Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 18/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

13.12.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)