Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby: U čelové športovo - rekreačné zariadenie pre výkonnostných športovcov".

Oznámenie o začatí konania

22.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -----· --_._.:: ... -. 
v 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
Hlavná ul. 
č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/7731/2018-Sf/117 V Prešove dňa: 17.05.2018 
Oznámenie o začatí konania o zmene v 
užívaní stavby ( verejná vyhláška ) 
Dňa 02.05.2018 podala spoločnosť Industry Building s.r.o. Moyzesová 36, 04001 
Košice zastúpená splnomocneným zástupcom: spoločnosťou TRIANGULUM, S.r.o., so 
sídlom Blumentálska 16, 811 07 Bratislava, na stavebnom úrade žiadosť o vydanie o zmene 
v užívaní stavby: 
U čelové športovo -rekreačné zariadenie pre výkonnostných 
športovcov"-Nábrežná ulica č. 9, Prešov na pozemkoch KN-C 852211, KN-C 8522/3, KN-C 
852311, KN-C 8533, KN-C 9567, KN-C 8537, KN-C 8421, KN-C 8526 katastrálne územie 
Prešov. Pre uvedenú stavbu bolo mestom Prešov-stavebným úradom vydané rozhodnutie o 
umiestnení stavby 
č. B/383/2016 -
Tu zo dňa 29.04.2016 a stavebné povolenie 
SÚ/14434/2016-Sf/209 zo dňa 16.01.2017. 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zákona č .. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov v súlade s ustanovením§ 
85 
ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie 
stavebného konania v predmetnej veci. 
Súčasne stavebný úrad nariaďuje na základe § 61 ods. l stavebného zákona o predloženom 
návrhu ústne pojednávanie 
na deň: 
12.06.2018 o 9.00 hod. 
So stretnutím na Mestskom úrade Prešov -stavebnom úrade, Ul. Jarková 26, zasadačka č.d 217 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom 
SÚ) na 
Mestskom úrade v 
Prešove, 
stavebnom úrade, Ul. Jarková 26 (č.dv. 306). 
Mesto Prešov, stavebný úrad v súlade s § 33 
ods. 2 zákona Č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a 
stanoviská môžu 
uplatniť najneskoršie pri 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má zato, že z hl'adiska ním sledovaných záujmov so 
stavboU: 
súhlasí. Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 
17 ods. 3 správneho poriadku. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene v užívaní stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podľa § 61 odst.4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a 
zverejnená na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný 
deň 
tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: mirošlav.stetko@presov.sk 
ir 051/3100533 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)