Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby: Bardejovská ul. - dopravné pripojenie investície II - verejnoprospešná stavba.

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

24.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 080 Ol Prešov 
Spis.č. SÚ/36311109620/2018/193-Kt V Prešove dňa: 18.05.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby 
Navrhovatelia: 
Obec Ľubotice zastúpená starostom obce 
a spoločnosť CONCEPTl, s.r.o., Barde.iovská 3, 080 06 Ľubotice 
(ďalej len navrhovatelia) podali dňa 26.02. 2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre 
umiestnenie líniovej inžinierskej 
stavby: 
Bardejovská ul. 
-dopravné pripojenie investície II 
-
verejno_I?rosp_ešná stavba 
na pozemkoch parc. č. KN-C 20796, KN-C 20798, KN-C 2642, KN-C 2643/1, 
KN-C 2643/2, KN-E 
89113 
v kat. úz. Ľubotice 
Ku pozemkom parc. č. KN-C 2643/2 kat. úz. Ľubotice majú podielový vlastnícky 
vzťah fyzické osoby zapísané na Výpise z LV č. 2796. 
Ku pozemkom 
parc. č. KN-C 2642, KN-C 2643/1 kat. úz. Ľubotice majú podielový 
vlastnícky 
vzťah fyzické osoby zapísané na Výpise z LV č. 3215. 
Ku pozemkom parc. 
č. KN-C 20796, KN-C 20798 kat. úz. Ľubotice má vlastnícky 
vzťah Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, Ľubotice, PSČ 080 Ol, SR-Výpis z LV č. 1132. 
Ku pozemkom parc. 
č. KN-E 89113 kat. úz. Ľubotice má vlastnícky vzťah Slovenská 
republika, v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 3 
6, 817 15 
Bratislava ll -
Výpis z LV č. 1380. 
Investor stavby je povinný po správoplatnení uvedeného rozhodnutia 
majetkoprávne 
vysporiadať pozemky, na ktorých bola stavba týmto rozhodnutím 
umiestnená, t.j. 
ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným 
pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných 
noviel. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej len stavebný 
zákon), posúdil predložený návrh podľa§ 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto 
posúdenia vydáva 
podľa§ 39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície II -verejnoprospešná stavba" 
Stavba: "Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície II -verejnoprospesna 
stavba" bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 20796, KN-C 20798, KN-C 
2642, KN-C 2643/1, KN-C 2643/2, KN-E 89113 katastrálne územie Ľubotice, bude 
umiestnená tak, ako 
je zakreslené v situácii, ktorú vypracovala spoločnosť TRIST ÁN studio, 
s.r.o. Vyšná Šebastová 138, 
080 06 Prešov Ing. arch. Marián Ferjo-autorizovaný architekt, 
na podklade z kópie katastrálnej mapy. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Podľa platného Územného plánu Obce Ľubotice je stavba umiestnená na pozemkoch 
parcelné 
číslo KN-C 20796, KN-C 20798, KN-C 2642, KN-C 2643/1, KN-C 2643/2, 
KN-E 
89113 katastrálne územie Ľubotice, ktoré sú súčasťou plochy občianskej 
vybavenosti. 
2. Podl'a platného Územného plánu obce Ľubotice, v znení Zmien a doplnkov 2014 
schváleného Obecným zastupiteľstvom v Ľuboticiach uznesením č. 3/7/2014 dňa 9.9. 
2014 sa navrhovaná stavba nachádza na ploche občianskej vybavenosti. Navrhovaná 
stavba 
Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície II -verejnoprospešná stavba 
na uvedených pozemkoch je v súlade s platným Územným plánom obce Ľubotice. 
Umiestňovaná stavba je v súlade s ÚPN Obce Ľubotice verejnoprospešnou stavbou. 
3. 
Umiestňovaná stavba sa člení na stavebné objekty: 
SO O l -Komunikácia a chodníky 
SO 02 -Dažďová kanalizácia 
SO 03 -Verejné osvetlenie 
4. SO Ol Komunikácia a chodníky 
Kategória cesty: Trasa A -MZ 8,5/40 
Trasa B 
-
MO 8,0/30 
Pozd͞ny 
sklon: min.0,50%; max.9,00%, 
Priečny sklon: Trasa A -jednostranný 2,50% , 
Trasa B -jednostranný 
2,50%, 
DÍžka trasy: 
• zberná komunikácia 
• obslužná komunikácia 
• chodníky Trasa 
A-133,580 m 
Trasa 
B-81,110 m 
cca 
225,000 m 
Smerové oblúky: Trasa 
A-bez smerových oblúkov, trasa je vedená v priamej, 
Trasa B -bez smerových oblúkov, trasa 
je vedená v priamej 
Celková dÍžka komunikácii 
je 214,69m. 
