Oznámenie - Zámer zámeny: nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu k pozemkom.

11.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)