Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania: Prešov, Fraňa Král'a 7 - úprava bytu č. 5, na pozemku parc. č. KN-C 8086, katastrálne územie Prešov.

29.01.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)