Smerové a výškové vedenie komunikácii 
je podmienené tvarom záujmového územia, 
výškovým osadením objektov obchodných centier. Navrhované komunikácie v 
maximálne možnej miere rešpektuje na 
začiatku úseku jestvujúce miestne komunikácie, 
okolitý terén a budúcu zástavbu. 
Smerovo je Trasa A a Trasa S vedená v priamej. 
Polomery križovatkových vetiev sú R=12m, R=6m a zodpovedajú predpokladanej 
skladbe dopravného prúdu v riešenom území. Na 
začiatku a konci chodníka a v miestach 
priechodov pre chodcov dôjde k bezbariérovej úprave znížením obrubníkov. 
Priečny sklon komunikácií Trasy A a Trasy S je jednostranný 2,50% smerom k cestnému 
obrubníku, kde budú uložené odvodňovacie vpusty. Priečny sklon chodníkov je 
jednostranný 
2,0%. 
Odvodnenie 
komunikácii je riešené priečnym a pozdÍžnym sklonom k obrubníkom a 
následne 
do uličných vpustí, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie. Odvodnenie 
zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy so štrkodrviny do 
pozdÍžneho trativodu DN160, ktorý bude vyústený do vpustov. 
Konštrukcia asfaltovej vozovky /konštrukcia 
č. 1/ je navrhnutá v nasledovnej skladbe: 
• asfaltový betón strednozrnný AC ll O; I 50 mm 
spojovací postrek 
0,50kg/m2 
asfaltový betón hrubozrnný 
• infiltračný postrek 0,80kg/m2 
cementom stmelená zmes 
štrkodrva 
spolu AC 22 
P; I 
CSGM CS/l O 22 
ŠO 
70mm 
200mm 
230mm 
550mm 
Konštrukcia chodníkov pre chodcov /konštrukcia č.2/ je navrhnutá v skladbe: 
• zámková dlažba 60 mm 
• lôžko fr. 4-8 mm 40 mm 
• štrkodrva 150 mm 
spolu 
250mm 
Medzi vrstvy AC ll O, AC 16 L a AC 22 P sa položí spojovací postrek v množstve 0,5 
kg/m2, medzi AC 22 P a CSGM sa položí infiltračný postrek v množstve 0,8 kg/m2. 
Bočnú oporu vozovka od zelene a chodníka tvorí cestný betónový obrubník 
150x260x1000 resp. dÍžky 500mm uložený do betónového lôžka Cl6/20 vyvýšený 
120mm nad úrove!l vozovky. 
Bočnú oporu chodníka zo zelene tvorí betónový obrubník 50x200xl000 resp. dlžky 
500mm uložený do betónového lôžka C16/20. 
V mieste priechodov pre chodcov a na začiatku a konci chodníkov sa obrubníky znížia zo 
120mm na 20mm nad vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na chodníku pred 
priechodom pre chodcov budú uložené varovné a vodiace pasy - s drážkami a 
polguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich. 
S budovaním vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude 
zodpovedať min. Edef.2=60Mpa. S budovaním chodníka sa môže začať až keď únosnosť 
pláne pod chodníkom bude zodpovedať min. Edef.2=45Mpa. 
Ak 
únosnosť pláne pod vozovkou nebude zodpovedať Edef.2=60Mpa je nutné pristúpiť k 
úprave alebo výmene podložia a skúšku únosnosti 
opakovať. 
Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byt' dodržané príslušné 
STN. 
SO 02 -Dažd'ová kanalizácia 
Pri návrhu odvádzania zrážkových vôd z povrchového odtoku sa vychádzalo z návrhu 
plôch komunikácie, konfigurácie terénu a riešenia odvádzania zrážkových vôd z 
povrchového odtoku z obchodných prevádzok (samostatná 
PD). 
Odvodnenie 
prístupovej komunikácie bude riešené cez systém uličných vpustov 
zaústených 
do dažďovej kanalizácie s odlučovačom ropných látok (ORL) a zaústením do 
vsakovacej studne projektovanej v rámci obchodných prevádzok. 
