Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre firmu TEMPORA, spol. s.r.o., Hlavná 2938/135, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely C-KN 395 v k. ú. Prešov.

11.02.2020 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)