Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu PRESREAL, s.r.o., Masarykova 2722/22, 08/0 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 494, 497, 496 v k. ú. Solivar .

20.12.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)