWHĐRY65DKOiVHQLHSRE\WX 29 686,47 29 686,47 0,00 0,00 
Transfer - QDPDWULþQ~þLQQRVĢ 126 471,19 126 071,59 0,00 399,60 
Transfer - na register adries 1 194,00 1 194,00 0,00 0,00 
7UDQVIHUQDSUHQHVHQêYêNRQ- QDGiYN\Y+1DSUtVSHYN\
NGiYNH 40 944,90 40 944,90 0,00 0,00 
7UDQVIHUQDVRFLiOQHYHFL- zariadenia pre seniorov   1 056 759,68 1 056 759,68 0,00 0,00 
Transfer - QDSUtGDYRNQDGLHĢD- RVRELWQêSUtMHPFD 37 951,84 37 951,84 0,00 0,00 
Transfer - iROP 30 642,90 30 642,90 0,00 0,00 
Transfer - iROP - ]UHIXQGiFLH 26 274,59 26 274,59 0,00 0,00 
.DSLWiORYpSURVWULHGN\ 412 397,89 100 397,89 312 000,00 0,00 
3URMHNWWHORFYLþQH- =ââPHUDORYD=â0DWLFHVORYHQVNHM 282 000,00 0,00 282 000,00 0,00 
=â3URVWHMRYVNi- ]KRWRYHQLHSUtVWUHãNXQDGYVWXSQRX
rampou 8 425,00 8 425,00 0,00 0,00 
Projekt - 5R]ãtUHQLHNDPHURYpKRDPRQLWRURYDFLHKR
V\VWpPX 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 
2EQRYDNDPHURYpKRV\VWpPX- MVSR  30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 
0â%HUQROiNRYD 81 972,89 81 972,89 0,00 0,00 
Spolu 15 413 895,26 14 910 938,85 497 644,94 5 311,47 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
37 
 
 

 
 
 
 
8. 9êVOHGRNKRVSRGiUHQLDY metodike ESA 2010 
 
(XUySVN\ V\VWpP QiURGQêFK D UHJLRQiOQ\FK ~þWRY ESA 2010 MH QDMQRYãt
PHG]LQiURGQHSRURYQDWHQ?~?WRYQ?UiPHF(?SUHV\VWHPDWLFN?DSRGUREQ?RSLVHNRQRPLN\
Bol LPSOHPHQWRYDQêRG1. septembra 2014 DSUHQRV~GDMRY]þOHQVNêFKãWiWRYGR(XURVWDWX
SRWRPWRGiWXPHVDULDGLSUDYLGODPL3URJUDPX]DVLHODQLD~GDMRY(6$ 
 
0DQXiO(6$EROXYHUHMQHQêYÒUDGQRPYHVWQtNXDNRSUtORKDA k Nariadeniu 
(XUySVNHKR SDUODPHQWX D 5DG\ (Ò þ. 549/2013 D SUtORKXB WRKWR QDULDGHQLD WYRUt
3URJUDP]DVLHODQLD~GDMRY(6$ 
âWUXNW~UD (6$ MH Y\SUDFRYDQi Y V~ODGH V FHORVYHWRYêPL XVPHUQHQLDPL        
RQiURGQRP~þWRYQtFWYHVWDQRYHQêPLYPHWRGLNHSUHV\VWpPQiURGQ?FK~?WRY61$
 9?QLPNRX V~ OHQ XU?LWp UR]GLHO\ Y SUH]HQWiFLL D YR Y\VRNRP VWXSQL SUHVQRVWL
QLHNWRU?FKSRMPRY(6$NWRUpVDSRX?tYDM~QD?SHFLILFNp~?HO\(? =RGSRYHGQRVĢ]D
Y\SUDFRYDQLH WHMWR PHWRGLN\ QLHVOL VSROR?Qe 2UJDQL]iFLD 6SRMHQêFK QiURGRY (OSN), 
0HG]LQiURGQê PHQRYê IRQG (MMF), âWDWLVWLFNê ~UDG (XUySVNHM ~QLH (Eurostat), 
2UJDQL]iFLDSUHKRVSRGiUVNXVSROXSUiFXDUR]YRM (OECD) a 6YHWRYiEDQND. 
0HWRGLND(6$MH]DPHUDQiQDSRGPLHQN\DSRWUHE\~GDMRYY(XUySVNHM~QLL
3RGREQHDNR61$(6$MHYV~ODGHVSRMPDPLDNODVLILNiFLDPLSRX?tYDQ?PL     
Y PQRKêFK LQêFK VRFLiOQ\FK D HNRQRPLFNêFK ãWDWLVWLNiFK QDSUtNODG Y ãWDWLVWLNH
]DPHVWQDQRVWLSRGQLNRY?FK?WDWLVWLNiFKD?WDWLVWLNH]DKUDQL?QpKRREFKRGX(SA 2010 preto 
VO~åL DNR~VWUHGQê UHIHUHQþQê UiPHF SUH VRFLiOQH D HNRQRPLFNp ãWDWLVWLN\ (Ò D MHM
?OHQVN?FK?WiWRY 
 
Po nRYHOH]iNRQDþ=]V~?LQQRV"RXRGMDQXiUDVD]D?DODSRGD 
†RGVXSODWĖRYDĢMHGQRWQiPHWRGLNDSODWQiSUH(XUySVNX~QLXpre potrebu Y\þtVOHQLD
schodku alebo SUHE\WNXUR]SRþWX7RWRY\?tVOHQLHMHXYHGHQpY QDVOHGXM~FHMWDEXĐNH 
 
 
.DONXODþNDQDYêSRþHWYêVOHGNXKRVSRGiUHQLDYPHWRGLNH(6$ 
 
ýtVOR
riadku 8ND]RYDWHđKODYQiNDWHJyULDHNRQRPLFNHMNODVLILNiFLH Suma 
1 35Ì-0<DSUtMPRYpILQDQÿQpRSHUiFLH 73 155 412,22 
2 YWRPGDĖRYpSUtMP\ 42 060 816,63 
3      QHGDĖRYpSUtMP\ 7 694 071,29 
4      granty a transfery (300) 16 444 429,32 
5      SUtMPRYpILQDQþQpRSHUiFLH 6 956 094,98 
6      ]WRKRSUtMP\]WUDQVDNFLtVILQDQþQêPLDNWtYDPLDILQDQþQêPLSDVtYDPL 2 956 094,98 
7            SULMDWp~YHU\S{åLþN\DQiYUDWQpILQDQþQpYêSRPRFL 4 000 000,00 
8 9ê'$9.<DYëGDYNRYpILQDQÿQpRSHUiFLH 65 684 134,56 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
38 
 
 

9 YWRPEHåQpYêGDYN\ 57 010 701,00 
10      NDSLWiORYpYêGDYN\ 5 765 816,03 
11      YêGDYNRYpILQDQþQpRSHUiFLH 2 907 617,53 
12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovosWQëU- r.8) 7 471 277,66 
13 Prebytok (+)/schodok (-SRY\O~ÿHQtSUtMPRYëFKDYëGDYNRYëFKILQDQÿQëFK
RSHUiFLtU- r.5 - r.8 + r.11) 3 422 800,21 
14 Zmena VWDYXY\EUDQêFKSRKĐDGiYRN(+, - ) ( r.15 - r.16) -492 845,99 
15       stav Y\EUDQëFKSRKđDGiYRNNXNRQFXVOHGRYDQpKRREGRELD 3 776 088,10 
16       stav Y\EUDQëFKSRKđDGiYRNNSUHGFKiG]DM~FHKRURND 4 268 934,09 
17 Zmena VWDYXY\EUDQêFK]iYl]NRY(+, - ) ( r.19 - r.18) -2 002 090,84 
18     stav Y\EUDQêFK]iYl]NRY ku koQFXVOHGRYDQpKRREGRELD 6 912 599,84 
19     stav Y\EUDQêFK]iYl]NRY NSUHGFKiG]DM~FHKRURND 4 910 509,00 
20 =DKUQXWLHSRORåLHNþDVRYpKRUR]OtãHQLDUU -2 494 936,83 
21 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20) 927 863,38 
 
 
=DVWXSLWHĐVWYRSULSUHURN~YDQt]iYHUHþQpKR~þWXPHVWDUR]KRGXMHR SRXåLWtSUHE\WNX
UR]SR?WX DOHER SRWYUG]XMH ILQDQFRYDQLH VFKRGNX UR]SR?WX NWRU? PHVWR ]LVWLOR QiH SRGĐD
MHGQRWQHM PHWRGLN\ SODWQHM SUH (XUySVNX ~QLX DOH NWRU? ]LVWLOD SR ]~?WRYDQt FHONRY?FK
SUtMPRYD YêGDYNRYUR]SRþWXPHVWDEH]ILQDQþQêFKRSHUiFLtD SRY\þtVOHQtLFKELODQFLH 
 
 
 
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
39 
 
 

 
9. 1iYUKILQDQþQpKRXVSRULDGDQLD KRVSRGiUHQLDPHVWD 
 
0HVWRVNRQþLORUR]SRþWRYpKRVSRGiUHQLHY roku 2017 takto: 
5R]SRþHWSUtMPRY? plnenie 
%HåQpSUtMPy 63 424 884,39 ¼ 
.DSLWiORYpSUtMP\ 2 774 432,85 ¼ 
Spolu 66 199 317,24 ¼ 
 
5R]SRþHWYêGDYNRY? plnenie 
%HåQpYêGDYN\ 57 010 701,00 ¼ 
.DSLWiORYpYêGDYN\ 5 765 816,03 ¼ 
Spolu 62 776 517,03 ¼ 
 
9\þtVOHQLHYêVOHGNXKRVSRGiUHQLD 
3UtMP\VSROX 66 199 317,24 ¼ 
9êGavky spolu 62 776 517,03 ¼ 
Prebytok 3 422 800,21 ¼ 
       5R]GLHOPHG]LSUtMPDPLD YêGDYNDPLSUHE\WRN3 422 800,21 ¼ 
(bez ILQDQþQêFKRSHUiFLt 
 
 
)LQDQþQpRSHUiFLH? plnenie: 
3UtMPRYpILQDQþQpRSHUiFLH 6 956 094,98 ¼ 
9êGDYNRYpILQDQþQpRSHUiFLe 2 907 617,53 ¼ 
Rozdiel z ILQDQþQêFKRSHUiFLtSUtMPRYpPtQXVYêGDYNRYp 4 048 477,45 ¼ 
 
 
Zostatok zdrojov  
Prebytok 3 422 800,21 ¼ 
Rozdiel z ILQDQþQêFKRSHUiFLt 4 048 477,45 ¼ 
Zostatok zdrojov 7 471 277,66 ¼ 
YUiWDQH~þHORYêFKGRWiFLt a QHY\þHUSDQpKREDQNRYpKR~YHUX) 
 
 
 1D~þWHPHVWDRVWDOLGLVSRQLELOQp]GURMHYUiWDQHQHY\þeUSDQpKREDQNRYpKR~YHUX
3RX?LWLH ILQDQþQêFK SURVWULHGNRY MH XSUDYHQp QD ]iNODGH ~YHURYHM ]POXY\ V (XUySVNRX
LQYHVWL?QRXEDQNRX?tVOR 
 
Prostriedky neSRXåLWpKR ~YHUX 3 933 947,94 ¼ 
 
V V~ODGHV?RGV]iNRQa 583/2004 VDQHY\þHUSDQp~þHORYRXUþHQpSURVWULHGN\
SRVN\WQXWp Y SUHGFKiG]DM~FRP UR]SRþWRYRP URNX ]R ?WiWQHKR UR]SR?WX z UR]SRþWX
(XUySVNHM~QLHDOHERQD]iNODGHRVRELWQpKRSUHGSLVX] ILQDQþQpKR usporiadanLDY\OXþXM~
 
 
 
Mesto 
3UHãRY 
 
1iYUK ]iYHUHþQpKR~þWu PHVWD3UHãRY]DURN7 
a KRGQRWLDFDVSUiYD 
 
Strana 
 
40 
 
 

3RQHFKiYDM~ VD Y UR]SRþWH mesta DNR ILQDQþQp RSHUiFLH D SRXåLM~ VD Y QDVOHGXM~FRP
UR]SR?WRYRPURNX t.j. v r. 2018: 
 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? RGYRGVSUiYQ\FKSRSODWNRYGRâ5- IOMO  6,00 ¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? YUDWN\GRVRFLiOQHKRIRQGX 5,04 ¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? åLYRWQpSURVWUHGLH ¼ 
)LQDQþQpSURVWULHGN\QDþLQQRVĢ&9ý 610¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? YRĐE\GR9Ò& 200,00 ¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? VWDYHEQê~UDG ¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? â)5% 0,81 ¼ 
3URVWULHGN\QDQiKUDGQ~YêVDGEXGUHYtQ 1 057 551,25 ¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? matrika 400,92 ¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? ãNROVNê~UDG 0,61 ¼ 
3URMHNWWHORFYLþQH? =ââPHUDORYD=â0DWLFHVORYHQVNHM 282 ¼ 
1RUPDWtYQHD QHQRUPDWtYQHSURVWULHGN\QDSUHQHVHQêYêNRQãNROVWYD 185 673,22 ¼ 
ÒþHORYpSURstriedky ± GiYN\Y KPRWQHMQ~G]LYãNROiFK 4 665,55 ¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? FHQWUiOQ\UHJLVWHURE\YDWHĐRY 0,38 ¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? z YLDQRþQpKRSXQþX 864¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? dary pre 0âEH]36 5 596,42 ¼ 
PSK ± 6DQiFLDURGLQQpKRSURVWUHGLD 65,62 ¼ 
Obnova historicko - NXOW~UQR VSRORþHQVNpKRFHQWUDýLHUQ\RURO 78 348,99 ¼ 
ÒþHORYpSURVWULHGN\? 0âEH]36? potraviny 8 ¼ 
Projekt 2EQRYDNDPHURYpKRV\VWpPXY PHVWH3UHãRY 38 646¼ 
FO a ÒQDE\WRFK0DMDNRYVNpKR6DELQRYVNi6WDUiWHKHOĖD 33 128,59 ¼ 
Spolu 1 696 403,94 ¼ 
 
 9ãHWN\ XYHGHQp SURVWULHGN\ PDM~ VWDQRYHQê ~þHO 3UHWR MH PRåQp ]DSRMLĢ LFK           
GR UR]SRþWXmesta SURVWUHGQtFWYRP ILQDQþQêFK RSHUiFLt DNR ]GURMH ] PLQXOpKR URND          
a YRYêGDvkRYHMþDVWL o W~WRVXmu naYêãLĢUR]SRþHWmesta. 
 
 
 
                  1iYUKQDILQDQþQpXVSRULDGDQLH 
 
  Zostatok zdrojov na rozdelenie spolu: 1 840 925,78 ¼ 
 
Rozdelenie: 
 
