Začatie správneho konania podl'a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Župčany.

Informácia o začatí konania

21.05.2018 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
Hlavná73,Prešov*2**+>TGeQX
@RKUa(=7g>)11+.)+),*+2)65X>TGeQXGFdC4+2(/(,*+2
Informáciaozačatíkonania
MestoPrešov,určenépod!'a§68písm.q),zákonač.543/2002Z.z.oochraneprírody
akrajiny(ďalej"lenzákon")vzneníneskoršíchpredpisovOkresným
úradomPrešov,
odboromstarostlivostioživotnéprostredie,oddelenímochranyprírodyavybranýchzložiek
životnéhoprostredia,Námestiemieruč.2,08192Prešov,akopríslušnýorgánštátnejsprávy
vprvomstupnivoveciachochranyprírodyakrajinypod!'a§2písm.f)zákonač.416/2001
Z.z.oprechodeniektorýchpôsobnostízorgánovštátnej
správynaobcea§69ods.1písm.
d),f)aods.3(akjenakonanieovydanísúhlasunavýrubdrevinypríslušnáobec,ktoráje
zároveňžiadateľomovydaniesúhlasunavýrub,okresnýúradurčí,ktoráobecvykoná
konanieovydaniesúhlasunavýrubdreviny)zákona,informujeozačatísprávneho
konaniapodl'a§82ods.7zákonavovecivydaniasúhlasunavýrubdreviny/drevínna
pozemkuvovlastníctveobceŽupčany.
7LJMWGVHIBKIJ>=F>LMDHG:GB:#
Žiadate!':ObecŽupčany,Župčany95,08001
7TWJCRQaGVMWUQXFTGXKPY)FTGX]P4
LCDNQdFQO[EC,*MU&
aGTGedCXV[aKC1MU&
QTGEJMT[cQXUM`-MU&
UNKXMC+
MU&
JTWeMCQDYaCLP[,MU(
=DXQFMOGdCFTGX]P'WXGFGP`XRT]NQJG.Výpočetspoločenskejhodnotydrevínurčenýchna
výrubvzmysleVyhláškyč.24/2002Z.z.MŽPSRvznenín.p..
>QZGOQM&PCMVQTQOFTGXKPC)FTGXKPYTCUVKG)TCUV_4RCTE(a(:<6,**),XM(_(gWRaCPY(
7^XQFX`TWDW4A`TWDFTGX]PLGRQVTGDP`RTGRQFCPKGhKCFQUVKPCRTQLGMV"?GXKVCNKZ[EKC
XGTGLP\JQRTKGUVTCPUVXC>CTMXQDEKgWRaCPYaCUf=XQEP`UCFXT[OEKQRGTCaP\JQRTQITCOW
9?=>&a(X`ZXY9?=>'>*.'@6.-+',*+1'+0(?KGeGPKGUCFQXP]EMYEJ_RTCXCRTXMQXFTQDPGL
CTEJKVGMV_TYPCRNQEJ[EJZGNGPGCXYWhKVKG_ZGOKCRTGQDYXCVGN#QXQDEGChKCMQXZ[MNCFPGL
eMQNY(
>QFN#C§82ods.7zákona,správnyorgánurčuje
lehotunadoručeniepísomnéhoalebo
elektronickéhopotvrdeniazáujmubyťúčastníkomvtomtosprávnomkonanívzmysle§82
ods.3zákona-do5pracovnýchdníododňazverejneniatohtooznámenia.
8>JFTGPN>J>CG>GB:-H='&#)#'%&,=H',#)#'%&,#
Žiadosťbyťúčastníkomvtomtosprávnomkonaníjepotrebnédoručiť:
Písomnenaadresu:MsÚ
vPrešove,Hlavná73,resp.prostredníctvompodania
vKlientskomcentre,Jarkováč.26,08001Prešov,
aleboelektronickyvsúlades§19ods.1zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správny
poriadok)vzneníneskoršíchpredpisov.
Ing.StanislavOndirko
vedúciodborudopravyaživotnéhoprostredia


