Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Stručný opis predmetu konania. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 1875 v k. ú. Prešov .

15.01.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)