Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre COOP-TATRY s.r.o., Budovateľská 3626/55, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 6186/2 v k. ú. Prešov.

16.12.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)