Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: DUPOS dražobná, spol. s r.o. - Slovenská sporiteľňa, a.s..

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

30.04.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ,, ...... 
~ ~. 04. 2018 
Vyvesené dňa----------zvesené dna---------""""""' 
DU-POS DD 140/2017 
Dražobník: DUPOS_ dražobná, spol. s r.o. 
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava 
IČO 36 233 935 
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vložke 
č. 11681/T, oddiel: Sro. 
zastúpená: Mgr. Monika Chorváthová, 
konateľ 
Navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I., oddiel Sa, 
vložka č. 601/B 
Dátum konania dražby: 07.06.2018 
Čas otvorenia 
dražby: 11:00 hod. 
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 Ol Prešov, konferenčná miestnosť na 
1. poschodí Opakovanie dražby: prvá dražba 
Predmet dražby: 
Parcely registra 
"C" 
spoluvlastnícky podiel vo velkosti 52/2369 k pozemkom: 
Zastavané plochy a nádvoria 
1081 Stavby 
spoluvlastnícky podiel vo velkosti 52/2369 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby: 
Opis a stav predmetu 
dražby: 
Popis práv a ~áV~7kov 
k predmetu dražby: 
l· 
::·:.~:o::žby sa draží tak ako "Std)! ~:! .. žh; ?tú:I_>\' _·. 
1 
-ZALOZNE PRAVO V ZMYSLE P.AMG&js·Ó~t~~l·-~~k(i~Ž/9~· Zz.; l 
-V 4622/08-Zmluva o zriadení ~á l. pr~y~·· P.re ,?lq~eh~.l<ú sporitel'Hu a.s., i 
su;:hé mýto 4, 81.607 BA, IČ0:00~?16v~3~_n_..a .t>yf.
~_-?"nä II. posch. vchod} 
9-c.s. 4686 a podrel 52/2369 na spol: ~stia~l:t?-z_anad. domu; l 
-z 7307/2017-rozhodnutie o Zi"i~~~-·;?No~·JiU'~Vir 
, k. 1353/2017 zo dňa l 
25.10.2017 pre Mesto Prešov ná byťč. 7 ria ~I. posch. Vchod 9-č.s. 4686 l 
-číslo zmeny 1338/18 · .-·. l 
Poznámka: 
l 
- P 413/2017 -Upovedomenie 409EX 6?/17 o začatí exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva, od: Mg·r. Ing., Juraj Korím, Duklianských 
hrdinov 2473, 093 Ol Vranov na'd Topľou, na byt č. 7, 2. posch., vchod 9 ! 
v bytovom dome s.č. 4686 na parcele CKN 8426 a podiel 52/2369 na : 
spoločných častiach a zriadeniach domu vlastníka pod 836, zo dňa l 
10.11.2017-pvz. 6341/2017 
LV č. 10266 ~ 
'· 
-V 4622/08 -Zmluva o zriadení z.ál. práva pre Slovenskú sporitel'ňu i 
a.s., Suché mýto 4, 81607 BA, IČ0:00151653 na spoluvlast. podiel i 
2/5 
r 
l 
l 
: \ 
. l 
l ' 
l l 
'· 
ta 
;ú 
ve 
~ň, 
.V 
bol 
ná. 
ká, 
(ch 
'JVÝ 
l. v 
t 
a.s., 1 
:hod\ 
i 
v \ 
dna i 
~686 \ 
\ 
ením 
;kých 
10d 9 
i9 na 
, dňa 
' 
·itel'ňu 
oodiel 
Znalecký posudok: 
S2/2369 na parc. KN C 8426 vlastníka pod B 3S; 
Poznámka: 
- P 
413/2017 -Upovedomenie 409EX 67/17 o začatí exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva, od: Mgr. Ing., Juraj Korim, Duklianských 
hrdinov 2473, 
093 Ol Vranov nad Topl'ou, na podiel S2/2369 z parcely 
CKN 8426 vlastníka pod 635, zo dňa 10.11.2017-pvz. 6341/2017 
Nie 
sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby. 
Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: 
13.03.2018 
Všeobecná cena odhadu 
so soo,oo € S6/2018 Ing. František Mihalič 
Najnižšie podanie : 
Minimálne prihodenie: 
Výška dražobnej 
zábezpeky: 
Spôsob 
zloženia 
dražobnej zábezpeky: 
Adresa a 
číslo účtu na 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 
Doklad, preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
Spôsob vrátenia 
dražobnej zábezpeky: 
50 500,00 c 
400,00 c 
10 000,00 c 
Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka 
najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade 
týmto 
alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie 
je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. 
DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova 17, Trnava, číslo účtu: 
SKS8 0900 0000 0002 8S91 0242, Var. Symbol: 1402017 
do otvorenia dražby 
Výpis z bankového 
účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na 
bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, 
banková záruka. 
Dražobník vráti 
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil 
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky 
bez 
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, 
najneskôr však do S dní 
od skončenia dražby alebo od upustenia od 
dražby. 