Zostatok zdrojov v sume 1 840 930,82 ¼XVSRULDGDĢSUHYRGRP: 
- GRUH]HUYQpKRIRQGXPHVWD3UH?RY v sume 1 600 000,00 ¼ 
- GRPLPRUR]SRþWRYpKRSHD?QpKRIRQGXPHVWD3UH?RYY sume 240 925,78 ¼. 
41
3UHKĐDGSOQHQLDUR]SRþWXSUtMPRY]DURN
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% 
plnenia
11100352 141Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve30 230 000,0032 287 169,3733 190 811,18102,80%
12100152 141ĂŸnjƉŽnjĞŵŬŽǀ460 000,00460 000,00462 326,19100,51%12100252 141ĂŸnjŽƐƚĂǀŝĞď4 680 000,004 680 000,004 833 138,42103,27%
12100352 141ĂŸnjďLJƚŽǀĂŶĞďLJƚŽǀljĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀǀďLJƚŽǀŽŵĚŽŵĞ545 000,00545 000,00615 385,92112,91%
13300152 141ĂŸnjĂƉƐĂ45 000,0045 000,0053 386,09118,64%
13300352 141ĂŸnjĂŶĞǀljŚĞƌŶĠŚƌĂĐŝĞƉƌşƐƚƌŽũĞ1 300,001 300,001 980,00152,31%
13300452 141ĂŸnjĂƉƌĞĚĂũŶĠĂƵƚŽŵĂƚLJ5 500,005 500,006 450,67117,28%13300652 141ĂŸnjĂƵďLJƚŽǀĂŶŝĞ32 000,0032 000,0055 111,59172,22%
13301252 141ĂŸnjĂƵǎşǀĂŶŝĞǀĞƌĞũŶĠŚŽƉƌŝĞƐƚƌĂŶƐƚǀĂ69 000,0069 000,0054 364,3978,79%
13301352 1 41WŽƉůĂƚŽŬnjĂŬŽŵƵŶĄůŶĞŽĚƉĂĚLJ2 815 000,002 815 000,002 786 844,4399,01%
13900252 141/ŶĠĚĂŶĞͲnjŽnjƌƵƓĞŶljĐŚƉŽƉůĂƚŬŽǀ0,000,001 017,750,00%
21100352 241WƌşũŵLJnjĚŝǀŝĚĞŶĚͲ^ƉƌĂǀďLJƚŬŽŵĨŽƌƚ͕Ă͘Ɛ͘400 000,00585 000,00585 000,00100,00%21200252 2 0341ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚůĞƐŶljĐŚƉŽnjĞŵŬŽǀ102 908,00102 908,0029 154,6928,33%
21200252 2 0441ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚƉŽnjĞŵŬŽǀ125 000,00125 000,00266 516,77213,21%
21200351 241ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚďƵĚŽǀ͕ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀĂŽďũĞŬƚŽǀ145 166,00145 166,0090 969,4662,67%
21200352 241ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚďƵĚŽǀ͕ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲDD27 945,000,0017 668,090,00%21200352 2 1341ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚŶĄũŽŵŶljĐŚďLJƚŽǀͲWZaKsZ>͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘350 000,00350 000,00405 971,95115,99%
21200352 2 1441ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚďƵĚŽǀ͕ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŵĞƐƚƐŬĄŚĂůĂ40 000,0040 000,000,000,00%
21200352 2 2641ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚďƵĚŽǀ͕ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŬŽƉĂƌŬ30 000,0030 000,000,000,00%21200352 2 3041ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚďƵĚŽǀ͕ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀĂŽďũĞŬƚŽǀͲZ>ͲŶĞďLJƚŽǀĠƉƌŝĞƐƚŽƌLJ280 000,00280 000,0011 957,234,27%
21200451 3 1641ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕njĂƌŝĂĚĞŶş͕ƚĞĐŚŶŝŬLJͲ/WWƌĞƓŽǀ͕Ă͘Ɛ͕͘ƌĞƐƉ͘WƌĞƓŽǀZ>
Ɛ͘ƌ͘Ž͘16 600,0016 600,0016 622,68100,14%
21200452 241ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕njĂƌŝĂĚĞŶş͕ƚĞĐŚŶŝŬLJĂŶĄƌĂĚŝĂ0,0027 945,0019 487,9269,74%
22100452 141^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJͲǀljŚĞƌŶĠŚƌĂĐŝĞƉƌşƐƚƌŽũĞ114 000,00114 000,0061 100,0053,60%22100452 1 1341^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJͲƐƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJǀĚĂŸŽǀŽŵŬŽŶĂŶş0,000,00447,250,00%
22100452 1 841^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJͲKZĂjͲŽƐƚĂƚŶĠ0,000,00196,500,00%
22100452 2 1341KƐƚĂƚŶĠƉŽƉůĂƚŬLJͲZ>ͲďLJƚLJ2 500,002 500,000,000,00%
22100452 2 3041KƐƚĂƚŶĠƉŽƉůĂƚŬLJͲZ>ͲŶĞďLJƚŽǀĠƉƌŝĞƐƚŽƌLJ2 500,002 500,000,000,00%22100453 141^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJͲƐƚĂǀĞďŶljƷƌĂĚ80 000,0080 000,0084 033,50105,04%
42
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% 
plnenia
22100453 241^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJͲǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞĂĚŽƉƌĂǀĂ0,000,0023 756,750,00%
22100453 2 641^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJͲǀljƌƵďĚƌĞǀşŶ^Kj0,000,00550,000,00%
22100455 141^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJͲŵĂƚƌŝŬĂ͕ŽĚĚĞůĞŶŝĞŬůŝĞŶƚƐŬĠŚŽĐĞŶƚƌĂ112 000,00112 000,00105 003,7893,75%
22100455 1 241^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJnjĂƌLJďĄƌƐŬĞůşƐƚŬLJ͕ŶĄŚƌĂĚŶĄnjŶĄŵŬĂnjĂƉƐĂ0,000,003,500,00%
22100455 1 541^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJnjĂƐůƵǎďLJĐĞŶƚƌĄůŶĞũŽŚůĂƐŽǀŶĞ0,000,0010,000,00%
22200351 141WŽŬƵƚLJ͕ƉĞŶĄůĞ͕ŝŶĠƐĂŶŬĐŝĞͲnjĂƉŽƌƵƓĞŶŝĞsEĂƉŽƌƵƓĞŶŝĞnjĄŬ͘ŽŽĐŚƌĂŶĞŶĞĨĂũēŝĂƌŽǀ0,000,0040,000,00%
22200352 1 541WŽŬƵƚLJ͕ƉĞŶĄůĞĂŝŶĠƐĂŶŬĐŝĞ0,000,003 135,470,00%
22200352 241WŽŬƵƚLJ͕ƉĞŶĄůĞ͕ŝŶĠƐĂŶŬĐŝĞͲŵĞƐƚƐŬljŵĂũĞƚŽŬ0,000,00260,000,00%
22200352 2 1341ĂƉŽƌƵƓĞŶŝĞƉƌĞĚƉŝƐŽǀͲZ>ͲďLJƚLJ1 000,001 000,000,000,00%
22200353 141ĂƉŽƌƵƓĞŶŝĞƉƌĞĚƉŝƐŽǀͲƐƚĂǀĞďŶljƷƌĂĚ1 000,001 000,000,000,00%
22200353 241ĂƉŽƌƵƓĞŶŝĞƉƌĞĚƉŝƐŽǀͲKjWĂh0,000,00205,000,00%
22200355 241ĂƉŽƌƵƓĞŶŝĞƉƌĞĚƉŝƐŽǀͲƉƌşũŵLJ0,000,00539,000,00%
2220035641WŽŬƵƚLJnjĂƉŽƌƵƓĞŶŝĞƉƌĞĚƉŝƐŽǀͲDĞƐƚƐŬĄƉŽůşĐŝĂ52 000,0052 000,0044 639,1385,84%
22300152 2 0641ƉƌĞǀĄĚnjŬŽǀĂŶŝĂƉĂƌŬŽǀşƐŬ100 000,00100 000,00285 693,60285,69%
22300152 2 1041ĂƐůƵǎďLJͲĚŽďljǀĂĐşƉƌŝĞƐƚŽƌ0,000,002 156,980,00%
22300152 2 1141ĂůŽŚŽǀĠƉůĂƚďLJͲƉƌĞĚĂũǀljƌŽďŬŽǀ͕ƚŽǀĂƌŽǀĂƐůƵǎŝĞď0,000,005 642,960,00%
22300152 2 1241ĂƉƌĞĚĂũǀljƌŽďŬŽǀ͕ƚŽǀĂƌŽǀĂƐůƵǎŝĞď0,000,0016 097,500,00%
22300152 2 1341WůĂƚďLJnjĂĞŶĞƌŐŝĞͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJͲWZaKsZ>͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘225 000,00225 000,00228 197,13101,42%
22300152 2 3041WƌşũŵLJnjƉĂƌŬŽǀŶĠŚŽnjĂƌŽŬϮϬϭϲ0,00145 117,040,000,00%
22300152 2 4141ĂƐůƵǎďLJͲĂƌĞĄů/W0,000,008 687,590,00%
22300153 1 341ĂƐůƵǎďLJ^KjͲƐƚĂǀĞďŶljƷƌĂĚ50 000,0050 000,0070 436,00140,87%
22300154 2 341ĂƐůƵǎďLJͲKďũĂǀŽǀĂŶŝĞWƌĞƓŽǀĂ2 500,002 500,002 285,7091,43%
22300154 441ĂƐůƵǎďLJͲŽĚĚ͘ŬƵůƚƷƌLJĂĐĞƐƚŽǀŶĠŚŽƌƵĐŚƵ0,0032 500,0023 000,0070,77%
22300154 4 841<ŽŵŝƐŝŽŶĄůŶLJƉƌĞĚĂũͲŽĚĚ͘ŬƵůƚƷƌLJĂĐĞƐƚŽǀŶĠŚŽƌƵĐŚƵ0,000,001 202,630,00%
22300154 641ĂƐůƵǎďLJDaďĞnjƉƌĄǀŶĞũƐƵďũĞŬƚŝǀŝƚLJ0,000,00181,250,00%
22300154 6 08941WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲa:ƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄ1 200,001 200,001 381,85115,15%
22300154 6 09441WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲa:&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂ1 100,001 100,001 139,70103,61%
22300154 6 09541WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲa:,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂ300,00300,00298,7099,57%
22300154 6 10041WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲa:DƵŬĂēĞǀƐŬĄ1 100,001 100,001 342,70122,06%
223001ϱϰϲϭϬϬď41KƐƚĂƚŶĠƉƌşũŵLJͲa:DƵŬĂēĞǀƐŬĄ0,000,000,000,00%
22300154 6 10241WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲa:,ĂďƵƌƐŬĄ500,00500,00450,9590,19%
43
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% 
plnenia
22300154 6 11441WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲa:sŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄ1 000,001 000,001 129,97113,00%
22300154 6 441ĂƐůƵǎďLJ^KjͲŵnjĚŽǀĄĂŐĞŶĚĂ46 000,0046 000,0019 980,0043,43%
22300154 6 4041ĂƐůƵǎďLJ^ajͲŽĚďŽƌŶĄĂƉŽƌĂĚĞŶƐŬĄēŝŶŶŽƐƛ0,000,002 106,000,00%
22300154 6 40541WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲDaƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄ3 900,003 900,004 157,15106,59%
22300154 6 4141ĂƐůƵǎďLJƉƌĞǀůĂƐƚŶĠZK0,000,0023 088,000,00%
22300154 6 41441WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲDa,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂ1 100,001 100,001 280,35116,40%
22300154 6 41541WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲDa&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂ3 000,003 000,003 659,80121,99%
22300154 6 42741WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲDaDƵŬĂēĞǀƐŬĄ2 700,002 700,002 719,16100,71%
22300154 6 43141WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲDa,ĂďƵƌƐŬĄ1 300,001 300,001 126,6586,67%
22300154 6 45241WƌşũŵLJͲZEͲϱϱйͲDasŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄ2 500,002 500,002 663,03106,52%
223001ϱϱϭϲď41ĂǀljƉŝƐnjůŝƐƚŝǀůĂƐƚŶşĐƚǀĂͲĂƐŝƐƚĞŶēŶljƉŽƉůĂƚŽŬ0,000,003,900,00%
223001ϱϱϭϳď41ĂǀljƉŝƐnjŽďĐŚŽĚŶĠŚŽƌĞŐŝƐƚƌĂͲĂƐŝƐƚĞŶēŶljƉŽƉůĂƚŽŬ0,000,004,500,00%
223001ϱϱϭϴď41ĂǀljƉŝƐnjƌĞŐŝƐƚƌĂƚƌĞƐƚŽǀͲĂƐŝƐƚĞŶēŶljƉŽƉůĂƚŽŬ0,000,001,900,00%
22300155 241ĂƐůƵǎďLJŽƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐŬĞũēŝŶŶŽƐƚŝ110 000,00110 000,00174 391,94158,54%
22300155 2  641ĂƌŽnjǀŽnjƐƚƌĂǀLJͲƐŽĐŝĄůŶĞǀĞĐŝ1 400,001 400,001 738,60124,19%
2230015641ĂƐůƵǎďLJŵĞƐƚƐŬĞũƉŽůşĐŝĞ0,000,001 491,310,00%
22300254 6 40541WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDaƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄ17 000,0017 000,000,000,00%
22300254 6 40571WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDaƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄ0,000,0016 753,090,00%
22300254 6 41441WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDa,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂ3 200,003 200,000,000,00%
22300254 6 41471WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDa,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂ0,000,004 112,910,00%
22300254 6 41541WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDa&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂ13 500,0013 500,000,000,00%
22300254 6 41571WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDa&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂ0,000,0013 936,120,00%
22300254 6 42741WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDaDƵŬĂēĞǀƐŬĄ12 000,0012 000,000,000,00%
22300254 6 42771WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDaDƵŬĂēĞǀƐŬĄ0,000,0010 825,660,00%
22300254 6 43141WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDa,ĂďƵƌƐŬĄ5 000,005 000,000,000,00%
22300254 6 43171WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDa,ĂďƵƌƐŬĄ0,000,004 081,890,00%
22300254 6 44241WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDa^ůĄĚŬŽǀŝēŽǀĂ4 500,004 500,000,000,00%
22300254 6 44271WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDa^ůĄĚŬŽǀŝēŽǀĂ0,000,004 809,380,00%
22300254 6 45241WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDasŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄ11 500,0011 500,000,000,00%
22300254 6 45271WƌşũŵLJͲƓŬŽůŶĠͲDasŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄ0,000,0010 070,460,00%
22300351 141WƌşũŵLJnjĂƐƚƌĂǀƵDƐj135 647,00135 647,00126 633,2493,28%
44
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% 
plnenia
22300354 6 09541WƌşũŵLJnjĂƐƚƌĂǀƵͲĐƵĚnjşƐƚĂǀŶşĐŝͲa:,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂ1 100,001 100,00483,5243,96%
22300354 6 10041WƌşũŵLJnjĂƐƚƌĂǀƵͲa:DƵŬĂēĞǀƐŬĄͲĐƵĚnjşƐƚƌĂǀŶşĐŝ10 800,0010 800,0013 370,40123,80%
2230035641WƌşũŵLJnjĂƐƚƌĂǀƵDƐW33 876,0033 876,0029 410,9267,52%
22300452 241ĂƉƌĞďLJƚŽēŶljŚŶƵƚĞűŶljŵĂũĞƚŽŬͲDD1 000,001 000,000,000,00%
22900553 241WŽƉůĂƚŽŬnjĂnjŶĞēŝƐƛŽǀĂŶŝĞŽǀnjĚƵƓŝĂ23 000,0023 000,0024 768,91107,69%
23152 243WƌşũĞŵnjŽĚƉƌĞĚĂũĂďƵĚŽǀĂnjĂƌŝĂĚĞŶş1 675 000,001 675 000,00562 206,6033,56%
23152 2 5243WƌşũĞŵnjƉƌĞĚĂũĂďLJƚŽǀ15 000,0015 000,0013 169,5087,80%
23300152 243Z predaja pozemkov1 085 000,001 085 000,00983 582,2190,65%
24252 141jƌŽŬLJnjǀŬůĂĚŽǀ500,00500,002 470,98494,20%
24452 141ƷƌŽŬŽǀͲnjƚĞƌŵşŶŽǀĂŶljĐŚǀŬůĂĚŽǀ0,000,004 651,990,00%
29200652 241ŶĄŚƌĂĚnjƉŽŝƐƚŶĠŚŽƉůŶĞŶŝĂͲDD0,0028 500,004 693,0016,47%
2920065641ŶĄŚƌĂĚnjƉŽŝƐƚŶĠŚŽƉůŶĞŶŝĂͲDƐW0,000,00136,040,00%
29200852 141ǀljƛĂǎŬŽǀnjůŽƚĠƌŝşĂŝŶljĐŚƉŽĚŽďŶljĐŚŚŝĞƌ424 200,00424 200,00368 690,6586,91%
29201251 1 1341ĚŽďƌŽƉŝƐŽǀͲŝǀŝůŶĄŽĐŚƌĂŶĂ0,000,00136,870,00%
29201251 241ĚŽďƌŽƉŝƐŽǀŽĚĚĞůĞŶŝĞŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞũƉƌĞǀĄĚnjŬLJ0,000,006 346,860,00%
29201251 341ĚŽďƌŽƉŝƐŽǀͲŬŽŵƵŶĄůŶĞƐůƵǎďLJ0,0056 261,4456 261,44100,00%
29201252 241ĚŽďƌŽƉŝƐŽǀŵĞƐƚƐŬljŵĂũĞƚŽŬ0,000,0051,210,00%
29201252 2 1341ĚŽďƌŽƉŝƐŽǀŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJ0,000,002 081,800,00%
29201254 3 131441ĚŽďƌŽƉŝƐƵnjŝŶǀĞƐƚşĐŝĞƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƐƚƌŝĞĐŚaĂũŬĂůƐŬĄ0,0010 980,0010 890,0099,18%
2920125641ĚŽďƌŽƉŝƐŽǀͲDƐW0,000,00191,080,00%
29201751 141sƌĂƚŬLJͲĞũŝŶLJWƌĞƓŽǀĂ0,0040 600,000,000,00%
29201752 141sƌĂƚŬLJnjŵŝŶ͘ƌŽŬŽǀͲŽĚĚĞůĞŶŝĞƌŽnjƉŽēƚƵĂƵēƚŽǀŶşĐƚǀĂ0,000,0042 461,900,00%
29201752 241sƌĂƚŬLJnjŵŝŶ͘ƌŽŬŽǀͲŽĚďŽƌƐƉƌĄǀLJŵĂũĞƚŬƵ0,000,0021 688,230,00%
29201754 6ϭϯϭ&sƌĂƚŬLJnjŽnjĚƌĂǀŽƚŶĠŚŽƉŽŝƐƚĞŶŝĂ0,000,0019 492,570,00%
29201755 2131GsƌĂƚŬLJnjŵŝŶ͘ƌŽŬŽǀͲƐŽĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJͲƉ^ͲĞŵũĂƚĂ͕sĞƐĞůĄ0,0017 788,5517 788,55100,00%
29201755 241sƌĂƚŬLJnjŵŝŶ͘ƌŽŬŽǀͲƐŽĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJ0,000,00683,760,00%
2920175641sƌĂƚŬLJnjŵŝŶ͘ƌŽŬŽǀͲDƐW0,000,001,000,00%
29201951 141ƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞŽĚKďjWƌĞƓŽǀͲŬĂŶĐĞůĄƌŝĂƉƌŝŵĄƚŽƌĂŵĞƐƚĂ0,000,002 940,060,00%
29201951 241ƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞͲŽĚĚĞůĞŶŝĂŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞũƉƌĞǀĄĚnjŬLJ0,000,001 802,230,00%
29201951 341ƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞͲŽĚĚĞůĞŶŝĞŬŽŵƵŶĄůŶLJĐŚƐůƵǎŝĞď16 500,0016 500,000,000,00%
29201952 2 1541ƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞͲDD0,000,0014 656,880,00%
45
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% 
plnenia
29202752 141/ŶĠͲƉŽŬůĂĚŸĂ͕ŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠƉůĂƚďLJ0,000,00100,000,00%
29202752 1 1141/ŶĠͲŵLJůŶĠƉůĂƚďLJ͕ƚƌŽǀLJŬŽŶĂŶŝĂĂŝŶĠ0,000,00110,150,00%
29202752 1 1441/ŶĠͲZKW0,000,00954,760,00%
29202752 1 641/ŶĠͲŽƐƚĂƚŶĠƉƌşũŵLJnjŵŝŶƵůljĐŚƌŽŬŽǀ0,000,0013 786,030,00%
29202752 241/ŶĠͲŶĄŚƌĂĚLJƓŬƀĚĂƚƌŽǀLJƐƷĚŶĞŚŽĂƉƌŝĞƐƚƵƉŬŽǀĠŚŽŬŽŶĂŶŝĂ0,000,00188,200,00%
29202752 2 1341/ŶĠͲƉĞŶĄůĞĂĞdžĞŬƷĐŝĞͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJ0,000,0011 481,140,00%
2920275641/ŶĠͲŶĄŚƌĂĚĂƓŬŽĚLJ0,000,00273,580,00%
31151 1 9071'ƌĂŶƚLJͲWƌŝŵĄƚŽƌƐŬljƉƵŶēͲϮϬϭϳ0,000,00864,190,00%
31154 471'ƌĂŶƚLJͲŝŶĠƉƌşũŵLJͲƷēĞůŽǀĠĨŝŶĂŶēŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬLJ0,0040 000,0040 000,00100,00%
31154 4 1171'ƌĂŶƚLJͲŬŽŶĐĞƌƚƌŽĚĄŬŽǀ0,008 000,008 000,00100,00%
31154 6 08971'ƌĂŶƚLJͲa:ƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄ0,0028,000,000,00%
31154 6 10071'ƌĂŶƚLJͲa:DƵŬĂēĞǀƐŬĄ0,0021,000,000,00%
31154 6 10271'ƌĂŶƚLJͲa:,ĂďƵƌƐŬĄ0,009,000,000,00%
311ϱϰϲh71'ƌĂŶƚLJͲĚĂƌŽǀĂĐşƷēĞƚDaďĞnjW^0,00466,660,00360,31%
31200151 1 1103111dƌĂŶƐĨĞƌͲĂŬƚŝǀĂēŶljƉƌşƐƉĞǀŽŬDK^ͲaZͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϬϱϮͬϳϴϱ0,00122,40122,40100,00%
31200151 1 1105111dƌĂŶƐĨĞƌͲĂŬƚŝǀĂēŶljƉƌşƐƉĞǀŽŬDK^ͲaZͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϬϱϮͬϳϱϱ0,00720,00720,00100,00%
31200151 1 1106111dƌĂŶƐĨĞƌͲĂŬƚŝǀĂēŶljƉƌşƐƉĞǀŽŬDK^ͲaZͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϬϱϮͬϭϮϳϯ0,001 670,401 670,40100,00%
31200151 1 1107111dƌĂŶƐĨĞƌͲĂŬƚŝǀĂēŶljƉƌşƐƉĞǀŽŬDK^ͲaZͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϳͬϯϳͬϱϮͬϰϯϵ0,006 156,956 156,95100,00%
31200151 1 74111WƌŽũĞŬƚͲaĂŶĐĂŶĂnjĂŵĞƐƚŶĂŶŝĞ/͘Ͳē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲϯϳϬϱϰϭϭϭ26 515,0015 151,6315 151,63100,00%
31200151 1 78111WƌŽũĞŬƚͲaĂŶĐĂŶĂnjĂŵĞƐƚŶĂŶŝĞ//͘Ͳē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲϯϳϬϱϰϭϲϳ0,007 743,237 743,23100,00%
31200151 1 79111WƌŽũĞŬƚͲEĂƉŽĚƉŽƌƵƌŽnjǀŽũĂŵŝĞƐƚŶĞũĂƌĞŐŝŽŶĄůŶĞũnjĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƚŝΑϱϬ:Ͳē͘ĚŽŚŽĚLJ
ϭϲͬϯϳͬϱϬ:ͬE^ͬϭϮ0,002 055,632 055,63100,00%
31200151 1 80111WƌŽũĞŬƚͲĞƐƚĂnjŬƌƵŚƵŶĞnjĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƚŝͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϬϱϰͬϮϲϬ0,005 711,425 711,42100,00%
31200151 1 88111WƌŽũĞŬƚͲŬƚŝǀĂēŶĄēŝŶŶŽƐƛĨŽƌŵŽƵĚŽďƌŽǀŽűŶşĐŬĞũƐůƵǎďLJͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϳͬϯϳͬϱϮͬϰϰ0,006,646,64100,00%
31200151 1 89ϭϭdƌĂŶƐĨĞƌͲŝZKWͲj0,0027 417,3327 417,33100,00%
31200151 1 89ϭϮdƌĂŶƐĨĞƌͲŝZKWͲaZ0,003 225,573 225,57100,00%
31200151 1 89aϭϭdƌĂŶƐĨĞƌͲŝZKWͲjͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,0023 508,8523 508,85100,00%
31200151 1 89aϭϮdƌĂŶƐĨĞƌͲŝZKWͲaZͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,002 765,742 765,74100,00%
312001ϱϭϮsh111sŽűďLJĚŽsj0,0076 928,4576 928,45100,00%
31200151 3 03111dƌĂŶƐĨĞƌͲǀŽũŶŽǀĠŚƌŽďLJ0,002 712,502 712,50100,00%
31200151 3 286111dƌĂŶƐĨĞƌͲnjĂƉŽǀŽĚŶĞĂǀĞƚĞƌŶƷƐŵƌƓƛ0,0058 585,4858 585,48100,00%
46
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% 
plnenia
31200154 1 1601ϭϭWƌŽƐƚƌŝĞĚŬLJjͲŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶljƌĞŐŝŽŶĄůŶLJŽƉĞƌĂēŶljƉƌŽŐƌĂŵ200 000,00200 000,000,000,00%
31200154 6 07111ŽƚĄĐŝĂŽĚ<ajͲƉƌşƐƉĞǀŽŬŶĂůLJǎŝĂƌƐŬLJŬƵƌnj0,000,0075 039,280,00%
31200154 6 08111ŽƚĄĐŝĂŽĚ<ajͲƉƌşƐƉĞǀŽŬŶĂƓŬŽůƵǀƉƌşƌŽĚĞ0,000,0061 269,000,00%
31200154 6 309a111dƌĂŶƐĨĞƌͲDWͲDĂƚŝĐĂ^ůŽǀĞŶƐŬĄͲƉƌŽũĞŬƚaŬŽůĂŽƚǀŽƌĞŶĄǀƓĞƚŬljŵ0,000,0031 999,070,00%
31200155 2 45111EĄƌŽĚŶljƉƌŽũĞŬƚƚĞƌĠŶŶĞũƐŽĐŝĄůŶĞũƉƌĄĐĞ34 287,0033 315,5833 315,58100,00%
31200155 2 45a111EĄƌŽĚŶljƉƌŽũĞŬƚƚĞƌĠŶŶĞũƐŽĐŝĄůŶĞũƉƌĄĐĞͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,003 501,643 501,64100,00%
31200155 2 65111EĂƉƌŽũĞŬƚŬŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ35 191,0031 616,4631 616,46100,00%
31200155 2 65a111EĂƉƌŽũĞŬƚŬŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,003 220,573 220,57100,00%
31200155 2 72111EĄƌŽĚŶljƉƌŽũĞŬƚWŽĚƉŽƌĂŽƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐŬĞũƐůƵǎďLJ273 786,00334 620,00334 620,00100,00%
31200155 2 72a111EĄƌŽĚŶljƉƌŽũĞŬƚWŽĚƉŽƌĂŽƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐŬĞũƐůƵǎďLJͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,0030 419,0030 419,00100,00%
31200155 2 78111dƌĂŶƐĨĞƌͲƉ^EĄƌƵē͕sĞƐĞůĄ0,000,002 000,000,00%
31200155 2 81111ĞŶŶljƐƚĂĐŝŽŶĄƌͲKW>0,0066 240,0066 240,00100,00%
31200155 2 82111ĞŶŶljƐƚĂĐŝŽŶĄƌͲ^ĂďŝŶŽǀƐŬĄ0,0033 120,0033 120,00100,00%
31200753 2 8ϭϭ,dƌĂŶƐĨĞƌͲnjĂƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶWͲŽĚŽďĐş0,004 903,364 903,36100,00%
31200754 6ϭϭ,dƌĂŶƐĨĞƌnjŝŶĞũŽďĐĞŶĂs0,000,009 482,530,00%
31200754 6 0141dƌĂŶƐĨĞƌnjƌŽnjƉŽēƚƵŽďĐĞͲƉƌşũŵLJŽƐƚ͘нƌĞǎŝũŶĠŶĄŬůĂĚLJ7 700,007 700,008 368,80108,69%
31200754 6 0171dƌĂŶƐĨĞƌnjƌŽnjƉŽēƚƵŽďĐĞͲĚĂƌŽǀĂĐşƷēĞƚ0,000,00522,000,00%
31200855 2  5ϭϭ,dƌĂŶƐĨĞƌͲƐĂŶĄĐŝĂƌŽĚŝŶŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͲnjĚƌŽũW^<18 380,0018 380,009 300,0050,60%
31201151 1 15ϭϭ,ŽƚĄĐŝĂŽĚĚŽďƌŽǀŽűŶĞũƉŽǎŝĂƌŶĞũŽĐŚƌĂŶLJ^Z0,001 400,001 400,00100,00%
31201156 1111EĂĐŚƌĄŶĞŶƷĚŝĞůŸƵͲŬĂŵĞƌŽǀljƐLJƐƚĠŵ33 345,0035 566,3235 566,32100,00%
31201156 4111EĂĐŚƌĄŶĞŶƷĚŝĞůŸƵͲŬĂŵĞƌŽǀljƐLJƐƚĠŵͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,006 760,806 760,80100,00%
31201253 1 2111dƌĂŶƐĨĞƌͲƐƚĂǀĞďŶljƉŽƌŝĂĚŽŬ133 600,00134 142,27134 142,27100,00%
31201253 1 4111dƌĂŶƐĨĞƌŶĂƉƌĞŶĞƐĞŶĠŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞa&Z36 762,0036 922,7036 922,70100,00%
31201253 1 5111dƌĂŶƐĨĞƌŶĂƉŽnjĞŵŶĠŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ6 200,006 231,166 231,16100,00%
31201253 2 7111dƌĂŶƐĨĞƌŶĂƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶǀŽďůĂƐƚŝǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ8 560,008 406,658 406,65100,00%
31201254 6 01111DĂƚĞƌƐŬĠƓŬŽůLJͲƉƌĞĚƓŬŽůƐŬĄǀljĐŚŽǀĂ125 690,00124 041,00124 041,00100,00%
31201254 6 02111dƌĂŶƐĨĞƌŶĂƓŬŽůƐŬljƷƌĂĚ57 430,0059 738,0059 738,00100,00%
31201254 6 03111DĂƚĞƌƐŬĠƓŬŽůLJͲŚŵŽƚŶĄŶƷĚnjĂǀƓŬŽůĄĐŚ89 200,0089 200,0042 297,6747,42%
31201254 6 05111dƌĂŶƐĨĞƌŶĂƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶƓŬƀůnjDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂƓŬŽůƐƚǀĂ12 438 170,0012 458 295,0012 310 552,0098,81%
31201254 6 06111dƌĂŶƐĨĞƌͲƉƌşƐƉĞǀŽŬŶĂƵēĞďŶŝĐĞ0,000,002 988,000,00%
31201255 1 1111dƌĂŶƐĨĞƌͲŶĂƌĞŐŝƐƚĞƌŽďLJǀĂƚĞűŽǀ^ZĂŚůĄƐĞŶŝĞƉŽďLJƚƵ30 005,0029 686,4729 686,47100,00%
47
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% 
plnenia
31201255 1 3111dƌĂŶƐĨĞƌͲŶĂŵĂƚƌŝēŶƷēŝŶŶŽƐƛ116 301,00126 471,19126 471,19100,00%
31201255 1 4111dƌĂŶƐĨĞƌͲŶĂƌĞŐŝƐƚĞƌĂĚƌŝĞƐ300,001 194,001 194,00100,00%
31201255 2 38111dƌĂŶƐĨĞƌŶĂƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶͲŶĂĚĄǀŬLJǀ,EĂƉƌşƐƉĞǀŬLJŬĚĄǀŬĞ70 000,0070 000,0040 944,9058,49%
31201255 2 42111dƌĂŶƐĨĞƌŶĂƐŽĐŝĄůŶĞǀĞĐŝͲnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂƉƌĞƐĞŶŝŽƌŽǀ1 127 520,001 127 520,001 092 139,8496,86%
31201255 2 44111dƌĂŶƐĨĞƌͲŶĂƉƌşĚĂǀŽŬŶĂĚŝĞƛĂͲŽƐŽďŝƚŶljƉƌşũĞŵĐĂ67 000,0067 000,0037 951,8456,64%
32151 371'ƌĂŶƚ^KͲŶĂƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝƵǀLJďƌĂŶljĐŚƉƌŝĞĐŚŽĚŽǀƉƌĞĐŚŽĚĐŽǀ0,005 348,275 348,27100,00%
32200154 1 1601ϭϭWƌŽƐƚƌŝĞĚŬLJjͲŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶljƌĞŐŝŽŶĄůŶLJŽƉĞƌĂēŶljƉƌŽŐƌĂŵ2 500 000,002 500 000,000,000,00%
32200154 3 1405ϭϮDaĞƌŶŽůĄŬŽǀĂϭϵͲaZ0,0040 000,0081 972,89204,93%
322001ϯϭDaĞƌŶŽůĄŬŽǀĂϭϵͲj0,00340 000,00696 769,59204,93%
32200154 3 1706ϭϭWƌŽƐƚƌŝĞĚŬLJjͲŽƉĞƌĂēŶĠƉƌŽŐƌĂŵLJ5 115 500,004 735 500,000,000,00%
32200154 6 2017111WƌŽũĞŬƚƚĞůŽĐǀŝēŶĞͲaaŵĞƌĂůŽǀĂ͕aDĂƚŝĐĞƐůŽǀĞŶƐŬĞũ0,00282 000,00282 000,00100,00%
32200154 6 315111aWƌŽƐƚĞũŽǀƐŬĄͲnjŚŽƚŽǀĞŶŝĞƉƌşƐƚƌĞƓŬƵŶĂĚǀƐƚƵƉŶŽƵƌĂŵƉŽƵ0,000,008 425,000,00%
32200156 6111WƌŽũĞŬƚͲZŽnjƓşƌĞŶŝĞŬĂŵĞƌŽǀĠŚŽĂŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐŝĞŚŽƐLJƐƚĠŵƵ0,0010 000,0010 000,00100,00%
32200156 8111KďŶŽǀĂŬĂŵĞƌŽǀĠŚŽƐLJƐƚĠŵƵͲDs^Z0,000,0030 000,000,00%
32200254 1 165945ŽƚĄĐŝĂnjŶǀŝƌŽĨŽŶĚƵ^ĂŶĄĐŝĂŚĂǀĂƌŝũŶĠŚŽƐƚĂǀƵͲWŽĚtŝůĞĐŚƀƌŬŽƵ0,00100 000,00100 000,00100,00%
45351 171ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͲsŝĂŶŽēŶljƉƵŶē0,005 975,711 523,1925,49%
45352 1ϭϭ,ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀ0,0064,0064,00100,00%
45352 141ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀ0,001 188 195,4858 575,534,93%
45352 152ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀ2 000 696,002 000 696,001 721 046,4886,02%
45352 2 13a46ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͲEĄũŽŵŶĠďLJƚLJͲnj&KĂjDĂũĂŬŽǀƐŬĠŚŽϭͲϯ0,00936,45936,45100,00%
453ϱϮϮϭϯď46ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͲEĄũŽŵŶĠďLJƚLJͲnj&KĂjDĂũĂŬŽǀƐŬĠŚŽϭϯͲϭϱ0,001 159,001 159,00100,00%
453ϱϮϮϭϯĐ46ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͲEĄũŽŵŶĠďLJƚLJͲnj&KĂjDĂũĂŬŽǀƐŬĠŚŽϭϳͲϭϵ0,001 607,381 607,38100,00%
45352 2 13d46ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͲEĄũŽŵŶĠďLJƚLJͲnj&KĂjDĂũĂŬŽǀƐŬĠŚŽϮϭͲϮϯ0,00850,80850,80100,00%
45352 2 13e46ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͲEĄũŽŵŶĠďLJƚLJͲnj&KĂj^ĂďŝŶŽǀƐŬĄϯϱͲϯϳ0,002 150,152 150,15100,00%
453ϱϮϮϭϯĨ46ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͲEĄũŽŵŶĠďLJƚLJͲnj&KĂj^ĂďŝŶŽǀƐŬĄϯϵͲϰϭ0,001 303,411 303,41100,00%
453ϱϮϮϭϯŐ46ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͲEĄũŽŵŶĠďLJƚLJͲnj&KĂj^ĂďŝŶŽǀƐŬĄϰϳͲϰϵ0,00192,19192,19100,00%
453ϱϮϮϭϯŚ46ŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀͲEĄũŽŵŶĠďLJƚLJͲnj&KĂj^ƚĂƌĄƚĞŚĞůŸĂϱͲϭϮ0,0019 797,1019 797,10100,00%
45354 6131GŽƐƚĂƚŽŬnjƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝĐŚƌŽŬŽǀ0,00131 304,15131 304,15100,00%
45400151 3 28646ƌĞnjĞƌǀŶĠŚŽĨŽŶĚƵŽďĐĞͲƉƌĞǀŽĚ0,0057 763,060,000,00%
45400151 3 29546ƌĞnjĞƌǀŶĠŚŽĨŽŶĚƵŽďĐĞͲƉƌĞǀŽĚͲŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞŶĄƐůĞĚŬŽǀŬĂůĂŵŝƚLJ0,00153 119,61144 751,7294,54%
45400151 3 29846ƌĞnjĞƌǀŶĠŚŽĨŽŶĚƵŽďĐĞͲƉƌĞǀŽĚͲKĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞŶĄƐůĞĚŬŽǀƉŽǀĞƚĞƌŶĞũƐŵƌƓƚŝ0,003 115,203 115,20100,00%
48
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% 
plnenia
45400252 1 1846WƌĞǀŽĚnjŵŝŵŽƌŽnjƉŽēƚŽǀĠŚŽƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ138 500,00860 194,00626 929,6972,88%
45552 241WƌşũĞŵnjŽnjŵůƵǀLJŽƉŽƐƚƷƉĞŶşƉŽŚűĂĚĄǀŬLJ0,0016 025,000,000,00%
45600255 1 6a71ĂǀljƉŝƐnjůŝƐƚƵǀůĂƐƚŶşĐƚǀĂͲƐƷĚŶLJƐƉƌĄǀŶLJƉŽƉůĂƚŽŬ0,000,004,000,00%
45600255 1 8a71ĂǀljƉŝƐnjƌĞŐŝƐƚƌĂƚƌĞƐƚŽǀͲƐƷĚŶLJƐƉƌĄǀŶLJƉŽƉůĂƚŽŬ0,000,002,000,00%
51300252 152ůŚŽĚŽďljƷǀĞƌ5 000 000,005 000 000,004 000 000,0080,00%
74 498 980,0080 272 174,4170 188 595,27
ĞůŬŽǀljƐƷēĞƚ74 498 980,0080 272 174,4170 816 596,7088,22%
Príjmy škôl a školských zariadení - RO1 042 059,001 217 965,001 675 248,79137,54%
Príjmy zariadení pre seniorov - RO1 123 950,001 123 950,001 291 568,16114,91%
Právne subjekty spolu2 166 009,002 341 915,002 966 816,95126,68%
5R]SRþWRYDQpSUtMP\VSROX76 664 989,0082 614 089,4173 155 412,2288,55%
EĞƌŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠƉƌşũŵLJͲDƐj628 001,43
EĞƌŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠƉƌşũŵLJͲnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂƉƌĞƐĞŶŝŽƌŽǀ3 754,82
EĞƌŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠƉƌşũŵLJͲƓŬŽůLJĂƓŬŽůƐŬĠnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂ1 795 571,73
1HUR]SRþWRYDQpSUtMP\VSROX2 427 327,98
Celkové príjmy75 582 740,20
49
3UHKĐDGSOQHQLDUR]SRþWXYêGDYNRY]DURN
ýtVOR
programu
NÁZOV PROGRAMU
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% plnenia
1
,QWHUQiþLQQRVĢ804 973,00966 395,70857 654,0888,75%
2ďXGVNp]GURMH6 237 580,006 503 294,426 134 455,1794,33%
3,QIRUPDþQêV\VWpPVDPRVSUiY\226 702,00226 702,00214 059,3694,42%
4Mestská polícia1 961 220,002 000 109,821 862 403,5193,12%
5Ekonomika a financie4 568 635,002 352 362,002 277 128,0396,80%
6Správa a evidencia majetku3 757 655,003 664 825,132 225 421,4160,72%
7Všeobecne prospešné služby13 071 057,0015 719 812,2915 228 926,9296,88%
8Stavebný úrad a urbanistika54 128,001 288 559,10159 326,0512,36%
9Strategický rozvoj16 294 142,0016 487 230,703 985 402,9424,17%
10Kultúra a šport828 350,00900 600,00845 672,6193,90%
11Vzdelávanie4 572 321,005 163 861,504 740 474,1391,80%
136OXåE\REþDQRP17 955,0018 496,1416 482,2889,11%
146RFLiOQH]DEH]SHþHQLH516 595,00546 078,05427 055,5178,20%
SPOLU52 911 313,0055 838 326,8538 974 462,0069,80%
12Vzdelávanie - RO20 943 286,0023 832 143,5623 633 283,9199,17%
15Zariadenia pre seniorov - RO2 810 390,002 943 619,003 076 388,65104,51%
Právne subjekty spolu23 753 676,0026 775 762,5626 709 672,5699,75%
5R]SRþWRYDQpYêGDYN\VSROX76 664 989,0082 614 089,4165 684 134,5679,51%
EĞƌŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠǀljĚĂǀŬLJͲDƐj566 257,56
EĞƌŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠǀljĚĂǀŬLJͲnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂƉƌĞƐĞŶŝŽƌŽǀ0,00
EĞƌŽnjƉŽēƚŽǀĂŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƓŬŽůLJĂƓŬŽůƐŬĠnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂ1 624 365,60
1HUR]SRþWRYDQpYêGDYN\VSROX2 190 623,16
Celkové výdavky67 874 757,72
50Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plnenia
 1 141011163100151 2dƵnjĞŵƐŬĠĐĞƐƚŽǀŶĠŶĄŚƌĂĚLJ7 000,007 500,006 573,6087,65%
 1 141011163100251 2ĂŚƌĂŶŝēŶĠĐĞƐƚŽǀŶĠŶĄŚƌĂĚLJ3 000,006 000,004 808,5380,14%
 1 141011163200151 2ŶĞƌŐŝĞ164 000,00159 200,00144 486,4690,76%
 1 141011163200251 2sŽĚŶĠ͕ƐƚŽēŶĠ13 000,0013 000,0012 032,2592,56%
 1 141011163200351 2WŽƓƚŽǀĠƐůƵǎďLJ189 000,00159 500,00158 235,1099,21%
 1 141011163200551 2dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĠƐůƵǎďLJ0,0027 920,0017 268,8861,85%
 1 141011163300151 2/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠǀLJďĂǀĞŶŝĞ14 500,0014 500,0012 504,3886,24%
 1 141011163300351 2dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĄƚĞĐŚŶŝŬĂ200,00200,00198,0099,00%
 1 141011163300451 2WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĂ4 000,005 100,004 885,6295,80%
 1 141011163300651 2sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄů33 000,0035 700,0033 547,6693,97%
 1 141011163300951 2<ŶŝŚLJ͕ēĂƐŽƉŝƐLJ͕ŶŽǀŝŶLJ͕ƐƵǀĞŶşƌLJ͕ƵƉŽŵŝĞŶŬŽǀĠƉƌĞĚŵĞƚLJ4 000,004 000,003 223,8680,60%
 1 141011163301051 2WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽŵƀĐŬLJ2 000,00450,00425,2694,50%
 1 141011163301151 2WŽƚƌĂǀŝŶLJ200,00200,0072,0036,00%
 1 141011163301651 2ZĞƉƌĞnjĞŶƚĂēŶĠͲƌĞĐĞƉĐŝĞ10 000,0010 600,0010 578,5899,80%
 1 141011163400151 2WĂůŝǀŽ͕ŵĂnjŝǀĄ͕ŽůĞũĞ͕ƓƉĞĐŝĄůŶĞŬǀĂƉĂůŝŶLJ15 000,0012 500,0011 848,8094,79%
 1 141011163400251 2^ĞƌǀŝƐ͕ƷĚƌǎďĂ͕ŽƉƌĂǀLJĂǀljĚĂǀŬLJƐƚljŵƐƉŽũĞŶĠ7 000,007 000,005 482,6478,32%
 1 141011163400451 2WƌĞƉƌĂǀŶĠĂŶĄũŽŵĚŽƉƌĂǀŶljĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ1 000,00200,00100,0050,00%
 1 141011163400551 2<ĂƌƚLJ͕njŶĄŵŬLJ͕ƉŽƉůĂƚŬLJ300,00300,00280,5093,50%
 1 141011163500151 2jĚƌǎďĂĂŽƉƌĂǀĂŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠŚŽǀLJďĂǀĞŶŝĂ6 500,006 500,004 095,0263,00%
 1 141011163500351 2jĚƌǎďĂĂŽƉƌĂǀĂƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĞũƚĞĐŚŶŝŬLJ1 000,002 200,002 095,8495,27%
 1 141011163500451 2jĚƌǎďĂƉƌĞǀĄĚnjŬŽǀljĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕njĂƌŝĂĚĞŶş͕ƚĞĐŚŶŝŬLJĂŶĄƌĂĚŝĂ4 000,001 200,001 020,9085,08%
 1 141011163500551 2jĚƌǎďĂƓƉĞĐŝĄůŶLJĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕njĂƌŝĂĚĞŶş100,00100,000,000,00%
 1 141011163500651 2jĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀĂůĞďŽŝĐŚēĂƐƚşͲŽƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂ25 000,0030 000,0028 980,8796,60%
 1 141011163600151 2EĄũŽŵŶĠnjĂŶĄũŽŵďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀĂůĞďŽŝĐŚēĂƐƚş720,00720,000,000,00%
 1 141011163600251 2EĄũŽŵŶĠnjĂŶĄũŽŵƉƌĞǀĄĚnjŬŽǀljĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕njĂƌŝĂĚĞŶş6 000,006 000,005 630,1093,84%
 1 141011163700151 2<ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞͲDƐ͕DƐZͲŽďēĞƌƐƚǀĞŶŝĞ6 000,005 000,004 623,4392,47%
 1 141011163700351 2WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂ2 000,004 900,003 471,5570,85%
 1 1111011163700351 1 WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂͲŬĂůĞŶĚĄƌϮϬϭϴͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,005 400,005 400,00100,00%
 1 141011163700351 2 4WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂͲEĄŬƵƉŬŶŝŚLJĚĞũŝŶLJWƌĞƓŽǀĂ0,0040 600,000,000,00%
 1 141011163700451 2sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJ11 000,0011 000,009 697,3588,16%
 1 141011163701151 2aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJ1 000,001 000,000,000,00%
 1 141011163701251 2WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJ300,00300,0083,2027,73%
 1 141011163701551 2WŽŝƐƚŶĠ500,00500,000,000,00%
 1 143011171300451 2EĄŬƵƉƉƌĞǀĄĚnjŬŽǀljĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀĂnjĂƌŝĂĚĞŶş7 500,005 530,005 530,00100,00%
Pro-
gram
3URJUDP,QWHUQiþLQQRVĢ
51Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 1 146011163300151 2/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠǀLJďĂǀĞŶŝĞͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJͲnjƉĞŸĂǎŶĠŚŽ4 500,004 500,004 499,5899,99%
 1 146011163700351 2
WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJͲnj
ƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ
15 000,0015 000,0014 956,6099,71%
 1 11110160600ϱϭϮshĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲǀŽűďLJĚŽsj0,0076 928,4576 728,4599,74%
ϱϱϴϯϮϬ͕ϬϬϲϴϭϮϰϴ͕ϰϱϱϵϯϯϲϱ͕Ϭϭ87,10%
1 241011163301651 1ZĞƉƌĞnjĞŶƚĂēŶĠ12 000,0015 000,0014 725,5398,17%
1 246011163301651 1ZĞƉƌĞnjĞŶƚĂēŶĠͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJͲnjƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ3 000,003 000,002 993,7699,79%
1 241011163700251 1ZĞƉƌĞnjĞŶƚĂēŶĠͲũĞĚŶŽƚůŝǀĐŝĂŬŽůĞŬƚşǀLJ5 000,002 000,00850,0042,50%
1 241011163700451 1sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ŐƌĂĨ͘ŶĄǀƌŚLJ͕ǀljƌŽďĂĂƚůĂēƉůĂŐĄƚŽǀĂ2 000,002 000,001 872,0093,60%
1 241082064200151 1ŽƚĄĐŝĞŶĂŵĞƐƚŽŵƉŽĚƉŽƌŽǀĂŶĠŽďůĂƐƚŝ0,0014 512,5014 500,0099,91%
1 241083063700451 1sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲǀljƌŽďĂ͕ƚůĂē͕ĚŝƐƚƌŝďƷĐŝĂͲWƌĞƓŽǀƐŬljŵĂŐĂnjşŶ3 700,003 700,003 588,0096,97%
1 271104064200151 1dƌĂŶƐĨĞƌŽďēŝĂŶƐŬĠŵƵnjĚƌƵǎĞŶŝƵͲƉƌŝŵĄƚŽƌŬŝŶƉƵŶēϮϬϭϲ0,00507,73507,73100,00%
1 271104064200251 1dƌĂŶƐĨĞƌŶĞnjŝƐŬŽǀĞũŽƌŐĂŶŝnjĄĐŝŝͲƉƌŝŵĄƚŽƌŬŝŶƉƵŶēϮϬϭϲ0,001 015,461 015,46100,00%
1 241011163700351 1 1WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂͲnjĄnjŶĂŵLJnjDƐ15 000,0015 000,0014 820,0098,80%
1 241011163700351 1 2WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂͲƐƉƌĄǀĂǁĞď1 370,001 370,001 197,5087,41%
1 241011163700351 1 3WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂͲŝŶnjĞƌĐŝĂ6 000,006 000,005 777,3596,29%
1 2111011163700351 1 74WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂͲƐƉƌĄǀĂǁĞďͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,001 058,561 058,56100,00%
ϰϴϬϳϬ͕ϬϬϲϱϭϲϰ͕ϮϱϲϮϵϬϱ͕ϴϵϵϲ͕ϱϯй
1 341011164200651 1EĂēůĞŶƐŬĠƉƌşƐƉĞǀŬLJ26 500,0026 500,0024 751,2793,40%
1 341047364200651 1ůĞŶƐŬljƉƌşƐƉĞǀŽŬŵĞƐƚĂĚŽKďůĂƐƚŶĞũŽƌŐĂŶŝnjĄĐŝĞZ21 000,0021 000,0020 097,4495,70%
1 341011164200651 1 64
ůĞŶƐŬljƉƌşƐƉĞǀŽŬ;ǀƐƚƵƉŵĞƐƚĂĚŽnjĚƌƵǎĞŶŝĂƉƌĄǀŶŝĐŬljĐŚŽƐƀďͲ
ŐĞŶƚƷƌLJƌĞŐŝŽŶĄůŶĞŚŽƌŽnjǀŽũĂͲW^<ƐĐŚǀĄůĞŶĠƵnjŶ͘ē͘ϭϱϬͬϮϬϭϱͿ
35 000,0055 000,0055 000,00100,00%
ϴϮϱϬϬ͕ϬϬϭϬϮϱϬϬ͕ϬϬϵϵϴϰϴ͕ϳϭϵϳ͕ϰϭй
1 441022063200151 1 13ŶĞƌŐŝĞͲK13 000,0013 000,008 245,9663,43%
1 441022063300551 1 13aƉĞĐŝĄůŶĞƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĞͲK2 000,002 000,001 827,6891,38%
1 441022063300651 1 13sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲK600,00600,00597,0099,50%
1 441022063301051 1 13WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽŵƀĐŬLJͲK0,001 000,00743,9974,40%
1 441022063301351 1 13^ŽĨƚǀĠƌͲK308,00308,00307,2099,74%
1 441022063500651 1 13jĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲK10 000,0010 000,009 227,2092,27%
1 441022063700251 1 13<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲK100,00100,0096,0096,00%
1 441022063700451 1 13sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲK4 200,003 165,001 789,9256,55%
1 441022063700551 1 13aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJͲK2 000,002 000,000,000,00%
3RGSURJUDPýLQQRVĢDSUHYiG]NDPHVWVNpKR~UDGX
Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia
3RGSURJUDPýOHQVWYRYVDPRVSUiYQ\FKRUJDQL]iFLiFK
52Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
1 441022063701251 1 13
WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJͲWƌşƐƉĞǀŽŬĚŽ&KĂjĂƉŽƉůĂƚŽŬnjĂǀljŬŽŶƐƉƌĄǀLJͲK
ŬƌLJƚLJ
48 500,0048 535,0048 531,9899,99%
1 441022063700451 1 13asƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲKͲZĞǀşnjŝĞ&sĂĞůĞŬƚƌŽŝŶƓƚĂůĄĐŝşǀƷŬƌLJƚŽĐŚK15 000,0015 000,008 580,0057,20%
ϵϱϳϬϴ͕ϬϬϵϱϳϬϴ͕ϬϬϳϵϵϰϲ͕ϵϯϴϯ͕ϱϯй
1 541032063300551 1 14aƉĞĐŝĄůŶĞƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĂͲWK5 700,005 700,005 700,00100,00%
1 541032063600151 1 14EĄũŽŵŶĠnjĂŶĄũŽŵďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲWK400,00400,00398,2899,57%
1 541032063700251 1 14<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲWK300,00300,00300,00100,00%
1 543032071300551 1 14EĄŬƵƉƓƉĞĐŝĄůŶLJĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀͲWK6 300,006 300,006 295,0099,92%
1 543032071300551 1 14aEĄŬƵƉƓƉĞĐŝĄůŶLJĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀͲ,K2 400,002 400,002 400,00100,00%
1 5ϭϭ,032063301051 1 15
WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽŵƀĐŬLJͲ,KͲŽĚĚŽďƌŽǀŽűŶĞũWK
^Z
0,001 085,001 085,00100,00%
1 5ϭϭ,032063400251 1 15
^ĞƌǀŝƐ͕ƷĚƌǎďĂ͕ŽƉƌĂǀLJĂǀljĚĂǀŬLJƐƚljŵƐƉŽũĞŶĠͲ,KͲŽĚĚŽďƌŽǀŽűŶĞũ
WK^Z
0,00315,00315,00100,00%
1 541032063200151 1 15ŶĞƌŐŝĞͲ,K200,00200,0053,4026,70%
1 541032063300551 1 15aƉĞĐŝĄůŶĞƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĂͲ,K1 500,001 500,001 500,00100,00%
1 541032063301051 1 15WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽŵƀĐŬLJͲ,K1 000,001 000,00992,9599,30%
1 541032063301351 1 15^ŽĨƚǀĠƌ375,00375,00374,4099,84%
1 541032063400151 1 15WĂůŝǀŽ͕ŵĂnjŝǀĄ͕ŽůĞũĞͲ,K600,00600,00589,6798,28%
1 541032063400251 1 15^ĞƌǀŝƐ͕ƷĚƌǎďĂ͕ŽƉƌĂǀLJͲ,K600,00600,00600,00100,00%
1 541032063700251 1 15<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲ,K1 000,001 000,00983,8498,38%
ϮϬϯϳϱ͕ϬϬϮϭϳϳϱ͕ϬϬϮϭϱϴϳ͕ϱϰϵϵ͕ϭϰй
ϴϬϰϵϳϯ͕ϬϬϵϲϲϯϵϱ͕ϳϬϴϱϳϲϱϰ͕Ϭϴ88,75%
Podprogram 1.4 Civilná ochrana
Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi
3URJUDP,QWHUQiþLQQRVĢ
53
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plnenia
 2 141011161051 1 82DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƉƌŝŵĄƚŽƌ͕ǀŝĐĞƉƌŝŵĄƚŽƌ82 200,0072 200,0071 871,3899,54%
 2 141011162051 1 82WŽŝƐƚŶĠĂƉƌşƐƉǀĞŬŽĚŽƉŽŝƐƛŶŽǀŶşͲƉƌŝŵĄƚŽƌ͕ǀŝĐĞƉƌŝŵĄƚŽƌ28 770,0026 839,3626 611,1299,15%
 2 141011163701651 1 82WƌşĚĞůĚŽƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵͲƉƌŝŵĄƚŽƌ͕ǀŝĐĞƉƌŝŵĄƚŽƌ0,00940,66940,66100,00%
 2 1410111620ϱϭϭWK^WŽŝƐƚŶĠĂƉƌşƐƉĞǀŽŬĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶş73 395,0074 925,5671 318,4795,19%
 2 1410111637026ϱϭϭWK^KĚŵĞŶLJĂƉƌşƐƉĞǀŬLJƉŽƐůĂŶĐŽǀDƐĂēů͘ŬŽŵŝƐŝş210 000,00214 854,25214 854,25100,00%
 2 1410111642015ϱϭϭWK^EĂŶĞŵŽĐĞŶƐŬĠĚĄǀŬLJͲƉŽƐůĂŶĐŝ200,00200,000,000,00%
ϯϵϰϱϲϱ͕ϬϬϯϴϵϵϱϵ͕ϴϯϯϴϱϱϵϱ͕ϴϴ98,88%
2 241011161051 1DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲĂƉĂƌĄƚ2 755 718,002 765 718,002 757 573,9499,71%
2 2111011161051 1 74DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲĂƉĂƌĄƚͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,003 231,043 231,04100,00%
2 2ϭϭ011161051 1 89aDnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲĂƉĂƌĄƚͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,0023 508,8523 508,85100,00%
2 2ϭϮ011161051 1 89aDnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲĂƉĂƌĄƚͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,002 765,742 765,74100,00%
2 2111041261055 2 45aDnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲĂƉĂƌĄƚͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,003 315,603 315,60100,00%
2 2111011161055 2 65aDnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲĂƉĂƌĄƚͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,003 220,573 220,57100,00%
2 2111011161055 2 72aDnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲĂƉĂƌĄƚͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,0030 419,0030 419,00100,00%
2 241011162051 1KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲĂƉĂƌĄƚ1 089 766,001 094 371,171 054 971,3496,40%
2 241011163700151 1aŬŽůĞŶŝĂ͕ŬƵƌnjLJ͕ƐĞŵŝŶĄƌĞͲĂƉĂƌĄƚ4 000,007 084,506 092,6886,00%
2 241011163700151 1 30aŬŽůĞŶŝĂ͕ŬƵƌnjLJ͕ƐĞŵŝŶĄƌĞͲƉŽǎŝĂƌŶĂŽĐŚƌĂŶĂ1 200,001 000,00989,0098,90%
2 241011163700151 1 68aŬŽůĞŶŝĂ͕ŬƵƌnjLJ͕ƐĞŵŝŶĄƌĞͲƓŬŽůƐŬljƷƌĂĚ͕ǀů͘njĚƌŽũĞ1 000,00700,00537,0076,71%
2 241011163700151 1 69aŬŽůĞŶŝĂ͕ŬƵƌnjLJ͕ƐĞŵŝŶĄƌĞͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ19 300,0019 300,0019 294,7699,97%
2 241011163700151 1 70aŬŽůĞŶŝĂ͕ŬƵƌnjLJ͕ƐĞŵŝŶĄƌĞͲƷnjĞŵŶŽƉůĄŶŽǀĂĐŝĞƐůƵǎďLJ500,000,000,000,00%
2 241011163700151 1 71aŬŽůĞŶŝĂ͕ŬƵƌnjLJ͕ƐĞŵŝŶĄƌĞͲĐŝǀŝůŶĄŽĐŚƌĂŶĂ300,00200,000,000,00%
2 241011163700151 1 83aŬŽůĞŶŝĂ͕ŬƵƌnjLJ͕ƐĞŵŝŶĄƌĞͲ^KƉƌĞŝZKW600,00415,50415,50100,00%
2 241011163700551 1aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJ4 500,0010 960,0010 127,4492,40%
2 241011163700651 1EĄŚƌĂĚLJͲƚĞů͘ƉĂƵƓĄů7 250,008 961,848 961,84100,00%
2 241011163701251 1^ƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJ0,00100,0089,0089,00%
2 241011163701351 1EĂƚƵƌĄůŶĞŵnjĚLJͲŽƓĂƚŶĠ8 000,008 334,008 274,0099,28%
2 241011163701451 1^ƚƌĂǀŽǀĂŶŝĞ292 546,00288 546,00270 496,5193,74%
2 241011163701651 1WƌşĚĞůĚŽƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵ40 000,0036 597,4436 597,44100,00%
2 241011163702751 1KĚŵĞŶLJnjĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲĂƉĂƌĄƚ28 000,0036 973,4436 857,9299,69%
2 241011163702751 1 1KĚŵĞŶLJnjĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲƉƌŽƉĂŐĄĐŝĂ1 500,001 500,001 014,0067,60%
3URJUDPďXGVNp]GURMH
Pro-
gram
Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy
54
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
2 241011163702751 1 13KĚŵĞŶLJnjĂŵ͘ŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲĐŝǀŝůŶĄŽĐŚƌĂŶĂ3 600,003 600,002 733,4175,93%
2 241011163702751 1 14KĚŵĞŶLJnjĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲWK6 000,006 000,004 488,0074,80%
2 241011163702751 1 16KĚŵĞŶLJnjĂŵ͘ŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲŽďũĂǀŽǀĂŶŝĞWƌĞƓŽǀĂ4 000,004 000,003 120,0078,00%
2 241011163702751 1 17KĚŵĞŶLJnjĂŵ͘ŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲƓŬŽůƐŬljƷƌĂĚ1 000,001 000,00144,0014,40%
2 241011163702751 1 65KĚŵĞŶLJnjĂŵ͘ŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲK^^ůĞŬĄƌƐŬĞƉŽƐƵĚŬLJ10 000,0011 000,0010 878,0098,89%
2 241011163702751 1 75KĚŵĞŶLJnjĂŵ͘ŵŝŵŽƉƌĂĐ͘ƉŽŵĞƌƵͲK^^ƐĂŶĄĐŝĂƌŽĚ͘ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ6 000,006 000,001 904,5631,74%
2 241011163702751 1 76KĚŵĞŶLJnjĂŵ͘ŵŝŵŽƉƌĂĐ͘ƉŽŵĞƌƵͲK^^ĚŽŚŽĚLJŽǀLJŬŽŶĂŶşƉƌĄĐĞ22 600,0011 266,007 127,5063,27%
2 241011163702751 1 77KĚŵĞŶLJnjĂŵ͘ŵŝŵŽƉƌĂĐ͘ƉŽŵĞƌƵͲĚŽŵĄĐĂŽƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐŬĄƐůƵǎďĂ8 400,008 400,008 397,5299,97%
2 241011163702751 1 83KĚŵĞŶLJnjĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲ^KƉƌĞŝZKW9 572,009 572,002 100,0021,94%
2 241011163703151 1WŽŬƵƚLJĂƉĞŶĄůĞ0,00173,15173,15100,00%
2 241011164201251 1EĂŽĚƐƚƵƉŶĠ58 860,0019 972,8014 045,2070,32%
2 241011164201351 1EĂŽĚĐŚŽĚŶĠ68 480,0068 480,0015 201,8522,20%
2 241011164201551 1EĂŶĞŵŽĐĞŶƐŬĠĚĄǀŬLJ14 000,0016 544,1316 544,13100,00%
DĞŶƓŝĞŽďĞĐŶĞƐůƵǎďLJ
2 241105061051 1DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲDK^40 731,0040 731,0026 637,6665,40%
2 241105062051 1KĚǀŽĚLJƉŽŝƐƛŽǀŶşͲDK^14 735,0014 735,009 226,6562,62%
2 241105063701651 1WƌşĚĞůĚŽƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵͲDK^590,00590,00449,7876,23%
2 241105064201551 1EĂŶĞŵŽĐĞŶƐŬĠĚĄǀŬLJͲDK^700,00700,0075,9310,85%
ĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄ
2 241102061051 1DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄ29 562,0029 162,0018 395,8263,08%
2 241102062051 1KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄ10 532,0010 532,005 399,2051,26%
2 241102063051 1dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄ450,00400,00234,2058,55%
2 241102064051 1dƌĂŶƐĨĞƌLJͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄ150,00200,00190,0995,05%
KƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐŬĄƐůƵǎďĂ
2 241102061051 1DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲK^317 876,00312 572,00247 842,4479,29%
2 241102062051 1KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲK^122 280,00119 920,0090 669,8275,61%
2 241102063051 1dŽǀĂƌLJƐůƵǎďLJͲK^7 930,006 930,006 459,7293,21%
2 241102064051 1dƌĂŶƐĨĞƌLJͲK^9 380,0014 684,0014 503,8498,77%
ĞŶŶljƐƚĂĐŝŽŶĄƌ
2 241102061051 1 86DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲĞŶŶljƐƚĂĐŝŽŶĄƌ38 400,0037 500,005 436,4914,50%
2 241102062051 1 86KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲĞŶŶljƐƚĂĐŝŽŶĄƌ13 420,0014 020,001 818,8412,97%
2 241102063051 1 86dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲĞŶŶljƐƚĂĐŝŽŶĄƌ400,00900,00871,8896,88%
2 241102064201551 1 86dƌĂŶƐĨĞƌLJͲĞŶŶljƐƚĂĐŝŽŶĄƌ400,00600,00307,0851,18%
55
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
:ĞĚĄůĞŸ
2 241107061051 1DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲ:ĞĚĄůĞŸ5 152,005 052,001 271,5725,17%
2 241107062051 1KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲ:ĞĚĄůĞŸ1 801,001 801,00333,5718,52%
2 241107063051 1WƌşĚĞůĚŽƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵͲ:ĞĚĄůĞŸ90,0090,0017,4519,39%
2 241107064051 1EĂŶĞŵŽĐĞŶƐŬĠĚĄǀŬLJͲ:ĞĚĄůĞŸ100,00200,00121,6860,84%
dĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ
2 241041261151 1 84DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƚĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂͲǀů͘njĚƌŽũĞ5 016,006 231,002 402,7738,56%
2 241041262051 1 84KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƚĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂͲǀů͘njĚƌŽũĞ2 019,002 548,00828,0632,50%
2 241041263051 1 84dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲƚĞƌĠŶŶĂĂŬŽŵƵŶŝƚŶĄƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂͲǀů͘njĚƌŽũĞ500,00500,00340,8868,18%
2 241041264051 1 84dƌĂŶƐĨĞƌLJͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂͲǀů͘njĚƌŽũĞ300,00300,00185,1061,70%
<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ
2 241041261051 1 60DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲǀů͘njĚƌŽũĞ4 222,004 522,001 257,2727,80%
2 241041262051 1 60KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲǀů͘njĚƌŽũĞ1 676,001 676,00455,4627,18%
2 241041263051 1 60dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲǀů͘njĚƌŽũĞ360,00360,00285,2979,25%
2 241041264051 1 60dƌĂŶƐĨĞƌLJͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲǀů͘njĚƌŽũĞ250,00250,000,000,00%
WŽŵŽĐƉƌŝŽƐŽďŶĞũƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽĚŝĞƛĂ
2 241104061151 1 50DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƉŽŵŽĐƉƌŝŽƐŽďŶĞũƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽĚŝĞƛĂ11 680,0011 680,000,000,00%
2 241104062051 1 50KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƉŽŵŽĐƉƌŝŽƐŽďŶĞũƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽĚŝĞƛĂ4 082,004 082,000,000,00%
2 241104063051 1 50dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲƉŽŵŽĐƉƌŝŽƐŽďŶĞũƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽĚŝĞƛĂ160,00160,000,000,00%
2 241104064051 1 50dƌĂŶƐĨĞƌLJͲƉŽŵŽĐƉƌŝŽƐŽďŶĞũƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽĚŝĞƛĂ100,00100,000,000,00%
/ŶƚĞŐƌŽǀĂŶljƌĞŐŝŽŶĄůŶLJŽƉĞƌĂēŶljƉƌŽŐƌĂŵ
2 2ϭϭ'011161051 1 89DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲŝZKWͲƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ0,001 195,131 195,13100,00%
2 2ϭϭ'011162051 1 89KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲŝZKWͲƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ0,00417,65417,65100,00%
2 241011161151 1 89dĂƌŝĨŶljƉůĂƚ͕ŽƐŽďŶljƉůĂƚ͕njĄŬůĂĚŶljƉůĂƚͲŝZKW0,0019 217,0819 217,08100,00%
2 241011162051 1 89KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲŝZKW0,007 519,647 519,64100,00%
2 241011163051 1 89dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲŝZKW0,00537,70537,70100,00%
ϱϭϭϭϳϯϲ͕ϬϬϱϭϴϱϴϰϱ͕ϵϳϰϴϯϬϱϭϲ͕Ϯϯϵϯ͕ϭϱй
2 3111044361053 1 2DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƐƚĂǀĞďŶljƉŽƌŝĂĚŽŬ89 898,0090 315,8890 315,88100,00%
2 3111044362053 1 2KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƐƚĂǀĞďŶljƉŽƌŝĂĚŽŬ31 415,0031 739,3931 739,39100,00%
2 3111061061053 1 4DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲa&Z26 245,0026 469,6126 469,61100,00%
2 3111061062053 1 4KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲa&Z8 656,008 553,078 553,07100,00%
2 3111045161053 1 5DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƉŽnjĞŵŶĠŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ4 232,004 263,164 263,16100,00%
3RGSURJUDPďXGVNp]GURMH0VÒ
56
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
2 3111045162053 1 5KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƉŽnjĞŵŶĠŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞ1 478,001 478,001 478,00100,00%
2 3111054061053 2 7DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶW5 200,006 093,436 093,43100,00%
2 3111054062053 2 7KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶW1 870,002 231,352 231,35100,00%
2 3111098061054 6 02DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƓŬŽůƐƚǀŽWs38 472,0040 104,0040 104,00100,00%
2 3111098062054 6 02KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƓŬŽůƐƚǀŽWs13 446,0014 016,0014 016,00100,00%
2 3111013261055 1 1DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲZK20 649,0020 971,7520 971,75100,00%
2 3111013262055 1 1KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲZK7 216,007 216,007 216,00100,00%
2 3111013361055 1 3DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲŵĂƚƌŝŬĂ77 243,0083 359,1983 359,19100,00%
2 3111013362055 1 3KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲŵĂƚƌŝŬĂ26 643,0029 942,6829 942,68100,00%
2 3111013261055 1 4DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƌĞŐŝƐƚĞƌĂĚƌŝĞƐ222,00591,04591,04100,00%
2 3111013262055 1 4KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƌĞŐŝƐƚĞƌĂĚƌŝĞƐ78,00178,00178,00100,00%
ϯϱϮϵϲϯ͕ϬϬϯϲϳϱϮϮ͕ϱϱϯϲϳϱϮϮ͕ϱϱ100,00%
2 4111105061051 1 1105DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲDK^njŽaZͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϬϱϮͬϳϱϱ0,00437,50437,50100,00%
2 4111105062051 1 1105KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲDK^njŽaZͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϬϱϮͬϳϱϱ0,00152,90152,90100,00%
2 4111105061051 1 1106DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲDK^njŽaZͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϬϱϮͬϭϮϳϯ0,00949,68949,68100,00%
2 4111105062051 1 1106KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲDK^njŽaZͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϬϱϮͬϭϮϳϯ0,00331,92331,92100,00%
2 4111105061051 1 1107DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϳͬϯϳͬϱϮͬϰϯϵ0,004 562,384 562,38100,00%
2 4111105062051 1 1107KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϳͬϯϳͬϱϮͬϰϯϵ0,001 594,571 594,57100,00%
2 4111011161051 1 74DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲaĂŶĐĂŶĂnjĂŵĞƐƚŶĂŶŝĞ/͘Ͳē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲϯϳϬϱϰϭϭϭ19 649,005 659,125 659,12100,00%
2 4111011162051 1 74KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲaĂŶĐĂŶĂnjĂŵĞƐƚŶĂŶŝĞ/͘Ͳē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲϯϳϬϱϰϭϭϭ6 866,001 977,861 977,86100,00%
2 4111105061051 1 78DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƉƌŽũĞŬƚaĂŶĐĂŶĂnjĂŵĞƐƚŶĂŶŝĞ//͘Ͳē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲϯϳϬϱϰϭϲϳ0,003 814,103 814,10100,00%
2 4111105062051 1 78KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƉƌŽũĞŬƚaĂŶĐĂŶĂnjĂŵĞƐƚŶĂŶŝĞ//͘Ͳē͘ĚŽŚŽĚLJ
16370541670,001 333,031 333,03100,00%
2 4111105061051 1 79
DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƉƌŽũĞŬƚEĂƉŽĚƉŽƌƵƌŽnjǀŽũĂŵŝĞƐŶƚĞũĂƌĞŐŐŝŽŶĄůŶĞũ
njĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƚŝΑϱϬ:Ͳē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϱϬ:ͬE^ͬϭϮ
0,001 218,841 218,84100,00%
2 4111105062051 1 79
KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƉƌŽũĞŬƚEĂƉŽĚƉŽƌƵƌŽnjǀŽũĂŵŝĞƐŶƚĞũĂ
ƌĞŐŝŽŶĄůŶĞũnjĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƚŝΑϱϬ:Ͳē͘ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϱϬ:ͬE^ͬϭϮ
0,00425,96425,96100,00%
2 4111105061051 1 80
DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƉƌŽũĞŬƚĞƐƚĂnjŬƌƵŚƵŶĞnjĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƚŝͲē͘ĚŽŚŽĚLJ
ϭϲͬϯϳͬϬϱϰͬϮϲϬ
0,003 847,503 847,50100,00%
3RGSURJUDPďXGVNp]GURMH0VÒSUHQHVHQêYêNRQ
57
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
2 4111105062051 1 80KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƉƌŽũĞŬƚĞƐƚĂnjŬƌƵŚƵŶĞnjĂŵĞƐƚŶĂŶŽƐƚŝͲē͘
ĚŽŚŽĚLJϭϲͬϯϳͬϬϱϰͬϮϲϬ0,001 344,701 344,70100,00%
2 4111105063701551 1 88WŽŝƐƚŶĠͲŬƚŝǀĂēŶĄēŝŶŶŽƐƛĨŽƌŵŽƵĚŽďƌŽǀŽűŶşĐŬĞũƐůƵǎďLJͲē͘ĚŽŚŽĚLJϭϳͬϯϳͬϱϮͬϰϰ0,006,646,64100,00%
2 4ϭϭ011161051 1 89DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲŝZKWͲj0,0020 317,1120 317,11100,00%
2 4ϭϭ011162051 1 89KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲŝZKWͲj0,007 100,227 100,22100,00%
2 4ϭϮ011161051 1 89DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲŝZKWͲaZ0,002 390,242 390,24100,00%
2 4ϭϮ011162051 1 89KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲŝZKWͲaZ0,00835,33835,33100,00%
2 4111011161051 3 286DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲnjĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲϮϬϭϳ0,00609,43609,43100,00%
2 4111011162051 3 286KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲnjĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲϮϬϭϳ0,00212,99212,99100,00%
2 4ϭϭ,054061053 2 8DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶWŽĚŽďĐş0,004 318,854 318,85100,00%
2 4ϭϭ,054062153 2 8KĚǀŽĚLJƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶWŽĚŽďĐş0,00584,51584,51100,00%
2 4111011161055 2  5DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƐĂŶĄĐŝĂƌŽĚŝŶŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͲnjĚƌŽũW^<13 800,000,000,000,00%
2 4111011162055 2  5KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƐĂŶĄĐŝĂƌŽĚŝŶŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͲnjĚƌŽũW^<4 580,000,000,000,00%
2 4ϭϭ,011161055 2  5DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƐĂŶĄĐŝĂƌŽĚŝŶŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͲnjĚƌŽũW^<0,0012 700,005 740,0045,20%
2 4ϭϭ,011162055 2  5KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƐĂŶĄĐŝĂƌŽĚŝŶŶĠŚŽƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂͲnjĚƌŽũW^<0,005 680,003 494,4461,52%
2 4111041261055 2 45DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƚĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂͲĐƵĚnjŝĞnjĚƌŽũĞ24 580,0023 915,7223 915,72100,00%
2 4111041262055 2 45KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƚĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂͲĐƵĚnjŝĞnjĚƌŽũĞ8 591,008 393,188 393,18100,00%
2 4111041261055 2 65DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲĐƵĚnjŝĞnjĚƌŽũĞ19 610,0022 089,0022 089,00100,00%
2 4111041262055 2 65KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲĐƵĚnjŝĞnjĚƌŽũĞ6 854,007 462,037 462,03100,00%
2 4111102061055 2 72DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲWŽĚƉŽƌĂŽƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐŬĞũƐůƵǎďLJ202 878,00247 962,00247 962,00100,00%
2 4111102062055 2 72KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲWŽĚƉŽƌĂŽƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐŬĞũƐůƵǎďLJ70 908,0086 658,0086 658,00100,00%
2 4111102061055 2 81DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲ^KW>0,0038 519,7038 519,70100,00%
2 4111102062055 2 81KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲ^KW>0,0013 319,1613 319,16100,00%
2 4111102061055 2 82DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲ^^ĂďŝŶŽǀƐŬĄ0,0021 771,1221 771,12100,00%
2 4111102062055 2 82KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲ^^ĂďŝŶŽǀƐŬĄ0,007 470,787 470,78100,00%
ϯϳϴϯϭϲ͕ϬϬϱϱϵϵϲϲ͕ϬϳϱϱϬϴϮϬ͕ϱϭϵϴ͕ϯϳй
ϲϮϯϳϱϴϬ͕ϬϬϲϱϬϯϮϵϰ͕ϰϮϲϭϯϰϰϱϱ͕ϭϳϵϰ͕ϯϯй
3RGSURJUDPďXGVNp]GURMH0VÒ]FXG]tFK]GURMRY
3URJUDPďXGVNp]GURMH
58
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plnenia
 3 141011163200454 5<ŽŵƵŶŝŬĂēŶĄŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂ;>E͕tE͘͘͘ͿͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ3 000,002 000,001 768,1988,41%
 3 141011163300254 5sljƉŽēƚŽǀĄƚĞĐŚŶŝŬĂͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ25 000,0032 000,0031 988,4299,96%
 3 141011163300654 5sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ5 000,0012 000,0011 537,8496,15%
 3 141011163301354 5^ŽĨƚǀĠƌͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ10 900,001 900,001 896,0099,79%
 3 141011163500254 5jĚƌǎďĂǀljƉŽēƚŽǀĞũƚĞĐŚŶŝŬLJͲ,tͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ7 000,003 000,002 218,8073,96%
 3 141011163500954 5jĚƌǎďĂǀljƉŽēƚŽǀĞũƚĞĐŚŶŝŬLJͲ^tͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ131 800,00131 800,00125 935,2995,55%
 3 141011163700554 5aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ26 002,0026 002,0022 795,4487,67%
 3 141011163701154 5aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ2 000,002 000,000,000,00%
 3 143011171100354 5EĄŬƵƉƐŽĨƚǀĠƌƵͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ8 000,005 850,005 850,00100,00%
 3 143011171300254 5EĄŬƵƉǀljƉŽēƚŽǀĞũƚĞĐŚŶŝŬLJͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ8 000,0010 150,0010 069,3899,21%
ϮϮϲϳϬϮ͕ϬϬϮϮϲϳϬϮ͕ϬϬϮϭϰϬϱϵ͕ϯϲϵϰ͕ϰϮй
ϮϮϲϳϬϮ͕ϬϬϮϮϲϳϬϮ͕ϬϬϮϭϰϬϱϵ͕ϯϲϵϰ͕ϰϮй
3URJUDP,QIRUPDþQêV\VWpPVDPRVSUiY\
Pro-
gram
3RGSURJUDP,QWHUQpLQIRUPDþQpVOXåE\
3URJUDP,QIRUPDþQêV\VWpPVDPRVSUiY\
59
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plnenia
 4 1111031061056 1DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲŬĂŵĞƌŽǀljƐLJƐƚĠŵ26 227,0028 150,0828 150,08100,00%
 4 1111031062056 1KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲŬĂŵĞƌŽǀljƐLJƐƚĠŵ7 118,007 416,247 416,24100,00%
 4 1111031061056 4DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲŬĂŵĞƌŽǀljƐLJƐƚĠŵͲƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,005 368,115 368,11100,00%
 4 1111031062056 4KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲŬĂŵĞƌŽǀljƐLJƐƚĠŵͲƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,001 392,691 392,69100,00%
 4 141031061056 7DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJͲƉƌŽũĞŬƚKďēŝĂŶƐŬĞŚůŝĂĚŬLJ0,004 002,001 281,2532,02%
 4 141031062056 7KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲƉƌŽũĞŬƚKďēŝĂŶƐŬĞŚůŝĂĚŬLJ0,001 400,00447,5531,97%
 4 141031063701456 7^ƚƌĂǀŽǀĂŶŝĞͲƉƌŽũĞŬƚKďēŝĂŶƐŬĞŚůŝĂĚŬLJ0,00800,000,000,00%
 4 141031063701656 7WƌşĚĞůĚŽƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵͲƉƌŽũĞŬƚKďēŝĂŶƐŬĞŚůŝĂĚŬLJ0,0019,2419,2299,90%
 4 141031061056DnjĚLJ͕ƉůĂƚLJ1 199 473,001 199 473,001 145 083,7095,47%
 4 141031062056KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶş442 866,00442 866,00416 535,5894,05%
 4 141031063100156dƵnjĞŵƐŬĠĐĞƐƚŽǀŶĠŶĄŚƌĂĚLJ1 000,002 000,001 794,8889,74%
 4 141031063200156ŶĞƌŐŝĞ19 000,0019 000,0012 508,8565,84%
 4 141031063200256sŽĚŶĠ͕ƐƚŽēŶĠ1 950,001 950,001 191,6061,11%
 4 141031063200356WŽƓƚŽǀĠƐůƵǎďLJ10 000,0010 400,0010 335,1599,38%
 4 141031063300156/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠǀLJďĂǀĞŶŝĞ1 000,003 500,001 477,8442,22%
 4 141031063300256sljƉŽēƚŽǀĄƚĞĐŚŶŝŬĂ1 500,001 500,001 441,1296,07%
 4 141031063300356dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĄƚĞĐŚŶŝŬĂ7 000,006 000,005 370,1189,50%
 4 141031063300456WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĞ͕ƚĞĐŚŶŝŬĂĂŶĄƌĂĚŝĞ2 000,003 000,001 270,0642,34%
 4 141031063300556aƉĞĐŝĄůŶĞƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĞ͕ƚĞĐŚŶŝŬĂĂŶĄƌĂĚŝĞ0,001 000,000,000,00%
 4
 141031063300656sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄů6 600,008 100,007 775,4995,99%
 4
 141031063300656 2sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲŽĚĐŚLJƚnjǀŝĞƌĂƚ1 000,00500,00499,1299,82%
 4
 141031063300756aƉĞĐŝĄůŶLJŵĂƚĞƌŝĄůͲǀljnjďƌŽũĂƚĞĐŚŶŝŬĂ3 500,005 500,005 177,0094,13%
 4 141031063300956<ŶŝŚLJ͕ēĂƐŽƉŝƐLJ͕ŶŽǀŝŶLJ͕ƵēĞďŶŝĐĞ͕ƵēĞďŶĠƉŽŵƀĐŬLJ600,00600,00238,4339,74%
 4 141031063301056WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽŵƀĐŬLJ12 500,0013 500,008 989,4466,59%
 4 141031063301156WŽƚƌĂǀŝŶLJ300,00300,000,000,00%
 4 141031063301356EĄŬƵƉƐŽĨƚǀĞƌƵ3 000,00100,0065,4565,45%
 4 141031063400156WĂůŝǀŽ͕ŵĂnjŝǀĄ͕ŽůĞũĞ͕ƓƉĞĐŝĄůŶĞŬǀĂƉĂůŝŶLJ25 000,0025 500,0025 029,4898,15%
 4 141031063400256^ĞƌǀŝƐ͕ƷĚƌǎďĂ͕ŽƉƌĂǀLJĂǀljĚĂǀŬLJƐƚljŵƐƉŽũĞŶĠ12 000,0012 000,0011 898,0599,15%
 4 141031063400556<ĂƌƚLJ͕njŶĄŵŬLJ͕ƉŽƉůĂƚŬLJ200,00200,0052,7826,39%
 4 141031063500256jĚƌǎďĂǀljƉŽēƚŽǀĞũƚĞĐŚŶŝŬLJ700,00700,00622,4088,91%
 4 141031063500356jĚƌǎďĂƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĞũƚĞĐŚŶŝŬLJ1 000,001 000,00999,5699,96%
 4 141031063500456jĚƌǎďĂƉƌĞǀ͘ƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕njĂƌŝĂĚĞŶş͕ƚĞĐŚŶŝŬLJĂŶĄƌĂĚŝĂ1 000,001 000,00931,5893,16%
Program 4: Mestská polícia
Pro-
gram
60
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 4 141031063500556jĚƌǎďĂƓƉĞĐ͘ƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕njĂƌŝĂĚĞŶş;ĂũŬĂŵĞƌŽǀljƐLJƐƚĠŵͿ14 000,007 000,002 782,8139,75%
 4 141031063500756jĚƌǎďĂƉƌĂĐŽǀŶljĐŚŽĚĞǀŽǀ͕ŽďƵǀŝĂƉƌĂĐŽǀŶljĐŚƉŽŵƀĐŽŬ500,00500,000,000,00%
 4 141031063600156EĄũŽŵŶĠnjĂŶĄũŽŵďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀĂůĞďŽŝĐŚēĂƐƚş150,00150,0060,0040,00%
 4 141031063700156aŬŽůĞŶŝĂ͕ŬƵƌnjLJ͕ƐĞŵŝŶĄƌĞ͕ƉŽƌĂĚLJ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĞ͕ƐLJŵƉſnjŝĄ1 000,002 500,002 356,0094,24%
 4 141031063700356WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂ700,00700,00612,0087,43%
 4 141031063700456sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJ5 200,005 700,005 315,1493,25%
 4 141031063700456 2sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŽĚĐŚLJƚnjǀŝĞƌĂƚ͕ēŝƉŽǀĂŶŝĞ10 000,008 500,006 613,0077,80%
 4 141031063700556aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJ500,00500,0093,8318,77%
 4 141031063700656EĄŚƌĂĚLJDƐW500,00500,000,000,00%
 4 141031063701156aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJ250,00250,00250,00100,00%
 4 141031063701256WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJ1 500,001 500,0099,006,60%
 4 141031063701356EĂƚƵƌĄůŶĞŵnjĚLJͲŽƓĂƚŶĠ13 491,0013 491,0012 369,7591,69%
 4 141031063701456^ƚƌĂǀŽǀĂŶŝĞ70 082,0069 282,0062 100,0089,63%
 4 141031063701656WƌşĚĞůĚŽƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵ18 307,0018 287,7615 000,0282,02%
 4 141031064200656EĂēůĞŶƐŬĠƉƌşƐƉĞǀŬLJ350,00350,00166,0047,43%
 4 141031064201256EĂŽĚƐƚƵƉŶĠ4 830,002 630,000,000,00%
 4 141031064201356EĂŽĚĐŚŽĚŶĠ4 926,004 926,004 012,9681,46%
 4 141031064201556EĂŶĞŵŽĐĞŶƐŬĠĚĄǀŬLJ7 000,009 200,009 124,6499,18%
 4
 143031071100356EĄŬƵƉƐŽĨƚǀĠƌƵ3 000,003 000,000,000,00%
 4
 143031071300456EĄŬƵƉƉƌĞǀĄĚnjŬŽǀljĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀĂnjĂƌŝĂĚĞŶş15 000,0015 000,0011 496,5676,64%
 4
 143031071400156KƐŽďŶljĂƵƚŽŵŽďŝů͕ŬŽůŽďĞǎŬĂ͕ƐŬƷƚĞƌ3 400,0017 905,7016 588,9992,65%
 4 1111031071300456 6
WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĞ͕ƚĞĐŚŶŝŬĂĂŶĄƌĂĚŝĞͲƉƌŽũĞŬƚ
ZŽnjƓşƌĞŶŝĞŬĂŵĞƌŽǀĠŚŽĂŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐŝĞŚŽƐLJƐƚĠŵƵ
0,0010 000,0010 000,00100,00%
ϭϵϲϭϮϮϬ͕ϬϬϮϬϬϬϭϬϵ͕ϴϮϭϴϲϮϰϬϯ͕ϱϭϵϯ͕ϭϮй
ϭϵϲϭϮϮϬ͕ϬϬϮϬϬϬϭϬϵ͕ϴϮϭϴϲϮϰϬϯ͕ϱϭϵϯ͕ϭϮй
3RGSURJUDP9HUHMQêSRULDGRNDEH]SHþQRVĢ
Program 4: Mestská polícia
61
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plnenia
 5 141011163700452 1 15ZĞnjĞƌǀĂŶĂŶĞƉƌĞĚǀşĚĂŶĠǀljĚĂǀŬLJ1 815 000,000,000,000,00%
 5 141011164400152 1 15ZĞnjĞƌǀĂŶĂďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ153 115,000,000,000,00%
 5 141011163700552 1aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJ25 000,0035 000,004 696,9713,42%
 5 141011163701252 1WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJ10 000,0010 000,007 732,6177,33%
 5 141011163701852 1sƌĄƚĞŶŝĞƉƌşũŵŽǀnjŵŝŶƵůljĐŚƌŽŬŽǀ20 000,0020 000,0011 031,1355,16%
 5 141011163703552 1Dane5 000,005 000,00930,8718,62%
 5 141017065100252 1^ƉůĄĐĂŶŝĞƷƌŽŬŽǀnjƷǀĞƌŽǀďĂŶŬĄŵ372 000,00113 842,0092 348,3181,12%
 5 141017065100352 1^ƉůĄĐĂŶŝĞƷƌŽŬŽǀnjƷǀĞƌŽǀa&Z0,0051 000,0047 847,6593,82%
 5 141017065100452 1^ƉůĄĐĂŶŝĞƷƌŽŬŽǀnjƷǀĞƌŽǀa&Z51 000,000,000,000,00%
 5 141017065300152 1DĂŶŝƉƵůĂēŶĠƉŽƉůĂƚŬLJŬƷǀĞƌŽŵ6 000,006 000,002 108,5535,14%
 5 141017082100552 1^ƉůĄĐĂŶŝĞŝƐƚşŶnjďĂŶŬŽǀljĐŚƷǀĞƌŽǀ1 999 520,001 999 520,001 999 519,95100,00%
 5 141017082100752 1^ƉůĄĐĂŶŝĞŝƐƚşŶnjƷǀĞƌŽǀa&Z112 000,00112 000,00110 911,9999,03%
ϰϱϲϴϲϯϱ͕ϬϬϮϯϱϮϯϲϮ͕ϬϬϮϮϳϳϭϮϴ͕Ϭϯ96,80%
ϰϱϲϴϲϯϱ͕ϬϬϮϯϱϮϯϲϮ͕ϬϬϮϮϳϳϭϮϴ͕Ϭϯ96,80%
Program 5: Ekonomika a financie
Pro-
gram
3RGSURJUDP5R]SRþWRYiSROLWLND
Program 5: Ekonomika a financie
62
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% 
plnenia
 6 141011163400352 2WŽŝƐƚĞŶŝĞŵŽƚŽƌŽǀljĐŚǀŽnjŝĚŝĞů;ƉƌĞŶĂũĂƚljĐŚŵĞƐƚƐŬljŵŽƌŐĂŶŝnjĄĐŝĄŵͿ13 600,0013 600,0013 166,9796,82%
 6 141011163600152 2EĄũŽŵŶĠnjĂŶĄũŽŵďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀĂƉŽnjĞŵŬŽǀͲŵĞƐƚƐŬljŵĂũĞƚŽŬ͕njŵůƵǀŶĠǀnjƛĂŚLJ69 435,0078 480,0074 551,6094,99%
 6 141011163700552 2aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJͲǀLJƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞŐĞŽŵ͘ƉůĄŶŽǀ͕ƉƌĄǀŶĞƐůƵǎďLJ͕ĞdžĞŬƵēŶĠƐůƵǎďLJ40 000,0040 000,0019 077,5447,69%
 6 141011163700652 2EĄŚƌĂĚLJͲnjĂnjƌŝĂĚĞŶŝĞǀĞĐŶĠŚŽďƌĞŵĞŶĂ10 120,0010 120,00238,962,36%
 6 141011163701152 2aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJͲnjĂǀLJƉƌĂĐŽǀĂŶŝĞnjŶĂůĞĐŬljĐŚƉŽƐƵĚŬŽǀ25 000,0025 000,0010 440,0041,76%
 6 141011163701252 2WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJͲƐƷĚŶĞĂƐƉƌĄǀŶĞƉŽƉůĂƚŬLJ9 000,009 000,007 519,0083,54%
 6 141011163701552 2WŽŝƐƚŶĠͲĂŬƚƵĂůŝnjĄĐŝĂƉŽŝƐƚŶljĐŚnjŵůƷǀ40 000,0040 000,0037 894,1294,74%
 6 141011163701852 2sƌĄƚĞŶŝĞƉƌşũŵŽǀnjŵŝŶƵůljĐŚƌŽŬŽǀ1 500,0084 500,0083 848,3299,23%
 6 141011163703552 2ĂŶĞnjŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚş7 000,007 245,007 240,2999,93%
 6 141011164201452 2ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲũĞĚŶŽƚůŝǀĐŽŵͲŶĄŚƌĂĚLJͲƉƌĞĚƉŽŬůĂĚƵŬŽŶēĞŶŝĂƐƷĚŶLJĐŚƐƉŽƌŽǀ225 000,0039 210,0019 392,7249,46%
 6 141044364400152 2ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌĞ&hd>ddZEZE͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘0,0025 000,0025 000,00100,00%
 6 141044371100152 2EĄŬƵƉƉŽnjĞŵŬŽǀĂŶĞŚŵŽƚŶljĐŚĂŬƚşǀ1 750 000,00840 000,00686 091,5581,68%
 6 141044371100152 2 50EĄŬƵƉƉŽnjĞŵŬŽǀ͕ďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲϳϮŶĄũŽŵŶljĐŚďLJƚŽǀ73 600,000,000,000,00%
 6 141044371100152 2 51EĄŬƵƉƉŽnjĞŵŬŽǀĂŶĞŚŵŽƚŶljĐŚĂŬƚşǀͲWĂůĂĐŬĠŚŽƵůŝĐĂ0,0072 000,000,000,00%
 6 143044371200252 2 26ZĞŬŽŶƓƚƌ͘ĂŵŽĚĞƌŶŝnjĄĐŝĞнǀljƐƚĂǀďĂŶŽǀljĐŚŽďũĞŬƚŽǀͲ<KWZ<30 000,0030 000,000,000,00%
 6 141044371700252 2ZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞĂŵŽĚĞƌŶŝnjĄĐŝĞͲŵĞƐƚƐŬĄŚĂůĂ40 000,0040 000,000,000,00%
 6 143044372300152 2 44<ĂƉŝƚĄůŽǀljƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌĞ&hd>ddZEZE100 000,00100 000,00100 000,00100,00%
 6 146044372300152 2 44<ĂƉŝƚĄůŽǀljƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌĞ&hd>ddZEZEͲnjƉĞŸ͘ĨŽŶĚƵ0,00211 694,000,000,00%
 6 141051063200252 2sŽĚŶĠ͕ƐƚŽēŶĠͲnjƌĄǎŬŽǀĄǀŽĚĂŶĂƉŽnjĞŵ͘ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĄĐŚ600 000,00600 000,002 173,570,36%
 6 141062063200152 2 31^ƉŽƚƌĞďĂĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũĞŶĞƌŐŝĞǀƉƌşƐƚƌĞƓŬŽĐŚD,7 900,007 900,001 431,3618,12%
 6 141062071700252 2EĂĚŽďƵĚŶƵƚŝĞƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽnjŚŽĚŶŽƚĞŶŝĂW<K0,00320 090,00320 083,68100,00%
 6 141066063300652 2 26WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠǀljĚĂǀŬLJͲ<KWZ<ͲnjĄƉŽēĞƚ30 000,0030 000,0030 000,00100,00%
ϯϬϳϮϭϱϱ͕ϬϬϮϲϮϯϴϯϵ͕ϬϬϭϰϯϴϭϰϵ͕ϲϴϱϰ͕ϴϭй
6 241062063700452 2sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŽĚƉůĂƚĂnjĂŵĂŶĚĄƚŶƵnjŵůƵǀƵ0,00263 389,65240 894,9191,46%
6 241062060052 2 13ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJ534 000,00567 533,46506 113,7189,18%
6 246062063500652 2 13aKƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJnj&KĂjDĂũĂŬŽǀƐŬĠŚŽϭͲϯ0,00936,45936,45100,00%
6 2460620635006ϱϮϮϭϯďKƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJnj&KĂjDĂũĂŬŽǀƐŬĠŚŽϭϯͲϭϱ0,001 159,001 159,00100,00%
6 2460620635006ϱϮϮϭϯĐKƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJnj&KĂjDĂũĂŬŽǀƐŬĠŚŽϭϳͲϭϵ0,001 607,381 607,38100,00%
6 246062063500652 2 13dKƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJnj&KĂjDĂũĂŬŽǀƐŬĠŚŽϮϭͲϮϯ0,00850,80850,80100,00%
6 246062063500652 2 13eKƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJnj&KĂj^ĂďŝŶŽǀƐŬĄϯϱͲϯϳ0,002 150,152 150,15100,00%
Program 6: Správa a evidencia majetku
Pro-
gram
Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta
63
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% 
plneniaPro-
gram
6 2460620635006ϱϮϮϭϯĨKƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJnj&KĂj^ĂďŝŶŽǀƐŬĄϯϵͲϰϭ0,001 303,411 303,41100,00%
6 2460620635006ϱϮϮϭϯŐKƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJnj&KĂj^ĂďŝŶŽǀƐŬĄϰϳͲϰϵ0,00192,19192,19100,00%
6 2460620635006ϱϮϮϭϯŚKƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŶĄũŽŵŶĠďLJƚLJnj&KĂj^ƚĂƌĄƚĞŚĞůŸĂϱͲϭϮ0,0019 797,1019 797,10100,00%
6 241062063700452 2 17sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŶĞďLJƚŽǀĠƉƌŝĞƐƚŽƌLJ0,0017,3117,31100,00%
6 241062063701252 2 17WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJͲŶĞďLJƚŽǀĠƉƌŝĞƐƚŽƌLJ0,00748,23748,23100,00%
6 241062063500652 2 18jĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲsŽĚĄƌĞŶƐŬĄǀĞǎĂ0,001 301,000,000,00%
6 241062071700252 2 21ZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂŶĄŬƵƉŶĠŚŽƐƚƌĞĚŝƐŬĂĞŶƚƌƵŵ151 500,00151 500,000,000,00%
6 241062063500652 2 30KƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŶĞďLJƚŽǀĠƉƌŝĞƐƚŽƌLJͲnjƉŽŝƐƚŶĠŚŽƉůŶĞŶŝĂ;ĚŽŵ
ƐŵƷƚŬƵEŝǎŶĄaĞďĂƐƚŽǀĄ͕^ŽůŝǀĂƌ͘͘͘Ϳ0,0028 500,0011 501,0940,35%
Podprogram 6.2 PREŠOV REAL - správa bytov a nebytových priestorovϲϴϱϱϬϬ͕ϬϬϭϬϰϬϵϴϲ͕ϭϯϳϴϳϮϳϭ͕ϳϯϳϱ͕ϲϯй
ϯϳϱϳϲϱϱ͕ϬϬϯϲϲϰϴϮϱ͕ϭϯϮϮϮϱϰϮϭ͕ϰϭϲϬ͕ϳϮйProgram 6: Správa a evidencia majetku
64
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plnenia
 7 141045163200151 3^ƉŽƚƌĞďĂŶĂ^^ͲƷĚƌǎďĂ^^40 000,0040 000,0032 223,0280,56%
 7 141045163500651 3
jĚƌǎďĂD<͕ĐŝĞƐƚĂĐŚŽĚŶşŬŽǀͲďĞǎŶĄƷĚƌǎďĂͲZZsƉƌĞsDϭͲϳ͕ƉŽĚűĂ
njĂƉşƐŶşĐsDƐƌŽnjĚĞůĞŶşŵ͕sDϭͲϱĂsDϳƉŽϳϬϬϬϬΦ͕sDē͘ϲƉŽϰϭϬϬϬΦ
0,00451 000,00414 125,7091,82%
 7 141045163700551 3aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJ0,003 000,000,000,00%
 7 141045163500651 3 107jĚƌǎďĂŽƉƌĂǀĂ^^ͲƷĚƌǎďĂD<120 000,00120 000,00119 827,5699,86%
 7 141045163500651 3 116jĚƌǎďĂD<ͲďĞǎŶĄƷĚƌǎďĂŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝş200 000,00196 950,00140 565,8871,37%
 7 141045163500651 3 124sDē͘ϯͲŽƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂŵŝĞƐƚŶLJĐŚŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝş0,0030 000,0030 000,00100,00%
 7 141045163500651 3 127sDē͘ϮͲŽƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂŵŝĞƐƚŶLJĐŚŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝş0,0030 000,0030 000,00100,00%
 7 141045163300651 3 14DĂƚĞƌŝĄůŶĂŽƉƌĂǀƵǀljƚůŬŽǀĂĚůĂǎďLJ3 000,003 000,001 234,9541,17%
 7 141045163500651 3 150sDē͘ϱͲƷĚƌǎďĂD<͕ĐŝĞƐƚĂĐŚŽĚŶşŬŽǀ0,0030 000,0015 363,5651,21%
 7 141045163500651 3 152sDē͘ϰͲŽƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂŵŝĞƐƚŶLJĐŚŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝş0,0023 940,0022 867,8295,52%
 7 141017082100551 3 155^ƉůĄƚŬĂŝƐƚŝŶLJͲƵů͘ƌŵ͘ŐĞŶ͘^ǀŽďŽĚƵǀWƌĞƓŽǀĞ0,00216 456,00216 456,00100,00%
 7 141045163500651 3 155KƉƌĂǀĂD<ͲƵů͘ƌŵ͘ŐĞŶ͘^ǀŽďŽĚƵ216 456,000,000,000,00%
 7 141045163701251 3 155KƉƌĂǀĂD<ͲƵů͘ƌŵ͘ŐĞŶ͘^ǀŽďŽĚƵǀWƌĞƓŽǀĞͲƉŽƉůĂƚŽŬ12 000,007 062,005 373,1376,09%
 7 141045163500651 3 162jĚƌǎďĂD<͕ĐŝĞƐƚĂĐŚŽĚŶşŬŽǀͲďĞǎŶĄƷĚƌǎďĂ0,0030 000,0030 000,00100,00%
 7 141045163500651 3 19jĚƌǎďĂD<ͲĚŽƉƌĂǀŶĠnjŶĂēĞŶŝĞ170 000,00170 000,00163 916,5096,42%
 7 141045163500651 3 20
jĚƌǎďĂD<͕ĐŝĞƐƚĂĐŚŽĚŶşŬŽǀͲďĞǎŶĄƷĚƌǎďĂ;ƐƷǀŝƐůĠŽƉƌĂǀLJͿŶĂnjĄŬůĂĚĞ
ǀĞĐŶĠŚŽnjŽnjŶĂŵƵZZsƉƌĞsDϭͲϳ
210 000,00180 000,00178 231,6199,02%
 7 141017082100551 3 211^ƉůĄƚŬLJŝƐƚŝŶLJͲhZKs//͘0,00223 511,00223 510,56100,00%
 7 141045163500651 3 211<ŽŵƉůĞdžŶĄƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĂƐƷǀŝƐůĄƷĚƌǎďĂD<ĂŬƌŝǎŽǀĂƚŝĞŬhZKs//͘223 511,000,000,000,00%
 7 141017082100551 3 257^ƉůĄƚŬLJŝƐƚŝŶLJͲhZKs///͘0,00286 500,00286 500,00100,00%
 7 141045163500651 3 257EŽǀĠƐƷǀŝƐůĠŽƉƌĂǀLJĂƷĚƌǎďĂD<hZKs///͘286 500,000,000,000,00%
 7 141045163500651 3 258jĚƌǎďĂD<ͲŵĞƐƚƐŬĄƉĂŵŝĂƚŬŽǀĄƌĞnjĞƌǀĄĐŝĂĂEĄŵĞƐƚŝĞŵŝĞƌƵ30 000,0030 000,0029 987,0399,96%
 7 141045163500651 3 264ŝŵŶĄƷĚƌǎďĂĐŝĞƐƚ250 000,000,000,000,00%
 7 1045163700451 3 264ŝŵŶĠēŝƐƚĞŶŝĞĐŝĞƐƚ0,00306 684,00306 531,3899,95%
 7 141045163500651 3 265ŝŵŶĄƷĚƌǎďĂĐŚŽĚŶşŬŽǀ200 000,000,000,000,00%
 7 1045163700451 3 265ŝŵŶĠēŝƐƚĞŶŝĞĐŚŽĚŶşŬŽǀ0,00243 050,00243 046,44100,00%
 7 141017082100551 3 283^ƉůĄƚŬĂŝƐƚŝŶLJͲhZKs////͘0,0042 300,0025 500,6160,29%
 7 141045163500651 3 283^ƷǀŝƐůĠŽƉƌĂǀLJĂƷĚƌǎďĂŵĞƐƚƐŬljĐŚŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝşͲ///͘ĞƚĂƉĂ50 000,000,000,000,00%
 7 141045163500651 3 285jĚƌǎďĂD<ͲŽƉƌĂǀĂƉĂƌŬŽǀŝƐŬĂƵů͘ĞƌŶŽůĄŬŽǀĂ0,0060 000,0059 996,3899,99%
Program 7: Všeobecne prospešné služby
Pro-
gram
65
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plneniaPro-
gram
 7 1111045163500651 3 286ĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲnjŽŬƌĞƐŶĠŚŽƷƌĂĚƵͲDs^Z0,009 633,059 633,05100,00%
 7 146045163500651 3 286ĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲnjƌĞnjĞƌǀŶĠŚŽĨŽŶĚƵ0,009 633,050,000,00%
 7 141045163500651 3 287sDē͘ϭͲŽƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂŵŝĞƐƚŶLJĐŚŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝş0,0020 000,0019 997,1899,99%
 7 141045163500651 3 291
sDē͘ϰͲŽƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂD<ͲŽƉƌĂǀĂǀƓĞƚŬljĐŚǀƐƚƵƉŽǀĚŽďLJƚŽǀĠŚŽĚŽŵƵŶĂ
^,Ϯ͕ϰ
0,002 360,002 360,00100,00%
 7 141045163500651 3 293jĚƌǎďĂD<ͲŽƉƌĂǀĂĚůĂǎďLJƉƌĞĚƐƚĂŶŝēŶĠŚŽƉƌŝĞƐƚŽƌƵ0,004 000,000,000,00%
 7 141045163500651 3 296jĚƌǎďĂD<ͲŽƉƌĂǀĂƉĂƌŬŽǀŝƐŬĂhů͘WŽƉƌĂĚƐŬĄ0,0060 000,0053 382,6088,97%
 7 146045163500651 3 298jĚƌǎďĂŽƉƌĂǀĂ^^ͲƷĚƌǎďĂD<ͲƉŽǎŝǀĞůŶĞũƵĚĂůŽƐƚŝ0,003 115,203 115,20100,00%
 7 141045163500651 3 300jĚƌǎďĂD<ͲŽƉƌĂǀĂĐŚŽĚŶşŬĂƵů͘WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄē͘ϵϭͲϵϱ0,007 700,007 694,3099,93%
 7 141045163500651 3 301sDē͘ϳͲŽƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂŵŝĞƐƚŶLJĐŚŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝş0,0030 000,0027 656,8892,19%
 7 141045163500651 3 66jĚƌǎďĂD<ͲŚĂǀĂƌŝũŶĠƐƚĂǀLJ20 000,0020 000,002 153,8810,77%
ϮϬϯϭϰϲϳ͕ϬϬϮϴϴϵϴϵϰ͕ϯϬϮϳϬϭϮϱϭ͕ϮϮϵϯ͕ϰϳй
7 241051063300651 3sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲŶĄŬƵƉƐĄēŬŽǀŶĂƉƐŝĞĞdžŬƌĞŵĞŶƚLJ1 000,001 000,00999,9499,99%
7 241051063500651 3jĚƌǎďĂĂŽƉƌĂǀĂƐŵĞƚŶljĐŚďŽdžŽǀͲŶĂŬůĂĚĂŶŝĞƐŽĚƉĂĚŵŝ20 000,0015 000,0014 983,5799,89%
7 241051063700451 3
sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŶĂŬůĂĚĂŶŝĞƐŽĚƉĂĚŵŝĂůŝŬǀŝĚĄĐŝĂ;ǀƌĄƚĂŶĞƐĞƉĂƌĄĐŝĞ
ŽĚƉĂĚƵͿ
3 300 000,003 454 000,003 450 826,9199,91%
7 241051063700551 3aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJͲŶĂŬůĂĚĂŶŝĞƐŽĚƉĂĚŵŝ0,001 188,001 188,00100,00%
7 241051063701251 3WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJͲŶĂŬůĂĚĂŶŝĞƐŽĚƉĂĚŵŝͲƉŽƉůĂƚŽŬnjĂƵůŽǎĞŶŝĞŽĚƉĂĚƵ126 990,00126 990,00119 292,1893,94%
7 241051063700451 3 14sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŽĚǀŽnjŽĚƉĂĚƵͲDK^ĂŽĚƐƷĚĞŶşͲǀůĂƐƚŶĠnjĚƌŽũĞ10 000,0010 000,009 199,8092,00%
7 241051063700451 3 23sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŶĂŬůĂĚĂŶŝĞƐŽĚƉĂĚŵŝͲǀljǀŽnjŽĚƉĂĚŬŽǀljĐŚŬŽƓŽǀ173 000,00173 000,00161 376,2793,28%
7 241051063300651 3 236sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲǀůŽǎŬLJĚŽŽĚƉĂĚŬŽǀljĐŚŬŽƓŽǀ500,00500,000,000,00%
7 2111051063700451 3 286ĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲnjŽŬƌĞƐŶĠŚŽƷƌĂĚƵͲDs^Z0,006 628,086 628,08100,00%
7 246051063700451 3 286ĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲnjƌĞnjĞƌǀŶĠŚŽĨŽŶĚƵ0,006 628,080,000,00%
7 241051063300451 3 299
EĂŬůĂĚĂŶŝĞƐŽĚƉĂĚŵŝͲǀljƌŽďĂĂŽƐĂĚĞŶŝĞƵnjĂŵLJŬĂƚĞűŶljĐŚƉƌşƐƚƌĞƓŬŽǀ
ŶĂŬŽŶƚĂũŶĞƌLJ
0,005 000,004 999,77100,00%
ϯϲϯϭϰϵϬ͕ϬϬϯϳϵϵϵϯϰ͕ϭϲϯϳϲϵϰϵϰ͕ϱϮϵϵ͕ϮϬй
7 341045164101552 2ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲƉƌĞWŵW͕Ă͘Ɛ͘3 600 000,004 200 000,004 200 000,00100,00%
7341045164101552 2 47ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲŶĞƵŚƌĂĚĞŶĠǀLJƷēƚ͘ƐƚƌĂƚLJnjǀljŬŽŶŽǀƌ͘ϮϬϭϲ;WDWͿ550 000,00987 354,26987 354,26100,00%
ϰϭϱϬϬϬϬ͕ϬϬϱϭϴϳϯϱϰ͕Ϯϲϱϭϴϳϯϱϰ͕Ϯϲ100,00%
Podprogram 7.1 Miestne komunikácie
Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo
Podprogram 7.3 Verejná doprava
66
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plneniaPro-
gram
7 441062063500651 3jĚƌǎďĂǀĞƌĞũŶĞũnjĞůĞŶĞͲŽƌĞnjLJ͕ǀljƌƵďLJĂŶĄŚƌĂĚŶĄǀljƐĂĚďĂ185 000,00186 333,00186 330,26100,00%
7 441062063300651 3 237ŽĚĄǀŬĂƐĂĚďŽǀĠŚŽĂnjĂŚƌĂĚŶşĐŬĞŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ18 000,0036 667,0036 666,02100,00%
7 446062063500651 3 295jĚƌǎďĂǀĞƌĞũŶĞũnjĞůĞŶĞͲŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞŶĄƐůĞĚŬŽǀŬĂůĂŵŝƚLJ0,0070 000,0066 661,6895,23%
7 441062063300651 3 297ŽĚĄǀŬĂƐĂĚďŽǀĠŚŽĂnjĂŚƌĂĚŶşĐŬĞŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵͲŶĄŚƌĂĚŶĄǀljƐĂĚďĂͲ
ŽƐŽďŝƚŶljƉƌĞĚƉŝƐ0,0025 000,000,000,00%
7 441062063500651 3 297jĚƌǎďĂǀĞƌĞũŶĞũnjĞůĞŶĞͲŶĄŚƌĂĚŶĄǀljƐĂĚďĂͲŽƐŽďŝŶljƉƌĞĚƉŝƐ0,0010 000,000,000,00%
7 441062063500651 3 34jĚƌǎďĂǀĞƌĞũŶĞũnjĞůĞŶĞͲŬŽƐĞŶŝĞ398 000,00463 400,00460 399,8599,35%
ϲϬϭϬϬϬ͕ϬϬϳϵϭϰϬϬ͕ϬϬϳϱϬϬϱϳ͕ϴϭϵϰ͕ϳϴй
7 541064063200151 3^ƉŽƚƌĞďĂŶĂǀĞƌĞũŶĠŽƐǀĞƚůĞŶŝĞ500 000,00500 000,00500 000,00100,00%
7 541064063500651 3jĚƌǎďĂĂƉƌĞǀĄĚnjŬĂǀĞƌĞũŶĠŚŽŽƐǀĞƚůĞŶŝĂ390 000,00390 000,00389 999,46100,00%
7 541064071700151 3ĞůŽƌŽēŶĠƐǀŝĞƚĞŶŝĞͲ^ǀĞƚĞůŶĠŶĞďŽ^ǀćƚŽƉůƵŬŽǀĂƵů͘0,0010 000,009 999,72100,00%
7 571064071700151 3KƐǀĞƚůĞŶŝĞƉƌŝĞĐŚŽĚƵƉƌĞĐŚŽĚĐŽǀŶĂƵů͘WƌŽƐƚĞũŽǀƐŬĞũͲŐƌĂŶĚ^K0,005 348,275 348,27100,00%
7 541064063500651 3 04
KďŶŽǀĂǀĞƌĞũŶĠŚŽŽƐǀĞƚůĞŶŝĂͲǀljŵĞŶĂƐǀŝĞƚŝĚŝĞů͕ƐƚŰƉŽǀ͕ZsKͲŽďŶŽǀĂŬĄďůŽǀ
ƉŽĚnjĞŵŶljĐŚǀĞĚĞŶş
20 000,0020 000,0019 999,40100,00%
7 541064063500651 3 06jĚƌǎďĂ͕ŽďŶŽǀĂĂƉƌĞǀĄĚnjŬĂǀŝĂŶŽēŶĞũǀljnjĚŽďLJ50 000,0050 000,0049 999,65100,00%
7 541064071700151 3 07ZŽnjƓşƌĞŶŝĞsKĚŽϯƐǀĞƚĞůŶljĐŚďŽĚŽǀ30 000,0030 000,0029 999,07100,00%
7 541064063500651 3 284jĚƌǎďĂǀĞƌĞũŶĠŚŽŽƐǀĞƚůĞŶŝĂ0,0010 000,009 999,99100,00%
7 541064071700151 3 284ZŽnjƓşƌĞŶŝĞsKĚŽϯƐǀĞƚĞůŶljĐŚďŽĚŽǀƉƌĞsDϭͲϳ0,0043 824,3343 824,32100,00%
7 541064063500651 3 302sŝĂŶŽēŶĄǀljnjĚŽďĂŵĞƐƚƐ͘ēĂƐƚşϭͲϳǀƐƵŵĞϮϱϬϬΦŶĂŬĂǎĚƷŵĞƐƚƐŬƷēĂƐƛ0,0017 500,0017 499,96100,00%
ϵϵϬϬϬϬ͕ϬϬϭϬϳϲϲϳϮ͕ϲϬϭϬϳϲϲϲϵ͕ϴϰ100,00%
7 641062063400451 3ŽƉƌĂǀŶĠ1 500,004 180,004 099,4398,07%
7 641062063500451 3ZZsƉƌĞsDē͘ϭͲϳͲŵŝŵŽďĞǎŶĞũƷĚƌǎďLJD<210 000,000,000,000,00%
7 641062063500651 3jĚƌǎďĂĂƉƌĞǀĄĚnjŬĂŚŽĚşŶ͕ĨŽŶƚĄŶĂǀůĂũŬŽǀĞũǀljnjĚŽďLJ͕D/^127 600,00127 600,00117 131,0691,80%
7 641062063600351 3EĄũŽŵŶĠnjĂŶĄũŽŵĞŬŽůŽŐŝĐŬljĐŚnjĂƌŝĂĚĞŶş0,00750,000,000,00%
7 641062063700451 3sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲƌĞnjĞƌǀĂŶĂnjĂďĞnjƉ͘ŶĞƉƌĞĚ͘ēŝŶŶŽƐƚş3 000,002 400,001 895,0078,96%
7 641066063500651 3jĚƌǎďĂĂƉƌĞǀĄĚnjŬĂǀĞƌĞũŶljĐŚt38 000,0038 000,0037 993,5599,98%
7 641084063400451 3ŽƉƌĂǀŶĠ0,00300,00250,0083,33%
7 6111084063500651 3 03jĚƌǎďĂͲƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛŽǀŽũŶŽǀĠŚƌŽďLJ0,002 712,502 712,50100,00%
7 641062063500651 3 10KƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂƉƌşƐƚƌĞƓŬŽǀD,5 000,005 000,004 999,4499,99%
7 641062063700451 3 11sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲēŝƐƚĞŶŝĞǀĞƌĞũŶljĐŚƉƌŝĞƐƚƌĂŶƐƚŝĞǀ330 000,00400 000,00399 797,8199,95%
7 641062063300451 3 14EĄŬƵƉƉƌĞǀĄĚnjŬŽǀljĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕ƚĞĐŚŶŝŬLJĂŶĄƌĂĚŝĂDK^Ăodsúdení10 000,0010 000,001 119,4511,19%
3RGSURJUDP9HUHMQi]HOHĖ
Podprogram 7.5 Verejné osvetlenie
67
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plneniaPro-
gram
7 641062063300651 3 14sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲŶĄŬƵƉŵĂƚĞƌŝĄůƵͲDK^ĂŽĚƐƷĚĞŶş15 000,0010 000,001 983,6619,84%
7 641062063301051 3 14WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐ͘ƉŽŵƀĐŬLJͲDK^ĂŽĚƐƷĚĞŶş5 000,005 000,001 106,3522,13%
7 641062063301151 3 14WŽƚƌĂǀŝŶLJͲDK^ĂŽĚƐƷĚĞŶş200,00200,00198,0099,00%
7 641062063301551 3 14WĂůŝǀŽĂŬŽnjĚƌŽũĞŶĞƌŐŝĞͲDK^ĂŽĚƐƷĚĞŶş4 000,004 000,00382,599,56%
7 641062063500451 3 14KƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽŶĄƌĂĚŝĂͲDK^3 000,003 000,00840,9528,03%
7 641062063700451 3 14sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲēŝƐƚĞŶŝĞŵĞƐƚĂͲDK^ĂŽĚƐƷĚĞŶş5 000,0010 000,006 284,4262,84%
7 641062063701551 3 14WŽŝƐƚŶĠͲƷƌĂnjŽǀĠƉŽŝƐƚĞŶŝĞͲDK^2 000,002 000,00325,0016,25%
7 641062063700451 3 15
sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲĚĞƌĂƚŝnjĄĐŝĂ͕ĚĞnjŝŶĨĞŬĐŝĂĂĚĞnjŝŶƐĞŬĐŝĂǀĞƌĞũŶljĐŚƉůƀĐŚ20 000,0017 320,0010 790,0062,30%
7 641062063300451 3 17
sDē͘ϲͲĚŽƉůŶĞŶŝĞŚĞƌŶljĐŚƉƌǀŬŽǀĂŵĞƐƚƐŬĠŚŽŵŽďŝůŝĄƌƵŶĂĚĞƚƐŬŽŵ
ŝŚƌŝƐŬƵǀŽǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵƵůşĐĂƌŐŽǀƐŬĄͲ<ŽnjŵŽŶĂƵƚŽǀ
0,001 680,001 680,00100,00%
7 641062063500651 3 17
sDē͘ϲͲŽƉƌĂǀĂĂƷĚƌǎďĂĚĞƚƐŬĠŚŽŝŚƌŝƐŬĂǀŽǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵƵůşĐ
ĂƌŐŽǀƐŬĄͲ<ŽnjŵŽŶĂƵƚŽǀ
0,0020 320,0020 320,00100,00%
7 641062071300451 3 17
sDē͘ϲͲĚŽƉůŶĞŶŝĞŚĞƌŶljĐŚƉƌǀŬŽǀĂŵĞƐƚƐŬĠŚŽŵŽďŝůŝĄƌƵŶĂĚĞƚƐŬŽŵ
ŝŚƌŝƐŬƵǀŽǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵƵůşĐĂƌŐŽǀƐŬĄͲ<ŽnjŵŽŶĂƵƚŽǀ
0,008 000,008 000,00100,00%
7 641062063500651 3 218jĚƌǎďĂĚĞƚƐŬljĐŚnjĂƌŝĂĚĞŶş͕ƚĞů͘njĂƌŝĂĚĞŶş͕ůĂǀŝēŝĞŬ͕ƉŝĞƐŬŽǀşƐŬĂŽƐƚĂƚŶljĐŚ
njĂƌŝĂĚĞŶş130 000,00130 000,00129 999,68100,00%
7 641045163500651 3 22jĚƌǎďĂĚĂǎěŽǀĞũŬĂŶĂůŝnjĄĐŝĞĂŶĂĚǀćnjŶljĐŚnjĂƌŝĂĚĞŶş110 000,00140 000,00139 970,3099,98%
7 6111045163500651 3 286ĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲnjŽŬƌĞƐŶĠŚŽƷƌĂĚƵͲDs^Z0,0013 695,5213 695,52100,00%
7 646045163500651 3 286ĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲnjƌĞnjĞƌǀŶĠŚŽĨŽŶĚƵ0,0013 695,520,000,00%
7 6111062063700451 3 286ĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲnjŽŬƌĞƐŶĠŚŽƷƌĂĚƵͲDs^Z0,0027 806,4127 806,41100,00%
7 646062063700451 3 286ĄĐŚƌĂŶŶĠƉƌĄĐĞƉŽēĂƐ///͘Ă//͘^WͲnjƌĞnjĞƌǀŶĠŚŽĨŽŶĚƵ0,0027 806,410,000,00%
7 641062063300451 3 288
sDē͘ϭͲŽƉůŶĞŶŝĞŚĞƌŶljĐŚƉƌǀŬŽǀĂůĂǀŝēŝĞŬŶĂhů͘DƵŬĂēĞǀƐŬĞũϮϲͲ
Ϯϴ͕WƌŽƚĢũŽǀƐŬĞũϯϳͲϯϵ͕dŽŵĄƓŝŬŽǀĞũϰϰͲϱϲ
0,003 925,002 413,0961,48%
7 641062071300451 3 288
sDē͘ϭͲŽƉůŶĞŶŝĞŚĞƌŶljĐŚƉƌǀŬŽǀĂůĂǀŝēŝĞŬŶĂhů͘DƵŬĂēĞǀƐŬĞũϮϲͲ
Ϯϴ͕WƌŽƚĢũŽǀƐŬĞũϯϳͲϯϵ͕dŽŵĄƓŝŬŽǀĞũϰϰͲϱϲ
0,006 075,005 416,8789,17%
7 641062071300451 3 289
sDē͘ϰͲŶĄŬƵƉĂŽƐĂĚĞŶŝĞŚĞƌŶĠŚŽƉƌǀŬƵ;ƓĞƐƛƵŚŽůŶşŬW^ϭϬϱͿǀŽ
ǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂ'ƌĞƓŽǀĞũƵůŝĐŝƉƌŝKZW
0,002 600,002 347,7590,30%
7 641062063300451 3 290
sDē͘ϰͲŶĄŬƵƉĂŽƐĂĚĞŶŝĞŚĞƌŶĠŚŽƉƌǀŬƵ;ŬŽůŽƚŽēϰϬϴͿǀŽ
ǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵWĂǀůŽǀŝēŽǀŽŶĄŵĞƐƚŝĞϮϳͲϯϱ
0,001 100,00966,4087,85%
7 641062063500651 3 292
sDē͘ϲͲŽƉƌĂǀĂƉůƀĐŚĚĞƚƐŬĠŚŽŝŚƌŝƐŬĂǀŽǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵƵůşĐĂƌŐŽǀƐŬĄͲ
<ŽnjŵŽŶĂƵƚŽǀĂƐĨĂůƚŽǀĂŶşŵ
0,0030 000,0029 997,9199,99%
7 641062071300451 3 294sDē͘ϰͲnjĂŬƷƉĞŶŝĞĂĚŽƉůŶĞŶŝĞŚĞƌŶljĐŚƉƌǀŬŽǀ0,0010 000,008 670,3586,70%
7 646062063700451 3 295sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞŶĄƐůĞĚŬŽǀŬĂůĂŵŝƚLJ0,0070 000,0064 970,4392,81%
68
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plneniaPro-