Povrchový odtok zo spevnených plôch s nízkou koncentráciou NEL na odtoku bude pred 
zaústením 
do vsakovacej studne čistený v koalescenčom odlučovači ropných látok s 
automatickým uzáverom, kalovou nádržou a sorpčným filtrom. ORL zabezpečí čistenie 
znečistených vôd pri návrhovom prietoku s periodicitou dažďa p=0,5 (rieši paralelná PD). 
Návrh vychádza z STN 75 6101 -orientačný výpočet stokovej siete so sklonom územia 2 
%, smerný dimenzačný dážď kanalizácie p=0,5, t=15 min. q=157 I/s.ha 
5. SO 03 Verejné osvetlenie 
Nové verejné osvetlenie navrhovanej komunikácie navrhujeme na samostatných 
osvetľovacích stožiaroch s novým káblovým rozvodom. Nové osvetlenie navrhujeme 
svietidlami pre osvetlenie komunikácii 
podľa podmienok správcu osvetlenia. Napojenie a 
ovládanie osvetlenia bude z jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia. Kábel navrhuj me 
uložiť do zeme, do káblového lôžka s minimálnym krytím 0,5m. Kábel pod 
komunikáciou navrhujeme 
uložiť do chráničky s minimálnym krytím l m. Nad káble 
navrhujeme 
uložiť výstražnú PE plati1u. Upozorňujeme, že v navrhovanom území sa 
nachádzajú podzemné 
NN a VN káblové vedenie. Výkopové práce v ochrannom pásme 
NN a VN vedenia navrhujeme realizovať ručne. 
6. Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany 
ovzdušia 
konštatuje, že stavba v uvedenom rozsahu nebude stredným zdrojom 
znečisťovania ovzdušia podl'a prílohy č. l vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a nebude zdrojom 
znečisťovania 
ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v kompetencii tunajšieho 
okresného úradu. 
7. 
Okresný úrad Prešov -odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany nemá 
pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia. 
8. Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát 
posúdilo predložený návrh a súhlasí s vydaním územnému rozhodnutia stavby podľa 
predloženej projektovej dokumentácie a zároveň súhlasí a zároveň súhlasí s dopravným 
napojením uvedenej stavby 
na účelovú komunikáciu, ktorá je napojená na cestu I/18 (ul. 
Bardejovská) pri 
OZ LIDL. 
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie (DSP) požadujeme predložiť konkrétne 
technické riešenie uvedenej stavby, ako 
aj návrh trvalého dopravného značenia 
spracovaný autorizovaným stavebným inžinierom. 
9. Okresný úrad Prešov-odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 11.04.2018 
pod č. OU-PO -OSZP3-2018/017131-02 vyjadrenie, v ktorom sa vyjadril, že navrhovaná 
činnosť nie je uvedená v prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na základe 
predloženej žiadosti a vyššie uvedeného a za predpokladu 
• realizácia plánovanej činnosti 
"Bardejovská ul. ,.-dopravné pripojenie investície II", nie je predmetom zisťovacieho 
konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 zákona o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie pretože nie 
je uvedená v prílohe č. 8 zákona o 
posudzovaní vplyvov 
na ŽP. 
l O. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej 
vodnej správy vydáva 
podľa § 28 vodného zákona nasledujúce vyjadrenie: 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v dotknutom území je navrhovaná výstavba 
dopravného napojenia a navrhované odvádzanie zrážkových vôd možné za týchto 
podmienok: 
l. V dotknutom území rešpektovať existujúce trasy vodovodných a kanalizačných 
potrubí. 
2. Je potrebné 
overiť, či navrhovaný objekt určený pre vsakovanie zrážkových vôd bude 
objemom dostatočný vzhľadom na schopnosť podložia v danom území odvádzať 
požadované množstvo týchto vôd. 
ll. Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove posúdilo podľa 
§ 28 písm. a) zákona č. 314/200 l Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov 
a§ 40 a§ 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného 
rozhodnutia súhlasí s týmito pripomienkami: 
l. Predložená projektová dokumentácia uvažuje s výstavbou komunikácie, ktorá 
realizáciou výstavby obchodného centra bude zokruhovaná formou výstavby spevnenej 
plochy parkoviska. 
