Oznámenie o začatí územného konania anariadenie ústneho pojednávania: "Bytovo - polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej v Prešove.

Oznámenie o začatí územného konania

09.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
Stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/518712018-Sf/77 V Prešove dňa: 03.05.2018 
Oznámenie o začatí územného konania a 
nariadenie ústneho pojednávania 
( verejná vyhláška ) 
Navrhovate!' -
spoločnosť IGOLAS, s.r.o. 
Sázavského 5, 08001 Prešov zastúpená 
Ateliérom 
ASKO B&G s.r.o., Baštová 45/B, 08001 Prešov podal dňa 23.03.2018 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Bytovo -polyfunkčný objekt", na 
ulici Nábrežnej, na pozemku parc. č. KN-C 8429/35 a KN-C 8429/1 k. ú Prešov v rozsahu 
nasledovných stavebných objektov: • SO Ol Bytovo-polyfunkčný objekt 
• SO 02 Vodovodná prípojka 
• SO 03 Kanalizačná prípoj ka 
• SO 04 NN el. prípojka 
• SO OS Plynová prípojka 
• SO 06 Parkovisko a komunikácie 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zák. 
č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte stavebný 
zákon), 
podľa§ 26 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s§ 36 ods. 4) 
stavebného 
zákona oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby: "Bytovo -
polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej všetkým účastníkom konania. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad 
nariaďuje v súlade s § 36 odst.l stavebného 
zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať. 
Dňa 31.05.2018 o 08.30 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na 
l.poschodií, miestnost' č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove -stavebnom úrade, 
na Jarkovej 
ulici 26, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého 
termínu je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Podľa § 36 odst. l stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky a 
pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa § 
42 odst. 4 stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť 
k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. 
Ak niektorý z orgánov štátnej správy 
potreb'9e na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je 
povinný požiadať stavebný úrad o primerané predlženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania 
neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný 
úrad bude mať 
za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
'~: 
g. 
Vedúci stavebného úradu 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konanía, musí byť vyvesená 
v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 
odst.4) stavebného zákona po dobu 
I 5 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
internete -elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia oznámenia o začatí územného konanía. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Bytovo -
polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej, bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
D• 
-n ;5 lt11f1 
na ··············~--~-~ ... , .. '1/ •• o-••••••• -•••• o]toooooooooooo 
................ ~····" ............. . 
ečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Bytovo
polyfunkčný objekt'', na ulici Nábrežnej, bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
Dňa ................................................... . 
............................................................ 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: JUDr. Štefko 
e-mail: miroslav.stelko@presov.sk 
'ir 051/3!00533 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)