gram
7 646084063500651 3 295KƉƌĂǀĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲŽĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞŶĄƐůĞĚŬŽǀŬĂůĂŵŝƚLJ0,0013 119,6113 119,61100,00%
7 641062063700451 3 36sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲnjďĞƌĂůŝŬǀŝĚĄĐŝĂŬĂĚĂǀĞƌŽǀ15 000,0015 300,0015 300,00100,00%
ϭϬϯϰϯϬϬ͕ϬϬϭϭϳϳϱϴϱ͕ϵϳϭϬϳϲϱϴϯ͕ϱϯϵϭ͕ϰϮй
7 741045163500652 2DĂŶĚĄƚŶĂnjŵůƵǀĂ^ĂjW͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘32 000,0032 000,0032 000,00100,00%
7 741062064400152 2
ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌĞWZaKsZ>͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ͲĂƌĞĄůĞůŸĂ;ƉůŶĞŶŝĞnjŵůƵǀLJͲŽďƌlj
ĨĞƐƚŝǀĂůͿ
0,0033 346,0033 345,14100,00%
7 741066063701252 2WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJͲWƌşƐƉĞǀŽŬĚŽ&KĂjĂƉŽƉůĂƚŽŬnjĂǀljŬŽŶƐƉƌĄǀLJ3 300,003 300,001 358,0441,15%
7 741082064100152 2ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲƉƌĞW<K420 000,00422 000,00422 000,00100,00%
7 741082081552 2KĚƉůĂƚĂnjĂƉŽƐƚƷƉĞŶƷƉŽŚűĂĚĄǀŬƵ;W<KͲj,͕Ă͘Ɛ͘Ϳ0,0016 025,0016 023,0299,99%
7 743082072300152 2<ĂƉŝƚĄůŽǀljƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌĞd^DWͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĚŽŵƵƐŵƷƚŬƵǀEŝǎŶĞũaĞďĂƐƚŽǀĞũ0,0050 000,000,000,00%
7 746082064100152 2
ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲƉƌĞW<KͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJͲnjƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ50 000,0050 000,0050 000,00100,00%
7 771082064100152 2ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲƉƌĞW<KͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJ0,0010 300,0010 300,00100,00%
7 741084063500652 2DĂŶĚĄƚŶĂnjŵůƵǀĂd^ŵW͕Ă͘Ɛ͘2 500,002 500,002 489,5499,58%
7 741082064400152 2 48ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĠƌͲƉƌĞd^ŵWͲĐŝŶƚŽƌşŶLJ25 000,0025 000,000,000,00%
7 741082064400152 2 49ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲƉƌĞd^ŵWͲĐŝƚŶŽƌşŶ^ŽůŝǀĂƌͲĚŽŵƐŵƷƚŬƵ100 000,0023 044,7523 044,75100,00%
7 741082072300152 2 49<ĂƉŝƚĄůŽǀljƚƌĂŶƐĨĞƌͲƉƌĞd^ŵWͲĐŝƚŶŽƌşŶ^ŽůŝǀĂƌͲĚŽŵƐŵƷƚŬƵ0,0076 955,2576 955,25100,00%
7 743082072300152 2 53
<ĂƉŝƚĄůŽǀljƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌĞd^DWͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀŶĂ,ůĂǀŶĞũϳϯ0,0052 500,000,000,00%
ϲϯϮϴϬϬ͕ϬϬϳϵϲϵϳϭ͕ϬϬϲϲϳϱϭϱ͕ϳϰϴϯ͕ϳϲй
ϭϯϬϳϭϬϱϳ͕ϬϬϭϱϳϭϵϴϭϮ͕ϮϵϭϱϮϮϴϵϮϲ͕ϵϮ96,88%
3RGSURJUDP3UtVSHYNRYpRUJDQL]iFLHDREFKRGQpVSRORþQRVWLVPDMHWNRYRX~þDVĢRXPHVWD
Program 7: Všeobecne prospešné služby
Podprogram 7.6 Služby mesta
69
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plnenia
 8 1111044363053 1 2dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲƐƚĂǀĞďŶljƉŽƌŝĂĚŽŬͲnjĚŽƚĄĐŝĞ12 287,0012 087,0012 087,00100,00%
 8 141044363053 1dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲƐƚĂǀĞďŶljƉŽƌŝĂĚŽŬͲǀů͘njĚƌŽũĞ2 000,002 000,001 240,0062,00%
ϭϰϮϴϳ͕ϬϬϭϰϬϴϳ͕ϬϬϭϯϯϮϳ͕ϬϬϵϰ͕ϲϬй
8 2111045163053 1 5dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲƉŽnjĞŵŶĠŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞͲnjĚŽƚĄĐŝĞ490,00490,00490,00100,00%
ϰϵϬ͕ϬϬϰϵϬ͕ϬϬϰϵϬ͕ϬϬ100,00%
8
 3111061063053 1 4dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲa&Z1 861,001 900,021 900,02100,00%
8 341061063701253 1 4sƌĄƚĞŶŝĞǀljŶŽƐŽǀnjƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀaZnjƌŽŬƵϮϬϭϲͲa&Z0,001,221,22100,00%
ϭϴϲϭ͕ϬϬϭϵϬϭ͕ϮϰϭϵϬϭ͕Ϯϰ100,00%
8 441044363700453 1 6sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŵĂƉLJ1 000,0011 000,008 158,8074,17%
8 441044363701153 1 6aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJͲjW1 000,0014 920,000,000,00%
8 443044363701153 1 6aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJͲŵĂŶƵĄůƚǀŽƌďLJǀĞƌĞũŶljĐŚƉƌŝĞƐƚƌĂŶƐƚŝĞǀ͕0,0040 400,000,000,00%
8 443044371100553 1 6ŝŐŝƚĄůŶŽͲƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵĂƉLJ4 000,0014 000,0012 035,0085,96%
8 452044371653 1 6WƌĞƓŽǀͲEŝǎŶĄaĞďĂƐƚŽǀĄ͕WĄŶƐŬĂnjĄŚƌĂĚĂ;hZͿ0,007 560,000,000,00%
8 443054071653 1 6WͲdǀŽƌďĂnjĞůĞŶĞĂƉĂƌŬŽǀͲŶĄŚƌĂĚŶĄǀljƐĂĚďĂͲnjĂǀljƌƵďƐƚƌŽŵŽǀ10 000,000,000,000,00%
8 443054071700153 1 6dǀŽƌďĂnjĞůĞŶĞĂƉĂƌŬŽǀͲŶĄŚƌĂĚŶĄǀljƐĂĚďĂͲnjĂǀljƌƵďƐƚƌŽŵŽǀ20 000,001 081 046,7558 525,505,41%
8 446084072200253 1 6ŽƚĄĐŝĂŶĂŽĐŚƌĂŶƵĚƵĐŚŽǀŶljĐŚŬƵůƚƷƌŶLJĐŚŚŽĚŶƀƚͲnjƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ0,0020 000,0020 000,00100,00%
8 443044371654 3 1739WƌĞƉŽũĞŶŝĞƵů͘:ĞƐĞŶŶĄͲdŝĐŚĄĚŽůŝŶĂ0,008 000,004 400,000,00%
8 452044371654 3 1740ZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĂ^^ŬƌŝǎŽǀĂƚŬLJƵůşĐƌŵ͘ŐĞŶ͘>͘^ǀŽďŽĚƵ͕sŝŚŽƌůĂƚƐŬĄ0,0020 000,000,000,00%
8 452044371654 3 1741LJŬůŽĐŚŽĚŶşŬŽŬŽůŽƌŝĞŬLJ^ĞŬēŽǀ;hZͿ0,008 000,002 400,0030,00%
8 452044371654 3 1742ŚŽĚŶşŬƵů͘dĞƌŝĂŬŽǀƐŬĄ;hZͿ0,004 000,004 000,00100,00%
8 441044363701154 3 1761
dĞĐŚŶŝĐŬĄƓƚƷĚŝĂƉƌŽƚŝƉŽǀŽĚŸŽǀljĐŚŽƉĂƚƌĞŶşŶĂaŝĚůŽǀƐŬŽŵĂ
DĂůŬŽǀƐŬŽŵƉŽƚŽŬƵ
0,0010 000,005 935,0059,35%
ϯϲϬϬϬ͕ϬϬϭϮϯϴϵϮϲ͕ϳϱϭϭϱϰϱϰ͕ϯϬϵ͕ϯϮйPodprogram 8.4 Územnoplánovacie služby
Program 8: Stavebný úrad a urbanistika
Pro-
gram
Podprogram 8.1 Stavebný poriadok
Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie
Podprogram 8.3 Štátny fond rozvoja bývania 
70
Zdroj
&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘Ekon. 
klasif.ýtVOR
akcie5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
8 5111054063053 2 7sljƉŽēƚŽǀĄƚĞĐŚŶŝŬĂͲƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶW1 490,0081,8781,870,00%
8 541054063300253 2sljƉŽēƚŽǀĄƚĞĐŚŶŝŬĂ0,001 864,001 863,4099,97%
8 541054063300453 2WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĂ0,00276,00276,00100,00%
8 541054063701253 2sƌĄƚĞŶŝĞǀljŶŽƐŽǀnjƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀaZnjƌŽŬƵϮϬϭϲͲǎŝǀŽƚŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ0,000,240,24100,00%
8 5111045163701151 1 74
WƌŽũĞŬƚLJĚŽƉƌĂǀŶljĐŚnjŶĂēĞŶşĂƷƉƌĂǀŵŝĞƐƚŶLJĐŚŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝşͲnj
ƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ
0,001 992,001 992,00100,00%
8 541045163700553 2aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJ0,001 140,001 140,00100,00%
8 541045163701153 2aƚƷĚŝĂƌŝĞƓĞŶŝĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĞD,0,0022 800,0022 800,00100,00%
8 541051063701153 2aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJ0,005 000,000,000,00%
ϭϰϵϬ͕ϬϬϯϯϭϱϰ͕ϭϭϮϴϭϱϯ͕ϱϭϴϰ͕ϵϮй
ϱϰϭϮϴ͕ϬϬϭϮϴϴϱϱϵ͕ϭϬϭϱϵϯϮϲ͕ϬϱϭϮ͕ϯϲйPodprogram 8.5 Životné prostredie
Program 8: Stavebný úrad a urbanistika
71
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plnenia
 9 154 1011141637004^ƉŽůƵƷēĂƐƛŶĂƉƌŽũĞŬƚŽĐŚ10 000,0010 000,000,000,00%
 9 154 1011141637037sƌĄƚĞŶŝĞĨŝŶĂŶēŶljĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀnjďĞǎŶljĐŚƉƌşƐƉĞǀŬŽǀ͕ĚŽƚĄĐŝş͕ƚƌĂŶƐĨĞƌŽǀ0,003 200,000,000,00%
 9 154 1011143716WͲƉƌŝƉƌĂǀŽǀĂŶĠƉƌŽũĞŬƚLJ;ƉƌŝŽƌŝƚLJWZDͿ200 000,00125 846,880,000,00%
 9 154 1011143717001EĂŶĞƉƌĞĚǀşĚĂŶĠŶĞŽƉƌĄǀŶĞŶĠǀljĚĂǀŬLJ;ƉƌŝŽƌŝƚLJWZDĂ/h^hZDͿ30 000,0030 000,000,000,00%
 9 154 1045141620KĚǀŽĚLJĚŽƉŽŝƐƛŽǀŶşͲŬƉƌŽũĞŬƚŽŵWZD0,001 300,001 082,0083,23%
 9 154 1045141637027KĚŵĞŶLJnjĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲŬƉƌŽũĞŬƚŽŵWZD0,0016 500,003 096,1018,76%
 9 154 1082041635006KďŶŽǀĂŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽͲŬƵůƚƷƌŶŽͲƐƉŽůŽēĞŶƐŬĠŚŽĐĞŶƚƌĂĞŝƌŶLJŽƌŽůͲj0,0072 098,700,000,00%
 9 154 1 1110045141621
WŽŝƐƚĞŶŝĂnjĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲƉŽǀŝŶŶĠŽĚǀŽĚLJnjĂ
njĂŵĞƐƚŶĄǀĂƚĞűĂŬƉƌŽũĞŬƚŽŵWZD
0,004 700,000,000,00%
 9 154 1 1405044343716WͲDaĞƌŶŽůĄŬŽǀĄϭϵͲŶşǎĞŶŝĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĞũŶĄƌŽēŶŽƐƚŝŽďũĞŬƚƵ0,00600,00600,00100,00%
 9 154 1 1405044352716WͲDaĞƌŶŽůĄŬŽǀĄϭϵͲŶşǎĞŶŝĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĞũŶĄƌŽēŶŽƐƚŝŽďũĞŬƚƵ0,00400,00400,00100,00%
 9 154 1 1408091141600
ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲDasŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄWƌĞƓŽǀͲnjŶşǎĞŶŝĞĞŶĞŐĞƚŝĐŬĞũŶĄƌŽēŶŽƐƚŝ
ŽďũĞŬƚƵ
0,005 700,000,000,00%
 9 154 1 16010111ϭϭ637004ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲŝZKW200 000,00200 000,000,000,00%
 9 154 1 16010111ϭϭ717001<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJͲŝZKW2 500 000,002 101 257,520,000,00%
 9 154 1 1601011141637004ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲŝZKWͲƐƉŽůƵƷēĂƐƛ10 000,0010 000,000,000,00%
 9 154 1 1601011143717001<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJͲŝZKWͲƐƉŽůƵƷēĂƐƛ125 000,0088 583,170,000,00%
 9 154 1 1659044345717002ŽƚĄĐŝĂnjŶǀŝƌŽĨŽŶĚƵ^ĂŶĄĐŝĂŚĂǀĂƌŝũŶĠŚŽƐƚĂǀƵͲWŽĚtŝůĞĐŚƀƌŬŽƵ0,00100 000,00100 000,00100,00%
 9 154 1 1700011152716WͲLJŬůŽĐŚŽĚŶşŬDůLJŶƐŬljŶĄŚŽŶ;ŽĚƵů͘<ƷƉĞűŶĞũƉŽĂƌĞĄůsaͿ0,00300,00300,00100,00%
 9 154 1 1701011152716WͲDaĂƉĂũĞǀŽǀĂϭϳ͕WƌĞƓŽǀͲnjŶşǎĞŶŝĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĞũŶĄƌŽēŶŽƐƚŝŽďũĞŬƚƵ0,001 188,001 188,00100,00%
 9 154 1 1704082041600ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲ,ŝƐƚſƌŝĂŵŝĞƐƚǀŶŽǀŽĚŽďŽŵĚŝnjĂũŶĞ0,0028 037,109 023,9432,19%
 9 154 1 1704082043719002EĂŶĄŬƵƉƵŵĞůĞĐŬljĐŚĚŝĞůĂnjďŝĞƌŽŬͲ,ŝƐƚſƌŝĂŵŝĞƐƚǀŶŽǀŽĚŽďŽŵĚŝnjĂũŶĞ0,0028 800,0028 800,00100,00%
 9 154 1 1705044352716WͲLJŬůŽĐŚŽĚŶşŬƵůŝĐĂ^ĞŬēŽǀƐŬĄ;ŽĚ>͘EŽǀŽŵĞƐŬĠŚŽƉŽaĂůŐŽǀşŬͿ0,00144,00144,00100,00%
 9 154 1 1773044352716WͲ^ƚĂǀĞďŶĠƷƉƌĂǀLJŽĚďŽƌŶljĐŚƵēĞďŶşaDĄũŽǀĠŶĄŵĞƐƚŝĞ0,00750,00750,00100,00%
 9 154 1 1774044352716WͲ^ƚĂǀĞďŶĠƷƉƌĂǀLJŽĚďŽƌŶljĐŚƵēĞďŶşaĂũŬĂůƐŬĄϮϱ0,00600,00600,00100,00%
 9 154 1 1775044352716WͲsŝĂĐƷēĞůŽǀĄƓƉŽƌƚŽǀĄŚĂůĂƉƌŝaƐů͘ĂƌŵĄĚLJǀWƌĞƓŽǀĞ0,00150,000,000,00%
 9 154 1 1776044352716WͲ<ƌLJƚĠƉĂƌŬŽǀĂĐŝĞnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂƉƌĞďLJĐŝŬůĞǀŵĞƐƚĞWƌĞƓŽǀ0,003 600,003 600,00100,00%
 9 154 1 1777011152716WͲDƐj:ĂƌŬŽǀĂϮϰ͕WƌĞƓŽǀͲnjŶşǎĞŶŝĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĞũŶĄƌŽēŶŽƐƚŝ0,007 980,007 980,00100,00%
 9 154 1 1778011152716WͲDasĂǎĞĐŬĄϭϴ͕WƌĞƓŽǀ0,00864,00864,00100,00%
Program 9: Strategický rozvoj
Pro-
gram
72
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 154 1 1779011152716WͲDaƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄϯ͕WƌĞƓŽǀͲnjŶşǎĞŶŝĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĞũŶĄƌŽēŶŽƐƚŝŽďũĞŬƚƵ0,0017 820,0017 820,00100,00%
 9 154 1 2011141637002
<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲΗsKΖΗƉƌŝƉƌĂǀŽǀĂŶĠ͕ƉŽĚĂŶĠĂƐĐŚǀĄůĞŶĠƉƌŽũĞŬƚLJ
;ŽE&W͕ƉƌŝŽƌŝƚLJWZDĂ/h^hZDͿ
3 000,000,000,000,00%
 9 154 1 2011141637003
WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂͲƉƵďůŝĐŝƚĂƉƌŽũĞƚŬŽǀ;ƉƌŝŽƌŝƚLJWZDĂ/h^
hZDͿ
5 000,005 000,00900,0018,00%
 9 154 1 2011141637004
sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲƉƌŝƉƌĂǀŽǀĂŶĠƉƌŽũĞŬƚLJĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĞdžƉŽƐƚ;ƵŬŽŶēĞŶljĐŚ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ƉƌŝŽƌŝƚLJWZDĂ/h^hZDͿ
10 000,0010 000,004 417,0044,17%
 9 154 1 2011141637005
aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJͲƉƌŝƉƌĂǀŽǀĂŶĠƉƌŽũĞŬƚLJĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĞdžƉŽƐƚ;ƵŬŽŶēĞŶljĐŚ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀ͕ƉƌŝŽƌŝƚLJWZDĂ/h^hZDͿ
50 000,0020 000,00694,803,47%
 9 154 1 2011141637011aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJͲƉƌŝƉƌĂǀŽǀĂŶĠƉƌŽũĞŬƚLJĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĞdžƉŽƐƚ
;ƉƌŝŽƌŝƚLJWZDͿ100 000,0073 562,9030 266,3241,14%
 9 154 1 2011143717001
ZĞnjĞƌǀĂŶĂƷŚƌĂĚƵϭϬϬйŬŽŶēĞŶljĐŚĨĂŬƚƷƌKs;ϱйnjŽƉƌĄǀŶĞŶljĐŚǀljĚĂǀŬŽǀ
ƉƌŽũĞŬƚŽǀͲƌĞĨƵŶĚĄĐŝĂ͕ƉƌŝŽƌŝƚLJWZDĂ/h^hZDͿ
100 000,0099 938,720,000,00%
 9 154 1 2011143717002<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJͲ^ƉŽůƵƷēĂƐƛŶĂƉƌŽũĞŬƚŽĐŚ100 000,0071 261,280,000,00%
 9 154 1 836091243637012WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJaĞƐŬŽƐůŽǀĞŶƐŬĞũĂƌŵĄĚLJͲǀůĂƐƚŶĠnjĚƌŽũĞ48 250,0048 250,0048 240,0099,98%
 9 154 3 1108044352716WͲ/ŚƌŝƐŬŽŶĂdĂũĐŚƵ;&ƵƚďĂůŽǀĠŝŚƌŝƐŬŽǀ^ŽůŝǀĂƌĞͿ0,00550,00550,00100,00%
 9 154 3 1228044352716WͲ^ĂŶĄĐŝĂŚĂǀĂƌŝũŶĠŚŽnjŽƐƵǀƵƵů͘,ŽƌĄƌƐŬĂ0,0016 800,0016 800,00100,00%
 9 154 3 1545044352716WͲjƉƌĂǀĂƉƌŝĞĐŚŽĚƵƉƌĞƉĞƓşĐŚŶĂƵů͘>ĞǀŽēƐŬĞũ0,00237,12237,12100,00%
 9 154 3 1679044352716WͲ/ŶƚĞŐƌŽǀĂŶĄĚŽƉƌĂǀĂͲD,͕^͕njĂƐƚĄǀŬĂƵů͘>ĞǀŽēƐŬĄ0,00600,00600,00100,00%
 9 154 3 1776044352716WͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂsWͲEĄŵĞƐƚŝĞŵůĄĚĞǎĞĂƵĐŚŶŽǀŝēŽǀŽŶĄŵĞƐƚŝĞ0,007 950,007 155,0090,00%
 9 154 3 1777044352716WͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂsWͲWĂƌŬŵĞĚnjŝƵů͘sůĂĚĂůĞŵĞŶƚŝƐĂĂƵů͘>ĞǀŽēƐŬŽƵ0,007 980,000,000,00%
ϯϰϵϭϮϱϬ͕ϬϬϯϮϮϮϱϰϵ͕ϯϵϮϴϲϭϬϴ͕Ϯϴ8,88%
 9 254 2047341637003WƌŽƉĂŐĄĐŝĂ͕ƌĞŬůĂŵĂĂŝŶnjĞƌĐŝĂͲZ4 000,00871,00721,6282,85%
 9 254 2047341637004sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJ5 500,008 629,008 616,5999,86%
ϵϱϬϬ͕ϬϬϵϱϬϬ͕ϬϬϵϯϯϴ͕Ϯϭϵϴ͕ϯϬй
 9 354 1 1657044343717002ĄĚƌǎŶĠͲaaƌŽďĄƌŽǀĄͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƚĞůŽĐǀŝēŶĞ0,002 500,002 500,00100,00%
 9 354 1 1659044343717002^ĂŶĄĐŝĂnjŽƐƵǀŶĠŚŽƷnjĞŵŝĂWŽĚtŝůĞĐŚƀƌŬŽƵ0,009 504,009 504,00100,00%
 9 354 1 1659044352717002^ĂŶĄĐŝĂnjŽƐƵǀŶĠŚŽƷnjĞŵŝĂWŽĚtŝůĞĐŚƀƌŬŽƵ0,00290 496,00175 408,8060,38%
 9 354 1 17010443ϭϭ716WͲDaĂƉĂũĞǀŽǀĂͲĞdžƚƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,0047 500,000,000,00%
 9 354 1 1701044352716WͲDaĂƉĂũĞǀŽǀĂ0,002 500,000,000,00%
 9 354 1 17020443ϭϭ716WͲDasĂǎĞĐŬĄͲŽďŶŽǀĂŽďũĞŬƚƵ;ĨĂƐĄĚĂͿͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,00285 000,000,000,00%
Podprogram 9.1 Implementácia projektov
Podprogram 9.2 Rozvoj turistického ruchu
73
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 1 1702044352716WͲDasĂǎĞĐŬĄͲŽďŶŽǀĂŽďũĞŬƚƵ;ĨĂƐĄĚĂͿ0,0015 000,000,000,00%
 9 354 1 17030443ϭϭ717001LJŬŽůŽĐĞƐƚĂWƌĞƓŽǀͲƵůŽǀĄsĞƐͲ<ŽŬŽƓŽǀĐĞͲ^ŝŐŽƌĚͲĞdžƚ͘njĚƌŽũĞ0,001 492 000,000,000,00%
 9 354 1 1703044352717001LJŬŽůŽĐĞƐƚĂWƌĞƓŽǀͲƵůŽǀĄsĞƐͲ<ŽŬŽƓŽǀĐĞͲ^ŝŐŽƌĚ0,0072 000,000,000,00%
 9 354 1 17050443ϭϭ717001LJŬŽůŽĐĞƐƚĂŽŬŽůŽ^ĞŬēŽǀƐŬĞũƵů͘ͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,0095 000,000,000,00%
 9 354 1 1705044343716
ĄĚƌǎŶĠͲWͲLJŬŽůŽĐŚŽĚŶşŬƵů͘^ĞŬēŽǀƐŬĄ;ŽĚ>͘EŽǀŽŵĞƐƚƐŬĠŚŽƉŽ
aĂůŐŽǀşŬͿ
0,00120,00120,00100,00%
 9 354 1 1705044352717001LJŬŽůŽĐĞƐƚĂŽŬŽůŽ^ĞŬēŽǀƐŬĞũƵů͘0,005 000,000,000,00%
 9 354 1 17650443ϭϭ717001LJŬůŽĐĞƐƚĂĐĞŶƚƌƵŵŵĞƐƚĂͲ<ƷƉĞűŶĄƵů͕͘ŶĂƉŽũĞŶŝĞŶĂĐLJŬůŽĐĞƐƚƵŽŬŽůŽ
dŽƌLJƐLJͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,00142 500,000,000,00%
 9 354 1 1765044352717001LJŬůŽĐĞƐƚĂĐĞŶƚƌƵŵŵĞƐƚĂͲ<ƷƉĞűŶĄƵů͕͘ŶĂƉŽũĞŶŝĞŶĂĐLJŬůŽĐĞƐƚƵŽŬŽůŽdŽƌLJƐLJ0,007 500,000,000,00%
 9 354 1 17660443ϭϭ716WͲLJŬŽůŽĐĞƐƚĂĞůŸĂͲ/WĄďŽƌƐŬĠͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,0028 500,000,000,00%
 9 354 1 1766044352716WͲLJŬŽůŽĐĞƐƚĂĞůŸĂͲ/WĄďŽƌƐŬĠ0,007 140,006 545,0091,67%
 9 354 1 17680443ϭϭ716WͲEşnjŬŽƉƌĂŚŽǀĠŬŽŵƵŶŝƚŶĠĚĞŶŶĠĐĞŶƚƌƵŵ;^ƚĂƌĄdĞŚĞůŸĂͿͲĞdžƚĞƌŶĠzdroje0,0047 500,000,000,00%
 9 354 1 1768044352716WͲEşnjŬŽƉƌĂŚŽǀĠŬŽŵƵŶŝƚŶĠĚĞŶŶĠĐĞŶƚƌƵŵ;^ƚĂƌĄdĞŚĞůŸĂͿ0,002 500,00480,0019,20%
 9 354 1 17690443ϭϭ716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĞŶŶĠŚŽĐĞŶƚƌĂƵů͘:ŝƌĄƐŬŽǀĂͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,0011 400,000,000,00%
 9 354 1 1769044352716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĞŶŶĠŚŽĐĞŶƚƌĂƵů͘:ŝƌĄƐŬŽǀĂ0,00600,000,000,00%
 9 354 1 17700443ϭϭ716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĞŶŶĠŚŽĐĞŶƚƌĂƵů͘^ĂďŝŶŽǀƐŬĄͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,006 600,000,000,00%
 9 354 1 1770044352716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĞŶŶĠŚŽĐĞŶƚƌĂƵů͘^ĂďŝŶŽǀƐŬĄ0,00400,000,000,00%
 9 354 1 17710443ϭϭ716WͲZĞĂůŝnjĄĐŝĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚŶljĐŚĚŽƉƌĂǀŶljĐŚƐLJƐƚĠŵŽǀƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝŽƵD,ǀŵĞƐƚĞWƌĞƓŽǀͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,0095 000,000,000,00%
 9 354 1 1771044352716WͲZĞĂůŝnjĄĐŝĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚŶljĐŚĚŽƉƌĂǀŶljĐŚƐLJƐƚĠŵŽǀƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝŽƵD,ǀŵĞƐƚĞWƌĞƓŽǀ0,005 000,000,000,00%
 9 354 30443ϭϭ717001<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞͲŽƉĞƌĂēŶĠƉƌŽŐƌĂŵLJ5 115 500,000,000,000,00%
 9 354 3044341637011aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJͲŝŶǀĞƐƚŝēŶĄǀljƐƚĂǀďĂ15 000,004 999,554 040,6080,82%
 9 354 3044343717001ĄĚƌǎŶĠŶĂƐƚĂǀďĄĐŚ͕njĄĚƌǎŶĠW͕ĂƵƚŽƌƐŬljĚŽnjŽƌ0,00447,780,000,00%
 9 354 3044343717002<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJͲǀůĂƐƚŶĠnjĚƌŽũĞ662 196,000,000,000,00%
 9 354 3044352717001<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJͲƷǀĞƌ7 000 696,000,000,000,00%
 9 354 3 1004017043821005
<ŽŵƉůĞdžŶĄƌĞŬ͘ĂƐƷǀŝƐůĄƷĚƌǎďĂD<ĂŬƌŝǎŽǀĂƚŝĞŬͲKďŶŽǀĂĐĞƐƚLJŬƵŐĂƌĄǎĂŵ
WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄƵů͘
0,0029 196,0029 195,40100,00%
 9 354 3 1108044352716WͲ/ŚƌŝƐŬŽŶĂdĂũĐŚƵ;&ƵƚďĂůŽǀĠŝŚƌŝƐŬŽǀ^ŽůŝǀĂƌĞͿ0,00900,00900,00100,00%
 9 354 3 1108044352717002/ŚƌŝƐŬŽŶĂdĂũĐŚƵ;&ƵƚďĂůŽǀĠŝŚƌŝƐŬŽǀ^ŽůŝǀĂƌĞͿ0,0063 998,1758 998,1792,19%
 9 354 3 1112044343717001WĂƌŬŽǀŝƐŬŽƵů͘>ĞǀŽēƐŬĄϱϵͲϲϱ0,0046 638,130,000,00%
74
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 3 1125044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲE^KƉĄůͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ//͘ĞƚĂƉĂ;ƐƉĞǀŶĞŶĠƉůŽĐŚLJͿ0,00333,00333,00100,00%
 9 354 3 1125044343717002E^KƉĄůͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ//͘ĞƚĂƉĂ;ƐƉĞǀŶĞŶĠƉůŽĐŚLJͿ0,00127 105,69127 105,69100,00%
 9 354 3 1125044352717002E^KƉĄůͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ//͘ĞƚĂƉĂ;ƐƉĞǀŶĞŶĠƉůŽĐŚLJͿ0,0031 894,310,000,00%
 9 354 3 1204044343717002Da:ƵƌŬŽǀŝēŽǀĂͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ0,002 499,982 499,98100,00%
 9 354 3 1205044343717002ĄĚƌǎŶĠͲDa&͘<ƌĄűĂͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƐƚƌĞĐŚLJ0,001 538,191 538,19100,00%
 9 354 3 1207044343717002ĄĚƌǎŶĠͲDaD͘EĞƓƉŽƌĂͲǀljŵĞŶĂŬŽƉŝůŝƚŽǀljĐŚƐƚŝĞŶ͕ďŽůĞƚŝĐŬljĐŚƉĂŶĞůŽǀ͕
ŽŬŝĞŶ0,002 263,892 263,89100,00%
 9 354 3 12290443ϭϭ716WͲDaĞƌŶŽůĄŬŽǀĂϭϳͲƌŽnjƓşƌĞŶŝĞŬŽŵƵŶŝƚŶljĐŚĂĂŵďƵůĂŶƚŶljĐŚƐůƵǎŝĞďͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,0095 000,000,000,00%
 9 354 3 1229044352716WͲDaĞƌŶŽůĄŬŽǀĂϭϳͲƌŽnjƓşƌĞŶŝĞŬŽŵƵŶŝƚŶljĐŚĂĂŵďƵůĂŶƚŶljĐŚƐůƵǎŝĞď0,005 000,000,000,00%
 9 354 3 1230044352716WͲZŽnjƓşƌĞŶŝĞƵů͘'ĂƉűŽǀĄ0,00780,00780,00100,00%
 9 354 3 1230044352717001ZŽnjƓşƌĞŶŝĞƵů͘'ĂƉűŽǀĄ0,0027 202,7725 598,5994,10%
 9 354 3 1308044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲDaĂũŬĂůƐŬĄͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ0,00100,00100,00100,00%
 9 354 3 1310044343717001ĄĚƌǎŶĠͲsLJďƵĚŽǀĂŶŝĞƉĂƌŬŽǀĂкЌŵŝĞƐƚƵů͘DĂƚŝĐĞƐůŽǀĞŶƐŬĞũϮ͕ϰ͕ϲ0,002 342,862 342,86100,00%
 9 354 3 1314044343717002aĂũŬĂůƐŬĄͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƐƚƌĞĐŚLJ0,00108 990,00108 900,0099,92%
 9 354 3 1329044352716WͲWƌĞĚŰǎĞŶŝĞ:ĂnjĚĞĐŬĞũƵů͘0,0036 000,00756,002,10%
 9 354 3 1402044343717002ĄĚƌǎŶĠͲƉ^ĞŵũĂƚĂͲĚŽŬŽŶēĞŶŝĞnjĂƚĞƉůĞŶŝĂŽďũĞŬƚƵ0,002 550,652 550,65100,00%
 9 354 3 1404044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲEşnjŬŽƉƌĂŚŽǀĠŬŽŵƵŶŝƚŶĠĚĞŶŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ0,001 344,000,000,00%
 9 354 3 14050443ϭϮ717002DaĞƌŶŽůĄŬŽǀĂϭϵͲŽďŶŽǀĂŽďũĞŬƚƵͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞͲaZ0,0081 972,8981 972,89100,00%
 9 354 3 14050443ϯϭ717002DaĞƌŶŽůĄŬŽǀĂϭϵͲŽďŶŽǀĂŽďũĞŬƚƵͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞͲj0,00696 769,59696 769,59100,00%
 9 354 3 1405044352717002DaĞƌŶŽůĄŬŽǀĂϭϵͲŽďŶŽǀĂŽďũĞŬƚƵ0,0056 416,8356 416,33100,00%
 9 354 3 1406044343717002ĄĚƌǎŶĠͲDa^ĂďŝŶŽǀƐŬĄϮϮͬͲϮ͘ĞƚĂƉĂ0,001 408,461 408,46100,00%
 9 354 3 14080443ϭϭ717002DasŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,0095 000,000,000,00%
 9 354 3 1408044352717002DasŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄ0,005 000,000,000,00%
 9 354 3 1409044352716WͲDaĞƐŬŽƐůŽǀĞŶƐŬĞũĂƌŵĄĚLJͲƐƚƌĞĐŚĂ͕ĨĂƐĄĚĂ0,001 200,001 200,00100,00%
 9 354 3 1409044352717002DaƐů͘ĂƌŵĄĚLJϮϬͲƐƚƌĞĐŚĂ͕ĨĂƐĄĚĂ0,00141 563,68135 589,9795,78%
 9 354 3 1411044343717002ĄĚƌǎŶĠͲDasĂǎĞĐŬĄ;ůĞŶǀljŵĞŶĂŽŬŝĞŶͿ0,00750,00750,00100,00%
 9 354 3 1415044352716WͲasĂǎĞĐŬĄͲŽŬŶĄ0,0054 658,12288,000,53%
 9 354 3 1415044352717002asĂǎĞĐŬĄͲŽŬŶĄ0,0065 341,8862 341,8195,41%
 9 354 3 1416044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲaD͘EĞƓƉŽƌĂͲŽďŶŽǀĂŽďũĞŬƚƵ0,00360,00360,00100,00%
 9 354 3 1421044343717001ĄĚƌǎŶĠͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂƓƉŽƌŽǀĠŚŽŽďũĞŬƚƵͲĐLJŬůŝƐƚŝĐŬljsĞůŽĚƌŽŵ0,002 930,302 930,30100,00%
 9 354 3 1426044343717001ĄĚƌǎŶĠͲ^ŬĂƚĞƉĂƌŬ0,001 489,501 489,50100,00%
75
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 3 1434044343717002ĄĚƌǎŶĠͲDaDƵŬĂēĞǀƐŬĄͲŽƉƌĂǀĂƐƚƌĞĐŚLJĂǀljŵĞŶĂŽŬŝĞŶͲϮ͘ĞƚĂƉĂ0,00638,26638,26100,00%
 9 354 3 1434044352716WͲDaDƵŬĂēĞǀƐŬĄ0,00310,00310,00100,00%
 9 354 3 1434044352717002DaDƵŬĂēĞǀƐŬĄͲŽƉƌĂǀĂƐƚƌĞĐŚLJĂǀljŵĞŶĂŽŬŝĞŶͲϮ͘ĞƚĂƉĂͲ/0,0026 207,0014 938,8857,00%
 9 354 3 1440044343716WͲKďŶŽǀĂďLJƚŽǀĠŚŽĚŽŵƵŶĂƵů͘^ůĂŶƐŬĞũ0,001 140,001 140,00100,00%
 9 354 3 1440044352717002KďŶŽǀĂďLJƚŽǀĠŚŽĚŽŵƵŶĂƵů͘^ůĂŶƐŬĞũ0,0063 056,000,000,00%
 9 354 3 1443044343717001ĄĚƌǎŶĠͲZŽnjƓşƌĞŶŝĞƉĂƌŬŽǀŝƐŬĂhů͘EĄďƌĞǎŶĄē͘ϮͲϲ0,00614,63614,63100,00%
 9 354 3 1466044343716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ:ĂƌŬŽǀĄƵů͘0,0073 000,000,000,00%
 9 354 3 1506045143717001ĄĚƌǎŶĠͲĞƐƚĂŽĚaD͘EĞƓƉŽƌĂƉŽƵů͘ƵĐŚŽŸĂ0,003 917,793 917,79100,00%
 9 354 3 1512044352716WͲLJŬůŽĐŚŽĚŶşŬaǀĄďLJͲĚŽŬŽŶē͘;ŽƉƌŽƚŝƉŽŚŽƐƚŝŶƐƚǀƵh'ƌĞŬĂͿ0,005 000,000,000,00%
 9 354 3 1514044343717002ĄĚƌǎŶĠͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵ^,ē͘ϮͲϰ0,003 700,000,000,00%
 9 354 3 1515044343717002ĄĚƌǎŶĠͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵd͘aĞǀēĞŶŬĂͲĄƉŽƚŽĐŬĠŚŽϭϰͲϭϴ0,004 590,064 590,06100,00%
 9 354 3 1517044343717001ĄĚƌǎŶĠͲWĂƌŬŽǀŝƐŬŽƉƌŝDasĂǎĞĐŬĄ0,001 500,001 500,00100,00%
 9 354 3 1523044343717001ĄĚƌǎŶĠͲŚŽĚŶşŬƵů͘^ŽůŝǀĂƌƐŬĄ;Ɖƌŝ<ůĞŽƉĂƚƌĞͿ0,00650,00650,00100,00%
 9 354 3 1530044341717001KĚǀŽĚŶĞŶŝĞ͕ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂĂŽƐǀĞƚůĞŶŝĞƵů͘:ĂŶŽƵƓŬŽǀĂϭϯͲnjƉƌĞĚĂũĂďLJƚŽǀ0,0013 169,5013 169,50100,00%
 9 354 3 1530044343717001KĚǀŽĚŶĞŶŝĞ͕ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂĂŽƐǀĞƚůĞŶŝĞƵů͘:ĂŶŽƵƓŬŽǀĂ0,002 150,662 150,66100,00%
 9 354 3 1530044343ĄĚƌǎŶĠͲKĚǀŽĚŶĞŶŝĞ͕ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂĂŽƐǀĞƚůĞŶŝĞƵů͘:ĂŶŽƵƓŬŽǀĂ0,004 149,994 149,99100,00%
 9 354 3 1530044352717001KĚǀŽĚŶĞŶŝĞ͕ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂĂŽƐǀĞƚůĞŶŝĞƵů͘:ĂŶŽƵƓŬŽǀĂϭϯ0,004 679,840,000,00%
 9 354 3 1531044343717001ĄĚƌǎŶĠͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂƚƌĄǀŶĂƚljĐŚƉůƀĐŚ͕ƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƉƌşƐƚƵƉŽǀĞũ
ŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞĂŽƐǀĞƚůĞŶŝĞǀŽǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵƵů͘ĄƉŽƚŽĐŬĠŚŽϭϵͲϮϭ0,002 733,392 733,39100,00%
 9 354 3 1533044343637005ĄĚƌǎŶĠͲZĞĂůŝnjĄĐŝĂƉůLJŶƵůŽƐƚŝĚŽƉƌĂǀLJŶĂ>ĞǀŽēƐŬĞũƵůŝĐŝ0,001 999,611 999,61100,00%
 9 354 3 1535044343717002ĄĚƌǎŶĠͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂŵŽƐƚĂhů͘WŽĚtŝůĞĐŚƀƌŬŽƵ0,00825,71825,71100,00%
 9 354 3 1538044343717001ĄĚƌǎŶĠͲaDĄũŽǀĠŶĄŵĞƐƚŝĞͲǀljƐƚĂǀďĂŽƉůŽƚĞŶŝĂ0,003 700,000,000,00%
 9 354 3 1544044343717001ĄĚƌǎŶĠͲLJŬůŽĐŚŽĚŶşŬͲDƵŬĂēĞǀƐŬĄƵů͘0,00908,07908,07100,00%
 9 354 3 15450443ϭϭ717002ZĞŬŽŶƓƚƌ͘ĂŵŽĚĞƌŶŝnjĄĐŝĂƉƌĞƐƚƵƉŶĠŚŽƵnjůĂͲƵů͘>ĞǀŽēƐŬĞũнƌĞĂůŝnjĄĐŝĂƉƌŝĞĐŚŽĚƵƉƌĞĐŚŽĚĐŽǀͲĞdžƚĞƌĞŶĠnjĚƌŽũĞ0,00190 000,000,000,00%
 9 354 3 1545044352717002ZĞŬŽŶƓƚƌ͘ĂŵŽĚĞƌŶŝnjĄĐŝĂƉƌĞƐƚƵƉŶĠŚŽƵnjůĂͲƵů͘>ĞǀŽēƐŬĄнƌĞĂůŝnjĄĐŝĂƉƌŝĂĐŚŽĚƵƉƌĞĐŚŽĚĐŽǀ0,0010 000,000,000,00%
 9 354 3 1548044343717001ĄĚƌǎŶĠͲĂǎěŽǀĄŬĂŶĂůŝnjĄĐŝĂ/WĄďŽƌƐŬĠ0,003 022,283 022,28100,00%
 9 354 3 1602044352716
WͲZĞnjĞƌǀĂŶĂĞůŝŵŝŶĄĐŝƵƐƚĂǀŽǀŽŚƌŽnjƵũƷĐŝĐŚƉƌĞǀĄĚnjŬƵŽďũĞŬƚŽǀǀŽ
ǀůĂƐƚŶşĐƚǀĞŵĞƐƚĂ
0,0054,980,000,00%
 9 354 3 1604044343716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂēĂƐƚŝƵů͘<Ƶ<LJƐůĞũǀŽĚĞнēĂƐƚŝƵů͘dĞƌĐŚŽǀƐŬĄ0,00780,00780,00100,00%
 9 354 3 1604044352716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂēĂƐƚŝƵů͘<Ƶ<LJƐůĞũǀŽĚĞнēĂƐƚŝƵů͘dĞƌĐŚŽǀƐŬĄ0,0019 220,000,000,00%
76
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 3 1605044352716WͲWƌĞƉŽũĞŶŝĞŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞƵů͘^ŝďşƌƐŬĂͲWŽĚaĂůŐŽǀşŬŽŵ͕,'ƉƌŝĞƐŬƵŵ0,0049 528,0013 004,0426,26%
 9 354 3 1605044352717001
WƌĞƉŽũĞŶŝĞŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞƵů͘^ŝďşƌƐŬĂͲWŽĚaĂůŐŽǀşŬŽŵĂĚŽďƵĚŽǀĂŶŝĞ
ƚƌŽůĞũŽǀĠŚŽǀĞĚĞŶŝĂ
0,0053 200,000,000,00%
 9 354 3 16060443ϭϭ716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƵů͘DĂƐĂƌLJŬŽǀĂͲƉƌĞĚƐƚĂŶŝēŶljƉƌŝĞƐƚŽƌͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,00950 000,000,000,00%
 9 354 3 1606044352716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƵů͘DĂƐĂƌLJŬŽǀĂͲƉƌĞĚƐƚĂŶŝēŶljƉƌŝĞƐƚŽƌ0,0050 000,0032 121,0064,24%
 9 354 3 16070443ϭϭ717001LJŬůŽĐŚŽĚŶşŬƵů͘ĂũŬĂůƐŬĄͲŬŽŶĞēŶĄnjĂƐƚ͘D,ͲƐşĚů͘///ͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,00171 000,000,000,00%
 9 354 3 1607044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲLJŬůŽĐŚŽĚŶşŬƵů͘ĂũŬĂůƐŬĄͲŬŽŶĞēŶĄnjĂƐƚ͘D,ͲƐşĚů͘///0,00240,00240,00100,00%
 9 354 3 1607044352717001LJŬůŽĐŚŽĚŶşŬƵů͘ĂũŬĂůƐŬĄͲŬŽŶĞēŶĄnjĂƐƚ͘D,ͲƐşĚů͘///0,00143 485,49131 528,3791,67%
 9 354 3 16080443ϭϭ717001LJŬůŽĐĞƐƚĂDĞƐƚƐŬĄŚĂůĂͲtŝůĞĐŚƀƌŬĂͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,00176 000,000,000,00%
 9 354 3 1608044352717001LJŬůŽĐĞƐƚĂDĞƐƚƐŬĄŚĂůĂͲtŝůĞĐŚƀƌŬĂ0,009 000,000,000,00%
 9 354 3 16090443ϭϭ717001LJŬůŽĐŚŽĚŶşŬƵů͘DĂƐĂƌLJŬŽǀĂ;ŵĞĚnjŝƵů͘<ƵnjŵĄŶLJŚŽĂƵů͘,ƵƌďĂŶŝƐƚŽǀͿͲ
ĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,00237 500,000,000,00%
 9 354 3 1609044352717001LJŬůŽĐŚŽĚŶşŬƵů͘DĂƐĂƌLJŬŽǀĂ;ŵĞĚnjŝƵů͘<ƵnjŵĄŶLJŚŽĂƵů͘,ƵƌďĂŶŝƐƚŽǀͿ0,0012 500,000,000,00%
 9 354 3 1610044343716
ĄĚƌǎŶĠͲWͲ^ƉŽŵĂűŽǀĂĐşƉƌĂŚƵů͘^ĞŬēŽǀƐŬĄ;njĂƐƚĄǀŬĂD,ƉŽĚŬŽƐƚŽůŽŵͿ
aĂůŐŽǀşŬ
0,00114,00114,00100,00%
 9 354 3 1613044352716^ƚĂƚŝĐŬĄĚŽƉƌĂǀĂͲĚŽďƵĚŽǀĂŶŝĞƉĂƌŬŽǀşƐŬŶĂƷnjĞŵşŵĞƐƚĂ0,001 489 398,780,000,00%
 9 354 3 1614044343717002ĄĚƌǎŶĠͲKĚǀŽĚŶĞŶŝĞƉĂƌŬŽǀŝƐŬĂƵů͘D͘ƵůĞŶĂ0,001 854,831 854,83100,00%
 9 354 3 1615044352716WͲWƌŽƚŝƉŽǀŽĚŸŽǀĠŽƉĂƚƌĞŶŝĂĂƐĂŶĄĐŝĞnjŽƐƵǀŶljĐŚƷnjĞŵş0,00100 000,000,000,00%
 9 354 3 1618044343717002ĄĚƌǎŶĠͲDa<ƌĄűŽǀŶĞũƉŽŬŽũĂͲŽŬŶĄĂŶĂĚŽŬĞŶŶĠƉƌĞŬůĂĚLJ0,002 489,000,000,00%
 9 354 3 1618044352716WͲDa<ƌĄűŽǀŶĞũƉŽŬŽũĂ0,00325,00325,00100,00%
 9 354 3 1618044352717002Da<ƌĄűŽǀŶĞũƉŽŬŽũĂ0,0017 813,0416 331,7491,68%
 9 354 3 1619044343717002ĄĚƌǎŶĠͲaƐů͘ĂƌŵĄĚLJͲƌĞŬ͘ƐŽĐŝĄůŶLJĐŚnjĂƌŝĂĚĞŶş0,004 189,544 189,54100,00%
 9 354 3 1620044352717001Da^ŽůŝǀĂƌƐŬĄ͕Ϯ͘ĞƚĂƉĂ0,0017 980,3616 480,3691,66%
 9 354 3 1621044343717002ĄĚƌǎŶĠͲDaĞŵƉůşŶƐŬĂͲƐƚƌĞĐŚĂ0,002 933,802 933,80100,00%
 9 354 3 1622044343717002ĄĚƌǎŶĠͲsĞƌĞũŶĠŽƐǀĞƚĞŶŝĞ<ƷƚLJ0,001 710,361 710,36100,00%
 9 354 3 1624044343717001ĄĚƌǎŶĠͲŝŵŶljƉŽƚŽŬWŽĚ<ĂŵĞŶŶŽƵďĂŸŽƵ0,001 875,521 875,52100,00%
 9 354 3 1629044343716WͲ^ƚƌĞĞƚtŽƌŬŽƵƚŝŚƌŝƐŬŽƉƌŝaƐů͘ĂƌŵĄĚLJ0,00135,00135,00100,00%
 9 354 3 1629044352717001^ƚƌĞĞƚtŽƌŬŽƵƚŝŚƌŝƐŬŽƉƌŝaƐů͘ĂƌŵĄĚLJ0,0022 787,4720 810,9091,33%
 9 354 3 1632044343717001ĄĚƌǎŶĠͲĞƚƐŬĠŝŚƌŝƐŬŽǀŽǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵƵů͘>ŽŵŶŝĐŬĄ0,001 500,000,000,00%
 9 354 3 1633044343717003ĄĚƌǎŶĠͲĞƚƐŬĠŝŚƌŝƐŬŽ^ĂďŝŶŽǀƐŬĄ;ǀŶƷƚƌŽďůŽŬƉƌŝDaͿ0,001 673,000,000,00%
 9 354 3 1634044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲ^ĐŚŽĚşŬLJtŽůŬĞƌŽǀĄͲ//͘ĞƚĂƉĂ0,0055,0055,00100,00%
77
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 3 1634044352717002^ĐŚŽĚşŬLJtŽůŬĞƌŽǀĄ0,005 180,654 545,4087,74%
 9 354 3 1635044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲhů͘^ĞǀĞƌŶĄͲƐƚĂǀĞďŶĠƷƉƌĂǀLJ0,00168,00168,00100,00%
 9 354 3 1635044352717002hů͘^ĞǀĞƌŶĄ;ŽĚƵů͘:ĄŶŽƓşŬŽǀĂƉŽƌĄnjĐĞƐƚŝĞͿ0,0016 597,0415 093,9790,94%
 9 354 3 1637044343717003WƌşƐƚƌĞƓŽŬƵů͘^ƚĂǀďĄƌƐŬĂ0,004 397,794 397,79100,00%
 9 354 3 1637044352717003WƌşƐƚƌĞƓŽŬƵů͘^ƚĂǀďĄƌƐŬĂ0,00399,710,000,00%
 9 354 3 1638044343717001ĄĚƌǎŶĠͲ^ƚƌĞĞƚtŽƌŬŽƵƚŝŚƌŝƐŬŽEŝǎŶĄaĞďĂƐƚŽǀĄ0,001 633,991 633,99100,00%
 9 354 3 1639044343713004ĄĚƌǎŶĠͲWƌşƐƚƌĞƓŽŬŶĂƵů͘&ŝŶƚŝĐŬĄͲϮdž0,00485,83485,83100,00%
 9 354 3 1641044343717001ĄĚƌǎŶĠͲ/ŚƌŝƐŬŽͲǀŶƷƚƌŽďůŽŬWĂǀůĂ,ŽƌŽǀĂϭͲϱĂƌŵ͘ŐĞŶ͘^ǀŽďŽĚƵ0,003 300,003 300,00100,00%
 9 354 3 1642044343717001ĄĚƌǎŶĠͲDaĞŵƉůşŶƐŬĂͲĚĞƚƐŬĠŝŚƌŝƐŬŽ0,00648,44648,44100,00%
 9 354 3 1644044343717002ZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĚŽŵƵƐŵƷƚŬƵaǀĄďLJ0,00347 600,0028 939,688,33%
 9 354 3 1644044352716ZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĚŽŵƵƐŵƷƚŬƵaǀĄďLJ0,002 400,002 400,00100,00%
 9 354 3 1646044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲZŽnjƓşƌĞŶŝĞƉĂƌŬ͘ƉůƀĐŚƉƌŝE^ĞŶƚƌĄů0,00139,20139,20100,00%
 9 354 3 1646044343717001ĄĚƌǎŶĠͲZŽnjƓşƌĞŶŝĞƉĂƌŬ͘ƉůƀĐŚƉƌŝE^ĞŶƚƌĄů0,001 879,290,000,00%
 9 354 3 1647044352717001ZŽnjƓşƌĞŶŝĞĐŚŽĚŶşŬĂƵů͘<ŽǀĄēƐŬĂ0,0045 487,9641 697,9691,67%
 9 354 3 1648044343716WͲKĚǀŽĚŶĞŶŝĞWĂǀůŽǀŝēŽǀŽŶĄŵ͘ē͘ϰϮͲϰϱ0,00117,50117,50100,00%
 9 354 3 1648044352716WͲKĚǀŽĚŶĞŶŝĞWĂǀůŽǀŝēŽǀŽŶĄŵ͘ē͘ϰϮͲϰϱ0,0069 061,7224 300,0035,19%
 9 354 3 1648044352717001KĚǀŽĚŶĞŶŝĞWĂǀůŽǀŝēŽǀŽŶĄŵ͘ē͘ϰϮͲϰϱ0,0046 332,8242 471,8291,67%
 9 354 3 1649044352716
WͲjƉƌĂǀĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬŽǀhů͘ϭϳ͘ŶŽǀĞŵďƌĂē͘ϳϬͲϵϮǀŶƷƚƌŽďůŽŬŽǀĠƉƌŝĞƐƚŽƌLJ
ŵĞĚnjŝƵů͘&ƌĂŶĐŝƐĐŝŚŽĂĄďŽƌƐŬĠŚŽ
0,001 680,001 540,0091,67%
 9 354 3 1650044343716
ĄĚƌǎŶĠͲWͲjƉƌĂǀĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬŽǀƵů͘aƚƷƌŽǀĂē͘ϭϵͲϮϭ͕ϯϯͲϯϳĂ
ƵĚŽǀĂƚĞűƐŬĄē͘ϭϳͲϮϯ
0,00109,000,000,00%
 9 354 3 1651044343716
ĄĚƌǎŶĠͲWͲjƉƌĂǀĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵϭϳ͘ŶŽǀĞŵďƌĂ͕ǀŶƷƚƌŽďůŽŬŽǀĠƉƌŝĞƐƚŽƌLJ
ŵĞĚnjŝƵů͘<ƷƉĞűŶŽƵĂWŽǎŝĂƌŶŝĐŬŽƵ
0,00160,000,000,00%
 9 354 3 1651044352717001sŶƷƚƌŽďůŽŬƵů͘ϭϳ͘ŶŽǀĞŵďƌĂŵĞĚnjŝƵů͘<ƷƉĞűŶŽƵĂWŽǎŝĂƌŶŝĐŬŽƵ0,0043 660,6639 758,3091,06%
 9 354 3 1653044343716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĂ^^ŬƌŝǎŽǀĂƚŬLJƵůşĐƌŵ͘ŐĞŶ͘>͘^ǀŽďŽĚƵ͕WŽĚdĄďŽƌŽŵ
ĂƵů͘:ƵƌŬŽǀŝēŽǀĞũ0,005 956,115 956,11100,00%
 9 354 3 1653044352716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĂ^^ŬƌŝǎŽǀĂƚŬLJƵůşĐƌŵ͘ŐĞŶ͘>͘^ǀŽďŽĚƵ͕WŽĚdĄďŽƌŽŵĂƵů͘:ƵƌŬŽǀŝēŽǀĞũ0,00124 043,890,000,00%
 9 354 3 1654044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲWƌĞƉŽũĞŶŝĞŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞĂƌŽnjƓşƌĞŶŝĞŽĚƐƚĂǀŶljĐŚƉůƀĐŚŶĂƵů͘aƌŽďĄƌŽǀĂ0,00188,000,000,00%
 9 354 3 1655044343717001ĄĚƌǎŶĠͲ^ĞŬēŽǀ͕ŽďũĞŬƚ͗WĞƓŝĞƐƉĞǀŶĞŶĠƉůŽĐŚLJ0,00750,00750,00100,00%
 9 354 3 1655044352716WͲDĞƐƚƐŬljƉĂƌŬ^ĞŬēŽǀ͕///͘Ğƚ͕͘ŽďũĞŬƚ͗WĞƓŝĞƐƉĞǀŶĞŶĠƉůŽĐŚLJ͕Ϯ͘ēĂƐƛ0,00360,00360,00100,00%
 9 354 3 1655044352717001DĞƐƚƐŬljƉĂƌŬ^ĞŬēŽǀ͕///͘Ğƚ͕͘ŽďũĞŬƚ͗WĞƓŝĞƐƉĞǀŶĞŶĠƉůŽĐŚLJ͕Ϯ͘ēĂƐƛ0,0015 738,6814 757,1293,76%
78
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 3 1660044352717002KďŶŽǀĂŶĄŬƵƉŶĠŚŽĐĞŶƚƌĂƌƵǎďĂ;ƐƚƌĞĐŚĂ͕ŽŬŶĄ͕ĨĂƐĄĚĂͿ0,0020 000,000,000,00%
 9 354 3 1661044352717002KďŶŽǀĂŶĄŬƵƉŶĠŚŽĐĞŶƚƌĂĞŶƚƌĄů;ƐƚƌĞĐŚĂ͕ŽŬŶĄ͕ĨĂƐĄĚĂͿ0,0080 000,000,000,00%
 9 354 3 1662044352717002KďŶŽǀĂŶĄŬƵƉŶĠŚŽĐĞŶƚƌĂKƉĄů;ƐƚƌĞĐŚĂ͕ŽŬŶĄ͕ĨĂƐĄĚĂͿ0,0080 000,000,000,00%
 9 354 3 1664044343716WͲ^ƚĂǀĞďŶĠƷƉƌĂǀLJƉůƀĐŚŵĞĚnjŝƵů͘:ƵƐƚŝēŶĄĂƵů͘&ĞĚĞƌĄƚŽǀ0,00187,90187,90100,00%
 9 354 3 1664044352717003^ƚĂǀĞďŶĠƷƉƌĂǀLJƉůƀĐŚŵĞĚnjŝƵů͘:ƵƐƚŝēŶĄĂƵů͘&ĞĚĞƌĄƚŽǀ0,0012 588,4611 511,9391,45%
 9 354 3 1665045143716ĄĚƌǎŶĠͲWͲƷƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂƵů͘<ĂƌƉĂƚƐŬĄē͘ϳͲϭϵ0,00145,000,000,00%
 9 354 3 1667045143717001jƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJŶĂƵů͘sŝŚŽƌůĂƚƐŬĄē͘ϲͲϴ;WϯϳͿĂϭͲϭϲ;WϯϳͿ0,0083 530,4783 530,47100,00%
 9 354 3 1667045152717001jƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJŶĂƵů͘sŝŚŽƌůĂƚƐŬĄē͘ϲͲϴ;WϯϳͿĂϭͲϭϲ;WϯϳͿ0,009 466,171 721,1718,18%
 9 354 3 1670044343717001jƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJŽƉƌŽƚŝŶĂƵů͘^ŝďşƌƐŬĞũē͘ϯϰͲϯϴ0,0090 249,130,000,00%
 9 354 3 1672044352717003jƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJŶĂƵů͘<ĂƌƉĂƚƐŬĞũē͘ϴͲϵ0,0016 764,3715 367,3791,67%
 9 354 3 1672045143716ĄĚƌǎŶĠͲWͲƷƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂƵů͘<ĂƌƉĂƚƐŬĞũē͘ϴͲϵ0,00145,00145,00100,00%
 9 354 3 1673044343717001ĄĚƌǎŶĠͲ^ĐŚŽĚLJƉƌŝďLJƚŽǀŽŵĚŽŵĞtŽůŬĞƌŽǀĂϭϱ0,00386,900,000,00%
 9 354 3 1674044341717002LJŬůŝƐƚŝĐŬljǀĞůŽĚƌŽŵ0,0077 556,7177 556,71100,00%
 9 354 3 1674044343717002ĄĚƌǎŶĠͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂƓƉŽƌƚŽǀĠŚŽŽďũĞŬƚƵͲĐLJŬůŝƐƚŝĐŬljǀĞůŽĚƌŽŵ0,006 000,006 000,00100,00%
 9 354 3 1674044343717002LJŬůŝƐƚŝĐŬljǀĞůŽĚƌŽŵ0,005 010,000,000,00%
 9 354 3 1676044352716WͲƌĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬŽǀĠŚŽƉƌŝĞƐƚŽƌƵƵů͘D͘ƵůĞŶĂē͘ϮϵͲϰϵ0,002 280,002 052,0090,00%
 9 354 3 1680044343716
ĄĚĂƌǎŶĠͲWͲWƌşƐƚƵƉŽǀĄŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂĂƷƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJŶĂƵů͘͘DĂƚƵƓŬƵ
;ŶĂŬŽƉĐŝͿ
0,00144,00144,00100,00%
 9 354 3 1680044352717001WƌşƐƚƵƉŽǀĄŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂĂƷƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJŶĂƵů͘͘DĂƚƵƓŬƵ;ŶĂŬŽƉĐŝͿ0,0020 920,2119 177,2191,67%
 9 354 3 1681044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJŶĂƵů͘D͘ĞŶŬƵ;njĂKƉĄůŽŵͿ0,0096,0096,00100,00%
 9 354 3 1681044352717001jƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJŶĂƵů͘D͘ĞŶŬƵ;njĂKƉĄůŽŵͿ0,003 540,603 245,6091,67%
 9 354 3 1682044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJŵĞĚnjŝƵů͘D͘ĞŶŬƵĂĞŵƉůşŶƐŬĂ0,00168,000,000,00%
 9 354 3 1683044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲƉĂƌŬŽǀŝƐŬŽZŽLJŽǀĂͲaǀĄďƐŬĂϱϰͲϱϲ;ƉƌĞĐŚŽĚŶĂ:ĂŶĄēŬŽǀƵƵů͘Ϳ0,00189,15189,15100,00%
 9 354 3 1683044352717001WĂƌŬŽǀŝƐŬŽZŽLJŽǀĂͲaǀĄďƐŬĂϱϰͲϱϲ;ƉƌĞĐŚŽĚŶĂ:ĂŶĄēŬŽǀƵƵů͘Ϳ0,0010 676,849 539,7489,35%
 9 354 3 1687044343716ĄĚƌǎŶĠͲWͲƉĂƌŬŽǀŝƐŬŽǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵů͘sĂǎĞĐŬĄϰ0,00189,15189,15100,00%
 9 354 3 1687044352717001WĂƌŬŽǀŝƐŬŽǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵů͘sĂǎĞĐŬĄϰ0,0036 993,8534 905,8194,36%
 9 354 3 1688044343716WͲƉĂƌŬŽǀŝƐŬŽƵů͘^ŽůŝǀĂƌƐŬĄŵĞĚnjŝďůŽŬŵŝϯϱͲϯϳĂϰϭͲϰϯ0,00189,15189,15100,00%
 9 354 3 1688044352717001WĂƌŬŽǀŝƐŬŽƵů͘^ŽůŝǀĂƌƐŬĄŵĞĚnjŝďůŽŬŵŝϯϱͲϯϳĂϰϭͲϰϯ0,0026 850,0723 962,4889,25%
 9 354 3 1691044343717001
sŝƓŸŽǀĄͲŽĚŵŽƐƚşŬĂŶĂũƉƌǀƉŽnjĚŰǎŶĞ͕ƉŽƚŽŵŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞŶĂnjĞůĞŶŝŵĞĚnjŝ
ĐĞƐƚŽƵĂƉŽƚŽŬŽŵ
0,00144,00144,00100,00%
 9 354 3 1691044352717001
sŝƓŸŽǀĄͲŽĚŵŽƐƚşŬĂŶĂũƉƌǀƉŽnjĚŰǎŶĞ͕ƉŽƚŽŵŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞŶĂnjĞůĞŶŝŵĞĚnjŝ
ĐĞƐƚŽƵĂƉŽƚŽŬŽŵ
0,0026 382,6024 316,0592,17%
 9 354 3 1693044343717001DĄũŽǀĠŶĄŵ͘Ͳ<ŽnjŵŽŶĂƵƚŽǀͲŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞƉƌŝŵƷƌĞƓŬŽůLJ0,00120,00120,00100,00%
79
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 3 1693044352717001DĄũŽǀĠŶĄŵ͘Ͳ<ŽnjŵŽŶĂƵƚŽǀͲŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞƉƌŝŵƷƌĞƓŬŽůLJ0,004 868,524 572,8193,93%
 9 354 3 1694044343717001:ƵƐƚŝēŶĄŵĞĚnjŝϵͲϭϮͲƉƌĞƉŽũŝƛĂnjŽŬƌƵŚŽǀĂƛ0,00180,00180,00100,00%
 9 354 3 1694044352717001:ƵƐƚŝēŶĄŵĞĚnjŝϵͲϭϮͲƉƌĞƉŽũŝƛĂnjŽŬƌƵŚŽǀĂƛ0,002 078,742 070,3199,59%
 9 354 3 1695044352717001WĂƌŬŽǀŝƐŬŽŶĂƵů͘D͘^ůŽǀĞŶƐŬĞũē͘ϭϭͲƉƌŝƐƉŽũĞŶĞũƓŬŽůĞ0,0011 997,4810 998,4891,67%
 9 354 3 1696044352717001WĂƌŬŽǀŝƐŬŽŶĂƵů͘D͘^ůŽǀĞŶƐŬĞũē͘ϭϰͲϮϰͲƌŽnjƓşƌŝƛƉŽnjĚŰǎŶĞŶĂŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞ0,0016 046,2014 709,2091,67%
 9 354 3 1697044352717001WĂƌŬŽǀŝƐŬŽŶĂƵů͘D͘^ůŽǀĞŶƐŬĞũē͘ϵͲŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞ;ŬƌēŵĂDůĄēŬĂͿ0,0017 863,1016 375,1091,67%
 9 354 3 1710044352716WͲ^ƚĂǀĞďŶĠƷƉƌĂǀLJƉůƀĐŚŶĂƵůD͘ƵůĞŶĂͲϮϴͲϯϮͲnjŵĞŶĂƉŽnjĚŰǎŶĞƐƚĄƚŝĞ
ŶĂŬŽůŵĠ0,001 250,001 125,0090,00%
 9 354 3 1711044352716WͲ^ƚĂǀĞďŶĠƷƉƌĂǀLJƉůƀĐŚŶĂƵůKŬƚſďƌŽǀĄͲƉƌŝƚĞŶŝƐŽǀljĐŚŬƵƌƚŽĐŚ0,001 270,001 270,00100,00%
 9 354 3 1711044352717003^ƚĂǀĞďŶĠƷƉƌĂǀLJƉůƀĐŚŶĂƵůKŬƚſďƌŽǀĄͲƉƌŝƚĞŶŝƐŽǀljĐŚŬƵƌƚŽĐŚ0,0018 968,3017 387,6191,67%
 9 354 3 1712044352716WͲƌĞĄůaĂũŬĂůƐŬĄͲƵů͘aŵĞƌĂůŽǀĄϭͲϯ0,001 160,001 044,0090,00%
 9 354 3 1713044352716
WͲWĂƌŬŽǀŝƐŬŽƉƌŝƉůŽĐŚĞDaĂũŬĂůƐŬĄͲŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞǀűĂǀŽ;ĐĞƐƚŝēŬĂŬƵ
ŬƌēŵĞͿ
0,001 160,001 044,0090,00%
 9 354 3 1714044352716WͲWĂƌŬŽǀŝƐŬŽŶĂƵů͘WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄϰϯͲǀljƓŬŽǀljďůŽŬͲŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞ0,001 160,001 160,00100,00%
 9 354 3 1714044352717001WĂƌŬŽǀŝƐŬŽŶĂƵů͘WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄϰϯͲǀljƓŬŽǀljďůŽŬͲŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞ0,0017 999,1516 499,2391,67%
 9 354 3 1715044352716
WͲWĂƌŬŽǀŝƐŬŽŶĂƵů͘D͘EĞƓƉŽƌĂē͘ϱϵͲnjĂďůŽŬŵŝŬŽůŵĠƐƚĄƚŝĞƉŽŽďŽĐŚ
ƐƚƌĂŶĄĐŚƉŽnjĚŰǎŶĞũĐĞƐƚLJ
0,001 360,001 224,0090,00%
 9 354 3 1716044352716WͲWĂƌŬŽǀŝƐŬŽŶĂƵů͘͘WƌşĚĂǀŬĂϮϲͲŶĂnjĄŬƌƵƚĞnjĂDa0,001 400,001 260,0090,00%
 9 354 3 1717044352716WͲWĂƌŬŽǀŝƐŬŽƉƌŝDaD͘EĞƓƉŽƌĂ0,001 200,001 080,0090,00%
 9 354 3 1718044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƉŽnjĚŰǎdŽƌLJƐLJŶĂƵů͘aƚƷƌŽǀĂ;njĂsaнŽƉƌŽƚŝŐĂƌĄǎĂŵͿ0,001 800,001 800,00100,00%
 9 354 3 1719044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƉŽnjĚŰǎŶĂƵů͘aƚƷƌŽǀĂē͘ϳƉƌŝ<ZW0,00700,00630,0090,00%
 9 354 3 1720044352716
WͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƵů͘^ĞĚůŝĂĐŬĞŚŽƉŽǀƐƚĂŶŝĂϮͲϲ;ƉƌŝdŽƌLJƐĞĂǀŽ
ǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵͿ
0,001 380,001 242,0090,00%
 9 354 3 1721044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƵů͘WŽǎŝĂƌŶŝĐŬĄϮϭͲϮϳ;njŽŬƌƵŚŽǀĂƛͿ0,00840,00756,0090,00%
 9 354 3 1722044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƵů͘^,;ƉŽnjĚŰǎŶĞƐƚĄƚŝĞŶĂŬŽůŵĠͿ0,001 320,001 188,0090,00%
 9 354 3 1723044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƵů͘^ĂďŝŶŽǀƐŬĄϵͲϭϱ0,001 080,00972,0090,00%
 9 354 3 1723044352717001jƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƵů͘^ĂďŝŶŽǀƐŬĄϵͲϭϱ0,0017 361,6015 696,1990,41%
 9 354 3 1724044352716
WͲjƉƌĂǀĂƉůƀĐŚƵů͘sĞƐĞůĄͲŬŽůŵĠĚƚĄƚŝĞŽƉƌŽƚŝŬŽƚŽůŶŝƉƌŝ'LJŵŶĄnjŝƵƐǀ͘
DŝŬƵůĄƓĂ
0,001 320,001 188,0090,00%
 9 354 3 1724044352717001
jƉƌĂǀĂƉůƀĐŚƵů͘sĞƐĞůĄͲŬŽůŵĠĚƚĄƚŝĞŽƉƌŽƚŝŬŽƚŽůŶŝƉƌŝ'LJŵŶĄnjŝƵƐǀ͘
DŝŬƵůĄƓĂ
0,009 181,498 411,9291,62%
 9 354 3 1725044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůƀĐŚƵů͘tŽůŬĞƌŽǀĂ0,001 560,001 404,0090,00%
80
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 3 1726044352716WͲjƉƌĂǀĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬŽǀƵů͘aĂĨĄƌŝŬŽǀĂϭͲϮϭ0,001 200,001 200,00100,00%
 9 354 3 1726044352717001jƉƌĂǀĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬŽǀƵů͘aĂĨĄƌŝŬŽǀĂϭͲϮϭ0,0012 233,9911 166,1091,27%
 9 354 3 1727044352716WͲjƉƌĂǀĂƉĂƌŬŽǀŝƐŬĂƵů͘,ŽůůĠŚŽ;ĂŵĨŝƚĞĄƚĞƌͿ0,001 400,000,000,00%
 9 354 3 1728044352716WͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵƵůϭϳ͘ŶŽǀĞŵďƌĂϭϮϲͲϭϯϬ;njĂ,ǀŝĞnjĚŽƵͿ0,001 128,001 015,2090,00%
 9 354 3 1729044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƉƌĞĚŐĂƌĄǎĂŵŝnjŽĄďŽƌƐŬĠŚŽƵů͘0,001 044,00939,6090,00%
 9 354 3 1730044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƵů͘aƚĞĨĄŶŝŬŽǀĂd͘aĞǀēĞŶŬĂϯϯͲϯϱ0,00948,00853,2090,00%
 9 354 3 1730044352717001jƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƵů͘aƚĞĨĄŶŝŬŽǀĂd͘aĞǀēĞŶŬĂϯϯͲϯϱ0,0041 763,220,000,00%
 9 354 3 1731044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůŽĐŚLJƵů͘DŽLJnjĞƐŽǀĂͲƉƌĞĚĚŽŵŽŵƐŵƷƚŬƵ0,00948,00853,2090,00%
 9 354 3 1732044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůƀĐŚǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂƵů͘:ĂŶŽƵƓŬŽǀĂϭͲϱ0,00720,00720,00100,00%
 9 354 3 1732044352717003jƉƌĂǀĂƉůƀĐŚǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂƵů͘:ĂŶŽƵƓŬŽǀĂϭͲϱ0,0012 246,7211 226,1691,67%
 9 354 3 1733044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůƀĐŚǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂƵů͘:ĂŶŽƵƓŬŽǀĂϭϮͲϭϲ͕ϮϰͲϮϲ0,001 080,00972,0090,00%
 9 354 3 1734044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůƀĐŚǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂƵů͘ĂƉĂũĞǀŽǀĂϭϬͲϭϮ0,00720,00648,0090,00%
 9 354 3 1734044352717003jƉƌĂǀĂƉůƀĐŚǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂƵů͘ĂƉĂũĞǀŽǀĂϭϬͲϭϮ0,0013 814,930,000,00%
 9 354 3 1735044352716WͲjƉƌĂǀĂƉůƀĐŚǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂƵů͘ĂƉĂũĞǀŽǀĂϭϴͲϮϬ0,00720,00720,00100,00%
 9 354 3 1735044352717001jƉƌĂǀĂƉůƀĐŚǀŶƷƚƌŽďůŽŬƵŶĂƵů͘ĂƉĂũĞǀŽǀĂϭϴͲϮϬ0,006 147,945 635,6191,67%
 9 354 3 1737044352716WͲŚŽĚŶşŬ<ŽƚƌĂĚŽǀĂ0,001 212,001 090,8090,00%
 9 354 3 1738044352716WͲŚŽĚŶşŬƵů͘,ŽůůĠŚŽ0,004 000,000,000,00%
 9 354 3 1743044352716WͲDƵůƚŝĨƵŶŬēŶĠŝŚƌŝƐŬŽ^ƚĂƌĄƚĞŚĞůŸĂ0,0015 000,00864,005,76%
 9 354 3 1744044352716WͲsljďĞŚƉƌĞƉƐŽǀ͕Ƶů͘aǀĄďƐŬĂ0,001 960,000,000,00%
 9 354 3 1744044352717001sljďĞŚƉƌĞƉƐŽǀ͕Ƶů͘aǀĄďƐŬĂ0,0011 115,0611 115,06100,00%
 9 354 3 1745044352716WͲjƚƵůŽŬƉƌĞnjǀŝĞƌĂƚĄ0,0030 000,000,000,00%
 9 354 3 1746044352716WͲaDŝƌŬĂEĞƓƉŽƌĂͲďĂnjĠŶ͕ƐƚĂƚŝŬĂ0,00130 500,000,000,00%
 9 354 3 1747044352716WͲaaŵĞƌĂůŽǀĂͲƚĞůŽĐǀŝēŸĂ0,003 240,002 916,0090,00%
 9 354 3 1747044352717002aaŵĞƌĂůŽǀĂͲƚĞůŽĐǀŝēŸĂ0,0041 760,000,000,00%
 9 354 3 1748044352716WͲaĂũŬĂůƐŬĄͲƐƚƌĞĐŚĂ͕ŽŬŶĄ͕ĨĂƐĄĚĂ0,004 320,003 960,0091,67%
 9 354 3 1748044352717002aĂũŬĂůƐŬĄͲƐƚƌĞĐŚĂ͕ŽŬŶĄ͕ĨĂƐĄĚĂ0,00126 680,000,000,00%
 9 354 3 1749044343717001jƉƌĂǀĂƉƌşƐƚƵƉŽǀĞũŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞĂŽĚƐƚĂǀŶljĐŚƉůƀĐŚŶĂƵů͘hƌdžŽǀĞũ0,00112 096,13112 096,13100,00%
 9 354 3 1749044352716jƉƌĂǀĂƉƌşƐƚƵƉŽǀĞũŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞĂŽĚƐƚĂǀŶljĐŚƉůƀĐŚŶĂƵů͘hƌdžŽǀĞũ0,002 550,002 550,00100,00%
 9 354 3 1749044352717001jƉƌĂǀĂƉƌşƐƚƵƉŽǀĞũŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞĂŽĚƐƚĂǀŶljĐŚƉůƀĐŚŶĂƵů͘hƌdžŽǀĞũ0,005 000,000,000,00%
 9 354 3 1750044352716WͲDa&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂͲnjĂƚĞƉůĞŶŝĞ0,002 500,002 250,0090,00%
 9 354 3 1751044352716WͲaƐů͘ĂƌŵĄĚLJ;KĚďŽƌĄƌƐŬĂͿͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ0,007 560,006 804,0090,00%
 9 354 3 1751044352717002aƐů͘ĂƌŵĄĚLJ;KĚďŽƌĄƌƐŬĂͿͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ0,00151 140,000,000,00%
 9 354 3 1752044352716WͲDa^ĂďŝŶŽǀƐŬĄͲĨĂƐĄĚĂ0,002 500,002 232,0089,28%
 9 354 3 1753044352716WͲDa^ůĄĚŬŽǀŝēŽǀĂͲƐŽĐŝĄůŶĞnjĂƌŝĂĚĞŶŝĞ0,001 000,00980,0098,00%
81
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 3 1754044352716WͲDaƵĚŽǀĂƚĞűƐŬĄͲĨĂƐĄĚĂ0,005 880,005 880,00100,00%
 9 354 3 1754044352717002DaƵĚŽǀĂƚĞűƐŬĄͲĨĂƐĄĚĂ0,0050 532,9748 032,9795,05%
 9 354 3 1755044352716WͲDaĞŵƉůşŶƐŬĂͲƐƚƌĞĐŚĂ͕Ϯ͘ĞƚĂƉĂ0,002 950,002 655,0090,00%
 9 354 3 1755044352717002DaĞŵƉůşŶƐŬĂͲƐƚƌĞĐŚĂ͕Ϯ͘ĞƚĂƉĂ0,0074 433,500,000,00%
 9 354 3 1756044352716WͲDa:ƵƌŬŽǀŝēŽǀĂͲŽƉůŽƚĞŶŝĞ0,00680,00680,00100,00%
 9 354 3 1756044352717002Da:ƵƌŬŽǀŝēŽǀĂͲŽƉůŽƚĞŶŝĞ0,0069 075,0027 499,1839,81%
 9 354 3 1757044352717002aaƌŽďĄƌŽǀĂͲƐƚƌĞĐŚĂ0,0029 397,9427 897,9494,90%
 9 354 3 1758044352716WͲKďŶŽǀĂĨĂƐĄĚLJďƵĚŽǀLJŝĞƌŶĞŚŽŽƌůĂ0,00189 000,004 070,002,15%
 9 354 3 1759044343716WͲKďƌĂĚŶĄƐŝĞŸͲǀljŵĞŶĂŽŬŝĞŶ0,001 800,001 800,00100,00%
 9 354 3 1759044343717002KďƌĂĚŶĄƐŝĞŸͲǀljŵĞŶĂŽŬŝĞŶ0,006 516,436 516,43100,00%
 9 354 3 1759044352717002KďƌĂĚŶĄƐŝĞŸͲǀljŵĞŶĂŽŬŝĞŶ0,0031 683,570,000,00%
 9 354 3 1760044352716WͲZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂǀƐƚƵƉŶĠŚŽƉƌŝĞƐƚŽƌƵ,>ĂǀŶĄϳϯ0,00900,00900,00100,00%
 9 354 3 1760044352717002ZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂǀƐƚƵƉŶĠŚŽƉƌŝĞƐƚŽƌƵ,>ĂǀŶĄϳϯ0,0074 770,1263 117,7584,42%
 9 354 3 1762044352716WͲŝŵŶljƓƚĂĚŝſŶ0,00166 800,000,000,00%
 9 354 3 1763044352716WͲĞůŸĂͲƷƉƌĂǀĂƉƌşƌŽĚŶĞũǀŽĚŶĞũƉůŽĐŚLJ0,0037 435,763 972,0010,61%
 9 354 3 1763044352717001ĞůŸĂͲƷƉƌĂǀĂƉƌşƌŽĚŶĞũǀŽĚŶĞũƉůŽĐŚLJĂŽŬŽůŝĂ0,0070 536,2464 658,2291,67%
 9 354 3 1764044352716WͲ^ƚĂǀďLJǀnjŵLJƐůĞWůĄŶƵŝŶǀĞƐƚşĐŝşWƌĞƓŽǀZ>͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘0,00139 660,000,000,00%
 9 354 3 17670443ϭϭ716WͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂǀĞƌĞũŶljĐŚƉƌŝĞƐƚƌĂŶƐƚŝĞǀͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,0095 000,000,000,00%
 9 354 3 1767044352716WͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂǀĞƌĞũŶljĐŚƉƌŝĞƐƚƌĂŶƐƚŝĞǀ0,005 000,004 816,8096,34%
 9 354 3 17720443ϭϭ716WͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬŽǀƐşĚůŝƐŬͲĞdžƚĞƌŶĠnjĚƌŽũĞ0,00475 000,000,000,00%
 9 354 3 1772044352716WͲZĞǀŝƚĂůŝnjĄĐŝĂǀŶƷƚƌŽďůŽŬŽǀƐşĚůŝƐŬ0,0025 000,000,000,00%
 9 354 3 1778044352717001ZĞnjĞƌǀĂ;ŶĞnjĂƌĂĚĞŶĠĨŝŶĂŶēŶĠƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬLJͿ0,0015 500,000,000,00%
 9 354 3 1779044343716WͲ^ƚĂƌĄƚĞŚĞůŸĂͲƷƉƌĂǀĂƚĞƌĠŶƵ0,001 176,001 176,00100,00%
 9 354 3 1780044352716jƉƌĂǀĂƉƌşƐƚƵƉŽǀĞũŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝĞĂŽĚƐƚĂǀŶljĐŚƉůƀĐŚŶĂƵů͘WŽĚ,ƌĄĚŬŽŵ0,002 950,002 950,00100,00%
 9 354 3 1781044352716WͲŚŽĚŶşŬsŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄϱϰͲ<ŽƐƚŽů<ƌĄűŽǀŶĞũƉŽŬŽũĂ0,0020 000,00605,003,03%
 9 354 3 1782044352716WͲ<ŽŶēĞŶĄnjĂƐƚĄǀŬLJůŝŶŬLJē͘ϭ͕^ŽůŝǀĂƌƐŬĄƵů͘ͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƐƚĂǀďLJ
;ZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĂŽƉƌĂǀĂƐŽĐ͘njĂƌ͘Ƶů͘ďŽƌŽǀƐŬĄͿ0,002 304,002 304,00100,00%
 9 354 3 1782044352717002<ŽŶēĞŶĄnjĂƐƚĄǀŬLJůŝŶŬLJē͘ϭ͕^ŽůŝǀĂƌƐŬĄƵů͘ͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƐƚĂǀďLJ;ZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĂŽƉƌĂǀĂƐŽĐ͘njĂƌ͘Ƶů͘ďŽƌŽǀƐŬĄͿ0,0042 696,0033 417,1178,27%
 9 354 3 1783044352717002ĚƌĂǀŽƚŶĠƐƚƌĞĚŝƐŬŽaǀĄďLJͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƐƚĂǀďLJ0,00110 000,000,000,00%
 9 354 3 1784044352716
WͲWƌĞƉŽũĞŶŝĞƚƌŽůĞũďƵƐŽǀĠŚŽǀĞĚĞŶŝĂŵĞĚnjŝƵůŝĐĂŵŝDĂƐĂƌLJŬŽǀĂĂ
^ŽůŝǀĂƌƐŬĄŽŬŽůŽK/
0,0020 000,000,000,00%
 9 354 3 1785044352716WͲ/WĄďŽƌƐŬĠĐŚŽĚŶşŬ0,00850,00850,00100,00%
82
ýtVOR
akcie&ƵŶŬē͘
ŬůĂŝĨ͘
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plneniaPro-
gram
 9 354 3 1785044352717001/WĄďŽƌƐŬĠĐŚŽĚŶşŬ0,0019 258,0013 478,8969,99%
 9 354 3 1786044343716<ƷƉĂůŝƐŬŽƐşĚů͘///͘ͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ0,002 700,002 700,00100,00%
 9 354 3 1786044352716<ƷƉĂůŝƐŬŽƐşĚů͘///͘ͲƌĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ0,00300,000,000,00%
 9 354 3 1787044352717001KĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞŚĂǀĂƌŝũŶĠŚŽƐƚĂǀƵhaWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄϯϲ͕WƌĞƓŽǀ0,0027 166,6824 902,7991,67%
 9 354 3 1788044352717002DaDƵŬĂēĞǀƐŬĄͲŽƉƌĂǀĂŬĂŶĂůŝnjĄĐŝĞͲŚĂǀĂƌŝũŶljƐƚĂǀ0,0011 189,9911 189,99100,00%
 9 354 3 1789044352717002DaĂũŬĂůƐŬĄͲďĂnjĠŶ͕ƐƚƌĞĐŚĂͲŚĂǀĂƌŝũŶljƐƚĂǀ0,0011 961,7311 961,73100,00%
 9 354 3 1790044343716WͲ^ƚĂƌĄƚĞŚĞůŸĂͲƚĞĐŚůſŐŝĂŽĚƉĂĚŽǀljĐŚǀƀĚ0,001 056,001 056,00100,00%
 9 354 3 1791044352717002KĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞŚĂǀĂƌŝũŶĠŚŽƐƚĂǀƵͲaƐů͘ĂƌŵĄĚLJ͕ēĂƐƛKĚďŽƌĄƌƐŬĂƓĂƚŶĞĂ
ǀĞƐƚŝďƵů0,0011 568,1911 568,19100,00%
 9 354 3 1792044352716WͲDaĂũŬĂůƐŬĄͲŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬLJƉĂǀŝůſŶͲƐƚĂƚŝŬĂĂŽƉƌĂǀĂĨĂƐĄĚLJ;ĞůŝŵŝŶĄĐŝĂƐƚĂǀƵŽŚƌŽnjƵũƷĐĞŚŽƉƌĞǀĄĚnjŬƵŽďũĞŬƚƵǀŽǀůĂƐƚŶşĐƚǀĞŵĞƐƚĂͿ0,005 040,000,000,00%
 9 354 3 1793044352717002KĚƐƚƌĄŶĞŶŝĞŚĂǀĂƌŝũŶĠŚŽƐƚĂǀƵǀƉƌŝĞƐƚŽƌŽĐŚƉ^EĄƌƵē͕Ƶů͘sĞƐĞůĄϭ͕WƌĞƓŽǀ0,0033 018,4333 018,43100,00%
 9 354 3 911044343717001DĞƐƚƐŬljĐŝŶƚŽƌşŶWƌĞƓŽǀaǀĄďLJ͕/͘ĞƚĂƉĂēĂƐƛ0,003 120,403 120,40100,00%
 9 354 3 911044346717001DĞƐƚƐŬljĐŝŶƚŽƌşŶWƌĞƓŽǀaǀĄďLJ͕/͘ĞƚĂƉĂēĂƐƛͲnjƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ0,00490 000,00490 000,00100,00%
 9 354 3 911044352716WͲŝŶƚŽƌşŶaǀĄďLJͲĚŽŬŽŶēŽǀĂŶŝĞĂƌĐŚĞŽůŽŐ͘ǀljƐŬƵŵƵ0,00441,00441,00100,00%
 9 354 3 911044352717001DĞƐƚƐŬljĐŝŶƚŽƌşŶWƌĞƓŽǀaǀĄďLJ͕/͘ĞƚĂƉĂēĂƐƛ0,00206 438,6021 147,7610,24%
ϭϮϳϵϯϯϵϮ͕ϬϬϭϯϮϱϱϭϴϭ͕ϯϭϯϲϴϵϵϱϲ͕ϰϱϮϳ͕ϴϰй
ϭϲϮϵϰϭϰϮ͕ϬϬϭϲϰϴϳϮϯϬ͕ϳϬϯϵϴϱϰϬϮ͕ϵϰϮϰ͕ϭϳй
3RGSURJUDP,QYHVWLþQiYêVWDYED
Program 9: Strategický rozvoj
83
ýtVOR
akcie)XQNþ
klasif.ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢ
k 31.12.2017% plnenia
 10 154 4082041633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲŬƵůƚƷƌĂ4 500,004 500,004 319,8096,00%
 10 154 4082041633016ZĞƉƌĞnjĞŶƚĂēŶĠͲŬƵůƚƷƌĂ5 000,005 000,003 534,6070,69%
 10 154 4082041634004WƌĞƉƌĂǀŶĠĂŶĄũŽŵĚŽƉƌĂǀŶljĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀͲŬƵůƚƷƌĂ1 600,001 600,001 293,2080,83%
 10 154 4082041636002EĄũŽŵŶĠnjĂŶĄũŽŵƉƌĞǀĄĚnjŬŽǀljĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕njĂƌŝĂĚĞŶşͲŬƵůƚƷƌĂ1 300,001 300,00700,0053,85%
 10 154 4082041637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲŬƵůƚƷƌĂ63 200,0063 200,0054 018,2085,47%
 10 154 4 9082041637002ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJŶĂŬƵůƚƷƌŶĞĂŬƚŝǀŝƚLJ;ƐƉŽůƵƉƌĄĐĂƐW^<Ϳ20 000,0010 000,006 530,0065,30%
 10 154 4 10082041637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲŬϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝƵϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJ0,0032 500,0029 953,1692,16%
 10 154 4 12082041637002sljĚĂǀŬLJŶĂŬƵůƚƷƌŶĞĂŬĐŝĞͲůƚĞƌŶĂƚşǀĂϳϳϬ͘ƉƌĞWZZ'͕,ůĂǀŶĄϭϭϭ0,0014 000,007 000,0050,00%
 10 154 4082041637004sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŬƵůƚƷƌĂ3 000,008 000,007 320,0291,50%
 10 154 4082041637012WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJͲŬƵůƚƷƌĂ2 000,002 000,001 166,0458,30%
 10 154 4082041642002ŽƚĄĐŝĞŶĂŬƵůƚƷƌŶĞĂŬƚŝǀŝƚLJ40 000,0040 000,0039 966,4499,92%
 10 154 4 5082041642002DĞƐƚŽŵƉŽĚƉŽƌŽǀĂŶĠŽďůĂƐƚŝͲĚŽƚĄĐŝĞƉŽĚűĂsEϱͬϮϬϭϲ0,0022 450,0019 791,0088,16%
 10 154 4082041642014dƌĂŶƐĨĞƌLJͲũĞĚŶŽƚůŝǀĐŽŵͲŬƵůƚƷƌĂ700,00700,00400,0057,14%
 10 154 4082046637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJͲnjƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ50 000,0050 000,0037 000,0974,00%
 10 154 4082071637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJͲƷēĞůŽǀĠ&W0,0029 700,0029 700,00100,00%
 10 154 4 11082071637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲŬŽŶĐĞƌƚƌŽĚĄŬŽǀ0,008 000,008 000,00100,00%
3RGSURJUDP.XOW~UQHDVSRORþHQVNpDNWLYLW\ϭϵϭϯϬϬ͕ϬϬϮϵϮϵϱϬ͕ϬϬϮϱϬϲϵϮ͕ϱϱ85,58%
 10 254 4081041633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJŶĂnjƌŝĂĚĞŶŝĞƓƉŽƌƚŽǀŝƐŬĂ^ŝdžďĂůů36 000,000,000,000,00%
 10 254 4081041634004WƌĞƉƌĂǀŶĠĂŶĄũŽŵĚŽƉƌĂǀŶljĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀͲƓƉŽƌƚ1 800,001 244,001 244,00100,00%
 10 254 4081046636001EĄũŽŵŶĠnjĂŶĄũŽŵďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀĂůĞďŽŝĐŚēĂƐƚşͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũ
njŵŝĞŶŬLJͲnjƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ3 000,003 000,000,000,00%
 10
 254 4081041637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲƓƉŽƌƚ6 000,007 032,007 024,2499,89%
 10 254 4081046637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJͲnjƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ10 000,0010 000,004 919,6649,20%
 10 254 4081041637012WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJͲƓƉŽƌƚ250,0044,0043,9399,84%
 10 254 4081041642002ŽƚĄĐŝĞŶĂƓƉŽƌƚ300 000,00299 730,00299 168,2399,81%
 10 254 4 6081041642002@ĂĚŽŚŽĚŝŶLJ;njŝŵŶljƓƚĂĚŝſŶͿ235 000,00235 000,00235 000,00100,00%
 10 254 4 7081041642002@ĂĚŽŚŽĚŝŶLJ;njŝŵŶĄƚƌĠŶŝŶŐŽǀĄŚĂůĂ@͘WŽĚũĂǀŽƌŝƐŬĞũͿ45 000,000,000,000,00%
 10 254 4 13081041642002
ŽƚĄĐŝĞŶĂƉŽĚƵũĂƚŝĂĐĞůŽƐůŽǀĞŶƐŬĠŚŽ͕ŵĞĚnjŝŶĄƌŽĚŶĠŚŽǀljnjŶĂŵƵĂŵĞƐƚŽŵ
ƉŽĚƉŽƌŽǀĂŶĠŽďůĂƐƚŝ
0,0015 600,0015 600,00100,00%
 10
 254 4081041713004<ĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJŶĂnjƌŝĂĚĞŶŝĞƓƉŽƌƚŽǀŝƐŬĂ^ŝdžďĂůů0,0036 000,0031 980,0088,83%
ϲϯϳϬϱϬ͕ϬϬϲϬϳϲϱϬ͕ϬϬϱϵϰϵϴϬ͕Ϭϲ97,91%
ϴϮϴϯϱϬ͕ϬϬϵϬϬϲϬϬ͕ϬϬϴϰϱϲϳϮ͕ϲϭϵϯ͕ϵϬй
Program 10: Kultúra a šport
Pro-
gram
Podprogram 10.2 Športové aktivity
Program 10: Kultúra a šport
84
ýtVOR
akcie)XQNþ
klasif.
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW
6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plnenia
 11 154 6091241637012sƌĄƚĞŶŝĞǀljŶŽƐŽǀnjƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀaZnjƌŽŬƵϮϬϭϲ0,0044,3244,32100,00%
 11 154 6098041633018>ŝĐĞŶĐŝĞͲƓŬŽůƐƚǀŽͲǀů͘njĚƌŽũĞ0,00100,00100,00100,00%
 11 154 6098041634004
WƌĞƉƌĂǀŶĠĂŶĄũŽŵĚŽƉƌĂǀŶljĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀͲƓŬŽůƐƚǀŽͲǀů͘
zdroje100,0073,960,000,00%
 11
 154 6098041637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲŽůLJŵƉŝĄĚLJͲƓŬŽůƐƚǀŽͲǀů͘njĚƌŽũĞ4 500,004 500,004 447,5098,83%
 11 154 6098041637004sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲƓŬŽůƐƚǀŽͲǀů͘njĚƌŽũĞ500,00500,000,000,00%
 11 154 6098041637012WŽƉůĂƚŬLJĂŽĚǀŽĚLJͲƓŬŽůƐƚǀŽͲǀů͘njĚƌŽũĞ100,0026,0426,04100,00%
 11
 154 6098043637012sƌĄƚĞŶŝĞǀljŶŽƐƵnjƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀaZnjƌŽŬƵϮϬϭϱͲƓŬŽůƐƚǀŽWs0,001,001,00100,00%
 11
 154 6098046637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝĞϭ͘ƉşƐŽŵŶĞũnjŵŝĞŶŬLJͲnj
ƉĞŸĂǎŶĠŚŽĨŽŶĚƵ
3 000,003 000,002 560,0085,33%
 11
 154 6 020980111631001dŽǀĂƌLJĂƐůƵǎďLJͲƓŬŽůƐƚǀŽƉƌĞŶĞƐĞŶljǀljŬŽŶ5 512,005 618,005 618,00100,00%
Podprogram 11.1 Školský úradϭϯϳϭϮ͕ϬϬϭϯϴϲϯ͕ϯϮϭϮϳϵϲ͕ϴϲϵϮ͕ϯϭй
 11 254 60911141633009ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ;ŵĂűŽǀĂŶŬLJŬϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝƵŵĞƐƚĂͿ0,005 000,005 000,00100,00%
 11 254 60911146633009ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ;ŵĂűŽǀĂŶŬLJŬϳϳϬ͘ǀljƌŽēŝƵŵĞƐƚĂͿ5 000,000,000,000,00%
 11 254 6 0890960141600a:ƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ55 300,0055 817,0052 068,7993,28%
 11 254 6 0890960171600a:ƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲĚĂƌ͘ƷēĞƚ0,00651,8152,858,11%
 11 254 6 0890960141700a:ƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄͲŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJ7 000,002 160,002 160,00100,00%
 11 254 6 0891070111600a:ƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄͲŚŵŽƚŶĄŶƷĚnjĂ1 100,001 100,00302,0027,45%
 11 254 6 40509111111600DaƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƉƌĞĚƓŬŽůĄĐŝ6 673,003 925,123 925,12100,00%
 11 254 6 40509111111700DaƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄͲŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJͲƉƌĞĚƓŬŽůĄĐŝ0,002 599,882 599,88100,00%
 11 254 6 4050911141600DaƌĂƚŝƐůĂǀƐŬůĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ225 000,00281 196,38286 879,14102,02%
 11 254 6 4051070111600DaƌĂƚŝƐůĂǀƐŬĄͲŚŵŽƚŶĄŶƷĚnjĂ120,00120,0049,8041,50%
 11 254 6 0940960141600a:&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ47 250,0055 826,0053 462,8395,77%
 11 254 6 0940960171600a:&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲĚĂƌ͘ƷēĞƚ0,00777,58257,6733,14%
 11 254 6 0940960141700a:&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂͲŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJ13 400,004 826,804 826,80100,00%
 11 254 6 0941070111600a:&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂͲŚŵŽƚŶĄŶƷĚnjĂ0,000,0058,000,00%
 11 254 6 41509111111600Da&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƉƌĞƓŬŽůĄĐŝ6 999,006 032,006 032,00100,00%
 11 254 6 4150911141600Da&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ196 150,00223 465,95228 587,94102,29%
Program 11: Vzdelávanie
Prog- 
ram
85
ýtVOR
akcie)XQNþ
klasif.
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW
6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plneniaProg- 
ram
 11 254 6 4150911141700Da&ƌĂŸĂ<ƌĄűĂͲŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJ0,003 000,002 856,0095,20%
 11 254 6 0950960141600a:,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ24 750,0028 444,2024 653,1286,67%
 11 254 6 0950960171600a:,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲĚĂƌ͘ƷēĞƚ0,00308,970,000,00%
 11 254 6 0950960141700a:,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂͲŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJ2 000,00720,800,000,00%
 11 254 6 41409111111600Da,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƉƌĞĚƓŬŽůĄĐŝ2 604,001 901,001 901,00100,00%
 11 254 6 4140911141600Da,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ49 850,0086 736,6786 810,58100,09%
 11 254 6 1000960141600a:DƵŬĂēĞǀƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ55 500,0064 668,0061 867,0595,67%
 11 254 6 1000960171600a:DƵŬĂēĞǀƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲĚĂƌ͘ƷēĞƚ0,00315,9848,6515,40%
 11 254 6 1000960141700a:DƵŬĂēĞǀƐŬĄͲŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJ9 348,005 500,005 500,00100,00%
 11 254 6 1001070111600a:DƵŬĂēĞǀƐŬĄͲŚŵŽƚŶĄŶƷĚnjĂ150,00150,000,000,00%
 11 254 6 42709111111600DaDƵŬĂēĞǀƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƉƌĞĚƓŬŽůĄĐŝ4 232,004 624,004 624,00100,00%
 11 254 6 4270911141600DaDƵŬĂēĞǀƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ153 730,00213 624,80211 239,2498,88%
 11 254 6 1020960141600a:,ĂďƵƌƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ17 850,0020 001,0020 037,41100,18%
 11 254 6 1020960171600a:,ĂďƵƌƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲĚĂƌ͘ƷēĞƚ0,00288,7531,7911,01%
 11 254 6 1020960141700a:,ĂďƵƌƐŬĄͲŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJ1 800,00612,000,000,00%
 11 254 6 1021070111600a:,ĂďƵƌƐŬĄͲŚŵŽƚŶĄŶƷĚnjĂ120,00120,0060,0050,00%
 11 254 6 43109111111600Da,ĂďƵƌƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƉƌĞĚƓŬŽůĄĐŝ3 092,002 990,002 990,00100,00%
 11 254 6 4310911141600Da,ĂďƵƌƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ73 170,0077 990,8876 709,3798,36%
 11 254 6 1140960141600a:sŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ43 500,0048 841,0046 738,0595,69%
 11 254 6 1140960171600a:sŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲĚĂƌ͘ƷēĞƚ0,00848,0110,341,22%
 11
 254 6 1140960141700a:sŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄͲŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJ3 100,009 724,009 724,00100,00%
 11
 254 6 1141070111600a:sŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄͲŚŵŽƚŶĄŶƷĚnjĂ210,00210,00270,00128,57%
 11
 254 6 45209111111600DasŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƉƌĞĚƓŬŽůĄĐŝ4 232,004 623,004 623,00100,00%
 11 254 6 4520911141600DasŽůŐŽŐƌĂĚƐŬĄͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ155 100,00206 665,63213 428,58103,27%
 11 254 6 44209111111600Da^ůĄĚŬŽǀŝēŽǀĂͲĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƉƌĞĚƓŬŽůĄĐŝ2 279,002 175,002 175,00100,00%
 11 254 6 4420911141600Da^ůĄĚŬŽǀŝēŽǀĂͲďĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJ90 000,0099 170,9797 575,6998,39%
 11 254 6 4420911141700Da^ůĄĚŬŽǀŝēŽǀĂͲŬĂƉŝƚĄůŽǀĠǀljĚĂǀŬLJ0,006 364,005 500,0086,42%
ϭϮϲϬϲϬϵ͕ϬϬϭϱϯϰϭϭϳ͕ϭϴϭϱϮϱϲϯϱ͕ϲϵϵϵ͕ϰϱй
 11 354 6 1017098041642005,ůŝŶŬĂ^ƷŬƌŽŵŶĄDa͕Ƶů͘,ĂďƵƌƐŬĄ79 800,0079 800,0079 800,00100,00%
 11 354 6 1018098041642005sēŝĞůŬĂ͕Ɛƌ͘Ž͘^ƷŬƌŽŵŶĄDa͕Ƶů͘^ĂďŝŶŽǀƐŬĄ43 700,0043 700,0043 700,00100,00%
 11 354 6 1019098041642005,ĂƌēĂƌşŬ^ƷŬƌŽŵŶĄaƐƉŽƌ͘ĂŬƚŝǀŝƚLJ4 046,0027 806,0027 806,00100,00%
Podprogram 11.2 Materské školy bez právnej subjektivity vrátane ŠJ
86
ýtVOR
akcie)XQNþ
klasif.
ZdrojEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW
6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plneniaProg- 
ram
 11 354 6 1020098041642005/ŵƌŝĐŚŽǀĄ͕^ƷŬƌŽŵŶĄaWWW99 600,0099 600,0099 600,00100,00%
 11 354 6 1021098041642005ϰ^WKZdƐƌ͘Ž͕͘ƐƷŬƌŽŵŶljŝŶƚĞƌŶĄƚ12 750,0012 750,0012 750,00100,00%
 11 354 6 1023098041642005h^,Ͳ^>Kt</^,<D/E͕Ă͘Ɛ͘65 725,0065 725,0065 725,00100,00%
 11 354 6 201098041642004ZşŵƐŬŽŬĂƚŽůşĐŬĂĐŝƌŬĞǀ͕ƌŝďŝƐŬƵƉƐƚǀŽ<864 469,00865 128,12865 128,12100,00%
 11 354 6 202098041642004'ƌĞĐŬŽŬĂƚŽůşĐŬĞĂƌĐŝďŝƐŬƵƉƐƚǀŽ222 062,00222 062,00222 062,00100,00%
 11 354 6 203098041642004sljĐŚŽĚŶljĚŝƓƚƌŝŬƚsWƌĞƓŽǀ182 601,00182 601,00182 601,00100,00%
 11 354 6 205098041642005KdK/a134 900,00134 900,00134 900,00100,00%
 11 354 6 206098041642005D͕Ɛƌ͘Ž͘ƉƌĞ^ƷŬƌŽŵŶĄa͕^ƷŬƌ͘'LJŵŶ͘aŝŶĚůĞƌLJŽǀĄ16 065,0016 065,0016 065,00100,00%
 11 354 6 207098041642005dĂŶĞēŶljŬůƵď'Z/DDzͲha͕s233 831,00233 831,00233 831,00100,00%
 11 354 6 208098041642005KďēŝĂŶƐŬĞnjĚƌƵǎĞŶŝĞZ>/<WƌĞƓŽǀ219,00219,00219,00100,00%
 11 354 6 209098041642005aĂĨƌĂŶŬŽǀĄ͕ƐƷŬƌŽŵŶĄDa114 000,00114 000,00114 000,00100,00%
 11 354 6 210098041642005ǀĂsĂƌĐŚŽůŽǀĄͲDD:/<;ƉƌĞĚƚljŵ<ůĞŝŶŽǀĂͿ45 600,0045 600,0045 600,00100,00%
 11 354 6 211098041642005>ƵŬĄēŽǀĄ͕^ƷŬƌŽŵŶĄDaĂ^aƉƌŝnjĚƌĂǀŽƚŶşĐŬŽŵnjĂƌ͘38 760,0038 760,0038 760,00100,00%
 11 354 6 212098041642005DŐƌ͘ǀĂdƵƌĄŬŽǀĄ͕aĂDaƉƌĞĚĞƚŝƐĂƵƚŝnjŵŽŵWƌĞƓŽǀ185 822,00185 822,00185 822,00100,00%
 11 354 6 213098041642005DĂƌŝĄŶƵƌŐƌ͕ƐƷŬƌŽŵŶĄha376 260,00376 260,00376 260,00100,00%
 11 354 6 214098041642005/ŶŐ͘ŵŝůůŝĐŚĂͲ>WƌĞƓŽǀ404 306,00404 306,00404 306,00100,00%
 11 354 6 215098041642005:ƷůŝĂaŬŽƉŽǀĄ͕ƐƷŬƌ͘s;ƉƌĞĚƚljŵ^ŵŽůŬŽǀĄͿWƌĞƓŽǀ3 066,003 066,003 066,00100,00%
 11 354 6 217098041642005ĞƚƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵ^/D;ƉƌĞĚƚljŵsŽŬĄůŽǀĂͿ38 000,0038 000,0038 000,00100,00%
 11 354 6 219098041642005EĞƌŽnjƉşƐĂŶĄƌĞnjĞƌǀĂ104 418,0070 384,880,000,00%
 11 354 6 222098041642005EĞƐƚĄƚŶĞƓŬŽůLJĂƓŬŽůƐŬĠnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂͲŶŽƌŵĂƚşǀͲnjZKϮͬ0,00327 495,000,000,00%
Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadeniaϯϮϳϬϬϬϬ͕ϬϬϯϱϴϳϴϴϭ͕ϬϬϯϭϵϬϬϬϭ͕ϭϮ88,91%
 11 454 6 51070111642026dƌĂŶƐĨĞƌ,EͲ^ƉŽũĞŶĄƓŬŽůĂŝŶƚĞƌŶĄƚŶĂ͕DĂƐĂƌLJŬŽǀĂ12 000,0012 000,003 905,4432,55%
 11 454 6 61070111642026dƌĂŶƐĨĞƌ,EͲ^ƉŽũĞŶĄƓŬŽůĂ͕DĂƚŝĐĞƐůŽǀĞŶƐŬĞũ8 000,008 000,005 136,0864,20%
 11 454 6 81070111642026dƌĂŶƐĨĞƌ,EͲ^ƉŽũĞŶĄƓŬŽůĂWĂǀůĂ^ĂďĂĚŽƓĂŝŶƚĞƌŶĄƚŶĂ8 000,008 000,002 998,9437,49%
ϮϴϬϬϬ͕ϬϬϮϴϬϬϬ͕ϬϬϭϮϬϰϬ͕ϰϲϰϯ͕ϬϬй
ϰϱϳϮϯϮϭ͕ϬϬϱϭϲϯϴϲϭ͕ϱϬϰϳϰϬϰϳϰ͕ϭϯ91,80%
Podprogram 11.4 Špeciálne školy
Program 11: Vzdelávanie
87
Program 12: Vzdelávanie - RO
)XQNþ
klasif.ýtVOR
akcie
Ekon. 
klasif
.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% plnenia
091154 6 600Transfer - Predškoláci - Právne subjekty95 579,0095 171,0095 171,00100,00%
1070
54 6 600Tranfer - Hmotná núdza - Právne subjekty59 450,0059 450,0023 561,2039,63%
0954 6 600Transfer - Prenesené kompetencie ZŠ12 438 170,0012 573 949,0412 388 300,2098,52%
09
54 6 700Transfer - Prenesené kompetencie ZŠ0,00290 445,008 425,00
0954 6 600Výdavky z vlastných príjmov1 042 059,001 186 930,001 553 854,64130,91%
09
54 6 700Výdavky z vlastných príjmov0,0031 035,0029 702,3595,71%
0954 6 600Originálne kompetecie - Právne subjekty6 734 677,008 079 067,048 020 434,9599,27%
09
54 6 600Správa šk. objektov na základe VZN 2/201433 352,00974 934,00970 940,2199,59%
0954 6 700Správa šk. objektov na základe VZN 2/201580 000,0082 285,6882 283,85100,00%
09
54 6 700
Originálne kompetecie - Právne subjekty - povinné 
technické vybavenie zariadení školského stravovania
173 329,00172 206,80173 940,51101,01%
3RGSURJUDP0â=ââ.'&9ý=8âãSRUWRYpDNWLYLW\20 656 616,0023 545 473,5623 346 613,9199,16%
0954 6 600Bežné výdavky na bazén - ZŠ Májové námestie122 000,00122 000,00122 000,00100,00%
0954 6 600Bežné výdavky na bazén - ZŠ Mirka Nešpora130 000,00130 000,00130 000,00100,00%
0954 6 600Bežné výdavky na bazén - MŠ Bajkalská33 000,0033 000,0033 000,00100,00%
0954 6 600Bežné výdavky na bazén - MŠ Važecká1 670,001 670,001 670,00100,00%
Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové286 670,00286 670,00286 670,00100,00%
Program 12: Vzdelávanie - RO20 943 286,0023 832 143,5623 633 283,9199,17%
12
12
12
12
1212
12
1212
1212Prog- 
ram
12
12
12
88
3URJUDP6OXåE\REþDQRP
)XQNþ
klasif.ýtVOR
akcieEkon. 
klasif.
Zdroj5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plnenia
 13 155 1 10132111600ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƌĞŐŝƐƚĞƌŽďLJǀĂƚĞűŽǀ2 140,001 498,721 498,72100,00%
 13 155 1 1013241637012sƌĄƚĞŶŝĞǀljŶŽƐŽǀnjƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀaZnjƌŽŬƵϮϬϭϲͲZK0,000,590,59100,00%
 13 155 1 40132111600ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲƌĞŐŝƐƚĞƌĂĚƌŝĞƐ0,00424,96424,96100,00%
ϮϭϰϬ͕ϬϬϭϵϮϰ͕ϮϳϭϵϮϰ͕Ϯϳ100,00%
 13 255 1 30133111600ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲŵĂƚƌŝŬĂ12 415,0013 169,3212 769,7296,97%
 13 255 1 3013341637012sƌĄƚĞŶŝĞǀljŶŽƐƵnjƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀaZnjƌŽŬƵϮϬϭϲͲŵĂƚƌŝŬĂ0,002,552,55100,00%
ϭϮϰϭϱ͕ϬϬϭϯϭϳϭ͕ϴϳϭϮϳϳϮ͕Ϯϳ96,97%
 13 355 1011141633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄů2 900,002 900,001 602,5455,26%
 13 355 1011141637004sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJ500,00500,00183,2036,64%
ϯϰϬϬ͕ϬϬϯϰϬϬ͕ϬϬϭϳϴϱ͕ϳϰϱϮ͕ϱϮй
ϭϳϵϱϱ͕ϬϬϭϴϰϵϲ͕ϭϰϭϲϰϴϮ͕Ϯϴ89,11%
3RGSURJUDP5HJLVWHURE\YDWHĐRY
Podprogram 13.2 Matrika
Podprogram 13.3 Kancelária prvého kontaktu
3URJUDP6OXåE\REþDQRP
Prog- 
ram
89
3URJUDP6RFLiOQH]DEH]SHþHQLH
)XQNþ
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj
Ekon. 
klasif.
5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plnenia
 14 1041255 2 45111600ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂͲĚŽƚĄĐŝĂ1 116,001 006,681 006,68100,00%
 14 1041255 2 45a111632001ŶĞƌŐŝĞͲdĞƌĠŶŶĂĂŬŽŵƵŶŝƚŶĄƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂͲnjƌĞĨƵŶĚĄĐŝĞ0,00186,04186,04100,00%
 14 1041255 2 4541631001ĞƐƚŽǀŶĠŶĄŚƌĂĚLJƚƵnjĞŵƐŬĠͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ500,00500,000,000,00%
 14 1041255 2 4541632001ŶĞƌŐŝĞͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ1 500,00700,00526,7675,25%
 14 1041255 2 4541632002sŽĚŶĠ͕ƐƚŽēŶĠͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ150,00150,00108,0072,00%
 14 1041255 2 4541632003WŽƓƚŽǀĠƐůƵǎďLJͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ650,0050,000,000,00%
 14 1041255 2 4541632004<ŽŵƵŶŝŬĂēŶĄŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ200,00200,000,000,00%
 14 1041255 2 4541632005dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĠƐůƵǎďLJͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ0,00600,000,000,00%
 14 1041255 2 4541633001/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠǀLJďĂǀĞŶŝĞͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ1 500,00300,000,000,00%
 14 1041255 2 4541633002sljƉŽēƚŽǀĄƚĞĐŚŶŝŬĂͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ1 000,001 000,00876,0087,60%
 14 1041255 2 4541633003dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĄƚĞĐŚŶŝŬĂͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ0,00500,000,000,00%
 14 1041255 2 4541633004WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞĂnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ1 000,00400,000,000,00%
 14 1041255 2 4541633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ1 500,001 500,00258,1317,21%
 14
 1041255 2 4541633010WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽŵƀĐŬLJͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ500,00500,004,510,90%
 14
 1041255 2 4541633013^ŽĨƚǀĠƌͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ100,00100,000,000,00%
 14
 1041255 2 4541637003WƵďůŝĐŝƚĂƉƌŽũĞŬƚƵͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ100,00100,000,000,00%
 14 1041255 2 4541637004sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ400,00400,00129,6032,40%
 14 1041255 2 4541637016WƌşĚĞůĚŽƐŽĐŝĄůŶĞŚŽĨŽŶĚƵͲdĞƌĠŶŶĂƐŽĐŝĄůŶĂƉƌĄĐĂ500,00500,000,000,00%
 14 1041255 2 65111600ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲĚŽƚĄĐŝĂ8 727,002 065,432 065,43100,00%
 14 1041255 2 6541631001ĞƐƚŽǀŶĠŶĄŚƌĂĚLJƚƵnjĞŵƐŬĠͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ102,00102,000,000,00%
 14 1041255 2 6541632001ŶĞƌŐŝĞͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ4 000,004 000,003 597,9189,95%
 14 1041255 2 6541632002sŽĚŶĠ͕ƐƚŽēŶĠͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ500,000,000,000,00%
 14 1041255 2 6541632003WŽƓƚŽǀĠƐůƵǎďLJͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲǀů͘njĚƌŽũĞ600,0050,000,000,00%
 14 1041255 2 6541632004<ŽŵƵŶŝŬĂēŶĄŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲǀů͘njĚƌŽũĞ300,00300,000,000,00%
 14 1041255 2 6541632005dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĠƐůƵǎďLJͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵͲǀů͘njĚƌŽũĞ0,00550,00443,8780,70%
 14 1041255 2 6541633001/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠǀLJďĂǀĞŶŝĞͲŬŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ1 500,00450,0057,7912,84%
 14 1041255 2 6541633003dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĄƚĞĐŚŶŝŬĂͲŬŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ0,0050,000,000,00%
 14 1041255 2 6541633004WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞĂnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂͲŬŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ1 000,00500,00160,7032,14%
 14 1041255 2 6541633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ2 800,002 300,001 459,1863,44%
 14 1041255 2 6541633010WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽŵƀĐŬLJͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ500,00500,000,000,00%
 14 1041255 2 6541633013^ŽĨƚǀĠƌͲ<ŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ100,00100,000,000,00%
Prog- 
ram
90
)XQNþ
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj
Ekon. 
klasif.
5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plnenia
Prog- 
ram
 14 1041255 2 6541634004WƌĞƉƌĂǀŶĠͲŬŽŵƵŶŝƚŶĠĐĞŶƚƌƵŵ1 500,00900,000,000,00%
 14
 1041255 2 6541637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲƐƷƛĂǎĞĂĂŬĐŝĞŬŽŵƵŶŝƚŶĠŚŽĐĞŶƚƌĂ1 500,001 500,00685,8445,72%
 14 1041255 2 6541637015WŽŝƐƚŶĠͲƷƌĂnjŽǀĠƉŽŝƐƚĞŶŝĞĚĞƚŝ100,00100,000,000,00%
 14 1041255 241633006<ŽŵƵŶŝƚŶĠĂŬƚŝǀŝƚLJǀŽďůĂƐƚŝnjĚƌĂǀŝĂͲƉƌŽũĞŬƚĚƌĂǀĠŬŽŵƵŶŝƚLJ1 000,00880,000,000,00%
 14 1041255 241637006EĄŚƌĂĚLJͲƉŽƐŬLJƚŶƵƚĄnjĚƌĂǀŽƚŶşĐŬĂƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛ0,00120,000,000,00%
 14 1041255 241717002ŽďƵĚŽǀĂŶŝĞŬƵĐŚLJŶŬLJŶĂĂŬƚŝǀLJƚLJŬŽŵƵŶŝƚŶĠŚŽĐĞŶƚƌĂ20 000,000,000,000,00%
 Podprogram 14.1 Terénna a komunitná sociálna prácaϱϰϵϰϱ͕ϬϬϮϯϭϲϬ͕ϭϱϭϭϱϲϲ͕ϰϰϰϵ͕ϵϰй
 14 2104055 2 44111637037sƌĂƚŬLJͲŶĂƉƌşĚĂǀŽŬŶĂĚŝĞƛĂͲŽƐŽďŝƚŶljƉƌşũĞŵĐĂͲaZ0,00164,64164,64100,00%
 14 2104055 2 44111642026dƌĂŶƐĨĞƌͲŶĂƉƌşĚĂǀŽŬŶĂĚŝĞƛĂͲŽƐŽďŝƚŶljƉƌşũĞŵĐĂͲaZ67 000,0066 835,3637 787,2056,54%
 14 2104055 2 44111642026dƌĂŶƐĨĞƌͲŶĂĚĄǀŬƵǀ,EĂƉƌşƐƉĞǀŬLJŬĚĄǀŬĞͲaZ70 000,0070 000,0040 944,9058,49%
ϭϯϳϬϬϬ͕ϬϬϭϯϳϬϬϬ͕ϬϬϳϴϴϵϲ͕ϳϰ57,59%
 14
 3107055 241637012sƌĄƚĞŶŝĞǀljŶŽƐŽǀnjƉƌŽƐƚŝĞĚŬŽǀW^<0,000,110,11100,00%
 14 3107055 241642014ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌũĞĚŶŽƚůŝǀĐŽŵͲƉŽĚƉŽƌĂŽďŶŽǀLJƌŽĚŝŶ͘ƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂ3 000,00300,00300,00100,00%
 14 3107055 241642026WƌşƐƉĞǀŽŬŶĂƚǀŽƌďƵƷƐƉŽƌĚŝĞƛĂƛĂ1 200,000,000,000,00%
 14 3107055 2 4041637006sljĐŚŽǀŶĠĂƐŽĐŝĄůŶĞƉƌŽŐƌĂŵLJƉƌĞĚĞƚŝ5 000,005 000,004 900,0098,00%
 14 3107055 2 4141642026WƌşƐƉĞǀŽŬŶĂĚŽƉƌĂǀƵƉƌĞƌŽĚŝēŽǀĚŝĞƛĂƛĂƐŶĂƌŝĂĚĞŶşŵƷƐƚĂǀŶĞũƐƚĂƌ͘500,000,000,000,00%
 14 3107055 2 7941642026EĄŚƌĂĚLJͲǀljĐŚŽǀŶŽƌĞŬƌĞĂēŶĠƉƌŽŐƌĂŵLJƉƌĞĚĞƚŝ͕ĚĞƚƐŬljƚĄďŽƌ2 000,000,000,000,00%
 Podprogram 14.3 Sociálno-právno ochrana detí a sociálna kuratelaϭϭϳϬϬ͕ϬϬϱϯϬϬ͕ϭϭϱϮϬϬ͕ϭϭ98,11%
 14 4095055 241634004WƌĞƉƌĂǀŶĠĂŶĄũŽŵĚŽƉ͘ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀͲƉƌŽũĞŬƚ^ƚĂƌƓşŵůĂĚljŵĂŶĂŽƉĂŬ1 000,001 000,00281,8528,19%
 14 4095055 241637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲWƌŽũĞŬƚƐƚĂƌƓşŵůĂĚljŵĂŶĂŽƉĂŬ2 000,002 000,001 873,8693,69%
 14 4102055 241637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲƐƷƛĂǎĞĂĂŬĐŝĞƉƌĞĚƀĐŚŽĚĐŽǀ8 000,0012 284,2112 284,21100,00%
 14 4103055 241637005aƉĞĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJͲƉŽŚƌĞďŶĠ3 900,005 100,003 000,0058,82%
 14 4104055 241637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲƐƷƛĂǎĞĂĂŬĐŝĞƉƌĞĚĞƚŝͲϮƉƌĄnjĚŶŝŶŽǀĠĂŬĐŝĞ2 000,004 800,001 730,0436,04%
 14 4104055 241642026dƌĂŶƐĨĞƌͲũĞĚŶŽƌĄnjŽǀĠĚĄǀŬLJƉƌĞƌŽĚŝŶLJƐĚĞƛŵŝ4 000,001 700,00910,0053,53%
 14 4107055 241633001/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠǀLJďĂǀĞŶŝĞͬƓƚĂŶĚ͘ͲŬĂŶĐĞůĄƌŝĂƐŽĐŝĄůŶĞŚŽƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀĂ500,00300,000,000,00%
 14 4107055 241633004WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞͲŬĂŶĐĞůĄƌŝĂƐŽĐŝĄůŶĞŚŽƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀĂ500,000,000,000,00%
 14 4107055 241642026dƌĂŶƐĨĞƌͲũĞĚŶŽƌĄnjŽǀĠĚĄǀŬLJͲƐƚ͘ŽďēĂŶŝĂ͕ŽďēĂŶŝĂǀ,E4 000,001 180,001 146,5097,16%
Podprogram 14.4 Sociálna pomocϮϱϵϬϬ͕ϬϬϮϴϯϲϰ͕ϮϭϮϭϮϮϲ͕ϰϲϳϰ͕ϴϰй
 14
 5101255 241632002sŽĚŶĠ͕ƐƚŽēŶĠͲƉŽǎŝēĂŶŝĞƉŽŵƀĐŽŬ100,00100,0010,3410,34%
 14 5101255 241633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲƉŽǎŝēŝĂǀĂŶŝĞƉŽŵƀĐŽŬ100,00100,0021,0821,08%
 Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu
91
)XQNþ
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj
Ekon. 
klasif.
5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plnenia
Prog- 
ram
 14 5101255 241634004WƌĞƉƌĂǀŶĠĂŶĄũŽŵĚŽƉƌĂǀŶljĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀͲƉŽǎŝēĂŶŝĞƉŽŵƀĐŽŬ100,000,000,000,00%
 14
 5101255 241635004jĚƌǎďĂƉŽŵƀĐŽŬͲŬŽŵƉĞŶnjĂē͘ͲƉŽǎŝēĂŶŝĞƉŽŵƀĐŽŬ250,000,000,000,00%
 14 5102055 2131G637037sƌĂƚŬLJͲŶĞǀLJēĞƌƉĂŶĄĚŽƚĄĐŝĂƉ^ͲĞŵũĂƚĂ͕sĞƐĞůĄ0,0017 788,5517 788,55100,00%
 14 5104055 241634004WƌĞƉƌĂǀŶĠĂŶĄũŽŵĚŽƉƌĂǀŶljĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀͲ<ĂEƉĂZ400,00400,000,000,00%
 14 5104055 241637015WŽŝƐƚŶĠͲƷƌĂnjŽǀĠƉŽŝƐƚĞŶŝĞĚĞƚşͲEƉĂZ500,000,000,000,00%
 14 5104055 2 1341632001ŶĞƌŐŝĞͲEƉĂZ2 500,000,000,000,00%
 14 5104055 2 1341632002sŽĚŶĠ͕ƐƚŽēŶĠͲEƉĂZ500,000,000,000,00%
 14 5104055 2 1341632003WŽƓƚŽǀĠƐůƵǎďLJͲEƉĂZ500,000,000,000,00%
 14 5104055 2 1341632004<ŽŵƵŶŝŬĂēŶĄŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂͲEƉĂZ300,000,000,000,00%
 14 5104055 2 1341633001/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠǀLJďĂǀĞŶŝĞͲEƉĂZ1 500,001 000,00139,9814,00%
 14 5104055 2 1341633002sljƉŽēƚŽǀĄƚĞĐŚŶŝŬĂͲEƉĂZ1 000,001 000,000,000,00%
 14 5104055 2 1341633004WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞĂnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂͲEƉĂZ500,00500,000,000,00%
 14 5104055 2 1341633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲEƉĂZ800,00800,00625,2878,16%
 14 5104055 2 1341633009<ŶŝŚLJ͕ēĂƐŽƉŝƐLJͲEƉĂZ200,00200,000,000,00%
 14 5104055 2 1341635006aƚĂŶĚĂƌĚŶĄƷĚƌǎďĂŬĂŶĐ͘ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀͲEƉĂZ200,00200,000,000,00%
 14 5104055 2 1341635010jĚƌǎďĂŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĞũŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌLJͲEƉĂZ300,000,000,000,00%
 14 5104055 2 1341637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲƐƷƛĂǎĞĂĂŬĐŝĞƉƌĞĚĞƚŝͲEƉĂZ800,00300,000,000,00%
 14 5104055 2 6441633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲƉŽŵŽĐƉƌŝŽƐŽďŶĞũƐƚĂƌŽƐůƚůŝǀŽƐƚŝŽĚŝĞƛĂ500,00100,0094,1894,18%
 14 5104055 2 6441633010WƌĂĐ͘ŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀ͕ƉŽŵƀĐŬLJͲƉŽŵŽĐƉƌŝŽƐŽďŶĞũƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƚŝŽĚŝĞƛĂ500,00500,000,000,00%
 14 5109055 241637004sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲƐƵƉĞƌǀşnjŝĂ3 000,000,000,000,00%
 14 5109055 241637027KĚŵĞŶLJnjĂŵ͘ŵŝŵŽƉƌĂĐŽǀŶĠŚŽƉŽŵĞƌƵͲŽŚŽĚLJŽǀLJŬŽŶĂŶşƉƌĄĐĞ0,002 500,00660,0026,40%
 14 5109055 2 3941637011aƚƷĚŝĞ͕ĞdžƉĞƌƚşnjLJ͕ƉŽƐƵĚŬLJͲŶĄůĞnjLJ͕ŽĚď͘ǀLJũĂĚƌĞŶŝĂͲƉŽƐƵĚŬŽǀĄēŝŶŶŽƐƛ3 000,002 300,001 778,4177,32%
3RGSURJUDP6RFLiOQHVOXåE\DILQDQþQiYêSRPRFϭϳϱϱϬ͕ϬϬϮϳϳϴϴ͕ϱϱϮϭϭϭϳ͕ϴϮ75,99%
 14 6102055 241632001ŶĞƌŐŝĞͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ20 000,0015 399,0012 859,7883,51%
 14 6102055 241632002sŽĚŶĠ͕ƐƚŽēŶĠͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ2 000,001 200,001 058,1188,18%
 14 6102055 241632003WŽƓƚŽǀĠƐůƵǎďLJͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ2 500,000,000,000,00%
 14 6102055 241632004<ŽŵƵŶŝŬĂēŶĄŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌĂͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ0,00850,00398,9946,94%
 14 6102055 241632005dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĠƐůƵǎďLJͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ0,001 350,00988,5373,22%
 14 6102055 241633001/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠǀLJďĂǀĞŶŝĞͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ6 000,0010 445,7510 445,75100,00%
 14 6102055 241633002sljƉŽēƚŽǀĄƚĞĐŚŶŝŬĂͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ1 200,000,000,000,00%
 14 6102055 241633004WƌĞǀ͘ƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĞͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ500,0014 000,0013 997,1199,98%
 14 6102055 241633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ2 500,009 500,008 056,5084,81%
92
)XQNþ
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj
Ekon. 
klasif.
5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plnenia
Prog- 
ram
 14 6102055 241633009<ŶŝŚLJ͕ēĂƐŽƉŝƐLJ͕ŶŽǀŝŶLJͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ1 000,001 000,00870,9087,09%
 14
 6102055 241633010WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐ͘ƉŽŵƀĐŬLJͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐ͘200,00200,00149,9274,96%
 14 6102055 241634004WƌĞƉƌĂǀŶĠĂŶĄũŽŵĚŽƉƌ͘ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐ͘1 200,001 200,00958,0079,83%
 14 6102055 241635004jĚƌǎďĂƉƌĞǀ͘ƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀ͕njĂƌŝĂĚĞŶşͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐ͘1 000,00720,00711,3098,79%
 14 6102055 241635006jĚƌǎďĂďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀĂůĞďŽŝĐŚēĂƐƚşͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐ͘0,0032 930,0429 160,8988,55%
 14 6102055 241635010jĚƌǎďĂŬŽŵƵŶŝŬĂēŶĞũŝŶĨƌĂƓƚƌƵŬƚƷƌLJͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ150,000,000,000,00%
 14 6102055 241636001EĄũŽŵŶĠnjĂŶĄũŽŵďƵĚŽǀ͕ŽďũĞŬƚŽǀͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ0,001,001,00100,00%
 14 6102055 241637004sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲĞŶŶĠĐĞŶƚƌĄĂĚĞŶŶĠƐƚĂĐŝŽŶĄƌĞ2 500,005 364,004 919,0291,70%
 14 6102055 241713004EĄŬƵƉƉƌĞǀĄĚnjŬŽǀljĐŚƐƚƌŽũŽǀ͕ƉƌşƐƚƌŽũŽǀĂnjĂƌŝĂĚĞŶş0,007 836,007 836,00100,00%
 14 6102055 241716WͲsljƐƚĂǀďĂĂůƚĄŶŬƵͲĚĞŶŶljƐƚĂĐŝŽŶĄƌhů͘^ĂďŝŶŽǀƐŬĄ0,00800,00800,00100,00%
 14 6102055 241717001sljƐƚĂǀďĂĂůƚĄŶŬƵ5 000,009 000,000,000,00%
 14 6102055 241717002ZĞŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂnjĂƌŝĂĚĞŶşƐŽĐŝĄůŶLJĐŚƐůƵǎŝĞď0,0044 539,0029 589,9766,44%
 14 6102055 2 8041600ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲEŝǎŶĄaĞďĂƐƚŽǀĄ50 000,000,000,000,00%
 14 6102055 2 81111600ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲ^KW>0,0014 401,1414 401,14100,00%
 14 6102055 2 82111600ĞǎŶĠǀljĚĂǀŬLJͲ^^ĂďŝŶŽǀƐŬĄ0,003 878,103 878,10100,00%
Podprogram 14.6 Denné centráϵϱϳϱϬ͕ϬϬϭϳϰϲϭϰ͕ϬϯϭϰϭϬϴϭ͕Ϭϭ80,80%
 14
 7102055 241633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲK^1 000,001 000,00830,1883,02%
 14 7102055 241633010WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽŵƀĐŬLJͲK^2 000,002 000,001 224,8061,24%
 14 7102055 241637002<ŽŶŬƵƌnjLJĂƐƷƛĂǎĞͲK^600,00600,00591,4498,57%
 14 7102055 241637004sƓĞŽďĞĐŶĠƐůƵǎďLJͲŽŵĄĐĂŽƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐŬĄƐůƵǎďĂ600,00600,00394,4365,74%
3RGSURJUDP2SDWURYDWHĐVNiVOXåEDϰϮϬϬ͕ϬϬϰϮϬϬ͕ϬϬϯϬϰϬ͕ϴϱϳϮ͕ϰϬй
 14
 8107055 241633001/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠǀLJďĂǀĞŶŝĞͲ:ĞĚĄůĞŸ800,00800,00796,1599,52%
 14
 8107055 241633004WƌĞǀĄĚnjŬŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ƉƌşƐƚƌŽũĞ͕njĂƌŝĂĚĞŶŝĞͲ:ĞĚĄůĞŸ300,00300,000,000,00%
 14 8107055 241633006sƓĞŽďĞĐŶljŵĂƚĞƌŝĄůͲ:ĞĚĄůĞŸ650,00650,00558,9585,99%
 14 8107055 241633010WƌĂĐŽǀŶĠŽĚĞǀLJ͕ŽďƵǀĂƉƌĂĐŽǀŶĠƉŽŵƀĐŬLJͲ:ĞĚĄůĞŸ200,00200,0098,2049,10%
 14 8107055 241634004WƌĞƉƌĂǀŶĠĂŶĄũŽŵĚŽƉƌĂǀŶljĐŚƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀͲ:ĞĚĄůĞŸ4 500,001 467,841 416,2096,48%
 14 8107055 241642026dƌĂŶƐĨĞƌŶĂĚĄǀŬĂƵǀ,EͲƉƌşƐƉĞǀŽŬŶĂƐƚƌĂǀŽǀĂŶŝĞͲ:ĞĚĄůĞŸ4 600,003 800,003 649,0896,03%
Podprogram 14.8 Stravovacie zariadeniaϭϭϬϱϬ͕ϬϬϳϮϭϳ͕ϴϰϲϱϭϴ͕ϱϴϵϬ͕ϯϭй
 14 9101255 2 1641642002ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲ<ƌĂũƐŬĠĐĞŶƚƌƵŵĂƐŽĐŝĄĐŝĞŶĞƉŽēƵũƷĐŝĐŚ^ůŽǀĞŶƐŬĂͲƚůŵŽēŶşĐŬĂ
ƐůƵǎďĂ1 500,001 500,001 495,4899,70%
 14 9101255 2 5541642002ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲ^^ZͲĚŽŵĄĐĞƚŝĞƐŸŽǀĠǀŽůĂŶŝĞͲƐůƵǎďĂ1 500,001 500,001 497,3099,82%
93
)XQNþ
klasif.ýtVOR
akcie
Zdroj
Ekon. 
klasif.
5R]SRþWRYiSRORåND
Schválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017
% plnenia
Prog- 
ram
 14 9101255 2 6341642002ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲj^^<Ͳ:ĞĚĄůĞŸ9 000,009 000,008 999,86100,00%
 14
 9101255 2 6741642002WƌĞƉƌĂǀŶĄƐůƵǎďĂͲƐƉŽůƵ;njĄŬŽŶē͘ϰϰϴͬϮϬϬϴͿ26 000,0024 001,0024 000,18100,00%
 14 9102055 241642002ZĞnjĞƌǀĂŶĂƐŽĐŝĄůŶĞƐůƵǎďLJ;ŶĄǀƌŚŶŽǀĞůLJnjĄŬŽŶĂŽƐŽĐ͘ƐůƵǎďĄĐŚͿ13 500,000,000,000,00%
 14 9102055 2 6841642002KƉĂƚƌŽǀĂƚĞűƐŬĄƐůƵǎďĂͲƐƉŽůƵŶĞǀĞƌĞũŶljƉŽƐŬLJƚŽǀĂƚĞůŝĂ8 000,008 000,007 999,0899,99%
 14 9104055 2 6641642001ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲEşnjŬŽƉƌĂŚŽǀĠĚĞŶŶĠĐĞŶƌƵŵͲƐůƵǎďĂ44 000,0045 132,1645 132,16100,00%
 14 9107055 241642001ĞǎŶljƚƌĂŶƐĨĞƌͲ^ŽĐŝĄůŶĂƐůƵǎďĂŬƌşnjŽǀĞũŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝĞ20 000,0020 000,0019 997,4499,99%
 14 9107055 241642002ŽƚĄĐŝĞǀnjŵLJƐůĞsEē͘ϭϳͬϮϬϭϱ35 000,0029 300,0029 286,0099,95%
Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb158 500,00138 433,16138 407,5099,98%
ϱϭϲϱϵϱ͕ϬϬϱϰϲϬϳϴ͕ϬϱϰϮϳϬϱϱ͕ϱϭϳϴ͕ϮϬй3URJUDP6RFLiOQH]DEH]SHþHQLH
94
)XQNþ
klasif.ýtVOR
akcieEkon. 
klasif.5R]SRþWRYiSRORåNDSchválený 
UR]SRþHWUpravený 
UR]SRþHW6NXWRþQRVĢN
31.12.2017% plnenia
1511020155 2600Bežné výdavky - dotácia zo ŠR 609 120,00609 120,00628 983,35103,26%
1511020155 2600Bežné výdavky - vlastné príjmy620 950,00620 950,00774 466,44124,72%
1511020155 2600Bežné výdavky - dotácia z mesta184 010,00211 848,20193 889,7191,52%
1511020155 2700Kapitálové výdavky - dotácia z mesta16 310,0016 300,8016 300,80100,00%
DP=DULDGHQLHSUHVHQLRURY1iUXþXO9HVHOi3UHãRYϭϰϯϬϯϵϬ͕ϬϬϭϰϱϴϮϭϵ͕ϬϬϭϲϭϯϲϰϬ͕ϯϬ110,66%
1521020155 2600Bežné výdavky - dotácia zo ŠR 518 400,00518 400,00513 024,8698,96%
1521020155 2600Bežné výdavky - vlastné príjmy503 000,00501 626,79517 101,72103,08%
1521020155 2600Bežné výdavky - dotácia z mesta338 600,00425 373,21392 621,7792,30%
1521020155 2700Kapitálové výdavky20 000,0040 000,0040 000,00100,00%
Podprogram 15.2 Zariadenie pre seniorov Harmonia, Prešov - CemjataϭϯϴϬϬϬϬ͕ϬϬ1 485 400,001 462 748,35ϵϴ͕ϰϴй
ϮϴϭϬϯϵϬ͕ϬϬϮϵϰϯϲϭϵ͕ϬϬϯϬϳϲϯϴϴ͕ϲϱϭϬϰ͕ϱϭй
             
