Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ....... ./2020, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

03.01.2020 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)