Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 144 77/31, ostatná plocha o výmere 32 m2, s podmienkou zriadenia vecného bremena strpenia inžinierskych sietí.

12.03.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)