 Program 15: Zariadenia pre seniorov
Prog- 
ram
Program 15: Zariadenia pre seniorov
95
Mzdy,platy, 
ostatné OV   
/610/
Poistné a 
odvody   
/620/
Tovary a 
služby   /630/Transfery  
/640/
Hmotná 
núdza   
/630 a 640/
Kapitálové 
výdavky       
/700/PredškoláciSPOLU 
VÝDAVKY
MŠ Bratislavská293 973,00346 350,19209 617,0874 581,4148 119,456 682,84351,802 160,006 525,00348 037,5823 800,0023 800,0024 188,59
MŠ Hviezdoslavova79 204,00118 111,6468 178,7325 021,0117 822,12441,840,000,001 901,00113 364,706 200,006 200,006 655,78
0â)UDĖD.UiĐD263 799,00293 928,33168 737,1360 052,5449 433,674 085,1058,007 682,806 032,00296 081,2419 200,0019 200,0020 464,22
0â0XNDþHYVNi227 780,00293 702,78159 934,8956 190,5659 755,962 273,530,005 500,004 624,00288 278,9428 700,0028 700,0030 578,72
MŠ Haburská95 892,00101 862,6362 395,9620 934,6113 047,33400,6760,000,002 990,0099 828,577 400,007 400,006 489,34
0â6OiGNRYLþRYD92 279,00107 709,9757 444,9619 691,6220 152,80286,310,005 500,002 175,00105 250,694 500,004 500,004 809,38
MŠ Volgogradská205 932,00270 701,64159 438,8755 693,1944 509,58535,33270,009 724,004 623,00274 793,9716 200,0016 200,0015 157,46
SPOLU MŠ1 258 859,001 532 367,18885 747,62312 164,94252 840,9114 705,62739,8030 566,8028 870,001 525 635,69106 000,00106 000,00108 343,49
3UHKĐDGRSOQHQtSUtMPRYDYêGDYNRYãN{OãNROVNêFK]DULDGHQtEH]SUiYQHMVXEMHNWLYLW\N
Názov organizácie
Schválený 
UR]SRþHW
výdavkov na 
rok 20175R]SRþHW
výdavkov po 
zmenách rok 
2017
6NXWRþQRVĢN
Schválený 
UR]SRþHW
príjmov    
na rok 2017
5R]SRþHW
príjmov po 
zmenách  rok 
20176NXWRþQRVĢ
príjmov k 
31.12.2017
96
0HVWR3UHãRY3UHKĐDGRSOQHQtSUtMPRYDYêGDYNRYãN{OãNROVNêFK]DULDGHQtDVRFLiOQ\FK]DULDGHQtSUiYQHVXEMHNW\N
€
^ĐŚǀĄůĞŶlj5R]SRþHW^ĐŚǀĄůĞŶlj5R]SRþHW
EĄnjŽǀŽƌŐĂŶŝnjĄĐŝĞƌŽnjƉŽēĞƚvýdavkovMzdy,platyPoistné aTovary aTransferyHmotnáKapitálovéSPOLU UR]SRþHWpríjmov6NXWRþQRVĢ
výdavkovpo zmenáchostatné OVodvodyslužbynúdzavýdavkyvýdavkypríjmov po zmenáchpríjmov
na rok 2017rok 2017/610//620//630//640//630a640//700/
(v €)na rok 2017rok 2017k 31.12.2017
aĂũŬĂůƐŬĄ855 298,00876 723,63510 320,21185 905,73170 310,0216 787,31212,204 567,00888 102,4731 000,0031 000,0081 010,25
aƐů͘ƌŵĄĚLJ1 858 209,002 106 110,771 238 399,42448 834,45292 407,7935 929,073 528,8031 046,892 050 146,4262 000,0076 700,00120 341,24
a<ƷƉĞűŶĄ1 523 669,001 648 350,15982 606,54355 710,17256 130,0326 090,062 214,2032 518,701 655 269,7072 000,0072 000,00102 158,15
aDĄũŽǀĠŶĄŵĞƐƚŝĞ1 754 467,001 812 783,94980 795,82351 258,47359 264,1827 995,031 250,2045 869,761 766 433,4675 300,0094 256,00102 446,75
ZŠ Matice slovenskej 1 002 680,001 190 871,66632 822,26225 158,07165 556,9512 423,154 199,405 994,001 046 153,8322 700,0031 200,0040 424,95
aD͘EĞƓƉŽƌĂ1 018 947,001 188 875,05616 790,82216 871,75371 906,0520 857,47722,405 997,601 233 146,0964 000,0066 500,00141 303,35
aWƌŽƐƚĞũŽǀƐŬĄ1 057 002,001 103 944,90623 463,50216 741,93220 489,607 141,74298,6030 108,821 098 244,1948 000,0052 000,0055 889,95
a>ĞƐŶşĐŬĂ1 062 382,001 099 378,94629 813,23224 730,74139 205,5483 916,692 750,607 497,001 087 913,8024 200,0029 000,0035 468,49
aaŵĞƌĂůŽǀĂ1 448 258,001 702 771,39950 810,12342 938,83257 452,549 317,04844,0018 602,281 579 964,8169 700,0080 000,00109 518,58
ZŠ Šrobárova 1 949 671,001 845 839,091 152 148,97417 767,83259 672,7614 616,952 012,4011 758,801 857 977,7168 000,0067 900,0093 486,89
asĂǎĞĐŬĄ633 694,00713 519,12384 882,67132 340,58183 491,007 707,011 273,403 180,00712 874,6643 900,0047 200,0049 185,53
a^ŝďşƌƐŬĂ863 331,00883 539,95503 073,31186 580,19188 407,7511 494,991 223,003 960,00894 739,2449 000,0051 000,0064 594,14
Spolu ZŠ15 027 608,0016 172 708,599 205 926,873 304 838,742 864 294,21274 276,5120 529,20201 100,8515 870 966,38629 800,00698 756,00995 828,27
MŠ Antona Prídavka282 885,00403 086,14213 431,8678 963,75100 726,800,0090,6011 100,00404 313,0114 000,0023 000,0027 177,66
MŠ Bajkalská417 080,00505 254,69294 563,81106 526,09101 256,084 546,1024,005 986,80512 902,8820 500,0029 800,0043 616,45
MŠ Bernolákova300 840,00500 363,81224 415,6785 316,49168 517,5618 050,60106,608 064,22504 471,1418 500,0018 500,0026 288,27
0â%XGRYDWHĐVNi233 300,00320 228,00181 760,6065 960,9477 842,271 355,670,003 588,00330 507,4814 000,0016 000,0022 174,20
0âýDSDMHYRYD341 600,00432 522,70245 632,0787 752,4594 507,141 253,8390,009 280,00438 515,4920 000,0032 000,0052 080,22
0âýHUJRYVNi233 656,00413 742,80187 828,5567 461,37148 556,038 577,9911,003 784,80416 219,7412 000,0018 000,0025 069,91
0âýVO$UPiG\325 988,00431 307,80238 265,7381 423,53103 919,511 976,410,005 380,80430 965,9817 700,0024 700,0018 663,83
0â-XUNRYLþRYD579 516,00676 451,80408 843,54144 013,28157 010,00516,25142,607 560,00718 085,6745 509,0045 509,0072 917,01
MŠ Mirka Nešpora308 860,00450 483,00251 456,3588 603,71103 168,396 196,4385,604 095,00453 605,4816 000,0026 000,0039 462,47
MŠ Sabinovská283 800,00427 974,60208 368,8177 794,97133 785,956 789,301 215,208 934,00436 888,2315 000,0020 000,0033 143,25
MŠ Solivarská200 000,00272 122,80146 546,8752 126,2164 843,10378,4978,002 626,80266 599,4710 600,0019 000,009 318,99
MŠ Važecká392 593,00480 673,00288 003,62103 622,5590 729,941 279,991 096,408 175,22492 907,7220 250,0027 700,0045 279,54
MŠ Zemplínska339 940,00415 370,00238 932,6386 538,6486 965,491 812,7192,0010 675,22425 016,6923 700,0028 200,0040 571,53
sKŬƚſďƌŽǀĂ87 857,00236 049,41104 496,0844 626,5292 202,6078,040,000,00241 403,2422 500,0027 300,0031 391,08
haDDĂƓƚŽǀĄ603 932,00725 180,94449 348,53164 813,43128 954,252 449,070,000,00745 565,2866 000,0067 500,0087 162,19
ha:WWƌŽƐƚĞũŽǀƐŬĄ446 952,00621 565,00365 571,83136 564,82139 144,777 445,820,000,00648 727,2446 000,0058 000,0059 774,51
haKŬƚſďƌŽǀĂ225 426,00276 931,00132 797,8949 705,52101 084,77539,220,000,00284 127,4030 000,0038 000,0045 456,37
Spolu šk. zariadenia5 604 225,007 589 307,494 180 264,441 521 814,271 893 214,6563 245,923 032,0089 250,867 750 822,14412 259,00519 209,00679 547,48
Nerozpísané prostriedky311 453,0035 021,850,000,007 495,390,000,004 000,0011 495,390,000,000,00
Celkom - školstvo20 943 286,0023 797 037,9313 386 191,314 826 653,014 765 004,25337 522,4323 561,20294 351,7123 633 283,911 042 059,001 217 965,001 675 375,75
Zar.pre seniorov Veselá1 430 390,001 458 219,00760 347,40278 576,88555 121,683 293,540,0016 300,801 613 640,30620 950,00620 950,00774 466,44
Zar.pre seniorov Cemjata1 380 000,001 485 400,00660 109,25239 086,65514 536,779 015,6840 000,001 462 748,35503 000,00503 000,00517 101,72
Celkom - ZpS2 810 390,002 943 619,001 420 456,65517 663,531 069 658,4512 309,2256 300,803 076 388,651 123 950,001 123 950,001 291 568,16
Celkom právne subjekty23 753 676,0026 740 656,9314 806 647,965 344 316,545 834 662,70349 831,6523 561,20350 652,5126 709 672,562 166 009,002 341 915,002 966 943,91
3RXåLWpVNUDWN\=â]iNODGQiãNROD0âPDWHUVNiãNROD&9ý&HQWUXPYRĐQpKRþDVX=8â]iNODGQiXPHOHFNiãNROD=DUSUHVHQLRURY=DULDGHQLHSUHVHQLRURY
6NXWRþQRVĢN
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
97
 