Úhrada ceny dosiahnu
tej vydražením: 
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až S zák. č. 527/2002 z. z. o 
dobrovol'ných dražbách 
sa dražobná. zábezpeka započítava vydražitel'ovi 
·do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej 
vydražením 
je vydražiteľ pqvinný . zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od 
skončenia dražby, pokial' sa vydražiteľ nedohodne s navrhovatel'om 
dražby inak, a 
to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet 
dražobníka, podľa vyššie, ~v~~_ených bodov v časti Dražobná zábezpeka. 
Ak nie 
je cena dosiahnutá yydŕaže·ním vyššia ako 6 640 eur, je vydražitel' ( 
povinný zaplatiť cenu dosia~'li.!Jtij_-vydré!žením hneď po skončení dražby. 
Obhliadka predmetu 
dražby/dátum a 
čas: 
Obhliadka 1: 22.05.2018 15:30 hod. 
obhliadka 2: 3o.os.ľôis íif:o·o· iio-CI~ 
. . <_-:,. -.. :· .. :::·\ -~-·~-·,.· -.·· 
Organizačné pokyny: Obbli~'dka; .~~-. uskutoční po predchádzajúcom 
telefonickom 
dohóvore. r13Í: _t~h ·
jsí~ o~~ l 553 27 22, prípadne na 
mobilnom čísle 0911S768~51~:-.:. ;y-·--· ·-: · -. .-
. < '}:;~::~.~::· ·. c ' 
Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 
vydražiterovi: 
Vlastnícke právq. k pt_e~:r!í-e'(~1f}~~~~--pt§~h~:<:i~~~-
príklepu a pä urra~:ľ~QJ,:€eŕí~:,.,q;o{!ahnlitej. vyd ... . právo 
prechádza na \fý'gt~ž"!~~!'~'\t~dovidahím predmetu d by zápisnicou 
o odovzdaní. 
Pré8meť·--··f:Jf~*by odovzdá predchádzajúci vlastník po 
predložení osvedč.~íié)ié o'9p1su notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitel'a. 
·:' ~ -~ · _.,_. ':..: 
Notár, ktorý osvedči 
priebeh dražby 
notárskou zápisnicou: 
Poučenie: 
.: >:~ !~ .... _. ~-~: 
... ~ .. :· -. "·, . ~ . 
Mgr. Tomáš Gerb~JY;_MriQ.b~~ľova 830/17, 058 01 Poprad 
V 
prípade, ak sa spochybňuje platnosť zálo~nej ?m_luvy alebo boli porušené ustanovenia 
zákona o dobrovol'ných dražbách, môže osoba, którá tvrdí, 
že tým bola dotknutá na 
svojich právach, požiadqť súd, aby určil oeelatriosť_ .Qražby. Toto právo zaniká, ak sa 
neuplatní do troch mesiacov odo dňa prfkléP.y ol<rel)i prípadu, ak dôvody neplatnosti 
dražby súvisia 
so spáchaním trestného čj~u, a, záro .. Y.~-5 ide. o dražbu domu alebo bytu, 
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý 
pobyt. 
v prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej ~a té)kýto 
rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súaé· t?tkli žalobu, je povinná oznámiť príslušnej 
správe katastra nehnutel'ností začatie súdnehô kqnánia. 
'. 
Účastníkmi súdneho konania o neplathósť ď~~ž_by. .·-~ú . navrhpvateľ dražby, 
dražobník, vydražíte!', predchádzajúci 
vlastní!,( a žalobe$!:. _ ft.,k_ vyďražiťel' zmaril dražbu 
alebo ak 
súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu· zéľni~aj4 kU dňu príklepu. 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej drážby tým istým dražobníkom na 
tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražbý
1 
ako aj osoba, ktorá má 
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu oqhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu 
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
4/5 
/ 
o 
vi 
ej 
>d 
m 
et ' 
a. 
eľ 
11 
Ja 
·o 
·U 
IQ 
ti 
.. 
Účastníkom dražby moze byť osoba, ktorá spfňa podmienky ustanovené Zákonom č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cielbm urobiť podanie. Ostatné 
osoby platia 
vstupné 3,32 EUR. 
v Bratislave dňa fo.f!J...2018 
za Navrhovatelá: / 
Mtth--.··· 
Mgr. Zuzana Valachová 
Špecialista senior oddelenia vymáhania 
nesplácaných pohl'adávok retail 
Odbor 
riadenia úverového rizika retail 
Slovenská 
sporitel'ňa, a.s 
za Dražobníka: 
Mgr. Monika Chorváthová 
konateľ 
DUPOS dražobná, spol. s r.o. 
Ing. Andrej Lachkovič 
Špec alista senior oddelenia vymáhania 
nesplácaných pohľadávok retail 
Odbor 
riadenia úverového rizika retail 
Slovenská 
sporiteľňa, a.s 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)