Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "PREŠOV, LEVOČKÁ 16, BALKÓN".

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

09.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 O l Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/2397/2018-Fa V Prešove dňa: 02.05.2018 
Vybavuje: Ing. Franková Mária, 
č. tel. 051/31 OO 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby /zmeny dokončenej 
stavby/: 
"PREŠOV, LEVOČKÁ 16, BALKÓN" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 
bola podaná 
dt'la 19. Ol. 2018 
žiadateľom -Mária Kočambová, Levočská 16, 080 Ol 
Prešov žiadost' o dodatečné povolenie stavby /zmeny dokončenej stavby/: "PREŠOV, 
LEVOČKÁ 16, BALKÓN", bytový dom Ul. Levočská vchod č. 16, Prešov, súpisné č. 
3128, na parcele č. 
3128, k ú. Prešov, byt č. 4 l 2. poschodie/. 
Mesto Prešov, stavebn)r úrad podl'a § 26 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom 
konanía v súlade s §61 ods. 4/ stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie 
konania u 
dodatočnom povolení stavby /zmeny dokončenej stavby/ všetkým účastníkom 
konania o Yydanic dodatečného povolenia stavby /zmeny dokončenej stavby/: 
"PREŠOV, LEVOČKÁ 16, BALKÓN" 
Mesto Prešov, stavebný úrad nariaďuje v súlade s§ 61 ods. ll zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 
jeho noviel ústne 
konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 06.06.2018 o 10,00 hod. 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, Ul. Jarkova č. 26 
v 
zasadacej miestnosti na l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do 
podkladov na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby -zmeny 
dokončenej stavby je možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania 
na MsÚ Y Prešove, Stavebnom úrade, na Ul. Jarkovej č. 26, Prešov, 2. poschodie, 
kanccláda č. 302, na základe vopred dohodnutého termínu. 
Al( účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie dodatečného 
povolenia zmeny dokončenej stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. 
číslo 051/3100 535. 
T)'m bude umožnené v súlade s 
§ 
33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
2 
/správny poriadok/ v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia. prípadne navrhnúť jeho 
doplnenie a 
uplatniť námietky 
Súčasne stavebný úrad upozornuJe účastníkov konania. že svoje námietky mozu 
uplatniť najneskoršie pfi ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky 
a námietky, ktoré boli alebo mohli 
byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní 
územného plánu zóny, sa neprihliada. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupm·anic je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písemným plnomocenstvom. alebo plnomoccnstHm1 
vyhláseným do zápisnice. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje zač?tie konania o dodatočnom povolení 
stavby: 
"PREŠOV, LEVOČKÁ 16, BALKON", musí byt' vyvesená v súlade 
s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
internetovej 
stránke mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí konania o 
dodatočnom povolení stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo Im skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dt'lom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
Ing. Jozef Tu l{ a 
vedúci stavebného úradu 
3 
Úradný záznam: 
V crcjná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby : 
"PREŠOV, LEVOČKÁ 16, BALKÓN", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
g 'l~ '''"8 
-. LJ. LUL 
dňa .. I~;::·:; ;:ve~'~':····~-···-··:· ,.~,._~·~(i ................ . 
T ·ri,--, ... ,~, ·,• ilror 
... . ~-'-. -_ \-. .} 
········· .:~~0 ~i ~~ ............ . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ldorou sa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby : 
"PREŠOV, LEVOČKÁ 16, BALKÓN", bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa 
. ' 
y 
................. ! -. ·. ~-:···· •:oo:· .-•••• ,~ .•.•• o o ••• o o ••• o ••••• o ••• o •••• 
Peči~tka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)