Diaľnica D1 Prešov, západ- Prešov, juh -oznámenie.

Oznámenie

03.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                AQUA TEST a.s., Geologická 4, 1S2 OO Praha S, Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri Mestskéh·o súdu v·~·räfiE!, oddiel B, vložka 1189 
www.aquatest.cz 
vo veci organizačnej zložky 
AQUA TEST a.s. Slovakia, organizačná zložka, Pražská 2, 040 11 Ko~ice 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Po, vložka 387 /V 
Aaquatest 
MESTO i'RiEŠOV 
Mestský úrad v Prešove l 
1 
Číslo spisu: 
l Ftenistr. značka: 
-
Znal< a lehota 
26 
-04-2018 
uloženia: 
Došlo: 
Pnlohy: 
1 \-'p~•H:"Í('l' 
l . ,, .. -·-l " 
Evidenčné 
íslo došlgj ~ošty: 1o211o l k 1J> 
Miesto, dátum: 
Košice, 20.04.2018 
Vybavuje: 
Ing. Richard Šulka 
sulka@aquatest.sk 
mobil: 
0910 
929 465 
VEC: Diaľnica Dl Prešov, západ-Prešov, juh -oznámenie 
IČ: 447 94 843, DIČ: CZ44794843 
IČO: 36 6S6 623, IČ DPH: SK202221794S 
Mesto Prešov 
Mestský úrad v 
Prešove Hlavná 73 
080 Ol Prešov 
Číslo jednania: 
18/00/44/01/ .f,LJ 
Spoločnosť AQUA TEST a.s., Geologická 4, 152 OO Praha 5 konajúca v SR prostredníctvom AQUA TEST a.s. 
Slovakia, o.z. Pražská 2, 040 11 Košice realizuje pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 
04 Bratislava na zál<lade z'mluvy o dielo č. 
ZM/2014/0483 (www.crz.gov.sk) Monitoring vplyvov stavby diaľnice 
) . ' . 
Dl Prešov,.z~pad-Prešov, juh·n.a životné prostredie. 
Na základe záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR č. 1818/2018-1.7 /df 
(www.enviroportal.sk) k navrhovanej činnosti ,,Diaľnica Dl Prešov, západ -Prešov, juh" bude naša spoločnosť 
realizovať pasportizáciu zdrojov podzemnej vody-studní (pre úžitkové a pitné účely, využívané aj nevyužívané, 
legálne aj nelegálne vybudované) v nasledujúcich lokalitách: 
-
horná časť údolia Borkút (okolie č.p. 4 a č.p. S); 
-oblasť nad záhradkárskou osadou nad ulicou Pod Wilec hôrkou (obytná zástavba a záhradkárska osada v páse 
od línie tvorenej č. p. 13a č.p. 34 juhozápadným smerom po hranicu lesa); 
-časť ulice Zimný potok (celé údolie od č.p. 52 po koniec zástavby na hornom konci ulice); 
-časť ulice Horárska (od č.p. 37 po koniec zástavby na hornom konci ulice); 
-IBV na Turistickej ulici; 
-lokalita Ku Kyslej vode. 
V rámci pasportizácie objektov bude po dohode s ich vlastníkmi 
realizovaný opis technického stavu, meranie 
hladiny podzemnej vody, meranie základných parametrov fyzikálno-chemických vlastností vody a opis 
technického riešenia objektu a iné. 
Výsledky pasporti
zácie zdrojov podzemnej vody budú následne predložené stavebníkovi diaľnice Dl Prešov, západ-Prešov, juh a zároveň objednávateľovi Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. 
Navrhovaný 
termín pasportizácie objektov od 02.05.2018 v závislosti od dohody s vlastníkmi a sprístupnení 
objektov. V prípade záujmu o zahrnutie vodárenského objektu (studne, zachytený 
prameň a pod.) do 
pasportizácie 
ma môžete kontaktovať na nižšie uvedenom e-mailovej adrese a tel.čísle: 
Ing. Richard Šulka, AQUA TEST a.s. Slovakia, tel.: 0910 929 465, e-mail: sulka@aquatest.sk 
Strana 1 z 2 
AQUA TEST a.s., Geologická 4, 152 OO Praha 5, Česká republika, 
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1189 
www.aquatest.cz 
vo veci organizačnej zložky 
AQUA 
TEST a.s. Slovakia, organizačná zložka, Pražská 2, 040 11 Košice 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 
l, oddiel Po, vložka 387 /V 
Aaquatest 
IČ: 447 94 843, DIČ: CZ44794843 
IČO: 36 656 623, IČ DPH: SK2022217945 
Z dôvodu vlastníckych práv merania môžu byť realizované na vodárenských objektov (studní) len u vlastníkov, 
ktorý nás budú kontaktovať. 
Za informovanie obyvateľov spôsobom obvyklým Vám ďakujem. 
S pozdravom, 
Strana 2 
z 2 
Ing. Richard Šulka 
AQUA TEST a.s. Slovakia, o.z. 
AQUA TEST 
a.s. Slovak. 
IČO· organl~a
ná z.lolk Ja, 
. 36656623 Dlč· a 
Prdak4 2 O . SK2022217945 
~40 11 KQ81Ge 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)