Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eliška Bohuslavová, naposledy sídlo/pobyt: Janouškova 17,080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
-----·-------------'----------
Číslo: l 00940336/2018 
Dátum: 14.05.2018 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Eliška Bohuslavová 
Naposledy sídlo/pobyt: Janouškova 
17,080 01 Prešov 
Písomnosť č. 100869613/2018 zo dňa 03.05.2018 je uložená na 
Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 100869613/2018 zo dňa 03.05.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov v kancelárii č.205 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~ 
·~ ........ r.'. .. ~~K .... ~ ... ~~~-···1 
Ing. Ľudmila fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................ 
! .................................................. . 
(uviesť mies lo vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
L 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)