 
 
PROGRAM þ,17(51Èý,1126ġ 
 
Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy mesta 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSURJUDP OrganizDþQêRGERU.DQFHOiULDSULPiWRUN\ mesta 
&LHĐ SURJUDPX: 6NYDOLWQHQLH þLQQRVWL SUHYiG]N\ D SUDFRYQêFK SRGPLHQRN QD 0HVWVNRP   
úrade v Prešove. 
3RGSURJUDPýLQQRVĢD
 prevádzka mestského úradu 
 
Zámer: =DEH]SHþLĢEH]SUREOpPRYêFKRG~UDGXD þLQQRVĢY súlade s platnou legislatívou 
 
Zodpo
YHGQRVĢ]DSRGSURJUDP 2UJDQL]DþQêRGERU- oddelenie hospodárskej prevádzky 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie hospodárskej prevádzky &LHĐ 9\WYRULĢDGHNYiWQHSUDFRYQpSRGPLHQN\ 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSUHYiG]NRYêFKEXGRY 
Rok 
 2014 
2015
 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 
6NXWRþQiKRGQRWD 3 3 3 3  Komentár: 3RGSURJUDP ]DKĚĖD YêGDYN\ QD SUHYiG]NRY~ þLQQRVĢ 0HVWVNpKR ~UDGX Y 3UHãRYH YêGDYN\ QDenergie, cestovné náhrady, poštové a WHOHNRPXQLNDþQpVOXåE\~GUåEXEXGRYSUHYiG]NRYêFKVWURMRY
opravy zariadení, nájomné, ako aj poplatky a RGYRG\DWDNWLHåYêGDYN\QD]DEH]SHþHQLHPDWHULiOQR-
technického vybavenia zamestnancov úradu, ako aj technické spracovanie materiálov na zasadnutia 
0HVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYDPHVWD3UHãRYD komisií zriadených pri PHVWVNRP]DVWXSLWHĐVWYH 
 
Špecifikácia vybraných výdavkov: 
Bežné výdavky 
boli použité najmä na: 
 
- tuzemské pracovné cesty, ~þDVĢ QD VHPLQiURFK ãNROHQLDFK ]DKUDQLþQppracovné cesty - 
Nyíregyháza - 'QLPHVWDý5- 20. Medzinárodná konferencia V4DIS, Nowy Sacz - vernisáž "Salón 
2017", Krosno 
-
 projekt História miest v novom dizajne, Belgicko - Brusel, Rakúsko, Španielsko; 
spotrebu tepla a elektrickej energie; spotrebu vodného a VWRþQpKR SRSODWN\ ]D SRãWRYp VOXåE\
koncesionárske poplatky, distribúcia 
Prešovského magazínu; poplatky za hovorné na pevných 
a PRELOQêFKOLQNiFKNDQFHOiUVN\QiE\WRNSRGĐDSRåLDGDYLHN- odbor sociálnych služieb, oddelenie 
podpornêFKþLQQRVWtRGGHOHQLDKRVSRGiUVNHMSUHYiG]N\ archívne regály v AB Jarková 24, výmena 
60 ks nevyh
RYXM~FLFKNDQFHOiUVN\FKVWROLþLHNRGVWUiQHQLHQHGRVWDWNRY]LVWHQêFKSULNRQWUROH%2=3
a PZS; výmenu telefónnych aparátov do mobilných a pevných sietí; zakúpenie skartovacích strojov 
z G{YRGXRFKUDQ\RVREQêFK~GDMRYNDONXODþLHN výmenu hasiacich prístrojRYSRXSO\QXWt]iUXþQHM
GRE\ NDQFHOiUVN\ SDSLHU D RVWDWQp NDQFHOiUVNH SRWUHE\ þLVWLDFH D
 
hygienické potreby; knihy, 
predplatné novín, odbornú literatúru, mapy, na nákup pracovných odevov, ochranných pomôcok; 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
98
 
 
potraviny - GRGUåLDYDQLHSLWQpKRUHåLPXSRGĐD]iNRQDþ=]†UHSUH]HQWDþQpYêGDYN\
-
 recepcie; pohonné hmoty pre 6 služobné motorové vozidlá; 100% predpísané prehliadky + emisné 
a technické kontroly, opravy a výmeny pokazených dielov, nákup pneumatík (služobné motorové 
vozidlá sú technicky zastarané a dochádza k þDVWêP SRUXFKiP N~SX NV URþQêFK GLDĐQLþQêFK
známok, parkovné; opravu a údržbu poškodeného interiérového vybavenia napr. oprava žalúzií; 
]DEH]SHþHQLHWHOHIRQLFNpKRVSRMHQLD ~GUåEXYêĢDKRYSUDFRYQpKRQiUDGLDNRStURYDFtFKVWUojov - 
zvýšené náklady na opravy z dôvodu technického opotrebenia; opravu a ~GUåEX VLJQDOL]DþQêFK
zariadení a
 
monitorovacieho systému; bežnú údržbu budov, výmena podlahových krytín; prenájom 
archívnych priestorov; prenájom hygienických zariadení s pravidelnou dodávkou hygienických 
potrieb 54 ks na základe Abonentnej zmluvy; REþHUVWYHQLH SUH SRVODQFRY vizitky a QRYRURþQp
pozdravy, suveníry, upomienkové predmety; WODþLDUHQVNpSUiFHKODYLþNRYêSDSLHUREiON\SRãWRYp
poukážky, pozvánky a LQp WODþRYLQ\ NQtKYLD]DþVNp SUiFH WOPRþHQLH D preklady, zhotovovanie 
PHQRYLHNRULHQWDþQêFKWDE~Đ]KRWRYRYDQLHSHþLDWRNSRYLQQ~GHUDWL]iFLXUHYt]LXYêĢDKRYUHYt]LX
ãLNPHM SORãLQ\ UHYt]LX ]DEH]SHþRYDFLHKR ]DULDGHQLD UHYt]LX (36 UHYt]LX KDVLDFLFK SUtVWURMRY
revíziu 
bleskozvodov, nákup prevádzkových strojov a prístrojov ako sú kopírky. 
 
 
Podprogram 1.2: Propagácia, reprezentácia 
 
 
Zámer: 6~ERUSURSDJDþQêFKD UHSUH]HQWDþQêFKDNWLYtW]DPHUDQêFKQD]YêãHQLHLQIRUPRYDQRVWLdianí 
v
 
meste Prešov, o þLQQRVWL0HVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYDPHVWD3UHãRYD QD]DEH]SHþHQLHUHSUH]HQWDþQêFK
povinností mesta.
 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSRGSURJUDP Kancelária primátorky mesta 
 
=RGSRYHGQRVĢ Kancelária primátorky mesta 
&LHĐ 9\WYiUDĢSR]LWtYQ\REUD]R meste 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWY\GDQt3UHãRYVNpKRPDJD]tQX]DURN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 11 11 10 10 10 10 
6NXWRþQiKRGQRWD 9 10 10 1  
 
Komentár: 
3URVWUHGQtFWYRP WRKWR SRGSURJUDPX EROL ]DEH]SHþHQp þLQQRVWL Y UiPFL SUH]HQWiFLH SURSDJiFLH
    
DNRRUGLQiFLHLQIRUPiFLtRGLDQtYPHVWHRþLQQRVWLDDNWLYLWiFKMHKRRUJiQRY0VÒD MsP. S tým 
súvisí aj monitorovanie, vyhodnocovanie a publikovanie správ a informácií v médiách 
(elektronických a printových), na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni smerujúce k vytváraniu 
pozitívneho obrazu mesta.
 
 
Špecifikácia vybraných výdavkov: 
Z NDSLWRO\EROL]DEH]SHþRYDQpUHSUH]HQWDþQpSRYLQQRVWLSULPiWRUN\PHVWD3UHãRYURYQDNRDMGDU\
pri prijatiach diplomatov, oficiálnych návštev, osobností, úspešných reprezentantov a pod. a tiež pri 
návštevách partnerských miest. Výdavky súviseli aj so zabH]SHþRYDQtPRVOiY YêURþLD SUYHM
písomnej zmienky o Prešove, kde boli pozývané všetky partnerské mestá. 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
99
 
 
)LQDQþQpSURVWULHGN\EROLvyužité tiež QDWODþSR]YiQRNSODJiWRYOHWiNRYV~YLVLDFLFKVSRGXMDWLDPL
organizovanými kanceláriou primátora, QDPRQLWRULQJWODþHQD]i]QDP\D vysielanie zasadnutí MsZ, 
na správu webu
, nD LQ]HUFLX Y\SOêYDM~FX ]R ]iNRQQêFK ]YHUHMĖRYDQt a tiež na výrobu a WODþ
p
HULRGLND3UHãRYVNêPDJD]tQNWRUpKRFLHĐRP
 
bolo 
]DEH]SHþLĢSUHKĐDGDLQIRUPRYDQLHDMRNXOW~UQR-
VSRORþHQVNRPGLDQtYPHVWHDDNWLYtWPHVWDSUHYãHWN\GRPiFQRVWLQD~]HPtPHVWDDSRGQLNDWHĐVNp
subjekty.
 V URNXERORY\GDQpMHGQRWURMþtVOR3UHãRYVNpKRPDJD]tQXćDOãLHY\GiYDQLHEROR
rozhodnutím MsZ pozastavené s FLHĐRPNUHiFLHQRYHMNRQFHSFLH3UHãRYVNpKRmagazínu a vytvorenia 
QRYHMUHGDNþQHM UDG\þRERORQDSOQHQpNRQFRPURNX 
 
3RGSURJUDPýOHQVWYRY
 samosprávnych organizáciách 
 
 
Zámer: Presadzovanie záujmov mesta Prešov v samosprávnych organizáciách a združeniach      
vo v
šetkých oblastiach pri rozvoji mesta 
 
=RGSRYHGQRVĢ Kancelária primátorky mesta 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢ~þDVĢPHVWDY samosprávnych organizáciách a 
združeniach 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWþOHQVWLHYY organizáciách a združeniach spolu 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 15 15 17 19 19 19 
6NXWRþQiKRGQRWD 15 15 18 18  
 
Mesto Prešov spolupracovalo
 
s týmito organizáciami a združeniami: 
 
1.
 Únia miest Slovenska 
2.
 ZMOS 
3.
 Regionálny ZMOS Šariš 
4.
 Klub primátorov Slovenskej republiky 
5.
 Združenie K8 
6.
 Asociácia prednostov SR 
7.
 Asociácia komunálnych ekonómov 
8.
 Regionálne poradenské a LQIRUPDþQpFHQWUXP 
9.
 CITEENERGO 
10.
 eSlovensko 
11.
 Združenie hlavných kontrolórov 
12.
 6LJRUGVNiVSRORþQRVĢ 
13.
 Asociácia hovorcov 
14.
 Slovenský syndikát novinárov 
15.
 Oblastná organizácia cestovného ruchu 
16.
 Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
17.
 Združenie matrikárov a matrikárok SR 
18.
 Košice IT Valley 
 
)LQDQþQpSURVWULHGN\EROLY\QDORåHQpQD~KUDGXþOHQVNêFKSUtVSHYNRYY
 
združeniach. 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
100
 
 
Komentár: 
Prostredníctvom týchto organizácií a združení sa Mesto Prešov aktívne zapájalo do tvorby 
všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v
 
rámci pripomienkového konania. 
=DEH]SHþRYDOR, riadilo a koordinovalo vzájomnú spoluprácu miest pri riešení VSRORþQêFKSUREOpPRY
a presadzovalo svoje záujmy v
 
orgánoch štátnej správy na najvyššej úrovni. Zapájalo sa tiež          
do legislatívneho procesu a presadzovalo úlohu miest ako prirodzených centier regiónov, 
]DEH]SHþRYDORrozvoj VDPRVSUiY D NRRUGLQRYDOR SRVWXS SUL KĐDGDQt D presadzovaní riešení         
SUHREþDQRY 
 
Podprogram 1.4: Civilná ochrana 
 
Zámer: 3ULSUDYHQRVĢPHVWD3UHãRYQDULHãHQLHPLPRULDGQ\FKDNUt]RYêFKVLWXiFLtD civilná ochrana 
 
RE\YDWHĐVWYDPHVWD3UHãRY 
Podprogram plní zákonné požiadavky kladené na MsÚ Prešov priebežne v priebehu celého roka    
v zmysle ziNRQDþ=]R cLYLOQHMRFKUDQHRE\YDWHĐVWYDY]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Kancelária primátorky mesta 
&LHĐ =DEH]SHþLĢNROHNWtYQXFLYLOQ~RFKUDQXRE\YDWHĐVWYDPHVWD3UHãRY 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWVSUDYRYDQêFKVWiO\FK~NU\WRY&2SUHRE\YDWHĐVWYR 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 52 52 51 50 52 52 
6NXWRþQiKRGQRWD 52 52 51 52  
  
Komentár: 
1D ]DEH]SHþHQt ~GUåE\ VWiO\FK ~NU\WRY FLYLOQHM RFKUDQ\ PHVWR 3UHãRY VSROXSUDFRYDOR
VRVSRORþQRVĢRX6SUDYE\WNRPIRUW DV3UHãRY VNWRURXPiX]DWYRUHQ~]POXYXR]DEH]SHþRYDQt
základnej údržby spomínaných objektov civilnej ochrany. Kancelária primátorky mesta 
]DEH]SHþRYDOD SUDYLGHOQp ãNROHQLD VNODGQtNRY PDWHULiOX FLYLOQHM RFKUDQ\ D ]DPHVWQDQFRY PHVWD
Prešov, ktorí zodpovedajú za agendu krízového riadenia a ochrany pred požiarmi. V roku 2017 
spolupracovalo mesto Prešov so
 štyrmi skladníkmi materiálu civilnej ochrany, ktorí boli zodpovední 
za uskladnenie a RãHWURYDQLHPDWHULiOXFLYLOQHMRFKUDQ\7tEROL]DVYRMXþLQQRVĢSUDYLGHOQHNDåGê
PHVLDF RGPHĖRYDQt ]D ]iNODGH SRGStVDQêFK GRK{G R
 
SUDFRYQHM þLQQRVWL 9êGDYN\ Y\QDORåHQp
 
na odmeny skladníkov materiálu civilnej ochrany sú následne refundované prostredníctvom 
Okresného úradu Prešov
. 
 
Špecifikácia výdavkov: 
Bežné výdavky: 
3UHYDåQi þDVĢ YêGDYNRY EROD Y\QDORåHQi QD SUtVSHYN\ GR IRQGRY SUHYiG]N\ ~GUåE\ D opráv 
v
 
MHGQRWOLYêFKE\WRYêFKGRPRFKVSRORþHQVWYiFKY
 
ktorých sa nachádzajú ochranné stavby mesta 
Prešov, teda úkryty civilnej ochrany. Vo vlastníctve mesta Prešov je v
 
súþDVQRVWtVWiO\FK~NU\WRY
FLYLOQHM RFKUDQ\ ĆDOHM YêGDYN\ V~YLVHOL QDMPl VR ]iNODGQRX údržbou úkrytov civilnej ochrany, 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
101
 
 
NWRU~SUHPHVWR3UHãRY]DEH]SHþRYDODVSRORþQRVĢ6SUDYE\WNRPIRUWDV3UHãRYQD]iNODGH]POXY\
þ
-
 
CO o ]DEH]SHþRYDQt]ákladnej údržby úkrytového fondu na území mesta Prešov.         
ĆDOãLH ILQDQþQp SURVWULHGN\ EROL Y\QDORåHQp QD HQHUJLH GHUDWL]iFLX SRYLQQp UHYt]LH QiNXS
špeciálnych strojov, prístrojov a ]DULDGHQtSUH~þHO\FLYLOQHMRFKUDQ\D]DN~SHQLHEHåQêFKdrobných 
WRYDURYQDSUåLDURYN\YLVLDFH]iPN\YêUREDNĐ~þRYD pod.). 
Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi 
 
Zámer: 3UHGFKiG]DQLHY]QLNXSRåLDURYRFKUDQDSUHGSRåLDUPLDVNYDOLWQHQLHUHSUHVtYQHMþLQQRVWL 
 
=RGSRYHGQRVĢ Kancelária primátorky mesta 
&LHĐ 
=QtåLĢUL]LNRY]QLNXSRåLDURYSUHYHQWtYQRXD kontrolnou 
þLQQRVĢRX 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWþOHQRY'REURYRĐQpKRKDVLþVNpKR]ERUXv Prešove 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 45 45 55 57 70 75 
6NXWRþQiKRGQRWD 45 52 55 68 
 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHWGHWt]DSRMHQêFKGRV~ĢDåt'REURYRĐQpKRKDVLþVNpKR]ERUXv 
Prešove 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 200 210 175 210 220 220 
6NXWRþQiKRGQRWD 178 220 270 235 
 
 
Komentár: 
Povinnosti vyp
lývajúce predovšetkým zo zákona 
þ=]R
 
ochrane pred požiarmi v
 
znení 
QHVNRUãtFK SUHGSLVRY ]DEH]SHþRYDOR D Y\NRQiYDOR SUH PHVWR 3UHãRY QDMPl 2NUHVQp ULDGLWHĐVWYR
+DVLþVNpKRD
 
záchranného zboru v Prešove na základe Dohody o
 
vzájomnej spolupráci z roku 2011. 
Mesto Prešov v
 
zmysle vyššie uvedeného zákona v roku 2017 vykonalo na svojom území cca 150 
SURWLSRåLDUQ\FK SUHYHQWtYQ\FK NRQWURO 7~WR þLQQRVĢ ]DEH]SHþRYDOR SURVWUHGQtFWYRP SUHYHQWLYiUD
mesta a
 
þOHQPL SUHYHQWtYQ\FK SURWLSRåLDUQ\FK NRQWUROQêFK VNXStQ 0HVWR ~]NR VSROXSUDFRYDOo     
s þOHQPL'REURYRĐQpKRKDVLþVNpKR]ERUX'+=Y 3UHãRYH3UHLFKSRWUHE\]DEH]SHþLORQDMQXWQHMãLH
materiálne výpomoci, ako napríklad vystrojenie príslušníkov DHZ v Prešove v rámci svojich 
možností a úhradu kancelárskych priestorov pre potreby DHZ v 3UHãRYH ]D ~þHORP VFK{G]RYHM
þLQQRVWL D XORåHQLD SRWUHEQêFK StVRPQRVWt 7HQWR NDQFHOiUVN\ SULHVWRU VO~åLO WDNWLHå QD rôzne 
školenia, ktoré sa týkali oblasti ochrany pred požiarmi. 
 
