Prerušenie distribúcie elektriny: K Starej tehelni 8 Prešov, ČOM: 0000263928, EIC: 24ZVS0000026005X, K Starej tehelni 9 Prešov, ČOM: 0000265764, EIC: 24ZVS00000269779 v termíne 4. apíl 2018 od 07:30 h do 16:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

14.03.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list čísla/zo dfla: 
Naše číslo· 
Vybavuje 
T elefán/E-mail: 
Miesto/DátLJm· 
Vážený zákazník, 
l 
3/119177/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/13.03.2018 
3/119177/2018 
MESTO PRESOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v 
lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: 
K 
Starej tehelni 8 Prešov, ČOM: 0000263928, EIC: 24ZVS0000026005X 
K Starej tehelni 9 Prešov, ČOM: 0000265764, EIC: 24ZVS00000269779 
v termíne 
4. 
apr~ 2018 od 07:30 h do 16:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej 
sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, 
na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete 
na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s 
VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
vychodoslovenská 
distribučn<i, a.s 
Mlynska 31. 042 91 Košice 
Slovensl<á republika 
SpoloCn~;(je ••plsana v Obchodnom 
tegÍ5lrl Ol<<esneho ,údu Ko Sice l, 
oddl<l Sa, vloika1411/V 
IČO 30 
599 3611 DIČ 2022082997 
l( DPH· 51<2022062997 
B•••kove <poJe nie C)tibMk lUtOpe pi<, 
poboCk• '"'"•nii:nej \lonky, 
(, 
"' 2008460108!8130 
IBAN SK07 6130 0000 0020 0648 0108 
BIC CIT l SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)