Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5019/5 o výmere 23m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Lesík delostrelcov v Prešove.

05.02.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)