Technik požiarnej ochrany mesta Prešov v
 
spolupráci s Kanceláriou primátorky PHVWD]DEH]SHþRYDO
povinné zákonné školenia v
 
oblasti ochrany pred
 požiarmi. Kancelária primátorky mesta 
v
 
spolupráci s Územnou organizáciou 'REURYRĐQHMSRåLDUQHMRFKUDQ\ Slovenskej republiky Prešov 
(ÚzO DPO SR Prešov) a DHZ v Prešove spolupracRYDODSULRUJDQL]iFLLD]DEH]SHþRYDQtV~ĢDåtSRG
]iãWLWRX SULPiWRUN\ PHVWD 0HVWR SRGSRURYDOR V~ĢDåQp DNWLYLW\ÚzO DPO SR Prešov a DHZ 
v Prešove. 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
102
 
 
Špecifikácia vybraných výdavkov: 
Bežné výdavky 
 
3UHYDåQi þDVĢ YêGDYNRY EROD XUþHQi QD QiNXS PDWHULiOQR-teFKQLFNpKR ]DEH]SHþHQLD SUH SRWUHE\
a ~þHO\ 2NUHVQpKR ULDGLWHĐVWYD +DVLþVNpKR D záchranného zboru v Prešove na základe Dohody 
o
 
vzájomnej spolupráci z URNX ĆDOãLH ILQDQþQp SURVWULHGN\ EROL Y\QDORåHQp QD QiMRPQp
za kancelársky priestor, halov~ V~ĢDå PODGêFK KDVLþRY D ćDOãLH ãSRUWRYp SRGXMDWLD SRG ]iãWLWRX
primátorky mesta Prešov. 
Bežné výdavky 
-
 
'REURYRĐQêKDVLþVNê]ERU'+=2 
)LQDQþQp SURVWULHGN\ EROL Y\QDORåHQp QDMPl QD QiNXS PDWHULiOQR
-WHFKQLFNpKR ]DEH]SHþHQLD SUH
'REURYRĐQêKDVLþVNê]ERUY3UHãRYHQDSU]iVDKRYpREOHþHQLHREXYD ochranné pracovné pomôcky 
SUHþOHQRY]ERUX
a pod. 
Obstarávanie kapitálových aktív 
=DY\þOHQHQpILQDQþQpSURVWULHGN\ERODREVWDUDQiãSHFLiOQDWHFKQLNDSUHSRWUHE\D ~þHO\2NUHVQpKR
ULDGLWHĐVWYD+DVLþVNpKRD
 
záchranného zboru v Prešove na základe Dohody o vzájomnej spolupráci 
z URNX0DWHULiO]DN~SHQêSUH~þHO\D potreby OR HaZZ v Prešove je majetkom mesta Prešov     
DWHQWRMHGOKRGRERSUHSRåLþDQêSUHSRWUHE\25+D==v Prešove QD]iNODGH]PO~YRY\SRåLþDQt
materiálno-WHFKQLFNpKRY\EDYHQLD+DVLþVNpKRD záchranného zboru. 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
103 
 
 
352*5$0þď8'6.e='52-( 
 
Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSURJUDP
2UJDQL]DþQêRGERUD odbor vnútornej správy 
&LHĐSURJUDPX
ÒþLQQia SUHKĐDGQiP]GRYiD personálna agenda 
 
 
Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy 
 
Zámer: 
.YDOLWQpSRGPLHQN\QDYêNRQ]DVWXSLWHĐVNHMþLQQRVWL 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Právne oddelenie 
 
&LHĐ 2UJDQL]DþQH]DEH]SHþLĢ]DVDGQXWLD 0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHW]DVDGQXWtPHVWVNHMUDG\]DURN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 12 10 10 11 11 11 6NXWRþQiKRGQRWD 6 12 12 13  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHW]DVDGQXWtPHVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYD]DURN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 10 10 10 11 11 11 
6NXWRþQiKRGQRWD 14 11 12 12  
Komentár: 
V roku 2017 bolo 9 rokovaní Mestskej rady v Prešove riadnych a 5 mimoriadnych z dôvodu 
SUHURNRYDQtSR]DVWDYHQLDQLHNWRUêFKX]QHVHQt0HVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYDY
 
3UHãRYH3RþHWzasadnutí 
PHVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYDEROSOiQRYDQêMHGQR]DVDGQXWLHEROR]YRODQpPLPRULDGQHQD]iNODGH
åLDGRVWLSRVODQFRY0HVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYDY
 
Prešove. 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ 2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt &LHĐ Podmienky pre riadenie mesta Prešov 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWYROHQêFKIXQNFLRQiURYPHVWD3UHãRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota - - - 3 3 3 
6NXWRþQiKRGQRWD - - 3 2  
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
104 
 
Komentár: 
V roku 2016 bol do funkcie druhého zástupcu primátorky mesta Prešov vymenovaný dlhodobo 
XYRĐQHQê SRVODQHF QD YêNRQ WHMWR IXQNFLH DYãDN Y
 
januári 2017 bola funkcia druhého zástupcu 
SULPiWRUN\]UXãHQiþtPVDSRþHWYROHQêFKIXQNFLRQiURYPHVWD3UHãRY]QtåLO] plánovanej hodnoty 3 
na 2.
 
3RGSURJUDPďXGVNp]GURMH0VÒ - z vlastných zdrojov 
 
Zámer: =DEH]SHþHQLH þLQQRVWL PHVWVNpKRúradu odbornými administratívno-technickými 
zamestnancami, ]DEH]SHþHQLH YKRGQêFK SUDFRYQêFK SRGPLHQRN ]DPHVWQDQFRY 0VÒ D iných 
þLQQRVWtPHVWD]DPHVWQDQFDPLV použitím vlastných zdrojov. 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie podpRUQêFKþLQQRVWt 
 
&LHĐ ÒþLQQiSHUVRQiOQDSROLWLND SUHKĐDGQiP]GRYiDJHQGDDY]GHOiYDQLH 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHW]DPHVWQDQFRY~UDGX- administratívno-technických 
Zdroje na úhradu ich mzdových výdavkov - vlastné 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 215 215 212,5 221,5 223,5 225,5 
6NXWRþQiKRGQRWD 220 216 213 223,5  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Školenia, kurzy, semináre - informatika (do r. 2016 v programe 3) 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 280 280 280 
6NXWRþQiKRGQRWD 
Sledované v Programe 3 - 
,QIRUPDþQêV\VWpPVDPRVSUiY\ 
297
  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Školenia, kurzy, semináre 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 50 50 50 
6NXWRþQiKRGQRWD nesledované 137  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Školenia, kurzy, semináre - požiarna ochrana 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 20 20 20 
6NXWRþQiKRGQRWD nesledované 10  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Školenia, kurzy, semináre - civilná ochrana 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 5 5 5 
6NXWRþQiKRGQRWD nesledované 0  
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
105 
 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Školenia, kurzy, semináre - územnoplánovacie služby 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 7 7 7 
6NXWRþQiKRGQRWD nesledované -  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Školenia, kurzy, semináre - školský úrad (vlastné zdroje) 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 15 15 15 
6NXWRþQiKRGQRWD nesledované 10  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]DPHVWQDQFRY- denné centrá 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 4 1 1 
6NXWRþQiKRGQRWD - - 5 3  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]DPHVWQDQFRY- stravovanie 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 2 1 1 
6NXWRþQiKRGQRWD - - 2 0  
 
Komentár: 
V SRþWRFK]DPHVWQDQFRYV~GOKRGREp31DOHDM]DPHVWQDQFLNWRUtEROLSULMDWtQD]DVWXSRYDQLHSRþDV
dlhodobých PN. V roku 2017 boli na dlhodobých PN 3 zamestnanci, ktorí mali zastupovanie. 
V jednotlivých plánovaných školeniach sa jedná o SRþW\ ]DãNROHQêFK zamestnancov. V prípade 
školení - informatika ide o zazmluvnené školenia, metodické podpory a hot-line podpory9]KĐDGRP
na zavádzajúcu elektronizáciu v štátnej a verejnej správe, t.j. aj v Meste Prešov, bolo nevyhnutné 
]RUJDQL]RYDĢSUH]DPHVWQDQFRYYLDFãNROHQt 
3RGSURJUDPďXGVNp]GURMH0VÒ- prenesený výkon štátnej správy 
 
Zámer: =DEH]SHþHQLH þLQQRVWL PHVWVNpKR ~UDGX RGERUQêPL DGPLQLVWUDWtYQ\PL ]DPHVWQDQFDPL
a ]DEH]SHþHQLH YKRGQêFK SUDFRYQêFK SRGPLHQRN ]DPHVWQDQFRY 0VÒ Y\NRQiYDM~FLFK þLQQRVĢ
preneseného výkonu štátnej správy 
 
=RGSRYHGQRVĢ 2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
 
&LHĐ ÒþLQQá personálna politika a SUHKĐDGQiP]GRYiDJHQGD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHWDGPLQLVWUDWtYQ\FK]DPHVWQDQFRY~UDGX- prenesený výkon 
Zdroje na úhradu ich mzdových výdavkov 
-
 
cudzie
 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 24,5 24,5 24,5 
6NXWRþQiKRGQRWD - - 24,5 24,5  
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
106 
 
Komentár: 
Prenesený výkon štátnej správy sa vykonáva zamestnancami zaradenými na stavebnom úrade, odbore 
školstva, kultúry a cestovného ruchu, odbore vnútornej správy a na odbore dopravy a životného 
prostredia.
 
3RGSURJUDPďXGVNp]GURMH0VÒ- cudzie zdroje 
Zámer: =DEH]SHþHQLH YKRGQêFK SUDFRYQêFK podmienok pre þLQQRVWL v oblasti sociálneho       
]DEH]SHþHQLD LQWHJUiFLH D
 
]OHSãHQLD åLYRWQêFK SRGPLHQRN PDUJLOL]RYDQpKR RE\YDWHĐVWYD
       
podporu zamestnanosti a menších obecných služieb.   
 
=RGSRYHGQRVĢ 2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
 
&LHĐ ÒþLQQiSHUVRQiOQDSROLWLNDD SUHKĐDGQiP]GRYiDJHQGD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWRSDWURYDWHĐRY 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 77 80 95 
6NXWRþQiKRGQRWD - - 71 78  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWzamestnancov terénnych sociálnych pracovníkov - projekt 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 4 4 4 
6NXWRþQiKRGQRWD - - 4 5  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]DPHVWQDQFRY komunitného centra -projekt 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 3 3 3 
6NXWRþQiKRGQRWD - - 3 3  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]DPHVWQDQFRYQD3URMHNW\8369D5 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 7 6 6 
6NXWRþQiKRGQRWD - - 3 3  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHW]DPHVWQDQFRYQDSURMHNW36.- Sociálno-právna ochrana detí 
a sociálna kuratela 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 1 1 1 
6NXWRþQiKRGQRWD - - 1 1  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]DPHVWQDQFRY denné stacionáre - refundácia z. 448/2008 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 9 1 1 
6NXWRþQiKRGQRWD - - - 9  
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
107 
 
Komentár: 
2SURWLURNXVD]YêãLOSRþHWRSDWURYDWHOLHNY]KĐDGRPQDUDVW~FLSRþHWNOLHQWRYY\XåtYDM~FLFKW~WR
sociálnu službu. V UiPFL SRþWRY QD SURMHNW\ 8369D5 GRELHKDOL Y priebehu kalendárneho roka      
4 zamestnanci na projekty z roku 2016. V roku 2017 Mesto Prešov uzatvorilo zmluvu len na menšie 
obecné služby, v
 
UiPFLþRKREROLGRSURMHNWRY]DSRMHQtY
 
]iYLVORVWLRGSRþWXSUDFRYQtNRY026WUDMD
koordinátori. Od 1.1.2017 Mesto Prešov zriadilo 
2 denné stacionáre, a WR QD VtGOLVNX 6HNþRY-     
DS Opál a na Sabinovskej ulici - DS Sabinovská s SRþWRP]DPHVWQDQFRYDNRćDOãLXVRFLiOQX
VOXåEX SUH VHQLRURY SULþRP QD SUHYiG]NX ]DULDGHQt WHGD DM QD SODW\ D poistenie zamestnancov      
MH0HVWX3UHãRYSRVN\WRYDQêILQDQþQêSUtVSHYRNSRGĐD]POXY\X]DWYRUHQHMPHG]i Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a
 
rodiny SR a Mestom Prešov. 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
a hodnotiaca správa Strana 
108
 
 
 
352*5$0þ,1)250$ý1é6<67e06$02635È9< 
 
Zámer programu: .YDOLWQêDEH]SUREOpPRYêLQIRUPDþQêV\VWpPVDPRVSUiY\ 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSURJUDP
2UJDQL]DþQêRGERU 
 
&LHĐSURJUDPX
=DEH]SHþHQLH~þLQQpKRLQIRUPDþQpKRV\VWpPX0HVWD3UHãRY
 
Podprogram 3.1: Interné LQIRUPDþQpVOXåE\ 
Zámer: ,QWHJURYDQêLQIRUPDþQêV\VWpPVDPRVSUiY\ 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSRGSURJUDP 2UJDQL]DþQêRGERU - 2GGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
 
 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢRQ-OLQHSUtVWXSSRXåtYDWHĐRY] organizácií 
v
 
]ULDćRYDWHĐVNHMS{VREQRVWLPHVWD3UHãRYGRLQIR
UPDþQpKR
systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií) 0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSRXåtYDWHĐRY]RUJDQL]iFLt 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 80 110 110 114 114 114 
6NXWRþQiKRGQRWD 112 113 114 94  &LHĐ 
=DEH]SHþLĢNYDOLWQêprístup verejnosti k informáciám 
z LQIRUPDþQpKRV\VWpPXVDPRVSUiY\H*29 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWWpP Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 15 55 55 85 90 90 
6NXWRþQiKRGQRWD 56 73 82 97  0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWRQ-line elektronických formulárov 
 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 10 10 10 70 100 110 
6NXWRþQiKRGQRWD 0 0 0 133  &LHĐ =DEH]SHþLĢSO\QXO~SUHYiG]NXLQIRUPDþQpKRV\VWpPX~UDGX 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Riadenie projektu (hod.) 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 96 96 96 96 96 96 
6NXWRþQiKRGQRWD 96 96 96 96  
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
a hodnotiaca správa Strana 
109
 
 
Komentár: 
3RGSURJUDP ]DEH]SHþRYDO D UHDOL]RYDO GiWRYp FHQWUXP SUH 0VÒ D RUJDQL]iFLH Y ]ULDćRYDWHĐVNHM
pôsobnosti mesta Prešov, webovú prezentáciu mesta, skvalitn
ili sa možnosti prístupu k informáciám 
SUHãLURN~YHUHMQRVĢ
 
V UiPFL SURJUDPX VD UHDOL]RYDOL þLQQRVWL NWRUp ]Y\ãXM~ NYDOLWX SURVWUHGLD QD PHVWVNRP ~UDGH
zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie zamestnancov (zakúpenie legálneho softvéru 
a YêSRþWRYHMWechniky, prístup na internet) a ]iURYHĖVDWêP]DEH]SHþLODY\VRNiNYDOLWDNRPXQLNiFLH
PHG]LREþDQRP
 
úradom a ostatnými organizáciami.
 
Vysvetlenie k &LHĐX: =DEH]SHþLĢRQ-OLQHSUtVWXSSRXåtYDWHĐRY] organizácií v ]ULDćRYDWHĐVNHMS{VREQRVWL
mesta Prešov do iQIRUPDþQpKRV\VWpPXVDPRVSUiY\-HGQRWQiHNRQRPLNDRUJDQL]iFLt 
došlo k
 zníženiu 
SRþWX SRXåtYDWHĐRY V\VWpPX ] G{YRGX NXPXOiFLH þLQQRVWt WM MHGHQ SRXåtYDWHĐ VSUDFRYiYD
ekonomickú agendu 
viacero 
RUJDQL]DþQêFKMHGQRWLHN
 
 
Špecifikácia vybraných výdavkov: 
Bežné výdavky: 
Išlo o YêGDYN\SUHYDåQHQDQDVOHGXM~FH~þHO\SRVN\WRYDWHĐRYL,63VOXåLHE]DSULSRMHQLHN internetu 
(1Gbit linka pre MsÚ a MsP), mobilné pripojenia k internetu, pripojenie platobných terminálov, 
pripojenie organizácií v rámci projektu Jednotnej ekonomiky organizácií, QiNXS SRþtWDþRY 
 
a príslušenstva, nákup
 QiKUDGQêFKGLHORYSUHYODVWQ~RSUDYX97NWRUi]RKĐDGĖRYDOD]DVWDUDQRVĢ
+: D MHKR RSRWUHERYDQLH QiNXS WODþRYêFK KOiY D QiSOQt GR SORWWHURY D YHĐNRSORãQêFK
DWUDPHQWRYêFKWODþLDUQtQiNXSQR
vých a NRPSDWLELOQêFKWRQHURYGRODVHURYêFKWODþLDUQt]DN~SHQLH
OHJiOQHKRVRIWYpUXGRN~SHQLHOLFHQFLtSUHSULSRMHQLHNOLHQWVN\FKSRþtWDþRYk serveru, e-Government, 
]DEH]SHþHQLH~GUåE\YêSRþWRYHMWHFKQLN\GRGiYDWHĐVNêPVS{VRERP~GUåEXRSUDY\SURI\ODNWLku 
HW - GRGiYDWHĐVNêP VS{VRERP UR]ãLURYDQLH D RSUDY\ SRþtWDþRYHM VLHWH údržbu programového 
vybavenia - XSGDWH DNWXDOL]iFLX OLFHQþQpKR 6: D $6: DSOLNDþQpKR 6: Y\EDYHQLD- 
GRGiYDWHĐVNêP VS{VRERP QDSU DNWXDOL]iFLD $63, YLUWXDOL]DþQpKR D zálohovacieho softvéru), 
aNWXDOL]iFLX D GRSUDFRYDQLH V\VWpPRY RG VSRORþQRVWL &25$ *(2 VUR ãNROHQLD D PHWRGLFNi
podpora k
 
$6: QD ]iNODGH 6HUYLVQHM ]POXY\ ]DEH]SHþHQLH SUHYiG]N\ $6: H*29
automatizované publikovanie na webe 
- ]POXY\IDNW~U\REMHGQiYN\DćDOãLHinformácie z CG ISS, 
ULDGHQLH SURMHNWX SUH &* ,66 SRGĐD 6HUYLVQHM ]POXY\ ]DEH]SHþHQLH SUHYiG]N\ GLJLWiOQHKR
]DVWXSLWHĐVWYD]DEH]SHþHQLHKRVWLQJXZHERYêFKVOXåLHE
]DEH]SHþHQLHSULSRMHQLDGRÒ396. 
 
 
Obstarávanie kapitálových aktív 
 
Išlo o ILQDQþQp SURVWUiedky použité na zakúpenie SW licencie SUH XåtYDWHĐRY (-mailového 
servera
, n
ákup servera a NAS pre zálohovanie. 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
110 
 
352*5$0þ
MESTSKÁ POLÍCIA 
 
Zámer programu: =DEH]SHþHQLHYHUHMQpKRSRULDGNXYPHVWH 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSURJUDP
Mestská polícia 
 
&LHĐSURJUDPX
: =DEH]SHþLĢYHUHMQêSRULDGRND EH]SHþQRVĢREþDQRYY
 
meste. 
 
Podprogram 4.1: Verejný poriadok a
 EH]SHþQRVĢ 
 
Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a ]GUDYLDREþDQRYPHVWD3UHãRY 
 
=RGSRYHGQRVĢ Mestská polícia 
&LHĐ 
$NWtYQH]DEH]SHþHQLHYHUHMQpKRSRULDGNXY meste Prešov 
prostredníctvom poriadkového útvaru - mestskej polície 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Celkový SRþHWSUtVOXãQtNRY0HVWVNHMSROtFLHY3UHãRYH Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 85 90 78 81 85 85 
6NXWRþQiKRGQRWD 78 78 77 77  0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSUDFRYtVN0HVWVNHMSROtFLHY3UHãRYH 
Rok
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 6NXWRþQiKRGQRWD 3 3 3 3  
&LHĐ 
Predchádzanie kriminalite a LQHMSURWLVSRORþHQVNHMþLQQRVWL
v meste prostredníctvom monitorovacích systémov 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSUHYiG]NRYDQêFKNDPLHUYPHVWH Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 32 38 45 50 55 55 
6NXWRþQiKRGQRWD 29 40 40 44  &LHĐ Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej pôsobnosti 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHW]~þDVWQHQêFKRV{EQDSUHYHQWtYQR-výchovných aktivitách 
za rok 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 2 500 2 500 2000 2000 2000 2000 
6NXWRþQiKRGQRWD 1 285 2081 3419 2505  
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
111 
 
Mestská polícia a
 chránené dielne 
 
Zámer: =DEH]SHþLĢEH]SUREOpPRYêFKRGPHVWVNHMSROtFLHD þLQQRVĢY súlade s platnou legislatívou 
 
=RGSRYHGQRVĢ
za podprogram: Mestská polícia 
 
=RGSRYHGQRVĢ Mestská polícia 
 
&LHĐ 9\WYRULĢDGHNYiWQHSUDFRYQpSRGPLHQN\ 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]DPHVWQDQFRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 112 112 109 112 112 112 
6NXWRþQiKRGQRWD 109 109 108 108  
 
Komentár: 
Úlohou tohto programu bolo v roku 2017 prostredníctvom mestskej polície ako poriadkového útvaru 
mesta ]DEH]SHþLĢ verejný poriadok v meste, spolupôsobLĢ SUL RFKUDQH RE\YDWHĐRY D iných osôb 
v
 
meste pred ohrozením ich života a zdravia a taktiež pôsobLĢ QD ~VHNX GRGUåLDYDQLD þLVWRW\ 
a RFKUDQ\åLYRWQpKRSURVWUHGLD3URJUDP]DKĚĖDl aj þLQQRVWLPHVWVNHMSROtFLHQD~VHNXEH]SHþQRVWL
a plynulosti cestnej premávky v rozsahu legitímnych oprávnení a ]DEH]SHþHQtSDUNRYDFHMGLVFLSOtQ\
v meste. 
Plnenie úloh na úseku prevencie v UR]VDKXS{VREQRVWLXSUDYHQHM]iNRQRPþ=ER obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov bolo nemenej dôležitou úlohou s prioritným FLHĐRP
SUHGFKiG]DQLD SRWOiþDQLD D zamedzovania kriminality a inej pURWLVSRORþHQVNHM þLQQRVWL 
a to aj s využitím mestských kamerových systémov. Mestský kamerový systém bol nápomocný 
aj v oblasti zamestnanosti 
RV{EVR]QtåHQRXSUDFRYQRXVFKRSQRVĢRXprostredníctvom projektov na 
udržanie tzv. chránených dieln
í. 
Celkový stav zamestnancov mestskej polície v roku 2017 k 31.12.2017 bol 108. Z toho 77 
príslušníkov mestskej polície a 4 REþLDQVNi zamestnanci. Stav zamestnancov v FKUiQHQêFKGLHOĖDFK
bol k
 
uvedenému dátumu 27. 
 
 
Špecifikácia vybraných výdavkov: 
Bežné výdavky boli použité napr. na služobné pracovné cesty v SR, na spotrebu el. energie na 
vysunutých pracoviskách mestskej polície, na spotrebu energií za mestský kamerový systém, na 
SRãWRYQp D WHOHNRPXQLNDþQp VOXåE\ QD ]DN~SHQLH NDQFHOiUVNHKR QiE\WNX SRGĐD SR
trieb, napr. 
VWROLþLHN GR ]DVDGDFHM PLHVWQRVWL NWRUi VO~åL QD UR]GHĐRYDQLH KOLDGRNkresiel pre pracovníkov 
chránených dielní, na zakúpenie potrebných hardwérových komponentov slúžiacich pre mestský 
kamerový systém a
 
WHOHNRPXQLNDþQ
ú techniku
, ako aj na zakúpenie kancelárskych potrieb a ich 
obnovenie (n
apr. skartovacích strojov z dôvodu ochrany osobných údajov, na kúpu kancelárskeho 
papiera a ostatných kancelárskych potrieb), na materiál potrebný pre realizáciu odchytu túlavých 
zvierat v zmysle príslušných všeobecne ]iYl]QêFK SUiYQ\FK SUHGSLVRY ĆDOHMna zakúpenie 
špeciálneho materiálu, ako sú OHNiUQLþN\ KDVLDFH SUtVWURMH GUlJHU ]DVWDYRYDFLH WHUþH ]EUDQH
strelivo a pod., na dokúpenie zbraní a streliva, na nákup softvéru, odbornej literatúry, máp, 
pracovných odevo
Y REXYL SUDFRYQêFK SRP{FRN QiNXS 3+0 QD ]DEH]SHþHQLH SUHStVDQêFK
prehliadok vozidiel 
- emisné a technické kontroly, na opravy a výmenu pokazených dielov, nákup 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
112 
 
SQHXPDWtNQDQiNXSNVURþQHMGLDĐQLþQHM]QiPN\IRWRDSDUiWRYD iné, na nájomné za nájom budov 
-
 prenájom priestorov smernice v zmysle zákona o Zbraniach a strelive, na školenia pracovníkov 
mestskej polície, ~þDVĢ YHG~FLFK SUDFRYQtNRY QD ãNROHQLDFK ãNROHQLD VHEDREUDQ\ QD YãHREHFQp
VOXåE\KODYLþNRYêSDSLHUREiON\SRãWRYpSRXNiåN\SR]YiQN\a LQpWODþRYLQ\]iNRQRPVWDQRYHQi
NDOLEUiFLD GUlJURY ]iNRQRP VWDQRYHQp SUHKOLDGN\ QD QRþQ~ SUiFX ]iNRQRP VWDQRYHQp
psychologické vyšetrenie na zbrane, zákonom stanovené psychologické vyšetrenie na VRZ, 
na poplatky za nevymožené exekúcie, na znalecké poVXGN\þLV~GQHSRSODWN\ 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
113 
 
 
 
352*5$0þ(.2120,.$$),1$1&,( 
 
Zámer programu: Efektívna a ~þLQQiGDĖRYiD UR]SRþWRYiSROLWLND 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSURJUDP
Odbor ekonomiky a podnikania 
&LHĐSURJUDPX: ZDEH]SHþenie komplexnej GDĖRYej a UR]SRþWRYej politiky mesta. 
 
3RGSURJUDP'DĖR
YiDUR]SRþWRYiSROLWLND 
 
Zámer: 
Hospodárne a HIHNWtYQHQDNODGDĢV ILQDQþQêPLprostriedkami 
 
 
&LHĐ =DEH]SHþLĢG{YHU\KRGQêREUD]RHNRQRPLFNHMVLWXiFLLPHVWD 0HUDWHĐQê
XND]RYDWHĐ 
3RþHWY\SUDFRYDQêFKKRGQRWLDFLFKVSUiY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 4 
6NXWRþQiKRGQRWD 4 4 4 2  0HUDWHĐQê
XND]RYDWHĐ 
9êVOHGRNFHORURþQpKRKRVSRGiUHQLDPHVWD]DXSO\QXOêURNÄEH]YêKUDG³
 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota bez výhrad bez výhrad bez výhrad bez výhrad bez výhrad bez výhrad 
6NXWRþQiKRGQRWD bez výhrad s výhradami bez výhrad bez výhrad  
0HUDWHĐQê
XND]RYDWHĐ 
Výrok audítora k ~þWRYQHM]iYLHUNH]DXSO\QXOêURN
 Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 
v súlade so 
zákonom 
v súlade so 
zákonom 
v súlade so 
zákonom 
v súlade so 
zákonom 
v súlade so 
zákonom 
v súlade so 
zákonom 6NXWRþQiKRGQRWD 
v súlade so 
zákonom 
v súlade so 
zákonom 
v súlade so 
zákonom 
v súlade so 
zákonom
  Komentár: 
7HQWRSURJUDP]DEH]SHþXMHNRPSOH[Q~GDĖRY~D UR]SRþWRY~SROLWLNXD~þWRYQtFWYR, t.j. efektívny      
D~þLQQêYêEHUGDQtDSRSODWNRYILãNiOQXSROLWLNXPHVWDYHGHQLH~þWRYQtFWYDYUiWDQHPRQLWRULQJX
hospodárenia. 
 
6~þDVĢRX WRKWR SURJUDPX V~ DM YêGDYN\ QD VSOiFDQLH LVWtQ ] prijatých úverov. Mesto Prešov       
má DNWXiOQH ~YHURYêFK Y]ĢDKRY 3RGUREQê SUHKĐDG VSOiFDQLD LVWtQ YãHWNêFK SULMDWêFK ~YHURY
je v WDEXĐNH 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
114 
 
 
 
 
9HULWHĐ%DQND 
Rok Pôvodný Dátum 
Aktuálny 
stav úveru 
Splátky úverov 
prijatia úver. rámec 
NRQHþQHM
splatnosti 
2017
 2018 2019 2020 2021 - 2041 
Prima banka 2003 1 493 726,35 25.12.2019 265 274,11 132 636,00 132 636,00 132 638,11 
 
SZaRB 2007 1 327 756,75 21.09.2017 0,00 199 163,48 
  
 
UniCB 67 
000026/CORP/08/091 
2008 1 659 695,94 30.09.2018 149 880,34 199 828,00 149 880,34 
  
CSOB 2009 7 103 500,00 27.12.2019 1 584 700,00 788 400,00 788 400,00 796 300,00 
 
UniCB 12 
000009/CORP/10/141 
2010 3 848 936,00 31.12.2020 1 274 980,00 424 984,00 424 984,00 424 984,00 425 012,00 
 
UniCB 23 
000018/CORP/11/141 
2011 1 400 000,00 30.06.2021 515 840,00 147 360,00 147 360,00 147 360,00 147 360,00 73 760,00 
UniCB 29 
000032/CORP/11/141 
2011 6 349 949,37 31.12.2018 4 339 723,77 52 620,48 301 731,72 443 709,84 1 372 620,00 2 221 662,21 
6ORYHQVNiVSRULWHOĖD 2014 512 626,80 31.05.2024 349 042,80 54 528,00 54 528,00 54 528,00 54 528,00 185 458,80 
(XUySVNDLQYHVWLþQi
banka 2016 
2016 4 500 000,00 9.12.2041 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 104 651,16 4 395 348,84 
(XUySVNDLQYHVWLþQi
banka 2017 
2017 4 000 000,00 22.12.2042 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 
Dlhodobé SPOLU 32 196 191,21 
 
16 979 441,02 1 999 519,99 1 999 520,06 1 999 519,95 2 104 171,16 10 876 229,85 
 
 
 
0HVWR 3UHãRY Y\þHUSDOR Y URNX ]Y\ãQ~ þDVĢ ~YHUX ] tranže 2016 v sume 1 721 0646,48 €. 
V URNX PHVWR 3UHãRY SULMDOR GR UR]SRþWu nový úver v objeme 4 000 000 € od Európskej 
LQYHVWLþQHMEDQN\ a z WRKWR~YHUXERORY\þHUSDQêFK 052,06 € a ]Y\ãQiþDVĢY objeme 3 933 947,94 
¼EXGHY\þHUSDQiY
 roku 2018. 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
115 
 
352*5$0þ635È9$$
 EVIDENCIA MAJETKU 
 
Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSURJUDP Odbor správy majetku mesta 
&LHĐSURJUDPX: Efektívne spravovanie mestského majetku 
Podprogram 6.1: Majetok v
 správe mesta 
 
Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie mestského majetku 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢRFKUDQXPDMHWNXPHVWDSUHSUtSDGåLYHOQêFKXGDORVWt
vandalizmu, krádeže a ćDOãtFKUL]tN 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Percento poisteného majetku 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6NXWRþQiKRGQRWD 100 % 100 % 100 % 100%  
 
Komentár: 
=RVWUDQ\PHVWD]DEH]SHþLĢHIHNWtYQHSRLVWHQLHFHOpKRREMHPXPDMHWNXYUiWDQHSUHKRGQRFRYDQLD
QHKQXWHĐQRVWtSR
 realizácii technického zhodnotenia z dôvodu jeho ochrany pred poškodením alebo 
odcudzením. 
 Podprogram 6.2: PREŠOV REAL - správa bytov a nebytových priestorov 
Zámer: 
Efektívne spravovanie bytových a nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta 
 
 
ZodpovednRVĢ Oddelenie mestského majetku 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢHIHNWtYQHY\XåtYDQLHVSUDYRYDQêFKQHE\WRYêFK
SULHVWRURYXUþHQêFKQDNRPHUþQêSUHQiMRP 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3HUFHQWXiOQHY\XåLWLHVSUDYRYDQêFKQHE\WRYêFKSULHVWRURYSRGĐD
podlahovej plochy 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 6NXWRþQiKRGQRWD 97,84 % 94,05 % 95,87% 94,88%  
 
Komentár: 
Mesto Prešov po nadobudnutí právnej subjektivity prevzalo na základe delimitácií hlavne v
 rokoch 
1991 - 1992 majetok S{YRGQHYRYODVWQtFWYHýHVNRVORYHQVNpKRãWiWXMesto Prešov využíva svoj 
PDMHWRNQDUHDOL]iFLXVYRMHMKODYQHMþLQQRVWLD WLHåDMQDNRPHUþQêSUHQiMRP1DãLPFLHĐRPMHþR 
najefektívnejšie využitie tohto majetku s dosiahnutím maximálnych možných príjmov pre mesto. 
7HQWR XND]RYDWHĐ MH Y\MDGUHQê SHUFHQWRP Y\XåLWLD SRGODKRYHM SORFK\ REMHNWRY XUþHQêFK          
na prenájom. 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
116 
 
352*5$0þ9â(2%(&1(35263(â1e6/8ä%< 
 
Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia
 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSURJUDP Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
 Odbor správy majetku 
 
&LHĐSURJUDPX
:
 (IHNWtYQH]DEH]SHþRYDQLH YHUHMQRSURVSHãQêFKþLQQRVWtPHVWD3UHãRv 
Podprogram 7.1: Miestne komunikácie 
Zámer: 
Kvalitná a EH]SHþQiVLHĢPLHVWQ\FKNRPXQLNiFLt 
 
=RGSRYHGQRVĢ
 Oddelenie komunálnych služieb 
&LHĐ =DEH]SHþLĢ~GUåEXD opravy miestnych komunikácií 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Vysprávky ciest v m
2
 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 4 200 4 200 4 500 4 500 4 300 4 300 
6NXWRþQiKRGQRWD 3 320 3 020 2 500 3 630  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Vysprávky chodníkov v m
2 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 1 200 1 200 1 200 1 000 900 900 
6NXWRþQiKRGQRWD 1 382 1 020 146 635  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ ýLVWHQLHD RSUDYDXOLþQêFKYSXVWRYY ks 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 1 300 1 300 1 300 1 500 1 500 1 500 
6NXWRþQiKRGQRWD 197 3 944 4 847 5 863  0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Zvislé a YRGRURYQpGRSUDYQp]QDþHQLDQD]iNODGHUR]KRGQXWtYNV 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 270 270 270 250 250 250 
6NXWRþQiKRGQRWD 201 185 148 181  0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 'ĎåNDREQRYHQpKRYRGRURYQpKRGRSUDYQpKR]QDþHQLDYP 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 65 000 65 500 65 500 65 500 66 000 66 000 6NXWRþQiKRGQRWD 43 559 44 860 
36 904 m 
 
4 
447
 
m
 36 149 m 
2
 4 317 m 
2
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
117 
 
 
&LHĐ =DEH]SHþLĢ]LPQ~~GUåEXPLHVWQ\FKNRPXQLNiFLt 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 'ĎåNDSOXKRYDQêFKFLHVWYNP 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 8 500 8 500 8 500 8 500 8 600 8 600 
6NXWRþQiKRGQRWD 1 221 2 322 322 2 387  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 'ĎåNDSOXKRYDQêFKFLHVWVSRV\SRPY km  
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 5 000 5 000 5 000 5 000 5 100 5 100 
6NXWRþQiKRGQRWD 2 579 2 533 3 370 4 276  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 'LVSHþHUVNiVOXåED]DURNY hod. 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 
6NXWRþQiKRGQRWD 10 323 10 520 6 608 9 127,5  
 
Komentár: 
V V~ODGH VR ]iNRQRP þ =E R SR]HPQêFK NRPXQLNiFLiFK MH SRYLQQRVĢRX YODVWQtNRY
a VSUiYFRY PLHVWQ\FK NRPXQLNiFLt ]DEH]SHþRYDĢ VFKRGQRVĢ D ]MD]GQRVĢ PLHVWQ\FK NRPXQLNiFLt
V rámci podprogramu 7.1 miestne komunikácie ide hlavne o bežnú údržbu ciest a chodníkov - 
RSUDYXYêWONRYVFKRGRYþLVWHQLHXOLþQêFKYSXVWRYUHDOL]iFLXYRGRURYQpKRD zvislého dopravného 
]QDþHQLDD
 
RVWDWQêFKV~þDVWtPLHVWQ\FKNRPXQLNiFLt7HQWRSRGSURJUDP]DKĚĖDWDNWLHåYêNRQ]LPQHM
údržby miestnych komunikácií a verejných priestraQVWLHYQD]DEH]SHþHQLHLFK]MD]GQRVWLDVFKRGQRVWL
v
 
zimnom období v
 
súlade s vyššie uvedeným zákonom. Zimná údržba chodníkov a verejných 
priestranstiev bola ]DEH]SHþRYDQiQD]iNODGHSODWQHM]POXY\so VSRORþQRVĢRX=iKUDGD5HDOVUR 
 
V rámci podprogramu 7.1 miestne komunikácie boli ILQDQþQpSURVWULHGN\SRXåLWpQDMPlQD 
- spotrebu elektrickej energie na cestnú svetelnú signalizáciu, 
- údržbu miestnych komunikácií ciest a chodníkov - v rámci tejto položky išlo napr. o údržbu 
cestnej svetelnej signalizácie, bežnú údržbu komunikácií GRSUDYQp ]QDþHQLH ULHãHQLH
havarijných stavov na MK, splátky za zrealizovanú komplexnú rekonštrukciu a súvislú údržbu 
MK a NULåRYDWLHNVSRORþQRVĢRX(8529,$6.DVQRYpV~YLVlé opravy MK, zimnú údržbu 
komunikácií, údržbu MK v mestskej pamiatkovej rezervácii, splátky za opravu MK - Ul. Arm. 
gen. Svobodu v
 
Prešove, 
-  služby - SRSODWRN~URNý62%]DRSUDYX0.- ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
118 
 
Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo 
 
 
Zámer: 
Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu 
 
=RGSRYHGQRVĢ
 Oddelenie komunálnych služieb 
&LHĐ Nakladanie s odpadmi 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Celkové množstvo komunálneho odpadu v t 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 31 500 31 500 31 550 31 600 31 650 32 000 
6NXWRþQiKRGQRWD 32 171 28 201 27 938 27 079  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Množstvo odpadu uloženého na skládke v t 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 24 190 24 190 24 750 24 800 24 800 24 800 
6NXWRþQiKRGQRWD 25 449 24 282 24 070 22 048  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Množstvo separovaného odpadu v t 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 6 600 6 600 6 000 6 000 6 050 6 100 
6NXWRþQiKRGQRWD 4 846 1 997 1 471 2 031  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Množstvo ELRORJLFN\UR]ORåLWHĐQpKRRGSDGXY t 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 710 1 700 1 800 1 800 1 800 1 900 
6NXWRþQiKRGQRWD 1 876 1 922 2 397 3000  
 
 
Komentár: 
 
9 ]P\VOH ]iNRQD þ = ] R RGSDGRFK Y ]QHQt QHVNRUãtFK SUHGSLVRY MH PHVWR SRYLQQp
]DEH]SHþRYDĢ þLQQRVWL V~YLVLDFH VR ]EHURP RGYR]RP D OLNYLGiFLRX RGSDGX QD VYRMRP ~]HPt
       
RG I\]LFNêFK D SUiYQLFNêFK RV{E ýLQQRVĢ QDNODGDQLD V RGSDGPLbola realizovaná na základe 
]POXYQêFKY]ĢDKRYV organizáciami oprávnenými na zber, prepravu a likvidáciu odpadu, ktorými      
V~7HFKQLFNpVOXåE\PHVWD3UHãRYDVD2=Ï1+DQXãRYFHDV6SRORþQRVĢ1$785-PACK, a.s. 
]DEH]SHþXMHV\VWpPQDNODGDQLDV odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. 
V UiPFLSRGSURJUDPXRGSDGRYpKRVSRGiUVWYREROLILQDQþQpSURVWULHGN\SRXåLWpQDYãHREHFQê
materiál - nákup vrecúšok na psie exkrementy, údržbu a opravu smetných boxov, nakladanie 
s odpadmi - vývoz odpadkových košov, zber, prepravu, prekládku a likvidáciu odpadu, zber 
triedeného odpadu a poplatok za uloženie odpadu.
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
119 
 
Podprogram 7.3: Verejná doprava 
 
Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie mestského majetku - 
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 
&LHĐ .YDOLWQpSRNU\WLHSRWULHERE\YDWHĐRYPHVWDVOXåEDPL0+' 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSUHSUDYHQêFKSDVDåLHURYY MHD za rok v mil. osôb 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná 
hodnota 35 35 35 34 34 35 
6NXWRþQiKRGQRWD 33,2 32,8 32,1 31,6  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWQDMD]GHQêFKPLONLORPHWURY0+']DURN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 4,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 
6NXWRþQiKRGQRWD 4,5 4,7 4,8 4,8  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSUHYiG]NRYDQêFKDXWREXVRYD trolejbusov spolu 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 100 100 104 106 106 107 
6NXWRþQiKRGQRWD 108 108 100 109  
                                       
 
Komentár: 
 
0HVWVN~KURPDGQ~GRSUDYX]DEH]SHþXMHPHVWR3UHãRYY
 
spolupráci so 100 % 
 
mestskou akciovou 
VSRORþQRVĢRX- Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. Výdavky v tomto podprograme sú vynaložené 
QDEHåQêWUDQVIHUSUHPHVWVN~VSRORþQRVĢ 
 
 
 
Podprogram 7.4: Verejná zeOHĖ 
 
Zámer: Aktívny a SDVtYQ\RGG\FKRE\YDWHĐRYD návštevníkov mesta v ]GUDYRPþLVWRPD atraktívnom 
prostredí 
 
=RGSRYHGQRVĢ
 Oddelenie komunálnych služieb 
&LHĐ =DEH]SHþLĢVWDURVWOLYRVĢR YHUHMQ~]HOHĖ 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RNRVHQiYHUHMQi]HOHĖYKD 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 700 900 600 600 600 600 
6NXWRþQiKRGQRWD 681 540 685 709  
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
120 
 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Výrub stromov v ks 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 600 650 200 250 250 250 
6NXWRþQiKRGQRWD 194 511 329 712  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Orez konárov stromov v ks 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 10 000 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
6NXWRþQiKRGQRWD 16 987 23 442 32 866 43 484  
 
Komentár: 
3RGSURJUDP ]DEH]SHþRYDOrealizáciu údržby verejnej zelene - kosenie, výruby a orezy stromov      
a kríkov, rez a tvarovanie živých plotov, výsadbu drevín a kvetín, založenie a vyhrabávanie trávnika, 
vypletie kvetín, drevín, ruží, chemický postrek proti inváznym burinám, zálievka a manipulácia 
s YHJHWDþQêPL QiGREDPL D zber kôpok zo zelene. Z KĐDGLVND VOHGRYDQLD SRXåLWLD ILQDQþQêFK
SURVWULHGNRYV~QDMG{OHåLWHMãLHXND]RYDWHOHXYHGHQpYWDEXĐNH3ULRULWQHVDY
 
roku 2017 realizovalo 
RGVWUDĖRYDQLHQiVOHGNRYM~ORYHMNDODPLW\Y
 
celom PHVWHRUH]\YêUXE\SRGĐDUR]KRGQXWtRUJiQX
RFKUDQ\ SUtURG\ YêUXE\ LQYi]Q\FK GUHYtQ ćDOHM YêVDGED NYHWtQ Y
 
meste Prešov. Zrealizovala     
sa náhradná výsadba v
 
južnom parku v
 
centre mesta Prešov, takisto aj v celom páse ulíc Arm. gen. 
Svobodu a L. NovomesNpKRY]KĐDGRPQDSUHKXVWHQ~GRSUDYQ~VLWXiFLXD novootvorené obchodné 
FHQWUiQDVtGOLVNX6HNþRY
 
 
V UiPFLSRGSURJUDPXYHUHMQi]HOHĖEROLILQDQþQpSURVWULHGN\SRXåLWpQDMPlQD 
- údržbu verejnej zelene - orezy, výruby a náhradnú výsadbu, 
- kosenie verejnej zelene. 
 
Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie 
 
Zámer: 
Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov 
=RGSRYHGQRVĢ
 Oddelenie komunálnych služieb 
&LHĐ =DEH]SHþLĢHIHNWtYQXSUHYiG]NXYHUHMQpKRRVYHWOHQLD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 5RþQispotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh) 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 410 410 360 340 320 320 
6NXWRþQiKRGQRWD 387 363 333 346  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSUHYiG]NRYDQêFKVYHWHOQêFKERGRYYNV 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 8 926 8 976 9 006 9 030 9 050 9 080 
6NXWRþQiKRGQRWD 8 894 8 913 9037 9374  
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
121 
 
 
Komentár: 
 
&HONRYêSRþHWVYLHWLGLHOMH6%
 
6NXWRþQiVSRWUHEDY
 
roku 2017 na VO je 
       
3 241
 
710 kWh 
 
(IHNWtYQRVĢSUHYiG]NRYDQLD6%
 
241
 
710 kWh : 9374 SB = 345,82kWh/1SB 
 
Nárast spotreby elektrickej energie na VO je spôsobený doplnením 337 svetelných bodov 
]POXYQRXþLQQRVĢRXSUHYiG]NRYDWHĐD9O a výstavbou v rámci cudzích stavieb. 
 
Podprogram 7.6: Služby mesta
 
Zámer: 
%H]SHþQêD NYDOLWQêFKSULHVWRUSUHRE\YDWHĐRYD návštevníkov mesta 
 
=RGSRYHGQRVĢ
 Oddelenie komunálnych služieb 
&LHĐ =DEH]SHþLĢ~GUåEXGHWVNêFKD športových zariadení 
0HUDWHĐQê XND]RYDWHĐ 3RþHWXGUåLDYDQêFKGHWVNêFKSLHVNRYtVN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 150 140 140 110 110 110 
6NXWRþQiKRGQRWD 131 118 100 100  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWXGUåLDYDQêFKGHWVNêFKLKUtVN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 130 120 151 200 200 200 
6NXWRþQiKRGQRWD 197 197 200 204  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWXGUåLDYDQêFKãSRUWRYêFKLKUtVN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 48 54 54 50 50 50 
6NXWRþQiKRGQRWD 46 46 47 47  
&LHĐ =DEH]SHþLĢDWUDNWtYQRVĢRGG\FKRYêFK]yQ 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSUHYiG]NRYDQêFKYRGQêFK]DULDGHQt-fontán a picích fontán 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 14 15 15 15 15 15 
6NXWRþQiKRGQRWD 13 14 15 15  
&LHĐ =DEH]SHþLĢY\XåLWLH nezamestnaných a RGV~GHQêFKQD93ý 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]DPHVWQDQFRY026 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 100 200 350 350 350 350 
6NXWRþQiKRGQRWD 147 383 409 258  
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
122 
 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWRGV~GHQêFK 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 20 20 20 20 20 20 
6NXWRþQiKRGQRWD 27 12 0 7  
&LHĐ =DEH]SHþLĢOHWQ~~GUåEXNRPXQLNiFLt 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 5XþQpþLVWHQLHFKRGQtNRYY m
2
 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 5 100 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 
5 500 
000 
6NXWRþQiKRGQRWD 6 126 487 3 037 220 3 751 476 4 194 800  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 6WURMRYpþLVWHQLHFKRGQtNRYYNP 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1500 
6NXWRþQiKRGQRWD 214 46 0 133  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 6WURMRYpþLVWHQLHFLHVWYNP 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3000 
6NXWRþQiKRGQRWD 1 394 1 143 1 980 4 156  
 
Komentár: 
 
V roku 2017 boli doplnené nové ihriská na území mesta. 
3URVWUHGQtFWYRP WRKWR SRGSURJUDPX EROD ]DEH]SHþRYDQi ãLURNi ãNiOD þLQQRVWt V~YLVLDFLFK
VR ]DEH]SHþHQtP NYDOLWQpKR D ]GUDYpKR SURVWUHGLD SUH RE\YDWHĐRY D návštevníkov mesta ako       
MHþLVWHQLHYHUHMQêFKSULHVWUDQVWLHY~GUåEDD prevádzka pieskovísk, detských a športových zariadení, 
ODYLþLHN ]DEH]SHþHQLH ~GUåE\ IRQWiQ KRGtQ YODMNRYi Yê]GRED D MIS, deratizácia, dezinfekcia 
a dezinsekcia verejných plôch. 
ýLQQRVWL ~GUåE\ D prevádzky pieskovísk, detských a športových zariadení, lavLþLHN EROL
]DEH]SHþRYDQpY spolupráci s mestskou organizáciou - Technické služby mesta Prešov, a.s. 
ýLQQRVWLþLVWHQLDPHVWDEROLUHDOL]RYDQpGRGiYDWHĐVN\QD]iNODGH]POXY\VRVSRORþQRVĢRX=iKUDGD
5HDOVUR.YDQWLILNiFLDUHDOL]RYDQpKRþLVWHQLDMHXYHGHQ
á v WDEXĐNiFKY\ããLH 
0HVWR3UHãRYY\XåtYDORQDþLVWHQLHD upratovanie verejných priestranstiev taktiež nezamestnaných 
REþDQRYHYLGRYDQêFKQDÒ369D5
 
Od 2.1.2017 boli verejnoprospešné aktivity zaradené pod Oddelenie podpornêFK þLQQRVWt
$NWLYDþQp þLQQR
sti (predtým VPP) sú financované z dvoch zdrojov: príspevky z ÚPSVaR        
sú poskytované Mestu Prešov na základe dohôd s Mestom Prešov. Na výkone verejnoprospešných 
prác pracovalo v URNXFHONRPXFKiG]DþRYR zamestnanie. K SRNOHVXSRþWXXFKiG]DþRY
o
 
zamestnanie v rámci VPP došlo na základe rozhodnutí úradu práce, ktoré eOLPLQRYDOLSRþW\8R=      
na najnižšiu možnú mieru. Politika zamestnanosti bola zameraná predovšetkým na zvýšenie 
zamestnanosti v UiPFLXPLHVWĖRYDQLDXFKiG]DþRYQDWUKXSUiFH 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
123 
 
Bežné výdavky v rámci podprogramu boli použité na nákup materiálu, pracovných pomôcok, 
pracovnej obuvi pre koordinátorov, náradia a opravu náradia. 
V rámci výkonu trestu verejnej práce na základe dohôd medzi Mestom Prešov a Okresným súdom 
v Prešove bolo zaradených do verejnoprospešných prác 7 odsúdených. 
 
Podprogram 7.7: Prí
spevková organizácia 
- Park kultúry a oddychu 
 
Zámer: 
.XOW~UQ\åLYRWSUHRE\YDWHĐRYD návštevníkov mesta 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie mestského majetku - Park kultúry a oddychu 
&LHĐ =DEH]SHþLĢUR]PDQLWpNXOW~UQHDNFLHSUHRE\YDWHĐRYPHVWD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWDNWLYtWSUHGHWLDPOiGHåVSROX]DURN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 168 168 168 170 170 172 
6NXWRþQiKRGQRWD 177 170 171 165  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWDNWLYtWSUHGRVSHOêFKVSROX]DURN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 209 209 209 205 205 206 
6NXWRþQiKRGQRWD 200 198 197 198  
 
 
Komentár: 
 
Mesto podporuje svoju príspevkovú organizáciu (PKO) prostredníctvom bežného transferu, ktorý 
VO~åL QD þLDVWRþQp Y\NU\WLH SUHYiG]NRYêFK QiNODGRY 3.2 Y
 
UiPFL VYRMHM þLQQRVWL ]DEH]SHþXMH
kultúrne podujatia pre dospelých a pre deti a mládež na mestskej a celoslovenskej úrovni. 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
124
 
 
 
352*5$0þ
STAVEBNÝ ÚRAD A
 
ÚZEMNÝ ROZVOJ 
 
          
     MESTA 
 
Zámer programu: Kvalitný systém rozvoja výstavby, usporiadanie územia 
               
a
 DUFKLWHNW~U\VG{UD]RPQDWUYDORXGUåDWHĐQêUR]YRMPHVWD 
 
=RGSRYHGQRVĢ za program: Odbor hlavného architekta mesta 
                       
Odbor dopravy a životného prostredia 
                       
Stavebný úrad 
 
&LHĐSURJUDPX 7UYDORXGUåDWHĐQêUR]YRMPHVWD  
Podprogram 8.1: Stavebný poriadok 
 
Zámer:  .YDOLWQp]DEH]SHþHQLHNRPSOH[QpKRSUHQHVHQpKR výkonu štátnej správy na úsek stavebného 
poriadku
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Stavebný úrad 
&LHĐ 
=DEH]SHþHQLHSUHQHVHQpKRYêNRQXãWiWQHMVSUiY\QD~VHNXstavebného úradu 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]UXãHQêFKSUYRVWXSĖRYêFKUR]KRGQXWt 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 6 6 6 6 6 6 
6NXWRþQiKRGQRWD 6 6 4 5  Komentár: 
3RGSURJUDP ]DKĚĖDl SUHQHVHQê YêNRQ ãWiWQHM VSUiY\ SRGĐD ]iNRQD þ =E R územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v jeho platnom znení a vykonávacích predpisov k stavebnému 
]iNRQXþLQQRVWiY\GiYDQLH~]HPQêFKUR]KRGQXWtVWDYHEQêFKSRYROHQtNRODXGDþQêFKUR]KRGQXWt
QDULDGHQt GRGDWRþQêFK SRYROHQt UR]KRGQXWt R
 odstránení stavieb, o uložení pokuty, o odvolaní, 
o
 
výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, 
SRYROHQtSUHUHNODPQpVWDYE\YêNRQ\ãWiWQHKRVWDYHEQpKRGRKĐDGXSRYROHQtQDYVWXS\QDFXG]LH
pozemky. 
 
Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie 
 
Zámer: 
 
Kvalitné 
]DEH]SHþHQLHNRPSOH[QpKRSUHQHVHQpKRYêNRQXãWiWQHMVSUiY\QD~VHNX
pozemných komunikácií 
 
=RGSRYHGQRVĢ Stavebný úrad &LHĐ 
=DEH]SHþHQLHSUHQHVHQpKRYêNRQXãWiWQHMVSUiY\QD~VHNX
SRYRĐRYDQLDSR]HPQêFKNRPXQLNiFLt 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
125
 
 
 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]UXãHQêFKSUYRVWXSĖRYêFKUR]KRGQXWt 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 
6NXWRþQiKRGQRWD 1 1 0 1  
 
Komentár: 
3RGSURJUDP]DKĚĖDl SUHQHVHQêYêNRQãWiWQHMVSUiY\SRGĐD]iNRQDþ135/19 61 Zb. o pozemných 
komunikáciách v
 
jeho platnom znení (cestný zákon) a vykonávacích predpisov k cestnému zákonu 
v
 
V~EHKXVR]iNRQRPþ50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho platnom 
znení (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu ako špeciálneho stavebného 
úradu
 pre SRYRĐRYDQLH PLHVWQ\FK D ~þHORYêFK NRPXQLNiFLt, þLQQRVWL Y\GiYDQLH VWDYHEQêFK
SRYROHQt NRODXGDþQêFK UR]KRGQXWt QDULDGHQt GRGDWRþQêFK SRYROHQt UR]KRGQXWt R
 
odstránení 
stavieb, o
 
odvolaní, o
 
výkone rozhodnutia, prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, 
XGUåLDYDFtFKSUiFYêNRQ\ãWiWQHKRVWDYHEQpKRGRKĐDGXSRYROHQtQDYVWXS\QDFXG]LHSR]HPN\
 
 
Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania 
Zámer: 6SURVWUHGNRYDQLHQiYUDWQêFKILQDQþQêFKYêSRPRFt]Râ)5%SUHREþDQRYSULUR]ãLURYDQt
a ]YHĐDćRYDQt bytového fondu 
 
=RGSRYHGQRVĢ stavebný úrad 
 
Komentár: 
0HVWR3UHãRY]DEH]SHþRYDORY
 
]P\VOH]iNRQDþ=]R
 
Štátnom fonde rozvoja bývania 
prenesený výkon štátnej správy v
 
REODVWLâWiWQHKRIRQGXUR]YRMDEêYDQLD=DEH]SHþHQLHSUHQHVHQpKR
výkonu zDEH]SHþRYDOL]DPHVWQDQFL9êGDYN\QDW~WRþLQQRVĢEROLUHIXQGRYDQp] dotácie zo ŠR.
 
8YHGHQiDJHQGD]DEH]SHþRYDODþLQQRVWLY\SOêYDM~FH]R=iNRQD1565þ=]R
 
Štátnom 
fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zo súvisiacich predpisov: 
- vykonávanie samosWDWQHM RGERUQHM þLQQRVWL D XVPHUĖRYDQLH DNWLYtW Y oblasti prípravy rozvoja 
bývania a
 
VOHGRYDQLH ~þHORYRVWL Y\QDNODGDQLD YHUHMQêFK SURVWULHGNRY Y oblasti bytovej výstavby      
na úrovni okresu, 
- poskytovanie odborných informácií o možnostiach podpory SUH ]iNRQRP VWDQRYHQp ~þHO\
z prostriedkov ŠFRB a XVPHUQHQt]D~þHORPVSOQHQLDSRGPLHQRNSUH]tVNDQLHSRGSRU\ 
- prijímanie, posudzovanie, overovanie úplnosti náležitosti dokladov k žiadosti, spracovávanie 
a zasielanie žiadostí na ŠFRB o poskytnutie podpory v súlade s uvedenými predpismi, 
-  YHGHQLHHYLGHQFLHSRGDQêFKåLDGRVWt]PO~YPHG]LåLDGDWHĐRPD ŠFRB, 
- spolupráca s investormi pri príprave a výstavbe bytov realizovaných pomocou podpory 
z prostriedkov ŠFRB, 
- NRQWUROXþHUSDQLDSRGSRU\SRVN\WQXWHMz IRQGXSUHGMHM~KUDGRXEDQNRXRYHURYDQLHGDĖRYêFK
dokladov), 
- NRQWURODSOQHQLD]POXYQêFKSRGPLHQRNNRQWURODUHDOL]iFLHVWDYLHENRQWURODGRNRQþHQLDVWDYE\
v
 
VWDQRYHQRPWHUPtQHNRQWURODY\XåtYDQLDVWDYE\SRMHMGRNRQþHQtD pod.), 
- poskytovanie poradenstva, príprava a spracovanie podkladov o realizáciu záložného práva       QDQHKQXWHĐQRVĢ 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
126
 
 
 
 Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby 
 
Zámer: Kvalitne vypracované územnoplánovacie podklady, územnoplánovacie dokumenty, 
dokumentácie pre územné 
 UR]KRGQXWLD ]D ~þHORP ULDGHQLD  SULHVWRURYpKR XVSRULDGDQLD
a IXQNþQpKR Y\XåtYDQLD ~]HPLD V G{UD]RP QD WUYDOR XGUåDWHĐQê UR]YRM PHVWD WYRUED ]HOHQH
a parkov formou náhradnej výsadby. 
 
=RGSRYHGQRVĢ Odbor hlavného architekta mesta 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢ~]HPQêUR]YRMYV~ODGHVR]iXMPDPLPHVWDDSRWUHEDPL
RE\YDWHĐRY 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHWVSUDFRYDQêFK~]HPQRSOiQRYDFtFKSRGNODGRY
územnoplánovacích dokumentov a dokumentácií pre územné 
rozhodnutie 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 5 5 5 8 5 5 
6NXWRþQiKRGQRWD 2 1 1 4  
&LHĐ =DEH]SHþLĢNYDOLWQ~QiKUDGQ~YêVDGEX]HOHQHQD~]HPtPHVWD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ ýHUSDQLHILQDQþQêFKSURVWULHGNRYQDQiKUDGQ~YêVDGEXY¼ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná ho
dnota 100 000 195 000 200 000 250 000 250 000 250 000 
6NXWRþQiKRGQRWD 108 333 33 012,92 0 58 525,50  
 
Komentár: 
 
Z územnoplánovacích podkladov a dokumentácií bola v roku 2017 obstaraná "Technická štúdia 
SURWLSRYRGĖRYêFK RSDWUHQt QD âLGORYVNRP D Malkovskom potoku", projektová dokumentácia 
"Chodník ul. Teriakovská", technická štúdia "Prepojenie ulíc Jesenná a Zlatobanská, Prešov" 
a GRNXPHQWiFLDSUH~]HPQpUR]KRGQXWLHÄ&\NORFKRGQtNRNRORULHN\6HNþRY³ 
V roku 2017 bolo obstarané geodetické domeranie a aktualizácia Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov v
 
rozsahu polohopis, výškopis a vedenia inžinierskych sietí v MXKRYêFKRGQHM þDVWL PHVWD
3UHãRYNDWDVWUiOQH~]HPLH6ROLYDUþDVĢ&KPHOQLFDD okolie o rozlohe 32,97 ha. 
V oblasti náhradnej výsadby zelene bola realizovaná výsadba drevín v rámci stavby "Mestský 
cintorín Prešov 
-
 âYiE\HWDSDþDVĢ$VWDYHEQêREMHNW$6DGRYQtFNH~SUDY\³DYêVDGED
zelene v "Južnom parku" na Hlavnej ulici v Prešove a na uliciach Armádneho generála Svobodu    
a LacD1RYRPHVNpKRQDVtGOLVNX6HNþRYY Prešove. 
V roku 2017 bola obstaraná dodávka multilicencie na digitálnu ortofotomapu administratívneho 
územia mesta Prešov z leteckého snímkovania v URNXYRYHJHWDþQRPD EH]YHJHWDþQRPREGREt 
V roku 2017 bola poskytnXWi GRWiFLD QD SRNU\WLH þDVWL QiNODGRY VSRMHQêFK V výmenou okien       
na bývalej židovskej a QiERåHQVNHMãNROH&KpGHUQD2NUXåQHMXOLFLþY Prešove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
127
 
 
 
Podprogram 8.5: Životné prostredie a
 doprava 
 
Zámer: 6WDURVWOLYRVĢ R ochranu životného prostredia na území mesta v jednotlivých oblastiach 
(ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo) a v oblasti tepelného 
hospodárstva a energetiky ako aj v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, mimo špeciálneho stavebného úradu pre miestne a ~þHORYp 
komunikácie. 
 
=RGSRYHGQRVĢ Odbor dopravy a životného prostredia 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢY\GiYDQLHUR]KRGQXWtSRYROHQtD stanovísk na úseku 
dopravy a životného prostredia 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ PoþHWY\GDQêFKUR]KRGQXWtSRYROHQtDVWDQRYtVN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota        Nesledovaný údaj 2 000 2 000 2 000 
6NXWRþQiKRGQRWD 1966  
 
Komentár: 
3RGSURJUDP]DKĚĖDO]DEH]SHþHQLHSUHQHVHQpKRYêNRQXãWiWQHMVSUiY\na úseku životného prostredia 
ako aj 
 
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii. 
 
   
Odbor dopravy a ŽP vykonával prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a SR]HPQêFKNRPXQLNiFLtDNRFHVWQêVSUiYQ\RUJiQSRGĐD]iNRQDþ=E. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v
 
]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYDDNRGRSUDYQêVSUiYQ\RUJiQSRGĐD
]iNRQD1565þ=]RFHVWQHMGRSUDYHY
 
znení neskorších predpisov. V priebehu roka 
z SRKĐDGX FHVWQpKR VSUiYQHKR RUJiQX EROR QDMYLDF UR]KRGnutí vydaných v REODVWL SRYRĐRYDQLD
zvláštneho užívania miestnych komunikácií, kde bolo vydaných celkovo 540 rozhodnutí, druhou 
nosnou agendou bolo posudzovanie zámerov a projektových dokumentácií z SRKĐDGX FHVWQpKR
správneho orgánu, kde bolo vydaných celk
RYR]iYl]QêFKVWDQRYtVNSULþRPFHONRYRQD~VHNX
dopravy a pozemných komunikácií bolo v priebehu roku 2017 vydaných 1 215 odborných rozhodnutí
 
povolení a stanovísk.   
   
