Oznámenie o zámere na priamy prenájiom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 15511/2 o výmere 123 m2, orná póda, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania záhrady na ul. Medvedia v Prešove.

03.02.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)