Oznámenie o začatí stavebného konania: na stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Odpojenie od centrálneho kúrenia" byt č. 15 /7. poschodie/, bytový dom Prostějovská vchod č. 62, súpisné č. 4845, Prešov.

Oznámenie o začatí stavebného konania

22.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
080 O l Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/4810/2018-Fa V Prešove dňa: 15.05.2018 
Vybavuje: Ing. Franková Mária, 
č. tel. 051/31 OO 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie 
stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej 
stavby: 
"Odpojenie od centrálneho kúrenia" 
ľ\a Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dňa 19.03.2018 žiadateľom -Miroslav Vrabeľ, 
Brezovica 41, 082 74 žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavebnú úpravu dokončenej stavby pod označením: 
"Odpojenie od centrálneho kúrenia", byt č. 15 /7. poschodie/, bytový dom Prostejovská 
vchod č. 62, súpisné č. 4845, Prešov. 
Stavebný úrad podľa § 26 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s § 61 
odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetk)'m účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavebnú úpravu dokončenej 
stavby pod označením: "Odpojenie od centrálneho kúrenia", byt č. 15 /7. poschodie/, 
bytO\·)· dom Prostejovská vchod č. 62, súpisné č. 4845, Prešov verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy, upúšťa v zmysle §6lods. 2 
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavebnej úprave uplatniť 
najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, 
inak sa na neskoršie námietky v zmysle§ 
61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podl"a § 61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade /Jm·kova č. 26, 
2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom/. Stavebný úrad v súlade s 
§ 33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 
doplnenie a 
uplatniť námietky. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na 
stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Odpojenie od centrálneho kúrenia" musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
2 
podľa § 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov 
a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
~c~-~~~~o•~~ 
"l 
Ing. Jozef Tu k a 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavebnú úpran1 
dokončenej stavby pod označením: "Odpojenie od centrálneho kúrenia", bola vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavebnú úpravu 
dokončenej stavby pod označením: "Odpojenie od centrálneho kúrenia", bola zvesená z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)