V oblasti životného prostredia vykonával odbor dopravy a životného prostredia 
prenesený výkon 
ãWiWQHMVSUiY\QD~VHNXRFKUDQ\SUtURG\DNUDMLQ\SRGĐD]iNRQD1565þ=]RRFKUDQH
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, prenesený výkon štátnej správy na úseku odpadového 
KRVSRGiUVWYDSRGĐD]iNRQD1565þZ. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, na 
~VHNX RFKUDQ\ RY]GXãLD SRGĐD ]iNRQD 15 65 þ = ] R RY]GXãt Y
 
znení neskorších 
SUHGSLVRYQD~VHNXYRGQpKRKRVSRGiUVWYDSRGĐD]iNRQD1565þ=]RYRGiFKY
 
znení 
neskorších predpisov a YêNRQVDPRVSUiY\QD~VHNXHQHUJHWLN\SRGĐD]iNRQD1565þ=
z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. V rámci tohto podprogramu bolo vydaných 
celkovo 751 odborných rozhodnutí,
 povolení a stanovísk. Nosnou agendou bol úsek preneseného 
výkonu štátnej správy, kde bolo celkovo vydaných 367 rozhodnutí týkajúcich vydania súhlasu na 
výrub drevín. V poradí druhou významnou agendou na úseku životného prostredia bola problematika 
ochrany ovzdušia, kde bolo vydaných 200 rozhodnutí. Celkovo bolo na úseku životného prostredia 
podaných 12 odvolaní vo veci výrubových konaní, z ktorých 6 bolo vrátených na nové prerokovanie 
v
 
danej veci. V RVWDWQêFKSUtSDGRFKERORRGYRODFtPRUJiQRPRGYRODQLH]DPLHWQXWpDSUYRVWXSĖRYp
rozhodnutie potvrdené. 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
128
 
 
 
Špecifikácia výdavkov: 
)LQDQþQp SURVWULHGN\ EROL SRXåLWp SUHYDåQH QD Y\SUDFRYDQLH WHFKQLFNêFK ãW~GLt SURMHNWRYêFK
GRNXPHQWiFLtãW~GLtUHDOL]RYDWHĐQRVWLH[SHUWt]DSRVXGNRYYREODVWLGRSUDY\H[SHUWt]DSRVXGNRY
 
v oblasti životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, 
WHSHOQpKRKRVSRGiUVWYDHQHUJHWLN\]QHþLVWHQLDRY]GXãLDDYRGQpKRKRVSRGiUVWYD 
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
129
 
 
 
352*5$0þ
STRATEGICKÝ ROZVOJ 
 
Zámer programu: Strategický plán mesta, vytvorenie podmienok pre efektívny 
          
     
a kvalitatívny rozvoj mesta Prešov 
 
=RGSRYHGQRVĢ Odbor strategického rozvoja 
 Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu 
 
&LHĐSURJUDPX
: ]DEH]SHþLĢ]OHSãHQLHSRGPLHQRNSUHUDVWNYDOLW\åLYRWDDXGUåDWHĐQpSRVN\WRYDQLH
verejných služieb s G{UD]RP QD WUYDOR XGUåDWHĐQê ~]HPQêrozvoj mesta Prešov,             
hospodársku, územnú a VRFLiOQXV~GUåQRVĢ. 
 
Podprogram 9.1: Implementácia projektov 
 
Zámer: =Y\ãRYDQLH NYDOLW\ åLYRWD D VOXåLHE REþDQRP PHVWD 3UHãRY D jeho návštevníkom       
prostredníctvom realizácie pro
jektov, financovaných z vlastných zdrojov a externých zdrojov 
QHQiYUDWQêFKILQDQþQêFKSUtVSHYNRY]R]GURMRY(XUySVN\FKãWUXNWXUiOQ\FKDLQYHVWLþQêFKIRQGRY
grantov a dotácií). 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie riadenia projektov 
&LHĐ 
Vyhotovenie a podanie žiadostí o QHQiYUDWQêILQDQþQêSUtVSHYRN] externých 
zdrojov 
0HUDWHĐQê
XND]RYDWHĐ 
3RþHWSRGDQêFKåLDGRVWtR QHQiYUDWQêILQDQþQêSUtVSHYRN] externých 
zdrojov Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota Max. 11 Max. 10 Max. 18 Max. 15 Max. 15 Max. 15 
6NXWRþQiKRGQRWD 
9 LQYHVWLþQp 
5 QHLQYHVWLþQp 
20 LQYHVWLþQp 
4 QHLQYHVWLþQp 8 LQYHVWLþQp 
5 QHLQYHVWLþQp 
27 LQYHVWLþQp 
9 QHLQYHVWLþQp 
 
&LHĐ Implementácia schválených projektov financovaných z externých zdrojov 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHWimplementovaných projektov 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 
3 LQYHVWLþQp 
5 QHLQYHVWLþQp 
4 LQYHVWLþQp 
2 QHLQYHVWLþQp 
10 LQYHVWLþQp 
5 QHLQYHVWLþQp 
7
 LQYHVWLþQp 5 QHLQYHVWLþQp 
7 LQYHVWLþQp 
5 QHLQYHVWLþQp 
7 LQYHVWLþQp 
5 QHLQYHVWLþQp 
6NXWRþQiKRGQRWD 
3 LQYHVWLþQp 
3 QHLQYHVWLþQp 
8 LQYHVWLþQp 
3 QHLQYHVWLþQp 
6 LQYHVWLþQp 
6 QHLQYHVWLþQp 
14 iQYHVWLþQp* 
10 QHLQYHVWLþQp 
 
x * zo 14-tich LQYHVWLþQêFK projektov na 6-tich prebiehala aj realizácia hlavnej aktivity projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
130
 
 
Komentár: 
Podprogram vychádzal z FLHĐRYRSDWUHQt aktivít a projektových zámerov Programu rozvoja mesta 
Prešov na roky 2015 - 2020 (PRM Prešov) a ]iURYHĖbol ]DPHUDQêQDSUtVOXãQpRSHUDþQpSURJUDP\
SR v rámci Partnerskej dohody, ktorá je programovým dokumentom, stanovujúcim stratégiu, 
priority a podmienky SR 
- þOHQVNpKR ãWiWX (Ò QD Y\XåtYDQLH (XUySVN\FK ãWUXNWXUiOQ\FK
DLQYHVWLþQêFKIRQGRY(â,)HIHNWtYQ\PD~þLQQêPVS{VRERP
 
 
Aj napriek tomu, že aktivity jednotlivých projektov mesta Prešov sú v 
súlade s oprávnenými 
aktivitami Partnerskej dohody, "na prostriedky z EŠIF nie je priamy právny nárok“. 
 
Predložené žiadosti o nenávratné ILQDQþQé príspevky (NFP) záviseli od vyhlásených výziev 
QDSRGiYDQLHåLDGRVWtYUiPFLNRQNUpWQ\FKRSHUDþQêFK
programov. 
 
)LQDQþQpSURVWULHGN\] externých zdrojov s povinným spolufinancovaním boli použité na realizáciu 
úspešných projektov s prioritným zameraním na programové oblasti rozvoja mesta Prešov - 
doprava,
 životné prostredieEH]SHþQRVĢVRFLiOQDVWDURVWOLYRVĢYêFKRYDD vzdelávanie, kultúra, 
šport a cestovný ruch,
 
efektívne spravovanie. 
 
5R]SRþHW SRGSURJUDPX SR]RVWiYDO ] externých zdrojov, povinného spolufinancovania 
a QHRSUiYQHQêFK QiNODGRY QHY\KQXWQêFK SUH QDSOQHQLH SRYLQQêFK PHUDWHĐQêFK XND]RYDWHĐRY
jHGQRWOLYêFKGRWDþQêFKSROLWtN 
 
%HåQpYêGDYN\]DKĚĖDOLSUHYDåQHYêGDYN\QD 
- prípravu projektových zámerov spolu s kompletnou dokumentáciou pre podanie žiadostí 
o
 
poskytnutie NFP; 
- LPSOHPHQWiFLXPDQDåRYDQLHILQDQþQpULDGHQLHSURMHNWRY 
- publicitu a monitoriQJ SURMHNWRY YUiWDQH PRQLWRULQJX H[ SRVW WM URNRY SR XNRQþHQt
projektu). Sú to výdavky, ako napr.: 
konkurzy a V~ĢDåH, propagácia, reklama a inzercia, 
všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky; 
- NRRUGLQiWRUD EH]SHþQRVWL QD VWDYEH 9 ]P\VOH SODWQHM OHJLVODWtY\ PHVWD DNR LQYHVWRURYLY\SOêYD ]DEH]SHþLĢ %2=3- NRRUGLQiFLXEH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYLDSULSUiFLY]P\VOH        
†1DULDGHQLHYOiG\=]RPLQLPiOQ\FKEH]SHþQRVWQêFKSR
žiadavkách na stavbe; 
- VSUDFRYDQLHHQHUJHWLFNêFKFHUWLILNiWRYDDXGLWRYEXGRY2GURNXPiPHVWRSRYLQQRVĢY\KRWRYLĢNXNRODXGiFLLVWDYE\HQHUJHWLFNêFHUWLILNiWEXGRYY]P\VOH=iNRQDþ=]o energetickej hospodárnosti budov. 
 
Kapitálové výdDYN\]DKĚĖDli výdavky súvisiace s implementáciou rozvojových projektov, vrátane 
spolufinancovania mesta. 
Boli navrhnuté v zmysle zmluvných platobných podmienok pre jednotlivé 
LPSOHPHQWRYDQpSURMHNW\=DKĚĖDli DMQiNODG\NWRUpSRVN\WRYDWHĐ1)3QHX]QDODNRoprávnené, 
QDNRĐNRSUHY\ãRYDOLVWDQRYHQpOLPLW\YRY]ĢDKXNYêãNH1)3W]YEHQFKPDUN\DNRDMQiNODG\
VSRMHQpVXNRQþHQtPSURMHNWX
a 
kolaudáciou stavby. 
Kapitálové výdavky EROLþHUSDQp napr. na: nové stavby, rekonštrukcie, prístavby, stavebný dozor, 
sprac
ovanie projektovej dokumentácie, autorský dozor projektanta, plán užívania verejnej práce    
D VN~ãREQê SOiQ V~ WR QiNODG\ NWRUp PHVWR DNR VWDYHEQtN MH SRYLQQp ]DEH]SHþLĢ Y ]P\VOH
    
†=iNRQDþ=]RYHUHMQêFKSUiFDFK
- plán užívania verejnej práce a skúšobný plán). 
 
Podprogram obsahuje: 
- PRQLWRULQJ IRQGRY GRWDþQêFK SROLWtN MHGQRWOLYêFK UH]RUWRY D vhodných výziev vyhlásených 
ULDGLDFLPLRUJiQPL]D~þHORPSRGDQLDåLDGRVWtR
 
NFP; 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
131
 
 
- prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o QHQiYUDWQê ILQDQþQê SUtVSHYRN    
]D~þHORPQDSĎĖDQLDFLHĐRY3URJUDPXUR]YRMDPHVWD3UHãRYQDURN\
- 2020 (PRM Prešov); 
- riadenie projektov, implementáciu, publicitu, monitoring a monitoring ex post podporených 
projektov z externých zdrojov. 
 
Výdavky 
EROLþHUSDQpna prípravu pre podanie žiadostí o QHQiYUDWQpILQDQþQpSUtVSHYN\äR1)3
v
 
roku 2017 
 
a na realizáciu schválených projektov v roku 2015 - 2017. Ide o tieto ŽoNFP / 
projekty: 
 
 2SHUDþQê
program / 
GRWDþQê
program Názov ŽoNFP / projektu Dátum 
odoslania 
ŽoNFP Stav ŽoNFP / 
projektu 
1 IROP Integrovaná doprava - 0+'6$']DVWiYNDXOLFD/HYRþVNi 2.10.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
2 IROP Revitalizácia vnútrobloku na ul. 17. Novembra 126-130 29.9.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
3 IROP &\NORFKRGQtN0O\QVNêQiKRQRGXO.~SHĐQHMSRDUHiO9â 21.9.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
4 IROP Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov 21.6.2017 
Schválený, 
príprava VO 
5 OP KŽP MsÚ Jarkova 24, Prešov- ]QtåHQLHHQHUJHWLFNHMQiURþQRVWLobjektu 28.6.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
6 OP KŽP MŠ Bratislavská 3, Prešov- ]QtåHQLHHQHUJHWLFNHMQiURþQRVWLREMHNWX 28.6.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
7 IROP ZŠ Važecká- ]ULDGHQLHãSHFLDOL]RYDQêFKXþHEQt 22.6.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
8 IROP ZŠ Mirka Nešpora- ]ULDGHQLHãSHFLDOL]RYDQêFKXþHEQt 22.6.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
9 IROP &\NORFKRGQtNXOLFD6HNþRYVNiRG/1RYRPHVNpKRSRâDOJRYtN 19.6.2017 
Schválený, 
príprava VO 
10 IROP ZŠ Májové námestie- ]ULDGHQLHãSHFLDOL]RYDQêFKXþHEQt 22.6.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
11 IROP =âýHVNRVORYHQVNHMDUPiG\- ]ULDGHQLHãSHFLDOL]RYDQêFKXþHEQt 22.6.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
12 IROP ZŠ Bajkalská- ]ULDGHQLHãSHFLDOL]RYDQêFKXþHEQt 22.6.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
13 IROP ZŠ Šmeralova- zriadenie špecializovaných XþHEQt 22.6.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
14 IROP MŠ Važecká 18, Prešov 16.6.2017 
Schválený, VO v 
realizácii 
15 IROP 0âýDSDMHYRYD3UHãRY 16.6.2017 
Schválený, VO v 
realizácii 
16 OP KŽP 0âýDSDMHYRYD3UHãRY- ]QtåHQLHHQHUJHWLFNHMQiURþQRVWLREMHNWX 11.4.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
17 OP KŽP MŠ Važecká 18, Prešov - ]QtåHQLHHQHUJHWLFNHMQiURþQRVWLREMHNWX 11.4.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
18 IROP Cyklocesta Mestská hala - Wilec hôrka 22.5.2017 
Schválený, VO v 
realizácii 
19 IROP 
Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. 
Hurbanistov) 
17.5.2017 
Schválený, VO v 
realizácii 
20 IROP Cyklochodník ul. Bajkalská - NRQHþQi]DVWiYND0+'- sídl. III. 17.5.2017 
Schválený, 
implementuje sa 
21 IROP &\NORåHOH]QLþND Prešov - =ODWi%DĖD- 1. etapa 17.5.2017 
Schválený, VO v 
realizácii 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
132
 
 
22 IROP Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici 
Y3UHãRYH3UHGVWDQLþQêSULHVWRU 3.5.2017 Schválený, VO v realizácii 
23 MŠVVaŠ SR 5HNRQãWUXNFLDWHORFYLþQt(ZŠ Šmeralova, ZŠ Matice Slovenskej) 29.9.2017 
Schválený, 
príprava PD pre 
VO 
24 
MPSVaR 
SR 
Nákup materiálno-WHFKQLFNpKRY\EDYHQLDSUH=S61iUXþ 20.9.2017 Schválený, 
zrealizovaný 
25 MV SR 
5HNRQãWUXNFLDKDVLþVNHM]EURMQLFH'REURYRĐQpKRKDVLþVNpKR]ERUX
mesta Prešov - PD 
30.8.2017 Neschválený 
26 MV SR 
2SUDYDQiMRPQêFKE\WRY6WDUiWHKHOĖD 
- Podpora soc. a kult. potrieb ..... róm. komunity 11.8.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
27 ÚV SR Výstavba multifunkþQpKRLKULVND3UHãRY- Solivar 
 31.5.2017 
pozastavená pre 
nedostatok 
ILQDQþQêFK
prostriedkov 
28 MV SR 
9\EXGRYDQLHSUtVWUHãNXQDGSUtVWXSRYRXUDPSRXSUH=ġ3žiakov ZŠ 
3URVWČMRYVNi3UHãRY 
- Odstránenie stavebných bariér ..... 2017 
26.5.2017 Schválený, 
zrealizovaný 
29 
Európa pre 
REþDQRY 
Step UP (hlavný partner 
- Rzeszow) 1.3.2017 
Schválený, 
implementuje sa 
30 
Európa pre 
REþDQRY 
LIFE TreeCheck (do projektu sa zapája 8 stredoeurópskych miest: 
3UDKD%UQR2VWUDYD3O]HĖ.RãLFH3UHãRYWroclaw a %XGDSHãĢ 
15.9.2017 
v štádiu 
hodnotenia 
31 
Twinning 
programme 
Covenant of Mayors for Climate and Energy 14.9.2017 Neschválený 
32 
International 
Urban 
Cooperation 
City-to-city cooperation 21.9.2017 Neschválený 
33 
ENI 2014-
2020 
A partnership of 5 cities promoting local culture throug immersive art 
festivals (&H]KUDQLþQiVSROXSUiFD) 
30.11.2017 
V štádiu 
hodnotenia 
34 
Interreg 
PL-SK 
3RKĐDGGRPLQXORVWL- KLVWRULFNpDNXOW~UQHGHGLþVWYR"Krosna 
a Prešova" 
14.11.2017 
V štádiu 
hodnotenia 
35 6=ď+ 
Vybudovanie objektu športovej haly v meste Prešov 
 =âýHVNRVORYHQVNHMDUPiG\ 
10.02.2017 
V štádiu 
hodnotenia 
36 PSK Dni mesta Prešov 28.4.2017 
Schválený, 
zrealizovaný 
Projekty podané 
do 31.12.2016 a implementované v r. 2017: 
1 MPSVR 
SR - OP 
ď= NP "Terénna sociálna práca v obciach I" 2015 Implementuje sa 
2 NP "PVSSKINKU" (komunitné centrá) 2015 Implementuje sa 
3 13Ä3RVN\WRYDQLHRSDWURYDWHĐVNHMVOXåE\³ 2015 Implementuje sa 
4 PSK Technická pomoc ELENA 2015 Implementuje sa 
5 
Environme
ntály fond 
Sanácia havarijného zosuvu v meste Prešov na ulici Pod Wilec 
Hôrkou - GRNRQþHQLH(WDS\ 
31.10.2016 
Schválený, 
zrealizovaný 
6 OP II 6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRY 28.11.2016 Implementuje sa 
7 OP KŽP 
MŠ Volgogradská 48, Prešov - ]QtåHQLHHQHUJHWLFNHMQiURþQRVWL
objektu 
7.4.2016 Implementuje sa 
8 OP KŽP 
MŠ Bernolákova 19, Prešov - ]QtåHQLHHQHUJHWLFNHMQiURþQRVWL
objektu 
8.4.2016 Implementuje sa 
9 
Interreg 
PL-SK 
"História miest v novodobom dizajne" (partner mesto Krosno) 14.9.2016 Implementuje sa 
10 
MPSVaR 
SR 
Nákup materiálno-technického vybavenia priestorov a zariadení 
VRFLiOQ\FKVOXåLHE1iUXþ 
9.2.2016 
Schválený, 
zrealizovaný 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
133
 
 
Podprogram 9.2: Rozvoj cestovného ruchu 
 
Zámer: 
6~ERU MHGLQHþQêFK SURSDJDþQêFK PDWHULiORYa produktov prezentujúcich mesto Prešov   
ako metropolu Šariša známu na Slovensku i v Európe. 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie kultúry a cestovného ruchu 
&LHĐ =YêãLĢQiYãWHYQRVĢ0HVWVNpKRLQIRUPDþQpKRFHQWUD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWQiYãWHYQtNRY0HVWVNpKRLQIRUPDþQpKRFHQWUD 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 4 800 6 000 7 000 8 000 9 000 9 000 
6NXWRþQiKRGQRWD 7 070 7 014 8 003 6 988  
&LHĐ 
=HIHNWtYQLĢSURSDJiFLXFHVWRYQpKRUXFKXSURVWUHGQtFWYRP
SURSDJDþQêFKPDWHULiORY0HVWVNpKRLQIRUPDþQpKRFHQWUD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
0QRåVWYRY\GDQêFKSURSDJDþQêFKPDWHULiORYSURVWUHGQtFWYRP
0HVWVNpKRLQIRUPDþQpKRFHQWUD 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 1 500 4 000 5 000 6 000 6 000 6 000 
6NXWRþQiKRGQRWD 4 000 3 100 32 500 51 500  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHWQRYêFKGUXKRYSURSDJDþQêFKPDWHULiORYY\GDQêFK
prostredníctvom 0HVWVNpKRLQIRUPDþQpKRFHQWUDQLHGRWODþ 
Rok
 
doteraz 
nesledovaný 
údaj 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 
6NXWRþQiKRGQRWD 5 6  
&LHĐ 
=YêãLĢRGERUQ~~URYHĖ]DPHVWQDQFRYSUDFXM~FLFKY oblasti 
cestovného ruchu 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
ÒþDVĢQDSUDFRYQêFKZRUNVKRSRFK, vedeckých konferenciách, 
tematických výstavách, odborných seminároch, prezentáciách 
Rok
 
doteraz nesledovaný 
údaj 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 6 6 6 6 
6NXWRþQiKRGQRWD 6 13  
 
Komentár: 
 
V UiPFLDNWLYLW\VDUHDOL]XM~þLQQRVWLNWRUpYHG~NSRGSRUHFHVWRYQpKRUXFKXY meste Prešov, ako 
QDSU ~þDVĢ PHVWD QD YHĐWUKRFK FHVWRYQpKR UXFKX Y\WYRUHQLH D GLVWULE~FLD SURSDJDþQêFK
PDWHULiORYEXOOHWLQ\PDS\EURå~U\DWć]DEH]SHþHQLHSUH]HQWiFLHmesta na konferenciách CR, 
VHPLQiURFKSULRILFLiOQ\FKQiYãWHYiFKSULMDWêFKSULPiWRURPPHVWDSUtSDGQHSUH]HQWDþQêFKGĖRFK
SURSDJiFLD PHVWD 3UHãRY SURVWUHGQtFWYRP 0HVWVNpKR LQIRUPDþQpKR FHQWUD SUHGDM VXYHQtURY
inzercia a
 
propagácia podujatí prostredníctvom webstránok, v reklamných zariadeniach v MIC, 
podávanie informácií o
 meste a UHJLyQH DWć ]tVNDYDQLH ILQDQþQêFKprostriedkov a realizácia 
projektov na podporu CR.
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
134
 
 
   V URNXQDYãWtYLOR0HVWVNpLQIRUPDþQpFHQWUXPY Prešove 6 988 klientov, z toho 1 139 
EROR ]R ]DKUDQLþLD 6ORYHQVN\ KRYRULDFL QiYãWHYQtFL WYRULOL  FHONRYHM QiYãWHYQRVWL
]DKUDQLþQt WXULVWL  3ULHPHUQi PHVDþQi QiYãWHYQRVĢ EROD QiYãWHYQtNRY SULHPHUQi
GHQQiQiYãWHYQRVĢQiYãWHYQtNRY1DMY\ããtSRþHWĐXGtSULFKidzajúcich do MIC bol v letných 
mesiacoch (jún, júl, august). V RVWDWQêFK PHVLDFRFK VD QiYãWHYQRVĢ SRK\ERYDOD QD ~URYQL      
FFDQiYãWHYQtNRYPHVDþQH 
 
   
V roku 2017 bolo v spolupráci s OOCR Región Šariš spracovaných a vydaných 6 nových druhov 
SURSDJDþQêFK PDWHULiORY
 a GRWODþ EXOOHWLQX 9LWDMWH Y Prešove v 4 jazykových mutáciách 
(v celkovom náklade 20 000 ks):
 
 - Prešov, cestovný sprievodca (slovenská, anglická verzia) v celkovom náklade 5 000 ks, 
 - prospekt k vyhliadkovému autobusu v celkovom náklade 5 000 ks, 
 - SRKĐDGQLFHN príležitosti vyhliadkového autobusu v celkovom náklade 2 000 ks, 
 - kalendár podujatí v regióne Šariš v celkovom náklade 12 500 ks, 
 - 3UHãRYVNiRPDĐRYDQNDSUHGHWL v celkovom náklade 12 500 ks, 
 - leták o Vodárenskej veži v celkovom náklade 5 000 ks. 
Celkové 
PQRåVWYRY\GDQêFKSURSDJDþQêFKPDWHULiORYYURNX
 
bolo
 
51
 
500 ks 
 
   
9URNXSRNUDþRYDOMXELOHMQêXåURþQtNSRGXMDWLDÄ2EMDYRYDQLH3UHãRYD³7pP\EROL
zamerané na pripomenutie si významných historickýFK XGDORVWt DNR EROL YêURþLH SUYHM
StVRPQHM]PLHQN\R3UHãRYHYêURþLH3UHãRYVNpKRNUYDYpKRV~GXYêURþLHUHIRUPiFLH
 
DSRGĆDOãLHÄREMDYRYDQLD³EROLYHQRYDQp0iULL7HUp]LL(XJHQRYL%iUNiQ\PXDOHDM]DEXGQXWHM
Sabinovskej ulici, Nižnej ŠeEDVWRYHMDWć9URNXVDREMDYRYDQLD]~þDVWQLOR ~þDVWQtNRY
YSULHPHUH]iXMHPFRYPHVDþQH1DMQDYãWHYRYDQHMãLHERORXåWUDGLþQHQRþQpREMDYRYDQLHWHQWR
krát na tému Tradície vzdelanosti - evanjelická cirkev a jej slávne Collegium scholastikum. 9HĐNê
záujem bol aj o Caraffove krvavé jatky, Nižnú Šebastovú a jej dominanty a Tereziánsky Prešov. 
Septembrovým Objavovaním Prešova na tému Tereziánsky Prešov sme sa zapojili do Dní 
HXUySVNHKRNXOW~UQHKRGHGLþVWYD 
 
   
Ako každý rok vo februári, aj ten
to rok, sme zorganizovali mimoriadne Objavovanie Prešova 
N0HG]LQiURGQpPXGĖXWXULVWLFNêFKVSULHYRGFRY 
   
V roku 2017 bolo vydané Objavovanie Prešova IV., v ktorom sa nachádzajú texty 
odprezentované na Objavovaniach od septembra 2012 do augusta 2014, o
krem tých, ktoré boli 
zaradené do predchádzajúcich knižných vydaní. 
 
   
Mesto Prešov pripravilo svoju prezentáciu do
 
júlovej prílohy slovenského denníka SME 
-
 Letné 
potulky Slovenskom, ktorá vyšla približne v
 
90
 
000 náklade. 
 
    
V MDQXiUL VD ]DPHVWQDQHF 2.D&5 ]~þDVWQLO URþQtND PHG]LQiURGQpKR YHĐWUKX
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v
 
Bratislave, kde prezentoval kultúrno
-historické možnosti 
mesta Prešov a
 
UHJLyQX âDULã 6WiQRN ERO V~þDVĢRX YHĐNHM H[SR]tFLH .UDMVNHM RUJDQLzácie 
6HYHURYêFKRG6ORYHQVNDNWRUiSDWULODNQDMNUDMãtPDWLHåQDMDNWtYQHMãtPPLHVWDPWHMWRQDMYlþãHM
VORYHQVNHM YêVWDY\ 9 SUYê GHĖ YêVWDY\ EROL RGRY]GDQp RFHQHQLD 1DMOHSãt Y FHVWRYQRP UXFKX
Prešovského kraja. 
   
V DSUtOLVPH~þDVWQtNRPPHG]LQiURGQpKRhokejového turnaja ONE HOCKEY ponúkli jazdy 
Y\KOLDGNRYêPDXWREXVRPVRVSULHYRGFRPYRIR\HUL ,FHDUpQ\VPH]ULDGLOLSUH]HQWDþQêVWiQRN
mesta s predajom suvenírov a NDåGpPX~þDVWQtNRYLSRVN\WOLSURSDJDþQpPDWHULiO\R meste Prešov. 
   
V mesiacoch máj - jún 2017 sme zorganizovali 7 workshopov k tvorbe Koncepcie cestovného 
ruchu v meste Prešov
. Na jednotlivé tematické stretnutia boli pozvaní rôzni aktéri, ktorých aktivity 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
135
 
 
SOQH DOHER DM þLDVWNRYR ]DVDKXMú do oblasti cestovného ruchu (ubytovatelia, gastro zariadenia, 
Solivar, sakrálne inštitúcie, kultúrne inštitúcie, šport a turistika, organizátori top podujatí). 
   
V mesiacoch jún - september 2017 sme už po druhý krát ponúkli 3UHãRYþDQRPL návštevníkom 
mesta jazdu vyhliadkovým autobusom "Prešovská 49
-tka". ÒþDVWQtFLY\KOLDGNRYHMMD]G\RNUHP
histórie historického centra Prešova spoznali aj niektoré budovy Solivaru, viaceré prešovské 
VtGOLVNiXQLNiWQHDUFKLWHNWRQLFNpVNYRVW\DNRF\NOLVWLFNêYHORGUyPYRGiUHQVN~YHåXþLSUHãRYVN~
Kalváriu. Výklad bol popretkávaný mnohými ]DXMtPDYRVĢDPLDM]RV~þDVQpKRGLDQLDY3UHãRYH
Autobus využilo 
celkom 1 119 záujemcov. Vyhliadkový autobus Prešovská 49-tka bola atrakcia, 
ktorá spestrila portfólio produktov CR v meste Prešov. Prešovská 49
-tka bol v roku 2017 aj výborný 
marNHWLQJRYêQiVWURMYćDNDNWRUpPXVD3UHãRYRGSUH]HQWRYDOUD]YåLYRPY\VLHODQt679DGYDNUiW
Y KODYQRP YHþHUQRP VSUDYRGDMVWYH 679 -2- 9ćDND FHVWRYQpPX OtVWNX ] Y\KOLDGNRYpKR
DXWREXVXDMHKRćDOãtPSRQ~NDQêP]ĐDYiPQDYVWXSQpVPHSUHSRMLOLYLDFHURNXOW~
rnych inštitúcií 
âDULãVNiJDOpULD0~]HXP6ROLYDU.UDMVNpP~]HXP9RGiUHQVNiYHåD0,&DSRN~VLOLVDXGUåDĢ
QiYãWHYQtNDY3UHãRYHRþRVLGOKãLH
 
   
V júli 2017 sme 
v
 spolupráci s OOCR Región Šariš zorganizovali workshop a stretnutie 
zástupcov cyklistiFNêFK RUJDQL]iFLt UHJLyQX âDULã 1DãLP FLHĐRP EROR ]PDSRYDQLH DNWXiOQHM
VLWXiFLHYREODVWLF\NORWUiVYUiPFLXYHGHQpKR~]HPLD6WUHWQXWLHWLHåEROR]iURYHĖSUtOHåLWRVĢRX
 
QD]tVNDQLHQRYêFKNRQWDNWRYD]GLHĐDQLHLQIRUPiFLtRGLDQtYREODVWLF\NORWXULVWLN\
 Stretnutie bolo 
realizované pod záštitou cyklokoordinátorky Prešovského samosprávneho kraja RNDr. Štefánie 
Migašovej. 
 
   
V rámci Dní mesta Nyíregyháza VDPHVWR3UHãRYSUH]HQWRYDORGYRPDSURSDJDþQêPLVWiQNDPL- 
stánkom mesta Prešov a
 
VWiQNRP VSRORþQRVWL 6ORYHQVNp RSiORYp EDQH +ODYQH R
 
stánok 
Slovenských opálových baní prejavili obyvatelia Nyíregyházy a návštevníci podujatia enormný 
záujem. 
 
   
V septembri 2017 sa v partnerskom meste Nyíregyháza konalo podujatie Tirpácky festival,    
QD NWRURP VD ]~þDVWQLOR DM PHVWR 3UHãRY 9R VYRMRP Y\VWDYRYDWHĐVNRP VWiQNX QD .Rã~WRYRP
QiPHVWtEROLSUH]HQWRYDQpSURSDJDþQpPDWHULiO\PHVWD3UHãRYSURSDJDþQpPDWHULily o Slovensku 
a suveníry s logom mesta a 6ORYHQVND1iYãWHYQRVĢSRGXMDWLDERODY\VRNi 
 
V októbri OKaCR ]RUJDQL]RYDORSRGXMDWLH6YHWRYêGHĖFHVWRYQpKRUXFKXY Prešove. Jeho 
V~þDVĢRXEROLMD]G\Y\KOLDGNRYêPDXWREXVRP
 
sprevádzania sprievodcami po historickom centre. 
 
V spolupráci s 22&5 5HJLyQ âDULã VPH GDOL Y\URELĢ ãHVĢ KQHGêFK GRSUDYQêFK ]QDþHQt
k
 
turistickým a NXOW~UQ\PFLHĐRPGYHGRSUDYQp]QDþN\,6DR]QDþXM~FHSUHãRYVN~.DOYiULX
ãW\ULGRSUDYQp]QDþN\R]QDþXM~FH2UWRGR[Q~V\QDJyJX]WRKRWUL,6DDMHGQD,68ĐDKþHQi
WDNERODRULHQWiFLDSUHQiYãWHYQtNRYD]iURYHĖKQHGpWDEXOHSUHGVWDYXM~~þLQQê spôsob prezentácie 
atraktivít mesta Prešov. 
V spolupráci s OOCR Región Šariš a Klubom slovenských turistov sme tiež podporili 
REQRYXWXULVWLFNpKR]QDþHQLDQDWXULVWLFNHMWUDVHTZT 0915a ]DþtQDM~FHMZa kalváriou v Prešove 
smerujúcej na Ordánky v celkovej dĎåNHNP. V najfrekventovanejšej lokalite v mestských lesoch 
na 
Cemjate sme nainštalovali 1 drevený stojan s aktuálnou turistickou vývesnou mapou. 
   
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
136
 
 
 3RGSURJUDP,QYHVWLþQiYêVWDYED 
 
Zámer: 
5HDOL]iFLDVWDYHEQêFKLQYHVWLþQêFKDNFLtSRGĐDSRWULHE
mesta 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSRGSURJUDP
2GGHOHQLHLQYHVWLþQHMþLQQRVWL 
 
=RGSRYHGQRVĢ 2GGHOHQLHLQYHVWLþQHMþLQQRVWL 
 
&LHĐ 
=DKUQ~ĢGRUHDOL]iFLHLQYHVWLþQêFKDNFLtþRQDMYLDFREODVWt
verejného života - typy stavieb (komunikácie, školské stavby, 
VWDWLFNiGRSUDYDSURWLSRYRGĖRYpRSDWUHQLDQiNXSQpFHQWUi
verejné osvetlenie, cintorín, športové objekty, vnútrobloky, 
oddychové zóny) 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWW\SRYVWDYLHE 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 9 9 10 10 10 10 
6NXWRþQiKRGQRWD 9 10 10 10  
 
Komentár: 
 
V UiPFL LQYHVWLþQHM YêVWDYE\ VD UHDOL]XM~ þLQQRVWL NWRUp SULVSLHYDM~ N zlepšeniu stavu 
už H[LVWXM~FLFKQHKQXWHĐQRVWtY majetku mesta a budujú sa nové diela, ktoré prispievajú k rozvoju 
mesta. 2GGHOHQLH LQYHVWLþQHM þLQQRVWL SDUWLFLSXMH RGERUQRX þLQQRVĢRX QD UHDOL]iFLL VWDYLHE
financovaných z prostriedkov Európskej únie, ktoré sú zahrnuté v podprograme 9.1 Implementácia 
projektov. 
 
 
V roku 2017 boli pripravované a realizované stavby na celom území mesta Prešov v rôznych 
oblastiach verejného života: 
 
Komun
ikácie 
%ROD]DþDWiSURMHNWRYiSUtSUDYDYLDFHUêFKVWDYLHESUH]OHSãHQLHGRSUDYQHMVLWXiFLHYPHVWH
napr. Úprava ulice Jarkovej, Rekonštrukcia a CSS križovatky ul. A.G.Svobodu - 
Pod Táborom 
- -XUNRYLþRYD&KRGQtNXO9ROJRJUDGVNi- .RVWRO.UiĐRYQHMSRNRMD&KRGQtk 
ul. Kotradova. Stavebné práce boli realizované na stavbách Ul. Severná (od ul. Jánošíkova 
SR Ui]F 5R]ãtUHQLH FKRGQtND .RYiþVND XO 5R]ãtUHQLH XO *DSĐRYi 6HNþRY- Pešie 
VSHYQHQpSORFK\þDVĢ,3==iERUVNp
-
 chodník. 
Školské stavby 
Na základe aktuálneho stavu boli pripravované a realizované stavebné práce na budovách 
a RNROt ãNROVNêFK VWDYLHE YR YãHWNêFK PHVWVNêFK þDVWLDFK 3UiFH EROL ]DPHUDQp QDMPl     
na výmenu okien a dverí, zateplenie, rekonštrukcie striech, sociálnych zariadení a pod. 
Statická doprava, vnútrobloky 
Na základe vytypovaných lokalít bola zahájená príprava projektových dokumentácií 
na výstavbu parkovacích plôch na celom území mesta Prešov. V rámci týchto stavieb - 
statickej dopravy boli pripravované a UHDOL]RYDQp þLQQRVWL V~YLsiace aj s úpravami 
YQ~WUREORNRY 9LDFHUp VWDYE\ EROL XUREHQp DOHER ]DþDWp Y
 
roku 2017 a tento proces bude 
SRNUDþRYDĢDMY
 
roku 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
137
 
 
 
Nákupné centrá 
9 UiPFL 16 23È/ VD SRNUDþRYDOR UHDOL]iFLRX HWDS\ =iURYHĖ EROD ]DþDWi SURMHNWRYi
príprava 
UHNRQãWUXNFLHDMćDOãtFKQiNXSQêFKFHQWLHUNWRUiEXGHSRNUDþRYDĢDMY
 
roku 2018.
 
3URWLSRYRGĖRYpRSDWUHQLDYHUHMQpRVYHWOHQLH 
Tento typ stavieb bol realizovaný v
 
UiPFLLQêFKVWDYLHEDNRMH2GYRGQHQLH3DYORYLþRYKR
nám. 42
-45, Odvodnenie komunikácie a osvetlenie na ul. Janouškovej 13. 
Cintorín 
%ROD XNRQþHQi VWDYED 0HVWVNê FLQWRUtQ 3UHãRY- âYiE\ HWDSD ÄþDVĢ $³ a ]DþDWi
rekonštrukcia domu smútku Šváby. 
Športové objekty, oddychové zóny 
V UiPFLYRĐQoþDVRYêFKDNWLYtWERORY\EXGRYDQp6WUHHW:RUNRXWLKULVNRSUL=âýVODUPiG\
9êEHK SUH SVRY XO âYiEVND SRNUDþRYDOR VD Y
 
budovaní Ihriska na Tajchu, Delne 
a Cyklistického Velodrómu. 
 
Podrobnejší popis k
 
zrealizovaným stavbám bol spracovaný a predložený 
GĖD 
   
na 39. zasadnutie Mestského ]DVWXSLWHĐVWYDPHVWD3UHãRY v materiáli Informatívna správa o stave 
UHDOL]iFLHVFKYiOHQêFKLQYHVWLþQêFKDNFLtPHVWD3UHãRY 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
138
 
 
 
352*5$0þ
KULTÚRA A
 ŠPORT 
 
 
Zámer programu: 6SROX~þDVĢPHVWDQDNXOW~UQ\FKD ãSRUWRYêFKDNWLYLWiFKSRGĐD 
               
dopytu a åHODQtRE\YDWHĐRYPHVWD 
=RGSRYHGQRVĢ Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu 
 
&LHĐSURJUamu3ULEOtåLĢNXOW~UXD ãSRUWãLURNêPYUVWYiPRE\YDWHĐRY i návštevníkov mesta 
 
Podprogram 10.1: Kultúrne a
 VSRORþHQVNpVOXåE\ 
 
Zámer: 
 Ponuka rôznorodých kultúrno-VSRORþHQVNêFKDNWLYtWSUHRE\YDWHĐRYD návštevníkov mesta 
Prešov.
 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie kultúry a cestovného ruchu &LHĐ 
=DEH]SHþLĢ åiQURY~ SHVWURVĢ D vyváženú ponuku kultúrnych 
podujatí a DNWLYtWSUHRE\YDWHĐRYD návštevníkov mesta 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHW ]RUJDQL]RYDQêFK NXOW~UQ\FK SRGXMDWt Y organizátorstve 
a spoluorganizátorstve mesta Prešov 
Rok 
 2014
 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 10 25 30 30 30 30 
6NXWRþQiKRGQRWD 34 23 34 57  
&LHĐ 
2UJDQL]RYDQtP REþLDQVN\FK REUDGRY D slávností SUHXND]RYDĢ
REþDQRP~FWXD záujem mesta Prešov pri významných udalostiach 
v
 
ich živote 
MerDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWXVNXWRþQHQêFKREþLDQVN\FKREUDGRYD slávností 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 320 330 330 330 330 330 
6NXWRþQiKRGQRWD 348 325 356 353  
&LHĐ 
9\WYRULĢSRGPLHQN\QD]DFKRYDQLHNXOW~UQR-KLVWRULFNpKRGHGLþVWYD 
QD ~]HPt PHVWD 3UHãRY SUDYLGHOQêP GRSĎĖDQtP HYLGHQFLH
pamätihodností 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ Frekvencia zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 
6NXWRþQiKRGQRWD 0 1 0 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
139
 
 
 
Komentár: 
   
3RGSURJUDP MH ]DPHUDQê QD ]DEH]SHþHQLH WUDGLþQêFK NXOW~UQR-VSRORþHQVNêFK SRGXMDWt
FHORPHVWVNpKRFKDUDNWHUXREþLDQVN\FKREUDGRYD slávností, zápisov do evidencie pamätihodností 
mesta Prešov. 
 
   
Rok 2017 sa celý niesol v
 
znamení 770.
 YêURþLD od prvej písomnej zmienky o Prešove. Pri tej 
príležitosti
 mesto Prešov prostredníctvom oddelenia kultúry a cestovného ruchu pripravovalo 
a realizovalo nielen WUDGLþQp NXOW~rno-VSRORþHQVNp SRGXMDWLD DOH DM WDNp NWRUp EROLrealizované 
cielene práve k tomXWRYêURþLX 
 
   
Oddelenie kultúry a CR v roku 2017 zrealizovalo všetky WUDGLþQpNXOW~UQHSRGXMDWLD - bez výberu 
YVWXSQpKRSUHYDåQHQDYHUHMQêFKSULHVWUDQVWYiFKSUtVWXSQpSUHRE\YDWHĐRY
 a návštevníkov mesta 
bez obmedzenia. Išlo o
 
tieto podujatia: pro
JUDPQD1RYRURþQHMUHFHSFLLSULPiWRUN\PHVWD3LHWQ\DNW
kladenia vencov pri príležitosti 72. 
vêURþLDRVORERGHQLDPHVWD3UHãRY URþQtN )DãLDQJRYDQLD
ãLHVW\ NUiW VD XVNXWRþQLOD äLYikrížová cesta, ktorá zobrazuje autentické výjavy 
z NUHVĢDQVNHM KLVWyUie o XGDORVWLDFK 9HĐNHM QRFL URþQtNpodujatia k MDD - 'HĖ SOQê KLHU
a zábavy, Dni mesta Prešov - 12. URþQtN'RãNRO\V úsmevom - 10. URþQtNSRGXMDWLDN otvoreniu 
nového šk.
 roka, Mikulášska nádielka (22. URþQtNVSRMená s YHĐNRX0LNXOiãVNRXKURX9LDQRþQp
programy (22. URþQtNDNRVSULHYRGQê program QDGRWYRUHQLHDWPRVIpU\9LDQRþQêFKWUKRYQDSHãHM
zóne, oslavy Silvestra a vítanie Nového roka 2018. V UiPFL9LDQRþQêFKSURJUDPRYVDPHVWR3UHãRY
zapojilo do nového projektu 
-
 Slovensko spieva koledy, v rámci ktorého sa v URYQDNêGHĖY rovnakú 
hodinu v
 
ýHFKiFKL na Slovensku spievali 3 rovnaké koledy. 
Oddelenie kultúry a cestovného ruchu sa v V~þLQQRVWL V RUJDQL]DþQêP RGERURP D kanceláriou 
SULPiWRUN\PHVWDYêUD]QRXPLHURXSRGLHĐDORQDSUtSUDYHVOiYQRVWQ
pKRPHVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYD
 
na ktorom sa odovzdávali verejné ocenenia mesta Prešov 
-
 Cena mesta Prešov, Opálové zrnko mesta 
Prešov a Cena primátorky mesta Prešov. 
 
   
V URNXVDXVNXWRþQLORQLHNRĐNRQRYêFKSRGXMDWt=DþLDWNRPURND2017 QDXNRQþHnie Roka 
Prešovskej hradnej cesty, ktorým bol rok 2016, mesto 
pripravilo
 a s YHĐNêP~VSHFKRP zrealizovalo 
3.
 Hradný ples, v PiMLQDSRGQHWEêYDOpKRGOKRURþQpKRSRVODQFD3K'U,YDQD%HQNDzorganizovalo 
v
 
spolupráci s PKO EHQHILþQêÄ.RQFHUWSUHUDGRVĢ³NWRUpKRYêĢDåRNEROXUþHQêSUHRQNRORJLFNp
oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Medzinárodný festival 
dychových orchestrov zorganizovalo mesto Prešov v úzkej spolupráci so ZUŠ Mikuláša Moyzesa 
v
 
Prešove s SHUVSHNWtYRXY\WYRULĢ z neho pravidelne sa opakujúce podujatie VPRåQRVĢRX]DSRMLĢ 
aj partnerské mestá
SUHWRIHVWLYDOGRVWDOSUtYODVWRNÄSUYêURþQtN³ 
 
   
0HVWR3UHãRYVDDNRVSROXRUJDQL]iWRUSDUWQHUSRGLHĐDOQDSUtSUDYHD realizácii podujatí: "My sme 
Východ - My sme Prešov", RedBull Tour Bus, "Daj kultúre zelenú" - projekt na oživenie SIII., 
uvedenie opery "Hrad prepevný" v
 
rámci 20. dištriktuálneho 
GĖD9'(&$9QD6ORYHQVNX0HVWR
výrazne podporilo aj projekt 
"Alternatíva 770" - LQLFLDWtYX VXEMHNWRY QHNRPHUþQHM DOWHUQDWtvnej 
NXOW~U\NWRUi3UHãRYþDQRPSULQLHVOD
symbolických 
KRGtQQHWUDGLþQêFKNXOW~UQ\FK]iåLWNRY
 
 
   
$M NHć YãHWN\ SRGXMDWLD UHDOL]RYDQp Y
 
roku 2017 sa konali v
 
duchu osláv 770.
 YêURþLD SUYHM
písomnej zmienky o 3UHãRYH QLHNRĐNR SRGXMDWt EROR RUJDQL]RYDQêFK YêOXþQH N tomuto YêURþLX
8UþLWHQDMYlþãtPnajvýznamnejších a najpopulárnejším podujatím bol Koncert rodákov, na ktorom 
vystúpili významní prešovskí rodáci najmä z oblasti kultúry - þLXåSULDP\PKXGREQêPYVWXSRP
DOHER YLGHRSR]GUDYRP SUH 3UHãRYþDQR
Y $M QDSULHN YêGDWQpPX GDåćX NWRUê NRQFHUW VSUHYiG]DO
  
RGMHKR]DþLDWNXDåSRNRQLHFURGiFLDNR,076PLOH+HĐHQLQHRþL
 Chiki liki tu-a, .DWND.RãþRYi
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
140
 
 
 
ď+3UHãRYþDQ0DUND 0DþRãNRYi38ď6âDULãDQMLOCI, Mišo Hudák a PQRKtćDOãtSULWLDKOL     
na prešovský amfiteáter tisícky divákov, ktorí sa výborne zabávali. 
9HĐNê ~VSHFK PDOR DM GLYDGHOQp SUHGVWDYHQLH %UDWLD .DUDPD]RYFL Y hlavnej úlohe s prešovským 
rodákom Jurajom Kukurom. Predstavenie sa 
realizovalo na Y\SUHGDQHMYHĐNHMVFpQH'-= 
Profilovú výstavu "Prešov - mesto v srdci Európy" pripravilo Krajské múzeum v Prešove, Štátny 
archív v Prešove a PHVWR3UHãRY7iWRMHGLQHþQiYêVWDYDSUHGVWDYLODKLVWyULX3UHãRYDY QLHNRĐNêFK
významných medzníkoch a ERODQHRSDNRYDWHĐQiWêPåHXNi]DODRULJLQiOQH listiny z dejín Prešova, 
z ktorých mnohé neboli ešte nikdy verejnosti sprístupnené. 
9êURþLX3UHãRYDERODYHQRYDQiDMYHGHFNiNRQIHUHQFLDSRGQi]YRPÄ3UHãRYY
 
priestore a
 þDVH³
ktorú v
 
októbri zorganizovalo Krajské múzeum v
 Prešove. 
 
   
Celkom sme v roku 2017 v priamom organizátorstve, resp. spoluorganizátorstve/partnerstve 
zrealizovali 57 kultúrno-VSRORþHQských podujatí; z nich 34 kultúrno-VSRORþHQVNêFK SRGXMDWt       
sa v 3UHãRYHXVNXWRþQLORV ILQDQþQRXSRGSRURXPHVWD3UHãRYGRWiFLHSRGĐD9ZN mesta Prešov    
þD 9=1PHVWD3UHãRYþ9ćDNDILQDQþQHMSRGSRUHPHVWDY]QLNOLštylizované 
fotografie umeleckého súboru DJZ, 
bolo vydané audiovizuálne dielo o E. Bárkányim, doplnil      
sa knižný fond Knižnice P.O.Hviezdoslav
a a
 
zbierkový fond Šarišskej galérie, 
vydala sa monografia 
o
 
akad. maliarovi Andrejovi Gajovi. 
 
   
Spolupráca s partnerskými PHVWDPLQD~VHNXNXOW~U\SRNUDþRYDODDMY roku 2017. Najaktívnejšia 
bola s PDćDUVNêP SDUWQHUVNêP PHVWRP 1\tUHJ\Ki]D 9 máji sme sa ]~þDVWQLOL 'Qt PHVWD
Nyíregyháza, na ktorom sme Prešov a jeho blízke okolie prezentovali v stánkoch mesta Prešov 
a VSRORþQRVWL6ORYHQVNpRSiORYpEDQH'RSURJUDPXQD.Rã~WRYRPQiPHVWtVPHSULVSHOLNRQFHUWRP
ďXGRYHM KXGE\ 3UHãRYþDQ 1D WUHĢRP PHG]LQiURGQ
om výtvarnom plenéri v Nyíregyháze 
reprezentovali mesto Prešov 2 
YêWYDUQtþN\ - akademická maliarka Anna Hausová a PhDr. Edita 
9RORãþXNRYi
 0HVWR 3UHãRY VD QD MHVHĖ Xå SUDYLGHOQH ]~þDVWĖXMH 7LUSiFNHKR IHVWLYDOX
v
 
Nyíregyháze. Nebolo to inak ani v
 
roku 2017: v gastronomLFNHMV~ĢDåLYRYDUHQtQiURGQêFKMHGiO
nás reprezentovala Stredná odborná škola obchodu a služieb, v kultúrnom programe na námestí 
vystúpil folklórny súbor RozPDULMDQDQiPHVWtPDORPHVWRVYRMSUH]HQWDþQêVWiQRN 
Z Nyíregyházy sme zas mali QD3UHãRYVNRPWURMLþQRPMDUPRNXY rámci Dní mesta Prešov dvoch 
remeselníkov, ktorí sa prezentovali svojimi výrobkami, ale aj 
ukážkami samotnej výroby týchto 
výrobkov (šperky, koža). Program Dní mesta Prešov obohatil svojím vstúpením folklórny súbor 
Nyírség. 
Partnerské mesto Nowy Sacz sme pozývali na Dni mesta Prešov - Y\VWDYRYDĢ DMY\VW~SLĢ 
v programe, naše pozvanie však odmietli. My sme však ich pozvanie na výtvarný SALÓN 2017 
prijali - ]~þDVWQLOLVDKRSUHãRYVNtYêWYDUQtFL- Dionýz Dugas, Miriam KavuliþRYi7RPDãLDNRYi
a Rastislav Mravec. 9êWYDUQê6$/Ï1MHV~ĢDåQê&HQXSULPiWRUD1RZHKR6DF]D]tVNDOD0LULDP
.DYXOLþRYi7RPDãLDNRYi
 
 
   
V URNX VPH ]UHDOL]RYDOL FHONRYR REþLDQVN\FK REUDGRY D slávností ako sú uzavretie 
PDQåHOVWYD REþLDQVNH SRKUHEy, uvítanie detí do života, životné jubileá, jubilejné sobáše, 
RGRY]GiYDQLH PDWXULWQêFK VWXåLHN SRPDWXULWQp VWUHWQXWLD UR]O~þN\ V materskými i základnými 
školami. 
 
 
   
Zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov 
sme v roku 2017 zrealizovali 2 krát            
a to z dôvodu, že proces realizácie zápisu z roku 2016 sa z dôvodu dopracovania návrhov presunul  
QD]DþLDWRNURND 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
141
 
 
 
Podprogram 10.2: Športové aktivity 
 
Zámer: 
3RGSRUDYRĐQR
-þDVRYêFKãSRUWRYêFKDNWLYtWYPHVWH 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢ UR]PDQLWRVĢ ãSRUWRYêFK DNWLYtW SUH GHWL POiGHå
a
 
GRVSHOêFK 0RWLYRYDĢ ãLURN~ YHUHMQRVĢ KODYQH ] radov mládeže 
k dosahovaniu vysokých výsledkov. 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWãSRUWRYêFKSRGXMDWt 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 60 60 60 70 60 60 
6NXWRþQiKRGQRWD 41 54 69 80  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW~þDVWQtNRY]DSRMHQêFKGRãSRUWRYêFKSRGXMDWt 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 33 000 33 000 33 500 33 800 33 500 33 500 
6NXWRþQiKRGQRWD 28 500 29 000 30 500 38 000  
 
Komentár: 
Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov a rovnako je zameraný     
na bežné transfery na športové aktivity. 
 
Bežné výdavky v podprograme boli použité prevažne na tovary, služby a transfery. 
™ )LQDQþQpSURVWULHGN\EROLSRXåLWpQDUHDOL]iFLXYODVWQêFKãSRUWRYêFKSRGXMDWtDNRV~Vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2016,
 9HþHUQê EHK 3UHãRYRP :RUOG
Challenge Day, Plavecká štafeta mesta 
Prešov a na podporu ostatných športových podujatí,        
na ktorých mesto Prešov participovalo resp. prevzalo záštitu 
-
 Lyžiarske preteky v obrovskom 
slalome žiakov ZŠ, Junior hokejbalová liga, Activ life 
-
 narcisový beh, Slovenský pohár silných 
mužov, VSE City RUN, hokejbalový turnaj o Putovný pohár mesta Prešov, športové podujatie 
v ERFFLL 0HG]LQiURGQê Y\]êYDFt GHĖ IXWEDOSRRORYê WXUQDM 3XOO 8S 'D\- 'HĖ ]K\ERY
Bowlingový turnaj mládeže, Prešovská 100
-ka, Prešovské športové leto, Tour de Prešov, LEAR 
5XQ3UHãRYVNêNLORPHWHU7DWUDQVNêSRKiU-XQLRUKRNHMEDORYHMOLJ\6WUHOHFNiV~ĢDåR
 
pohár 
SULPiWRUN\PHVWD3UHãRY7XUQDMY\VRNRãNROiþRNRSRKiUUHNWRUD381iMGLVYRMãSRUW%DYPH
deti športom, Mikulášsky beh, Silvestrovský beh. 
V rámci stretnutt SDUWQHUVNêFK PLHVW VD XVNXWRþQLOL ãSRUWRYp SRGXMDWLD v PDćDUVNRP PHVWH
Nyíregyháze a v SRĐVNRPPHVWH Nowy Sacz, QDNWRUêFKVD]~þDVWQLOLãSRUWRYpYêSUDY\] mesta 
Prešov.
 
™ V súlade s 9=1PHVWD3UHãRYþR podmienkach poskytovania dotácií z UR]SRþWX mesta 
Prešov v
 
roku 2017 mesto Prešov poskytlo dotácie v
 
oblasti športu pre 87 subjektov, z toho   
41 subjektov podporilo formou priamej podpory mládežníckych zložiek a formou podpory 
ãSRUWRYêFK SRGXMDWt SRGSRULOR VXEMHNWRY 9\~þWRYDQLH GRWiFLt SUHG
ORåLOR SULMtPDWHĐRY
GRWiFLHDåLDGDWHĐSRåLDGDOR
 
zrušenie dotácie z G{YRGXQHXVNXWRþQHQLDSRGXMDWLD 
™ V V~ODGHV9=1PHVWD3UHãRYþR podmienkach poskytovania dotácií z UR]SRþWXPHVWD
na mestom Prešov podporované oblasti mesto Prešov podp
orilo 2 subjekty, a to v oblasti 
vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
142
 
 
 
™ V URNXPHVWR3UHãRYSRVN\WORWUDQVIHUVSUiYFRYL=LPQpKRãWDGLyQDY3UHãRYH]D~þHORP
VSURVWUHGNRYDQLDSRVN\WQXWLDĐDGRKRGtQVLHGPLPSUHãRYVNêPPOiGHåQtFN\PãSRUWRYêPNOubom. 
™ V URNX PHVWR 3UHãRY QHSRVN\WOR WUDQVIHU QD ĐDGRKRGLQ\ Y =LPQHM WUpQLQJRYHM KDOH      
QDXOď3RGMDYRULQVNHM] G{YRGXåHĐDGRY~SORFKXãSRUWRYpNOXE\QHY\XåtYDOL 
™ Mesto Prešov v roku 2017 zriadilo v objekte Základnej školy Matice slovenskej 13, Prešov nové 
športovisko - 6,;%$//LKULVNRNWRUpP{åXY\XåtYDĢGHWLD žiaci škôl na území mesta Prešov, 
ako aj športové kluby. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
143
 
 
 
352*5$0þ
VZDELÁVANIE 
 
Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSURJUDP Odbor školstva, mládeže a športu, kultúry a cestovného ruchu 
 
&LHĐSURJUDPX
: 
ZDEH]SHþLĢRGERUQ~D SRUDGHQVN~þLQQRVĢULDGLWHĐRPãN{OD školských zariadení 
v
 
]ULDćRYDWHĐVNHMS{VREQRVWLPHVWD3UHãRYD škôl v školskom úrade. 
Podprogram 11.1: Školský úrad a ostatné výdavky 
 
Zámer: 
Odborné poradenstvo v
 
oblasti vzdelávania a realizácia vzdelávacích aktivít 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu 
&LHĐ =DEH]SHþLĢRGERUQ~DSRUDGHQVN~SRPRFULDGLWHĐRPãN{ODãNROVNêFK
zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej a
 
realizácia 
aktivít v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWREFtY školskom úrade 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 21 22 25 25 26 26 
6NXWRþQiKRGQRWD 21 22 25 25  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWãN{OY školskom úrade Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 33 34 37 36 37 37 
6NXWRþQiKRGQRWD 33 34 36 36  0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWUHDOL]RYDQêFKSRGXMDWt 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 10 10 9 13 13 13 6NXWRþQiKRGQRWD 9 10 22 16  
 
Komentár: 
Školský úrad
)LQDQþQpSURVWULHGN\]RãWiWQHKRUR]SRþWXQD]DEH]SHþHQLHRGERUQêFKþLQQRVWtREFHDNRãNROVNpKR
~UDGXEROLPHVWX3UHãRY]DVODQpPHVDþQHa boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace 
s bežnými výdavkami školského úradu (v súlade s þO 6PHUQLFH þ NWRURX VD PHQt
6PHUQLFDþ0â99Dâ65). - V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve    
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
 
]QHQt QHVNRUãtFK SUHGSLVRY 0â99Dâ 65 SULGHĐXMH
MHGQRWOLYêPREFLDPILQDQþQpSURVWULHGN\QDQiNODG\VSRMHQpVSUHQHVHQêPYêNRQRPãWiWQHMVSUiY\
prostredníctvom Okresného úradu Prešov
, odborom školstva. 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
144
 
 
 
 
Ostatné výdavky
Výdavky boli použité prevažne na tovary a služby a WR QDSU QD ]DN~SHQLH FLHQ QD V~ĢDåH
a olympiády, na podujatia, vzdelávacie projekty, ktoré mesto Prešov realizovalo alebo 
spoluorganizovalo - 5H]RUWQêGHĖSUDFRYQtNRYãNROVWYDD vedy 2017 - 'HĖXþLWHĐRYURþQtN'HĖ
mlieka, European Quadrille Dance festival 2017 (Štvorylka), 13. r. Detskej športovej olympiády, 
 URþ 0iP EiVQLþNX QD MD]êþNX URþ Hviezdy Prešova, 7 URþ .Đ~þLN GR GLYDGOD
         
5
. r. Moyzesov slávik
, Medzinárodná prehliadka dychových orchestrov, 
'HWVNp WDQHþQp NUHiFLH
Kriedová rozprávka, Kriedová ZOO, 10. rRþ 3UHãRYVNiGHWVNiXQLYHU]LWDYêWYDUQ~V~ĢDå5RGLQD- 
PHVWR ]GREHQp ĐXGRYêP RUQDPHQWRP 6YHWRYê GHĖ YêåLY\ , Fantázie z plodov jesene, 
TALENTY 2017. 
 
 
 
Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ 
 
 
Financovanie podprogramov 
11.2 a 11.3, 12.1 
až 12.4 je vykonané v V~ODGHVR]iNRQRPþ
Z. z. o
 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov a v
 
súlade s platným VZN mesta Prešov o XUþHQtYêãN\GRWiFLHQDP]G\D prevádzku škôl 
a školských zariadení na území mesta Prešov. 
 
 
Zámer: 
Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a ]iXMP\URGLþRY 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu 
&LHĐ =DEH]SHþLĢYêFKRYQR-vzdelávacie služby pre deti 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWPDWHUVNêFKãN{OEH]SUiYQHMVXEMHNWLYLW\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 7 7 7 7 7 7 
6NXWRþQiKRGQRWD 7 7 7 7  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWGHWtQDYãWHYXM~FLFKPDWHUVNpãNRO\EH]SUiYQHMVXEMHNWLYLW\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 553 543 566 
569 569 569 
6NXWRþQiKRGQRWD 553 566 569 566  
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢVWUDYRYDQLHY materských školách v súlade s platnou 
legislatívou a
 
programom HACCP 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHW]DULDGHQtãNROVNpKRVWUDYRYDQLDSUL0âEH]SUiYQHM
subjektivity 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná 
hodnota 6 6 6 6 6 6 
6NXWRþQiKRGQRWD 6 6 6 6  
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
145
 
 
 
 
Komentár: 
Podprogram ]DKĚĖD PDWHULiOQH SHUVRQiOQH D SULHVWRURYp SRGPLHQN\ SUH ]DEH]SHþHQLH NYDOLWQêFK
výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti 
GLHĢDĢD
 =iURYHĖ]DKĚĖD þLQQRVWL YHG~FH N ]DEH]SHþHQLXkvalitného školského stravovania 
a k revitalizácii školského stravovania, k poskytovaniu doplnkových služieb na školách 
s SULKOLDGDQtP QD ]GUDY~ YêåLYX ]DEH]SHþRYDQLH GLpWQHKR VWUDYRYDFLHKR V\VWpPX
a FHORVSRORþHQVNêFKSURJUDPRYpodpory zdravia (školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty). 
)LQDQþQpSURVWULHGN\EROLãNROiPSRVN\WQXWpY
 súlade s 9=1þD QD]iNODGHSRþWXGHWt   
zo štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby 
súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijného stavu a materiálno-technického 
vybavenia zariadení školského stravovania. 
 
