Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. K Starej tehelni č. 8 a č. 9 v termíne 4. apríl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list číslo/ zo diia 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dótum 
Vážený zákazník, 
l 
2/119176/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l<ošice/13.03.2018 
2/119176/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie 
elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. K Starej tehelni č. 8 a č. 9 
v termíne 
4. 
apr~ 2018 od 07:30 h do 16:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod .l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať 
viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +42155 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123332 
Adresa pre pisomnY kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a_s 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spololno<ťJ• '"P''""" ., Ubchoď~om 
reg<>t'l Okr•sneho súdu Ko\icel, 
odd1el ~a. vloi1<•14111V 
t(O 36 ~~9 361j Olé 2U2~082SI<J7 
tt OPo-1' SK2022082~'J7 
S,mkov• >poje nl~ Cl!ltJonk Europe pi<, 
poboC:kO "ll1'aniC:n<i b•nk:t. 
C:. ú: 2008480108/8130 
'BAN ~K07 8130 0000 0020 0841:! 0108 
BIC CiTI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)