VýpočetspoločenskejhodnotydrevínurčenýchnavýrubvzmysleVyhláškyČ.24/2003Z.z.MŽPSRvznenín.p.
@VCXDC4?GXKVCNKZ[EKCXGTGLP\JQRTKGUVTCPUVXC>CTMXQDEKgWRaCPYaCUf"=XQEP`UCF"
Stavebnýobjekt:SO02SADOVNíCKEÚPRAVYPrílohaČ.8
Strana1-1
>TKT[hMQX`KPFGn@_aKPA`UNGFP[
9PX(7TGXKPC7TGXKPC@MWR(=DXQF=DXQFOGTCP`A`eMCB[MNCFP[D%E%d)e)f)g)h)i)j)priráž.spoločenská
č.
slovenskýnázovlatinskýnázov(cm)vovýške(cm)(m)hodnota0,40,60,80,91,11,21,31,41,5indexuhodnota
16
jabloňdomácaMalusdomesticaIII1191301336,000,60,91,40,7561010,02
22jabloňdomácaMalusdomesticaIII1191301336,000,60,91,40,7561010,02
23jabloňdomácaMalusdomesticaIII941301059,000,60,91,40,756800,60
24
[abloňdomácaMalusdomesticaIII1181301336,000,60,91,40,7561010,02
25
jabloňdomácaMalusdomesticaIII1251301474,000,60,91,40,7561114,34
30jabloňdomácaMalusdomesticaIII1031301198,000,40,91,40,504603,79
32čerešňavtáčiaCerasusaviumIII2451302349,000,40,91,40,5041183,90
33čerešňavtáčiaCerasusaviumIII2601302672,000,40,91,40,5041346,69
37jabloňdomácaMalusdomesticaIII82130921,000,60,91,40,756696,28
38jabloňdomácaMalusdomesticaIII60130599,000,40,91,40,504301,90
39jabloňdomácaMalusdomesticaIII1151301336,000,60,91,40,7561010,02
40jabloňdomácaMalusdomesticaIII951301059,000,60,91,40,756800,60J
42jabloňdomácaMalusdomesticaIII2111302073,000,40,91,40,5041044,79
45
čerešňavtáčlaCerasusaviumIII1671301796,000,60,91,40,7561357,78
56čerešňavtáčiaCerasusaviumIII1421301612,000,60,91,40,7561218,67
58jabloňdomácaMalusdomesticaIII2381302349,000,60,91,40,7561775,84
59jabloňdomácaMalusdomesticaIII85130921,000,40,91,40,504464,18
61
čerešňavtáčiaCerasusaviumIII1741301796,000,40,91,40,504905,18
62
čerešňavtáčiaCerasusaviumIII1271301474,000,60,91,40,7561114,34
63orechkrál'ovskýJuglansregiaIII1801301796,000,61,40,841508,64
65orechkrál'ovskýJuglansregiaIII1521301612,000,61,40,841354,08
66orechkrál'ovskýJuglansregiaIII34130276,000,61,40,84231,84
!67jabloňdomácaMalusdomesticaIII971301059,000,60,91,40,756800,60
I68čerešňavtáčíaCerasusaviumIII1221301474,000,60,91,40,7561114,34
I69jabloňdomácaMalusdomesticaIII69130691,000,60,91,40,756522,40
!74jabloňdomácaMalusdomesticaIII180801796,000,60,91,40,7561357,78
76
slivkaPrunussp.III90130921,000,60,91,40,756696,28
78jabloňdomácaMalusdomesticaIII88130921,000,60,91,40,756696,28
79jabloňdomácaMalusdomesticaIII90130921,000,60,91,40,756696,28
80hruškaobyčajnáPyruscommunisIII83130921,000,60,91,40,756696,28
81jabloňdomácaMalusdomesticaIII921301059,000,60,91,40,756800,60
82jabloňdomácaMalusdomesticaIII1011301198,000,60,91,40,756905,69
83
hruškaobyčajnáPyruscommunisIII71130783,000,60,91,40,756591,95
výslednáspoločenskáhodnota30741,98€
Vypracovala:Ing.NatáliaHirková
Dátum:02/2018

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)