Podprogram 11.3: Neštátne školy a
 školské zariadenia 
Zámer: 
Financovanie neštátnych škôl 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu 
&LHĐ =DEH]SHþLĢSRQXNXvýchovy a vzdelávania na území mesta 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]ULDćRYDWHĐRYQHãWiWQ\FKãN{OD školských zariadení 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 15 14 19 21 22 22 
6NXWRþQiKRGQRWD 14 15 19 21  
 
Komentár: 
=DEH]SHþHQLHILQDQFRYDnia neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta Prešov z UR]SRþWX
mesta - SRGLHORYêFK GDQt )LQDQþQp SURVWULHGN\ EROL]ULDćRYDWHĐRP poskytnuté v súlade s VZN    
þ D QD ]iNODGH SRþWX GHWt a žiakov zo štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité 
prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou. 
- Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice (v priebehu roka 2017 došlo k zmene názvu 
]ULDćRYDWHĐD
 - Košická arcidiecéza) - Gymnázium a =âVY0LNXOiãD&9ýEO-iQD3Dvla II, 
0â.UiĐRYQHMSRNRMD&LUNHYQi=âVY*RUD]GD 
- PaedDr. M. Šafranková - Súkromná materská škola, 
- 3DHG'U$/XNiþRYi- Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení, 
- Marián Burgr - DAMA - Súkromná ZUŠ, 
- Mgr. E. Turáková - Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom a Elokované pracovisko, 
Špeciálna pedagogicko-SV\FKRORJLFNiSRUDGĖD 
- Ing. E. Blicha - ELBA - Súkromná MŠ ELBA, Súkromná ZUŠ ELBA, Súkromné športové 
gymnázium ELBA s 8-URþQêPãW~GLRPV~NURPQp&9ý 0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWVWUDYQtNRYY0âEH]SUiYQHMVXEMHNWLYLW\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 553 543 
566 569 569 569 
6NXWRþQiKRGQRWD 553 566 569 566  
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
146
 
 
 
- 2EþLDQVNH]GUXåHQLH72%,Èâ- Súkromná materská škola, 
- Júlia Škopová - 6~NURPQp&9ý 
- ACEM, s. r. o. - 6~NURPQiãNROVNiMHGiOHĖ 
- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Cirkevná ZŠ s 0âEO3DYOD3HWUD*RMGLþD&9ý 
- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku - Evanjelická MŠ, Evanjelická ZŠ, 
Evanjelické kolegiálne gymnázium 8 
-
 
URþQp 
- Eva Varcholová - Súkromná materská škola 0DPDMiþLN 
- 7DQHþQêNOXE*RIMMY - 6~NURPQp&9ý*RIMMY a Súkromná ZUŠ GRIMMY, 
- DETSKÉ CENTRUM SIMBA - Súkromná materská škola, 
- 4 SPORT, s.r.o. - Súkromný školský internát, 
- Mgr. V. Imrichová - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 
- J. Hlinka - Súkromná materská škola a ãNROVNiMHGiOHĖ, 
- Súkromná PDWHUVNiãNROD9þLHONDVUR - Súkromná materská škola 9þLHOND, 
- Ing. 6+DUþDUtN- Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a ãNROVNiMHGiOHĖ, 
- DEUSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. - Súkromná ZŠ DSA (ŠKD a ŠJ). 
 
Podprogram 11.4: Spojené školy 
 
Zámer: $GPLQLVWUDWtYQH ]DEH]SHþHQLH VSRMHQêFK ãN{O Y oblasti dotácie na podporu výchovy 
k
 
stravovacím návykom a na podporu výchovy k SOQHQLXãNROVNêFKSRYLQQRVWtGLHĢDĢDRKUR]HQpKR
VRFLiOQ\PY\O~þHQtP
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu 
&LHĐ =DEH]SHþLĢSO\QXOpILQDQFRYDQLH 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWVSRMHQêFKãN{OQD~]HPtPHVWD3UHãRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 
6NXWRþQiKRGQRWD 3 3 3 3  
 
 
Komentár: 
Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v 3UHãRYHSUHVSRMHQpãNRO\NWRUêFK]ULDćRYDWHĐRP
je Okresný úrad Prešov, odbor školstva. Ide o tieto školy: 
x
 Spojená škola internátna Pavla Sabadoša, Duklianska 2, Prešov, 
x
 Spojená škola Matice Slovenskej 11, Prešov a (ORNRYDQpSUDFRYLVNRýDSDMHYRYD3UHãRY
SUHRUJDQL]DþQ~]ORåNX3UDNWLFNiãNROD, 
x
 Spojená škola internátna, Masarykova 11, Prešov. 
   
 
Transfer bol poskytnutý na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy 
k
 
VWUDYRYDFtPQiY\NRPGHWtRKUR]HQêFKVRFLiOQ\PY\O~þHQtPNWRUp navštevujú uvedené školy (na 
školské potreby a na stravu). 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
147
 
 
 
352*5$0þ
VZDELÁVANIE - 5R]SRþWRYpRUJDQL]iFLH 
 
Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež  
=RGSRYHGQRVĢ Odbor školstva, mládeže a športu, kultúry a cestovného ruchu 
 
&LHĐ SURJUDPX
 =DEH]SHþLĢ NYDOLWQp YêFKRYQR
-vzdelávacie služby, kvalitné stravovanie v súlade 
s platnou legislatívou a SURJUDPRP+$&&3D]P\VOXSOQpY\XåLWLHYRĐQpKRþDVXSUHGHWLD žiakov 
 
Financovanie podprogramov 
12.1 
až 12.4. 
 
Podprogram 12.1: Materské školy s
 právnou subjektivitou, vrátane ŠJ 
 
Zámer: 
Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a ]iXMP\URGLþRY 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu &LHĐ =DEH]SHþLĢYêFKRYQR-vzdelávacie služby pre deti 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWPDWHUVNêFKãN{OVSUiYQRXVXEMHNWLYLWRX 
Rok 
 
2014
 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 13 13 13 13 13 13 
6NXWRþQiKRGQRWD 13 13 13 13  0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWGHWtQDYãWHYXM~FLFKPDWHUVNpãNRO\V právnou subjektivitou 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 2 051 2 037 2 048 2 028 2 028 2028 6NXWRþQiKRGQRWD 2 051 2 048 2 048 2 017 
  
Komentár: 
3RGSURJUDP ]DKĚĖD PDWHULiOQH SHUVRQiOQH D SULHVWRURYp SRGPLHQN\ SUH ]DEH]SHþHQLH NYDOLWQêFK
výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti 
GLHĢDĢD ]iURYHĖ ]DKĚĖD þLQQRVWL YHG~FH N
 
]DEH]SHþHQLX PRGHUQêFK VWUDYRYDFtFK ]DULDGHQt
a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania s prihliadaním     
QD]GUDY~YêåLYX]DEH]SHþRYDQLHGLpWQHKRVWUDYRYDFLHKRV\VWpPXD cHORVSRORþHQVNêFKSURJUDPRY
(školské mlieko,
 
školské ovocie a šalátové pulty). 
)LQDQþQpSURVWULHGN\EROLãNROiPSRVN\WQXWpY
 súlade s 9=1þD QD]iNODGHSRþWXGHWt   
zo štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby 
súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijných stavov a materiálno-technického 
vybavenia 
zariadení školského stravovania. 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
148
 
 
 
Podprogram 12.2: Základné školy 
Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
 
ZodpovedQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu 
&LHĐ =DEH]SHþLĢNYDOLWQêY]GHOiYDFtSURFHV 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]iNODGQêFKãN{O 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 13 13 13 12 12 12 
6NXWRþQiKRGQRWD 13 13 13 12  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWåLDNRYQDYãWHYXM~FLFK=â 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 7 104 7 034 7 035 6 849 
6 849 6 849 
6NXWRþQiKRGQRWD 7 104 7 035 6 849 6 656  
 
Komentár: 
=iNODGQêPFLHĐRP]iNODGQêFKãN{OMHYêFKRYQR
-vzdelávací proces a príprava žiakov na úspešný 
SUHFKRGQDćDOãtVWXSHĖãN{ONWRUêMH]DEH]SHþHQêY]P\VOHzákona þ=]RYêFKRYH   
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 v znení neskorších predpisov. 
3RGSURJUDP SUHGVWDYXMH ]DEH]SHþHQLH SUtMemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných 
ãN{OD]DEH]SHþHQLH]iNODGQpKRY]GHODQLDYV~ODGHVR]iNRQRP
 
)LQDQþQp SURVWULHGN\ QD P]G\ D prevádzku (osobný normatív s prevádzkovým normatívom) bol 
PHVWX3UHãRY]DVODQê]RãWiWQHKRUR]SRþWXSURVWUHGQtctvom Okresného úradu Prešov.  
 
Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách 
 
Zámer: Zvyšovanie kvality školského stravovania 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢVWUDYRYDQLHY základných školách v súlade s platnou 
legislatívou a programom HACCP 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]DULDGHQtãNROVNpKRVWUDYRYDQLD 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 13 13 13 12 12 12 
6NXWRþQiKRGQRWD 13 13 12 12  
 
Komentár: 
3RGSURJUDP]DKĚĖDþLQQRVWLYHG~FHN
 
]DEH]SHþHQLXkvalitného školského stravovania a k revitalizácii 
školského stravovania, 
 k poskytovaniu doplnkových služieb na školách s prihliadaním na zdravú 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
149
 
 
 
YêåLYX ]DEH]SHþRYDQLH GLpWQHKR VWUDYRYDFLHKR V\VWpPX D FHORVSRORþHQVNêFK SURJUDPRYpodpory 
zdravia 
(školské mlieko, školské ovocie a šalátové pulty). Žiak školy je potenciálnym stravníkom. 
)LQDQþQpSURVWULHGN\EROLãNROiPSRVN\WQXWpY
 súlade s 9=1þD QD]iNODGHSRþWXGHWt      zo štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou vrátane odstránenia havarijných stavov a materiálno-technického vybavenia zariadení školského stravovania.  
 
 
PRGSURJUDP9]GHOiYDFLHDNWLYLW\YRĐQR-þDVRYpâ.'=8â&9ý 
 
Zámer: =DEH]SHþLĢYDULDELOQRVĢSRQ~NSUH]P\VOXSOQpY\XåLWLHYRĐQpKRþDVXGHWtDPOiGHåH 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu 
&LHĐ =DEH]SHþLĢU{]QRURGRVĢY\XåLWLDYRĐQpKRþDVXGHWt 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWãNROVNêFKNOXERY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 13 13 13 12 12 12 
6NXWRþQiKRGQRWD 13 13 12 12  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHW]iNODGQêFKXPHOHFNêFKãN{O 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 
6NXWRþQiKRGQRWD 3 3 3 3  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWFHQWLHUYRĐQpKRþDVX 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 
6NXWRþQiKRGQRWD 12 12 11 5  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWåLDNRYY\XåtYDM~FLFKYRĐQR-þDVRYpDNWLYLW\VSROX 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 8 246 5 098 5 245 
5 977 5977 5977 
6NXWRþQiKRGQRWD 8 246 3 410 5 869 5 798  
 
Komentár: 
Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné, tovary    
a služby, materiál a údržbu. 
 
&9ý -OGVHSWHPEUDERORFHQWLHUYRĐQpKRþDVXSUL]iNODGQêFKãNROiFKY\UDGHQp]RVLHWH
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 
ŠKD - äLDNãNRO\MHSRWHQFLiOQ\PþOHQRPãNROVNpKRNOXEXGHWt 
ZUŠ
 - Dotácia na žiakov nad 25 rokov veku nie je mestom Prešov poskytovaná. 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
150
 
 
 
)LQDQþQpSURVWULHGky boli školám poskytnuté v súlade s 9=1þD QD]iNODGHSRþWXGHWt]R
štatistických výkazov (EDU zber). Boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace 
s bežnou prevádzkou a na odstránenie havarijných stavov. 
 
 
Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové 
 
Zámer: 
3RGSRULĢRE\YDWHĐRYY
 
športovej aktivite 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie školstva, mládeže a športu 
&LHĐ 3RVN\WQ~ĢYHUHMQRVWLPRåQRVĢY\XåtYDĢãNROVNpED]pQ\ 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWãNROVNêFKED]pQRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 3 3 4 4 4 4 
6NXWRþQiKRGQRWD 3 3 4 4  
 
Komentár: 
Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na prevádzku 4 bazénov, ktoré sú na ZŠ Májové námestie 
-
 Delfín a na ZŠ Mirka Nešpora - âĢXND bazén v MŠ Bajkalská a v MŠ Važecká. Dofinancovaním 
SUHYiG]N\ ED]pQRY VD ãLURNHM YHUHMQRVWL SRVN\WOD PRåQRVĢ DNWtYQHKR Y\XåtYDQLD YRĐQpKR þDVX
a PRåQRVĢRXãSRUWXVD ]DEH]SHþtSODYHFNiJUDPRWQRVĢGHWt 
Výdavky boli použité prevažne na mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s bežnou prevádzkou 
školských bazénov
. 
 
 
 
 
 
 
Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
151
 
 
 
 
 
352*5$0þ
6/8ä%<2%ý$120 
 
Zámer programu: Poskytovanie komplexných služieb klientom a trvalé zvyšovanie 
               
spokojnosti klientov
 
=RGSRYHGQRVĢ Odbor vnútornej správy 
 
&LHĐSURJUDPX
: Maximálne kvalitné a IOH[LELOQpVOXåE\VDPRVSUiY\SUHYãHWNêFKRE\YDWHĐRY 
              
a SRGQLNDWHĐRYPHVWD3UHãRY 
 
3RGSURJUDP5HJLVWHURE\YDWHĐRY 
 
Zámer: 
 ,QWHJURYDQiHYLGHQFLDRE\YDWHĐRYPHVWD3UHãRYSoskytujúca kvalitné informácie týkajúce     
sa trvalého a prechodného pobytu v meste 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie klientskeho centra &LHĐ =DEH]SHþLĢLQWHJURYDQ~HYLGHQFLXRE\YDWHĐRYPHVWD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
0D[LPiOQ\SULHPHUQêþDVSRWUHEQêQDHYLGHQFLXRE\YDWHĐRY 
YGĖRFK 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 
6NXWRþQiKRGQRWD 3 3 3 3  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3ULHPHUQi]iĢDåREþDQDQDMHGHQ~NRQYPLQ~WDFK Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 20 20 20 17 17 17 6NXWRþQiKRGQRWD 17 17 17 15  
 
Komentár: 
 
Podprogram pozostával QD~VHNXRKODVRYQHDHYLGHQFLHSRE\WXREþDQRY65z vedenia evidencie 
YãHWNêFKREþDQRY65KOiVHQêFKQDWUYDOêDSUHFKRGQêSRE\WY
 
meste Prešov; z vedenia evidencie 
~GDMRY R ãWiWQRP REþLDQVWYH 65 REþDQRY KOiVHQêFK QD WUYDOê SRE\W Y
 meste; z evidencie údajov 
o
 
zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Na tomto úseku 
EROR ]DEH]SHþené 
vykonávanie hlásenia pobytu a zmien v evidencii pobytu po uzavretí manželstva, rozvode a úmrtí; 
zasielanie vyplneného odhlasovacieho lístka ohlasovni, v mieste prechádzajúceho trvalého pobytu 
REþDQD VSUDFRYDQLH D
 
zasielanie hlásení o VĢDKRYDQt âWDWLVWLFNému úradu SR; priame vykonávanie 
zmien súvisiacich s HYLGHQFLRXREþDQRY65GRUHJLVWUDRE\YDWHĐRY655(*2%Y
 
zmysle zákona       
1565þ=]R
 
KOiVHQtSRE\WXREþDQRY65D UHJLVWULRE\YDWHĐRY65Y znení neskorších 
predpisov; poskytovanie informácii o PLHVWH SRE\WX REþDQD Y\GiYDQLH SRWYUGHQt R mieste pobytu 
REþDQRY QD ćDOãLH ~UDGQp ~þHO\ SRVN\WRYDQLH ãWDWLVWLFNêFK ~GDMRY ] HYLGHQFLH SRE\WX SUH ~þHO\
samosprávy a štátnej správy; vyberanie správnych poplatkov v
 
zmysle platného zákona NR SR      
þ=]
 
o
 
správnych poplatkoch v
 
znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
152
 
 
 
 
 
7iWRþLQQRVĢSUHQHVHQpKRYêNRQXãWiWQHMVSUiY\bola financovaná z GRWiFLtãWiWQHKRUR]SRþWXD ILQDQþQp
prostriedky boli použité na mzdové prostriedky, na tovary a služby - napr. kancelárske a hygienické 
SRWUHE\YêSRþWRY~WHFKQLNXWRQHU\D pod. 
 
 
Podprogram 13.2: Matrika
 
 
Zámer: 
Kvalitné komplexné služby v
 
REODVWLPDWULþQHMþLQQRVWL
 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ 2GGHOHQLHPDWULþQpKR~UDGX 
&LHĐ =DEH]SHþLĢNYDOLWQ~D IOH[LELOQ~PDWULþQ~þLQQRVĢ 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWMHGQRWOLYêFK~NRQRYY\NRQDQêFKPDWULNRX]DURNVSROX 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 41 000 38 000 37 000 37 000 37 000 37 000 
6NXWRþQiKRGQRWD 38 835 41 646 43 711 43 411  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
0D[LPiOQ\SULHPHUQêþDVSRWUHEQêQD]iSLVGRPDWULN\D REGOB 
(v GĖRFK 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 
6NXWRþQiKRGQRWD 5 4 5 4  
 
Komentár: 
 
0DWULþQý úrad mesta Prešov vykonával þLQQRVWL VSRMHQp V UHJLVWUiFLRX RVYHGþRYDQtP
a rozhodovaním na úseku vedenia matrík a ãWiWQHKR REþLDQVWYD YR Y]ĢDKX N REþDQRP YR YHFLDFK
RVREQpKRVWDYXDOHDMþLQQRVWLYRY]ĢDKXN
 
LQêPRUJiQRPãWiWQHMVSUiY\NWRUpYRVYRMHMþLQQRVWL
a rozhodovaní vychádzajú okrem iného aj zo zápisov v matrikách a z úradných výpisov. 
0DWULþQê~UDGV~þDVQH]DEH]SHþRYDO Y\GiYDQLHPDWULþQêFKGRNODGRYURGQêOLVWVREiãQ\OLVWD úmrtný 
list), ako aj iných potvrdení o údajoch zapísaných v
 
matrike v rámci CISMA zo všetkých maWULþQêFK
úradov v SR SRVXG]RYDQLH åLDGRVWL R RGSXVWHQLH SUHGORåHQLD ĢDåNR ]DREVWDUDWHĐQêFK GRNODGRY
SRWUHEQêFKQDX]DYUHWLHPDQåHOVWYDSRGiYDQLHQiYUKXQDXUþHQLHPHQDDOHERSULH]YLVNDGLHĢDĢD
   
DN VD URGLþLD QHGRKRGOL QD PHQH DOHER SULH]YLVNX DOHE
o ak nie je známy ani jeden z URGLþRY
          
QDSUtVOXãQêRNUHVQêV~GY\KRWRYHQLHYêSLVRY]PDWUtN]D~þHORPYêPHQ\PDWUtNV FXG]LQRXSRGĐD
PHG]LQiURGQêFK ]PO~Y R]QDPRYDFLX SRYLQQRVĢ R PDWULþQêFK XGDORVWLDFK D ]PHQiFK R
 
osobnom 
stave príslušnêPRUJiQRPSRGĐDRVRELWQêFKSUHGSLVRYSUtSUDYXpodkladov na odovzdanie zbierky 
OLVWtQR]iSLVRFKPDWULþQêFKXGDORVWtGRPDWULþQêFKNQtK]D uplynulý rok; priame vykonávanie zmien 
RVREQêFK ~GDMRY REþDQRY QDURGHQLH X]DYUHWLH PDQåHOVWYD ~PUWLH UR]YRG\ ]meny mena 
a SULH]YLVND XUþHQLH RWFRYVWYD D SRG GR FHQWUiOQHKR UHJLVWUD RE\YDWHĐRY 65 5(*2% Y\EHUDl 
správn
e poplatky v ]P\VOHSODWQpKR]iNRQD1565þ=] o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov. 
 
7iWR þLQQRVĢ SUHQHVHQpKR YêNRQ
u štátnej správy bola financovaná z GRWiFLt ãWiWQHKR UR]SRþWX
a ILQDQþQpSURVWULHGN\EROLSRXåLWpQDEHåQpYêGDYN\DNRV~P]GRYpSURVWULHGN\WRYDU\D služby - 
QDSUYãHREHFQêPDWHULiOãNROHQLDFHVWRYQpQiKUDG\QiNXSD~GUåEXYêSRþWRYHMWHFKQLN\QDþOHnské 
príspevky, nemocenské dávky. 
 
 
 
 
 
Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
153
 
 
 
 
 
Podprogram 13.3: Klientske centrum  
 
 
Zámer: 
Poskytovanie kvalitných a IOH[LELOQêFKVOXåLHEREþDQRPY rámci integrovaného pracoviska 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie klientskeho centra 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢUêFKOHD kvalitné služby pri vydávaní súpisných 
a RULHQWDþQêFKþtVHO 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
0D[LPiOQ\þDVSRWUHEQêQDY\GDQLHUR]KRGQXWLDR XUþHQtV~SLVQpKR
a RULHQWDþQpKRþtVODRGSULMDWLDSRGQHWXYGĖRFK 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 13 13 13 13 13 13 
6NXWRþQiKRGQRWD 13 13 13 15  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3ULHPHUQiþDVRYi]iĢDåREþDQDQDMHGHQ~NRQYPLQ~WDFK 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 18 18 18 18 18 18 
6NXWRþQiKRGQRWD 20 20 18 18  
&LHĐ =DEH]SHþLĢSURPSWQpRVYHGþHQLHlistín a podpisov na listinách 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWRVYHGþHQêFKOLVWtQ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
6NXWRþQiKRGQRWD 10 015 10 346 8 847 8 161  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWRVYHGþHQêFKSRGSLVRYQDOLVWLQiFK 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 35 000 
6NXWRþQiKRGQRWD 35 216 32 572 34 013 34 724  
 
Komentár: 
 
Podprogram na úseku evidencie stavieb, ktorý sa zaoberal V~SLVQêPLþtVODPLDRULHQWDþQêPLþtVODPL, 
pozostával ]þLQQRVWtWêNDM~Fich VDHYLGHQFLHVWDYLHEDLFKDNWXDOL]iFLHSRGĐDVNXWRþQpKRVWDYX]KOiVHQLD
SULXUþHQt]R]UXãHQLDD]PHQ\V~SLVQpKRDRULHQWDþQpKRþtVODVWDYE\D]R]PHQ\Qi]YXXOtFQD253=
SR v 3UHãRYH D SULDPHKR ]DGiYDQLD WêFKWR þLQQRVWt GR UHJLVWUD DGULHV 09 65 Y zmysle zákona 
1565þ=]R
 
registri adries a
 
o
 
zmene a
 
doplnení niektorých zákonov; vydávanie oznámení 
RXUþHQtV~SLVQpKRDRULHQWDþQpKRþtVODQD]iSLVVWDYE\GRNDWDVWUDQHKQXWHĐQRVWtY\GiYDQLHSRWYUGHQt
o
 
XUþHQRPV~SLVQRPþtVOHQD]iSLVVWDYE\GRNDWDVWUDQHKQXWHĐQRVWtD SUHLQp~UDGQp~þHO\N GHGLþVNpPX
konaniu a vypracovaniu súdnoznaleckých posudkov. Na tomto úseku VD ]DEH]SHþRYDOR SUHþtVORYDQLH
stavieb v meste; kontURODVSUiYQHKRR]QDþHQLDXOtFD VWDYLHELQLFLRYDQLHXUþHQLDDOHER]PHQ\Qi]YXXOtF
a iných verejných priestranstiev v meste prostredníctvom zriadenej Mestskej názvoslovnej komisie 
v
 
3UHãRYHREVWDUiYDQLHWDE~ĐV názvami ulíc a tabuliek so súpisnými a orieQWDþQêPLþtVODPLY\EHUDQLH
správnych poplatkov v
 
zmysle SODWQpKR ]iNRQD 15 65 þ = ] R správnych poplatkoch 
v
 
znení neskorších predpisov.
 
 
 
 
 
 
Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
154
 
 
 
 
 
Aktivita na 
úseku
 RVYHGþRYDQLD OLVWtQ D podpisov na listinách pozostávala z þLQQRVWt NWRUp
]DEH]SHþRYDOL RVYHGþRYDQLH RGSLVRY IRWRNySLt OLVWtQ D SRGSLVRY QD OLVWLQiFK YHGHQLa knihy        
QDRVYHGþRYDQLHRGSLVRYD podpisov; RVYHGþRYDQLDSRGSLVRYQDåLDGRVWLR výpis alebo odpis z registra 
trestov; vyberania správnych poplatkov v zmysle platného zákRQD 15 65 þ = ]
o
 
správnych poplatkoch v
 
znení neskorších predpisov.
 
Úsek "front office" (prvý kontakt s REþDQRP]DEH]SHþoval poskytovanie komplexných informácií 
SUHREþDQRYRSUDFRYQêFKþLQQRVWLDFKUHDOL]RYDQêFKPHVWRP3UHãRYDLQIRUPiFLtLQ
ého charakteru   
QD SRåLDGDQLH REþDQRY SRVN\WRYDQLH WODþtY SRWUHEQêFK SUH Y\EDYHQLH åLDGRVWt REþDQRY QD 0VÒ
UHDOL]RYDQLH þLQQRVWt QD ~VHNX ~]HPQpKR UR]KRGRYDQLD D VWDYHEQpKR SRULDGNX þLQQRVWt QD ~VHNX
životného prostredia a ochrany prírody; vydávanie rybárskych lístkov; prihlásenie psa a úhradu 
poplatku za vydanie UHJLVWUDþQHM ]QiPN\ QD SVD SUL MHM VWUDWH UHDOL]RYDQLH þLQQRVWL QD ~VHNX
NRPXQiOQ\FKVOXåLHEQD~VHNXSRGQLNDWHĐVNHMþLQQRVWLQD~VHNXãNROVWYDQD~VHNXNXOW~U\D športu; 
poskytovanie in
formácií o možnosti získania podpory pri bytovej výstavbe; riadne zaevidovanie 
YãHWNêFK åLDGRVWt GRUXþHQêFK QD RGGHOHQLHklientskeho centra v elektronickej forme; vyberanie 
správnych poplatkov v
 
]P\VOHSODWQpKR]iNRQD1565þ=] o správnych poplatkoch 
v
 
znení neskorších predpisov.
 
 
)LQDQþQpSURVWULHGN\EROLSRXåLWpSUHYDåQHQDQiNXSXOLþQêFKWDE~ĐV~SLVQêFKD RULHQWDþQêFKþtVHO
a pod. 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
155
 
 
 
 
352*5$0þ
62&,È/1(=$%(=3(ý(1,
E 
 
Zámer programu: =DEH]SHþHQLHVRFLiOQ\FKVOXåLHESUHYãHWN\RGNi]DQpVNXSLQ\ 
              
 RE\YDWHĐRYPHVWD 
=RGSRYHGQRVĢ Odbor sociálnych služieb 
 
&LHĐSURJUDPX
VNYDOLWQLĢD UR]ãtULĢVRFLiOQHVOXåEy a sociálnu pomoc v ]ULDćRYDWHĐVNHMS{VREQRVWL 
              
mesta Prešov 
 
Podprogram 14.1: Terénna sociálna práca a
 komunitná práca 
 
Zámer: 
3RVN\WRYDQLHVRFLiOQHMSRPRFLREþDQRPPHVWD
- terénna sociálna práca 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie staro
stlivosti o deti, rodinu a bývanie &LHĐ 3RVN\WRYDĢDGUHVQ~VRFLiOQXSRPRFD SRUDGHQVWYRREþDQRPPHVWD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
=YêãHQLHSRþWXSUHYLHURNREêYDQRVWLQiMRPQêFKE\WRY]D~þHORP
]QtåHQLDSRþWXRE\YDWHĐRYEêYDM~FLFKQHRSUiYQHQHY
 
nájomných 
bytoch vo vlastníctve mesta 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 15 15 15 15 15 15 
6NXWRþQiKRGQRWD 11 12 14 15  
Komentár: 
Previerky obývanosti boli vykonané v
 
89 nájomných bytoch v
 rôznych lokalitách mesta Prešov, 
SULþRP YLDFHUt QiMRPFRYLDEROL XSR]RUQHQt QD QHSODWQRVĢ QiMRPQêFK ]PO~Y 9 dvoch prípadoch 
dochádzalo k neoprávnenému užívaniu bytov tretími osobami a na základe upozornenia boli 
nájomcami byty odovzdané správcovi bytového fondu. V rámci previerky obývanosti bolo zistené      
DMQHRSUiYQHQpXåtYDQLHSLYQLþQêFKSULHVWRURYE\WRYpKRGRPXQDXO. Starej tehelni þ, následne 
boli tieto priestory zamrežované správcom bytového domu.
 
Zámer: 
Rozvoj sociálnych služieb a SRGSRUDDNWLYtWþOHQRYNRPXQtWN svojpomocnému riešeniu  
   
    
sociálnych problémov 
- komunitná práca 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie 
&LHĐ =YêãLĢNYDOLWXåLYRWDþOHQRYY\EUDQêFKNRPXQtWD ich integrácia 0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHWNRPXQLWQêFKDNWLYtW]DPHUDQêFKQDMHGQRWOLYpREOasti života 
þOHQRYNRPXQLW\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota nesledovaný 
údaj 18 25 25 25 25 
6NXWRþQiKRGQRWD 18 16 19  
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
156
 
 
 
Komentár: 
Komunitné aktivity boli organizované v
 
rámci poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie 
v
 
komunitnom centre.
 V mesiaci november 2017 komunitné centrum neorganizovalo žiadnu 
komunitnú aktivitu z dôvodu 
GRþDVQpKR]QtåHQLD SRþWX ]DPHVWQDQFRY NRPXQLWQpKR FHQWUD 
na jedného zamestnanca. 
 
Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu 
 
Zámer: 
Rovnaké šance pre deti a åLDNRYEH]UR]GLHOXVSRORþHQVNpKRSRVWDYHQLD 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie 
&LHĐ 
ÒþHOQpY\XåLWLHGiYN\Y hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v
 
hmotnej núdzi a ãWiWQ\FKVRFLiOQ\FKGiYRNQD]DEH]SHþHQLH
základných životných potrieb 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWURGtQ]DUDGHQêFKGRLQãWLW~WXRVRELWQpKRSUtMHPFX 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 60 80 80 80 80 80 
6NXWRþQiKRGQRWD 68 90 68 81  
&LHĐ ÒþHOQpY\XåLWLHSUtGDYNXQDGLHĢDQDYêåivu a YêFKRYXGLHĢDĢD 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 
3RþHWGHWtNWRUpVL]DþDOLULDGQHSOQLĢSRYLQQ~ãNROVN~GRFKiG]NX
UHVSXNRQþLOLMX] dôvodu fyzického veku 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 40 40 40 20 20 20 
6NXWRþQiKRGQRWD 31 27 20 13  
 
 
Komentár: 
Úrad práce, sociálnych vecí a
 
URGLQ\XUþt osobitného príjemcu s FLHĐRPHIHNWtYQHMãLHKR využívania 
ILQDQþQêFK SURVWULHGNRY QD ]DEH]SHþHQLH ]iNODGQêFK åLYRWQêFK SRWULHE þOHQRY URGLQ\ 9 rámci 
výchovného pôsobenia na rodinu 
s GLHĢDĢRP- záškolákom alebo na rodinu s GLHĢDĢRP NWRUp
SRUXãLOR SRYLQQRVĢ QHSRåtYDĢ DONRKROLFNp QiSRMH D iné návykové látky osobou maloletou alebo 
mladistvou, mesto vykonávalo inštitút osobitného príjemcu na prídavky na deti minimálne po dobu 
3 kalendárnych mesiacov. K ]QtåHQLXSRþWXGHWtNWRUpVL]DþDOLSOQLĢSRYLQQ~ãNROVN~GRFKiG]NX
došlo z G{YRGX åH VD FHONRYR ]QtåLO SRþHW HYLGRYDQêFK ]iãNROiNRY (zo 114 záškolákov 
          
v šk. r. 201
3
/201
4
 
na 73 záškolákov v
 
šk. r. 2016/2017
). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
157
 
 
 
Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 
 
Zámer: 
3UHGFKiG]DĢY]QLNXNUt]RYêFKVLWXiFLtY
 
rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov 
detí 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie 
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢYêNRQYêFKRYQêFKRSDWUHQtXOožených súdom a pomoc 
RKUR]HQêPGHĢRPD rodinám 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWGHWt]DUDGHQêFKGRYêFKRYQpKRD sociálneho programu 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 30 25 25 25 25 25 
6NXWRþQiKRGQRWD 25 25 20 20  
&LHĐ =DEH]SHþLĢREQRYu rodinného prostredia a funkcie rodiny 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWURGtQX ktorých bola vykonaná sanácia 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 35 40 40 45 45 45 
6NXWRþQiKRGQRWD 35 105 134 113  
 
Komentár: 
Výchovný a sociálny program v URNX UHDOL]RYDOD 6SRORþQRVĢ SULDWHĐRY GHWt ] detských 
domovov Úsmev ako dar. 
6DQiFLX URGLQQpKR SURVWUHGLD GLHĢDĢD Y\NRQiYDO ~VHN VRFLiOQRSUiYQHM RFKUDQ\ GHWtoddelenia 
starostlivosti o deti, rodinu a bývanie v VSROXSUiFL VR VRFLiOQRX SRUDGN\ĖRX Y rámci realizácie 
projektu na výkon opatrení SPODaSK financovaného 
zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja. 
 
Podprogram 14.4: Sociálna pomoc 
 
Zámer: 3RVN\WQXWLH SRPRFL SUL Y]QLNX QHSULD]QLYHM VRFLiOQHM VLWXiFLH SUH REþDQD PHVWD
a zorganizovanie aktivít pUHREþDQRY]D~þHORPVRFLiOQHKRNRQWDNWX 
 
=RGSRYHGQRVĢ 
Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie 
Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov 
&LHĐ 3RVN\WQ~ĢILQDQþQ~SRPRFURGLQiPV GHĢPL 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWURGtQ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 90 100 100 50 50 50 
6NXWRþQiKRGQRWD 97 63 25 8  
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
158
 
 
 
&LHĐ 3RVN\WQ~ĢILQDQþQ~SRPRFVHQLRURPD REþDQRPY hmotnej núdzi 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná 
hodnota 230 130 140 35 40 40 
6NXWRþQiKRGQRWD 139 116 31 27  
&LHĐ =DEH]SHþLĢG{VWRMQpSRFKRYiYDQLHQHPDMHWQêFKREþDQRY 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWUHDOL]RYDQêFKSRKUHERY]DURN 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 10 10 10 13 13 14 
6NXWRþQiKRGQRWD 8 11 6 10  
&LHĐ 2UJDQL]RYDĢãSRUWRYR-kultúrne akcie pre seniorov a ġ=3 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWDNFLtSUHVHQLRURYD ġ=3REþDQRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 10 10 6 8 8 10 
6NXWRþQiKRGQRWD 10 9 8 11  
CieĐ 2UJDQL]RYDĢDNFLHD podujatia pre deti z rodín v núdzi 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWDNFLt 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 2 3 3 5 5 5 
6NXWRþQiKRGQRWD 4 4 3 6  
 
Komentár: 
- mesto poskytlo ILQDQþQú pomoc na preklenutie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie 
REþDQRYDURGtQV QH]DRSDWUHQêPLGHĢPLY zmysle platného VZN mesta Prešov, jednorazová dávka 
VRFLiOQHMSRPRFLERODSUHVHQLRURYSRVN\WQXWiQDMPlQD]YêãHQpQiNODG\QDOLHþEXRFKRUHQt, 
- SRYLQQRVĢRX REFH EROR Y 10. prípadoch zabH]SHþLĢ pochovanie QHPDMHWQêFK REþDQRY,         
a to v prípadoch aN GR KRGtQ RG ~PUWLD QLNWR QH]DEH]SHþt SRFKRYDQLH DOHER DN VD QH]LVWLOD
WRWRåQRVĢPĚWYHKRGRVLHGPLFKGQtRG~PUWLD na území mesta, 
- v predchádzajúcom roku odbor zorganizoval 11 akcií pre 3 035 seniorov (otvorenie DS, Fašiangová 
]iEDYD Y\VW~SHQLH SUL SUtOHåLWRVWL 0'ä 'HĖ PDWLHN ÒFWD N starším, Vianoce, zorganizovanie 
YHGRPRVWQHMV~ĢDåHSULSUtOHåLWRVWLYêURþLD]DORåHQLDPHVWD3UHãRYV~ĢDå- 2O\PSLMVNêSlĢERM
seniorov, bowling, Seniordisco a âWHGUi YHþHUD SUH RVDPHOêFK VHQLRURY za ~þHORP VRFLiOQHKR
kontaktu
,
 
 
- pre rodiny s GHĢPLRGGHOHQLHVWDURVWOLYRVWLR deti, rodinu a bývanie zorganizovalo v roku 2017 spolu 
6 akcií a
 
to predstavenie Bábkového divadla Cililing, n
ávšteva hvezdárne a planetária, návšteva 
filmového predstavenia v Cinemax, návšteva Safari parku, golfový turnaj v =S6 1iUXþ 9HVHOi
a vyhliadková jazda prešovskou "49" pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti 
zo sociálne slabších rodín a z náhradných rodín.  
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
159
 
 
 
 
Podprogram 14.5: Sociálne služby a
 ILQDQþQiYêSRPRF 
 
Zámer: 
3RVN\WRYDQLHVRFLiOQ\FKVOXåLHESUHRGNi]DQêFKREþDQRYPHVWD 
 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ 
Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov 
Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie 
&LHĐ 3RVN\WRYDĢVRFLiOQXVOXåEX- SRåLþLDYDQLHSRP{FRN 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 30 65 65 60 60 60 
6NXWRþQiKRGQRWD 72 83 59 66  
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢVRFLálnu službu - pomoc pri osobnej starostlivosti o GLHĢD
a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 5 5 3 2 2 2 
6NXWRþQiKRGQRWD 3 2 1 0  
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢQt]NRSUDKRY~VRFLiOQXVOXåEXSUHGHWLD rodinu a sociálnu 
službu krízovej intervencie v komunitnom centre 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná 
hodnota 50 45 45 70 70 70 
6NXWRþQiKRGQRWD 30 80 359 453  
&LHĐ =DEH]SHþLĢSRVXGNRY~þLQQRVĢRGNi]DQêPI\]LFNêPRVREiP 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSRV~GHQêFKI\]LFNêFKRV{E 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 610 610 620 650 670 700 
6NXWRþQiKRGQRWD 603 628 973 907  
 
Komentár: 
- v roku 2017 mesto neposkytovalo sociálnu službu 
pomoc pri osobnej starostlivosti o GLHĢDD podpora 
]RV~ODćRYDQLD rodinného života a pracovného života z dôvodu, že o poskytovanie tejto sociálnej služby 
nepožiadal DQLMHGHQåLDGDWHĐ
 
- 
v URNXPHVWR]DEH]SHþLORSRVN\WRYDQLHQt]NRSUDKRYHMVRFLiOQHMVOXåE\SUHGHWLD rodinu a sociálnej 
služby krízovej intervencie v komunitnom centre prostredníctvom prevádzkovania Komunitného centra - 
Nízkoprahového denného centra pre deti a URGLQX YR VYRMHM ]ULDćRYDWHĐVNHM S{VREQRVWL D poskytnutím 
ILQDQþQpKR SUtVSHYNX QD SUHYiG]NX Qt]NRSUDKRYHM VRFLiOQHM VOXåE\ SUH GHWL D rodinu dvom neverejným 
SRVN\WRYDWHĐRPWHMWRVOXåE\
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
160
 
 
 
- mesto v predchádzajúcom roku poskytovalo sociálnu službu - SRåLþLDYDQLH SRP{FRN I\]ickým 
osobám s ĢDåNêP zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom na dobu 
XUþLW~QD]PLHUQHQLHY]QLNQXWHMQHSULD]QLYHMVRFLiOQHMVLWXiFLHSRGĐDSODWQpKR9=1, 
- pRYLQQRVĢou mesta bolo Y\NRQiYDĢSRVXGNRY~þLQQRVĢY súlade so zákonom þ=]
o
 
VRFLiOQ\FKVOXåEiFKDR]PHQHDGRSOQHQt]iNRQDþ=ERåLYQRVWHQVNRPSRGQLNDQt
(živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.
 
 
Podprogram 14.6: Denné centrá a denné stacionáre 
 
Zámer: 
Poskytnutie sociálnej služby a podpora sociálnej integrácie so zámerom predchádzania 
sociálnej izolácie 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov 
&LHĐ =DEH]SHþLĢVRFLiOQXVOXåEXYGHQQêFKFHQWUiFK 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYSRGSRUQHMVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 500 510 510 380 380 390 
6NXWRþQiKRGQRWD 472 435 478 296  
&LHĐ =DEH]SHþLĢVRFLiOQXVOXåEXYGHQQêFKVWDFLRQiURFK 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYVRFLilnej služby 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota - - - 45 45 45 
6NXWRþQiKRGQRWD - - - 96  
 
Komentár: 
- mesto v predchádzajúcom roku poskytovalo podpornú sociálnu službu v piatich denných centrách 
a od 01.01.2017 zaregistrovalo a zaþDORSRVN\WRYDĢsociálnu službu v dvoch denných stacionároch 
s kapacitou spolu 45 miest, v ktorých EROD SRVN\WQXWi VRFLiOQD VOXåED SUH SULMtPDWHĐRY. 
V uvedených zariadeniach sa služba poskytovala v súlade so zákonom, a to formou organizovaného 
sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, stravovania, ]DEH]SHþHQLDRUJDQL]RYDQLD záujmovej 
þLQQRVWLVR]iPHURPSUHGFKiG]DQLDVRFLiOQHML]ROiFLH SULMtPDWHĐRY. 
 
3RGSURJUDP'RPiFDRSDWURYDWHĐVNiVOXåED 
 
Zámer: 3RVN\WQXWLH VRFLiOQHM VOXåE\ REþDQRP NWRUt sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby 
z dôvodu vysokého veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov 
&LHĐ =DEH]SHþLĢVRFLiOQXVOXåEX- GRPiFXRSDWURYDWHĐVN~VOXåEX 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
161
 
 
 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 150 160 170 200 210 210 
6NXWRþQiKRGQRWD 164 172 188 177  
 
Komentár: 
Mesto poskytovalo
 GRPiFX RSDWURYDWHĐVN~ VOXåEX SUH RGNi]DQêFK REþDQRY V nepriaznivým 
]GUDYRWQêP VWDYRP NWRUt SRWUHEXM~ SRPRF LQHM RVRE\ SUL ]DEH]SHþHQt VHEDREVOXåQêFK ~NRQRY
úkonov starostlivosti o
 
GRPiFQRVĢD pri vykonávaní základných sociálnych aktivít v ich prirodzenom 
domácom prostredí. 
Vychádzajúc z novej filozofie zákona o sociálnych službách a realizácie procesu deinštitucionalizácie 
sociálnych služieb bol zvýšený záujem o uvedenú službu a koncom roka z dôvodu nedostatku 
personálnych kapacít mesto ]DþDOR YLHVĢHYLGHQFLX åLDGDWHĐRY R poskytovanie domácej 
RSDWURYDWHĐVNHMVOXåE\
 V roku 2017 bolo poskytnutých 138 983 hod., þRERORR 14,5 tisíc hodín viac, 
ako v
 
predchádzajúcom roku.
 
 
 
PRGSURJUDP-HGiOHĖ 
 
Zámer: =DEH]SHþHQLHSRVN\WRYDQLDSRGSRUQHMVRFLiOQHMVOXåE\Y jedálni pre dôchodcov a REþDQRY
s nepriaznivým zdravotným stavom žijúcich v meste 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov 
&LHĐ =DEH]SHþLĢSRVN\WRYDQLHVRFLiOQHMVOXåE\YMHGiOQL 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYSRGSRUQHMVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 150 160 170 200 210 220 
6NXWRþQiKRGQRWD 236 136 156 185  
&LHĐ =DEH]SHþLĢVRFLiOQXVOXåEXY jedálni prostredníctvom donášky 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYSRGSRUQHMVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015   2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 150 150 160 100 110 115 
6NXWRþQiKRGQRWD 112 80 99 124  
 
Komentár: 
V rámci tohto podpURJUDPX PHVWR 3UHãRY ]DEH]SHþLOR sociálnu službu v GHYLDWLFK MHGiOĖDFK aj 
prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným 
VWDYRPDOHERWêPNWRUtGRYĚãLOLG{FKRGNRYêYHN 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
162
 
 
 
 
Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb 
 
Zámer: 
3RGSRUD]DEH]SHþHQLDVRFLiOQ\FKVOXåLHESURVWUHGQtFWYRPQHYHUHMQêFKSRVN\WRYDWHĐRY
 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov 
&LHĐ 
Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb podporou 
QHYHUHMQêFKSRVN\WRYDWHĐRY 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSRGSRUHQêFKVXEMHNWRY- QHYHUHMQêFKSRVN\WRYDWHĐRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 10 14 15 21 20 20 
6NXWRþQiKRGQRWD 13 19 21 18  
&LHĐ =DEH]SHþLĢSRVN\WRYDQLHVRFLiOQHMVOXåE\- prepravnej služby 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYSUHSUDYQHMVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 90 90 90 90 90 90 
6NXWRþQiKRGQRWD 99 77 95 71  
 
 
=DEH]SHþLĢSRVN\WRYDQLHVRFLiOQHMVOXåE\- monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 16 14 16 18 18 19 
6NXWRþQiKRGQRWD 14 10 6 4  
&LHĐ 
=DEH]SHþLĢSRGSRUQ~VRFLiOQXVOXåEX- VSURVWUHGNRYDQLHWOPRþQtFNHM
služby 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYSRGSRUQHMVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 10 15 18 20 20 20 
6NXWRþQiKRGQRWD 17 17 19 16  
&LHĐ =DEH]SHþLĢVRFLiOQXVOXåEX- GRPiFXRSDWURYDWHĐVN~VOXåEX 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 6 10 12 14 14 14 
6NXWRþQiKRGQRWD 13 16 25 17  
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa Strana 
163
 
 
 
 
Komentár: 
V SUHGFKiG]DM~FRP URNX PHVWR ]DEH]SHþLORposkytovanie sociálnej služby, a to poskytnutím 
ILQDQþQpKR SUtVSHYNX QHYHUHMQêP SRVN\WRYDWHĐRP QD SUHYiG]NX SRVN\WRYDQHM VRFLiOQHM VOXåE\
(prepravná služba, monitorovanie a VLJQDOL]iFLD SRWUHE\ SRPRFL VSURVWUHGNRYDQLH WOPRþQtFNHM
VOXåE\ GRPiFD RSDWURYDWHĐVNi VOXåED Qt]NRSUDKRYi VRFLiOQD VOXåED VRFLiOQD VOXåED Y
 
jedálni, 
sociá
lna služba krí]RYHMLQWHUYHQFLH=iPHURPPHVWD]DEH]SHþHQtPWêFKWRVOXåLHEEROR]YêãHQLH
NYDOLW\åLYRWDSUHãRYVNêFKREþDQRY 
 
 &LHĐ 
=DEH]SHþLĢQt]NRSUDKRY~VRFLiOQXVOXåEXX neverejných 
SRVN\WRYDWHĐRY 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSRGSRUHQêFKVXEMHNWRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 2 3 3 3 3 3 
6NXWRþQiKRGQRWD 2 2 3 3  
&LHĐ =DEH]SHþLĢSRGSRUQ~Vociálnu službu v jedálni 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWREHGRYD SRWUDYLQRYêFKEDOtþNRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 2 700 3 200 3 400 3 450 3 450 3450 
6NXWRþQiKRGQRWD 2 795 2350 4166 3450  
&LHĐ =DEH]SHþLĢWHUpQQXVRFLiOQXVOXåEu krízovej intervencie 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWSULMtPDWHĐRYVRFLiOQHMVOXåE\ 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 0 40 45 50  
6NXWRþQiKRGQRWD 0 47 84 50  
&LHĐ 3RVN\WQ~ĢGRWiFLHSUiYQLFNêPRVREiP 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWRUJDQizácií 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 20 30 32 35 38 40 
6NXWRþQiKRGQRWD 33 33 28 34  
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
164
 
 
 
 
PROGRAM 15: ZARIADEN
IA PRE SENIOROV
 
 
Zámer programu: 9\VRNi~URYHĖSRVN\WRYDQLDVRFLiOQ\FKVOXåLHEY zariadeniach 
            
   
pre seniorov 
 
=RGSRYHGQRVĢ]DSURJUDP Odbor sociálnych služieb 
 
&LHĐSURJUDPX Zvýšenie kvality života seniorov 
 
 
3RGSURJUDP=DULDGHQLHSUHVHQLRURY1iUXþXO9HVHOi3UHãRY 
 
Zámer: 3RVN\WRYDQLHVRFLiOQHMSRPRFLREþDQRPPHVWD 
 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov 
 
&LHĐ =DEH]SHþLĢNYDOLWQ~VWDURVWOLYRVĢY
 
zariadení pre seniorov 0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWNOLHQWRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 150 150 150 150 150 150 6NXWRþQiKRGQRWD 152 151 152 154  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 9\XåLWHĐQRVĢNDSDFLW\YSHUFHQWiFK 
Rok
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Plánovaná hodnota 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 
% 
6NXWRþQiKRGQRWD 101,88 % 101,47 % 102,79%
 
101,82 %   Komentár: =DULDGHQLHSUHVHQLRURY1iUXþSRVN\WRYDORVRFLiOQHVOXåE\Y ]P\VOH]iNRQDþtVOR=]I\]LFNêPRVREiPNWRUpGRYĚãLOLG{FKRGNRYêYHND boli odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. 
Komplexné služby sme poskytovali v zariadení pre seniorov pobytovou formou pre 154 klientov   
þR RSURWL SOiQX NOLHQWRY þLQLOR  YR Y\XåLWHĐQRVWL NDSDFLW\Ambulantnú službu 
v
 
dennom stacionári sme poskytli 17 klientom. 
 
V službách sme sa zamerali na klienta, na RVREXDNRFHORN=LVĢRYDOLVPH všetky jeho bio-psycho-
sociálne a
 
spirituálne potrebyDE\VPHWLHWRSR]QDWN\PRKOLY\XåLĢSULWYRUEHLQGLYLGXiOQHKRSOiQX
=RKĐDGĖRYDOL VPH RVREQRVĢ D MHGLQHþQRVĢ NDåGpKR, spolupracovali sme aj s blízkymi osobami 
a v záujme skvalitnenia života sme ponúkali širokú škálu kultúrno-VSRORþHQVNêFK D športových 
DNWLYtW9HĐNê]iXMHPbol o krúžky VSHYXSHþHQLDþLWDWHĐVNpKR, internetového a PDĐRYDQLD mandál. 
0RWLYDþQHS{VRELOLWUpQLQJ\SDPlWHD sociálna rehabilitácia. Z inovatívnych foriem sme ponúkali 
relaxáciu v multisenzorickej miestnosti a
 
]YOiãĢYHĐNê]iXMHPNOLHQWLprejavili o OLHþHEQR-UHOD[DþQê
pobyt v
 
VRĐQHMMDVN\QL9\VRNRKRGQRWtPHDMSUiFXY
 
komunitách, kde v UiPFLDGDSWDþQHMVNXSLQ\
a VNXSLQ\VR]YêãHQêPGRKĐDGRPNOLHQWL]tVNDYDOLLQIRUPiFLHNWRUpEROLSUHLFKNDåGRGHQQêåLYRW
nevyhnutné. Vynikajúce výsledky sme dosahovali aj vo fyzioterapii a rehabilitácii. 7iWRþLQQRVĢEROD
praktizovaná individuálnou a skupinovou formou pod vedením fyzioterapeuta v priestoroch 
rehabilitácie a na izbách, ale aj v exteriéroch. 
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
165
 
 
 
 
3RVN\WRYDQLH VRFLiOQ\FK VOXåLHE MH YHĐPL QiURþQi þLQQRVĢ 9 záujme odĐDKþHQLDzamestnancov 
a spestrenia využívaných foriem a metód práce sme v rámci partnerstva spolupracovali s rôznymi 
vzdelávacími a
 
kultúrno
-VSRORþHQVNêPLLQãWLW~FLDPL8]DWYRULOLVPH]POuvy o spolupráci na základe 
ktorých u nás praxovali opatrovatelia, pedagógovia, zdravotnícky asistenti, sociálni pracovníci 
a fyzioterapeuti. 
)LQDQþQpSURVWULHGN\EROLYRYHĐNHMPLHUHSRXåLWpQDP]G\ a odvody GRSRLVĢRYQti vzdelávanie 
personálu
 ĆDOãLH ILnancie slúžili na nákup základných zariadení do ubytovacích priestorov pre 
imobilných, opravy poškodených strojov
, autodopravu
,
 GHEDULHUL]iFLX N~SHĐQt a vybavenie 
kancelárií. 
V roku 2017 sme opakovane zaznamenali havarijné situácie na podzemných rozvodoch 
vody. Bol to 
G{VOHGRNRSRWUHEHQLDSRWUXEtSRWULGVDĢMHGHQURþQHMSUHYiG]NH =QDþQHWRskomplikovalo hlavnú 
þLQQRVĢDOHSURVWUHGQtFWYRPLQRYDWtYQ\FKIRULHPD metód práce sme aj napriek tomu zvýšili kvalitu 
života seniorov. 
 
 
Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov 
- Cemjata 
 
Zámer: 
3RVN\WRYDQLHVRFLiOQHMSRPRFLREþDQRPPHVWD 
 
=RGSRYHGQRVĢ Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov 
&LHĐ =DEH]SHþLĢNYDOLWQ~VWDURVWOLYRVĢY zariadení pre seniorov 
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 3RþHWNOLHQWRY 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 150 150 150 135 122 122 
6NXWRþQiKRGQRWD 150 150 135 122  
0HUDWHĐQêXND]RYDWHĐ 9\XåLWHĐQRVĢNDSDFLW\YSHUFHQWiFK 
Rok 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
6NXWRþQiKRGQRWD 100 % 100,12 % 90,80 % 90,56 %  
 
Komentár: 
 
&LHĐRP=DULDGHQLDSUHVHQLRURY+DUPyQLD3UHãRY- &HPMDWD ćDOHMOHQ"ZpS Harmónia") bolo    
v
 
 roku 2017 kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb na kvalitnej odbornej úrovni. Prioritou 
bolo
 zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom 
rekonštrukcie a modernizácie priestorov. Požiadavka humanizácie a modernizácie reaguje aj na 
WUHQG\XSODWĖRYDQp(XUySVNRX~QLRXYWHMWRREODVWLNWRUêFKFLHĐRPMH]DEH]SHþLĢSUHSULMtPDWHĐRY
sociálnej služby kvalitné sociálne služby. S FLHĐRP ]DEH]SHþHQLD NYDOLWQêFK VRFLiOQ\FK VOXåLHE
a ãWDQGDUGXXE\WRYDQLDSULMtPDWHĐRYVRFLiOQ\FKVOXåLHEVPHY roku 2017 znížili kapacitu zariadenia 
z S{YRGQêFK SULMtPDWHĐRY QD SOiQRYDQêFK SULMtPDWHĐRY 1DãtP ~VLOtP MH ]DEH]SHþLĢ
nevyhnutné materiálno-technické vybavenie, dostatok súkromia a následnú estetizáciu prostredia - 
interiéru a exteriéru ZpS Harmónia. 
Kvalitu poskytov
aných služieb sme zvýšili aj zriadením a DNWtYQ\P Y\XåtYDQtP UHPLQLVFHQþQHM
PLHVWQRVWL =D YHĐPL G{OHåLW~ V~þDVĢ SRVN\WRYDQêFK VOXåLHE SRYDåXMHPH I\]LRWHUDSHXWLFNp
 
 
 
 
 Mesto Prešov
 
1iYUK]iYHUHþQpKR~þWXPHVWD3UHãRY]DURN 
 a hodnotiaca správa 
Strana 
166
 
 
 
 
a PDVpUVNHVOXåE\SUHSULMtPDWHĐRYSULDPRY ich izbe. Pre zvýšenie úrovne a ponuky rehabilitDþQêFK
VOXåLHEVPH]DþDOLVUR]ãtUHQtPUHKDELOLWDþQHMPLHVWQRVWL 
3RVWXSQêP ]DSiMDQtP VD SULMtPDWHĐRY GR YãHWNêFK DNWLYtW RUJDQL]RYDQêFK Y
 
našom zariadení 
ako aj umožnením priameho interaktívneho pripomienkovania kvality poskytovania sociálnych 
služieb a SULSUDYRYDQHM VWUDY\ V FLHĐRP ~VSHãQH LPSOHPHQWRYDĢ D GRVDKRYDĢ ãWDQGDUG\ NYDOLW\
VRFLiOQ\FK VOXåLHE RULHQWRYDQêFK QD SULMtPDWHĐRY VRFLiOQHM VOXåE\ D LFK DN
WtYQD VSROX~þDVĢ
 
QD SRVN\WRYDQt VRFLiOQ\FK VOXåLHE V G{UD]RP QD GRGUåLDYDQLH ĐXGVNêFK SUiY D G{VWRMQRVĢ þR
v
 
NRQHþQRPG{VOHGNX]Y\ãXMHNYDOLWXLFKåLYRWDY
 
ZpS Harmónia. 
3RþDV FHOpKR URND VPH VD ]DPHUDOL DM QD SUHKĎEHQLH Y]ĢDKRY PHG]L URGLQRX VRFLiOQR
X VLHĢRX
a RNROtPSULMtPDWHĐDVRFLiOQHMVOXåE\9\XåLOLVPHYãHWN\VSRORþQpURGLQQpRVODY\SULMtPDWHĐRYDMQD
osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi. 
-HGQêP ] FLHĐRY SRVN\WRYDQLD VRFLiOQHM VOXåE\ Y
 =S6 +DUPyQLD MH ]DEH]SHþHQLH MHM YêNRQX
kvalitným a kvali
fikovaným personálom. V URNXVPHVDVQDåLOLSRþDVFHOpKRURNDXPRåQLĢ
V\VWHPDWLFNp RGERUQp Y]GHOiYDQLH ]DPHVWQDQFRY Y UiPFL VSOQHQLD SRåLDGDYLHN NYDOLILNDþQêFK
SUHGSRNODGRY SUH YêNRQ VRFLiOQHM VOXåE\ 3RNUDþRYDOL VPH Y UHDOL]iFLt VXSHUYt]Q\FK VWUHWnutí 
]DPHVWQDQFRYSRGĐDSULSUDYHQpKRVXSHUYt]QHKRSOiQX
 
Stratégiou ZpS +DUPyQLD EROR ]DEH]SHþHQLH NRPSOH[QHM D kvalitnej sociálnej starostlivosti 
RULHQWRYDQHM QD LQGLYLGXiOQH SRWUHE\ NDåGpKR SULMtPDWHĐD VRFLiOQHM VOXåE\ Y\WYiUDQLH SURVWUHGLD
dôvery a SRFLWXGRPRYDSUHQDãLFKSULMtPDWHĐRY 
Kvalita poskytovaných sociálnych VOXåLHE YHĐPL ~]NR V~YLVt SUHGRYãHWNêP V SURVWUHGtP          
D SRGPLHQNDPL Y NWRUêFK V~ SRVN\WRYDQp $M SUHWR EROD SUHYDåQi þDVĢ SUHYiG]NRYHM ~GUåE\
       
DY\VSUiYRNþLXåYMHGQRWOLYêFKEXGRYiFKDOHERYDUHiOL]DULDGHQLDUHDOL]RYDQiYR
 vlastnej réžii.   
Z významnejších úprav stojí za zmienku osadenie madiel (zábradlia) na chodbách v Dome Viktória 
SUHPRELOQêFKDþLDVWRþQHPRELOQêFK366LQãWDOiFLDNyGRYêFKNOiYHVQtFSULYêFKRGRFKYUiPFL
troch budov, oprava terasy a vysprávka fasády DGPLQLVWUDWtYQHMEXGRY\NRPSOHWQiRSUDYDN~SHĐQH 
v Dome Prime. Realizovali sme rekonštrukciu vonkajšieho osvetlenia v
 
SUHYDåQHMþDVWLDUHiOXDE\
sme eliminovali rizika pádu a ~UD]XSULSRK\EHQDãLFKSULMtPDWHĐRYGRMHGiOQHD do ubytovacích 
domov. VykonáYDOLVPHSUDYLGHOQpK\JLHQLFNpPDĐE\YUiPFLRGGHOHQt 
=DULDGHQLHRNUHPY\ããLHXYHGHQpKR]DEH]SHþLORDMPDWHULiOQR-technické dovybavenie jednotlivých 
RGGHOHQtSRVWHĐQRXELHOL]ĖRXDSODFKWDPLWHUPRKUQþHNDPLDWHUPRND]HWDPLþtPVD]YêãLOD~URYHĖ
poskytovan
ia stravovania pre PSS. V súvislosti s kapitálovými výdavkami zariadenie zakúpilo 
0DORWUDNWRU V NDEtQRX D SUtVOXãHQVWYRP PXOþRYDþ þHOQê QDNODGDþ ]DGQi UDGOLFD ~ORåQê ER[
      
D YOHþND D ]DEH]SHþLOR QDYĚWDQLH QRYpKR YRGQpKR ]GURMD V kvalitnou vodou a v GRVWDWRþQRP
množstve v porovnaní s S{YRGQêPLMHVWYXM~FLPLVWXGĖDPL 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)