Z uvedeného dôvodu požadujeme únosnosť uvedenej komunikácie 
(spevnené plochy parkoviska), 
vzhľadom na zaťaženie jednou nápravou vozidla 80 kN 
tak, aby bolo v súlade s ustanoveniami § 4 písm. 
k) zákona 314/2001 a § 82 ods. 3 
vyhlášky MV 
SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 
12. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
13. O.S.V.O.comp, a.s. vydala k územnému konaniu nasledujúce vyjadrenie: 
V ďalšom stupni pre stavebné povolenie, žiadame spracovať v PD samostatný objekt VO 
v súlade so štandardami verejného osvetlenia v meste Prešov a dať ho na odsúhlasenie 
správcovi 
VO. Odporúčame, aby boli pri návrhu osvetlenia na danej komunikácii použité 
svietidlá od 
spoločnosti PHILIPS typ Mini Luma 40LED 80W, oceľové stožiare typ 
OSUD 10 a výložníky Vl T-05-Dl14. Káblový rozvod riešiť káblom AYKY J4x25 mm. 
Uloženie káblu 
riešiť v zmysle STN 33 2000-5-52. Bod napojenia by bol posledný stožiar 
VO v línii. Kontaktná osoba v prípade konzultácie -p. Sedlák Lukáš, tel. 0902938484. 
Projekt VO 
a svetlotechnický výpočet žiadame predložiť na schválenie správcovi VO 
pred začatím stavebného konania, ináč nebude vydané súhlasné stanovisko pre stavebné 
povolenie. 
V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred 
zahájením zemných prác potrebné 
požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia 
(p. Goryl Karol, 0903 608304) na základe samostatnej objednávky. V prípade odkrytia 
káblového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení boli 
prizvaní, a aby bol kábel chránený pred 
mechanickým poškodením uložením 
do chráničky a označením výstražnou fóliou. 
14. VVS, a.s. závod Prešov s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu 
podľa predloženej PD súhlasí s podmienkami: 
l. 
Pri návrhu PD pre stavebné povolenie je nutné riešiť všetky miesta kríženia 
navrhovaného vedenia verejného osvetlenia s potrubiami verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie v správe našej 
spoločnosti kolmo na os potrubia s uložením do chráničky a to 
v celom rozsahu pásma ochrany vodovodného a 
kanalizačného potrubia. Pri krížení 
žiadame 
rešpektovať STN 73 6005 a dodržať minimálne zvislé vzdialenosti, ktoré sú 0,4 
m pri vodovodom potrubí a 0,3 m pri kanalizačnom potrubí. 
2. Pri návrhu PD pre stavebné povolenie žiadame rešpektovať potrubie verejného 
vodovodu 
HDPE DN 100mm a potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 300mm v správe 
VVS, a.s. závod Prešov v zmysle Zákona č.442/2002 Z. z. § 19. Pásmo ochrany verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie 
tvorí pás o šírke 
1,50 m na obe strany od vonkajšieho 
okraja vodovodného a 
kanalizačného potrubia do priemeru 500 mm vrátane. 
3. Presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu HOPE DN 100 mm a potrubia 
verejnej kanalizácie PVC DN 
300mm v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia 
pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel. 051/7572777). Termín realizácie je 
potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č.tei.051I7S72421. K objednávke je 
potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým 
podkladom. 
15. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
16. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením na skládku interných odpadov alebo na skládku, ktorá je v 
rekultivácií. 
17. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o 
ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a 
ďalších dokladov potrebných ku kolaudácií 
18. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou. 
19. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona 
č. 79/2015 z. z. o odpadoch 
20. Počas prác a po ukončení je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých 
skládok. 
21. 
V projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie navrhnúť typy konštrukcií 
vozoviek a 
odvodňovacích zariadení podľa predpokladaného dopravného zaťaženia a aby 
rešpektovali technické podmienky projektovania 
odvodňovacích zariadení na cestných 
komunikáciách. 
22. 
V projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie vyhodnotiť súlad výstavby a 
prevádzky navrhovanej 
činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 
ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 
83 7017 Trávniky a ich zakladanie 
23. 
Navrhovateľ sa upozorňuje, že aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
musí 
zohľadňovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktoré je budúci 
užívateľ povinný dodržiavať. Vplyvy navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové 
vody musia 
byť zhodnotené v PD a navrhnuté opatrenia na minimalizáciu prípadných 
vplyvov na podzemné a povrchové vody a horninové prostredie 
počas výstavby a 
prevádzky navrhovanej 
činnosti. 
24. Všetky napojenia na inžinierske siete budú realizované a zmluvne ošetrené so 
správcom inžinierskych sietí. 
25. 
Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa 
požiadaviek správcov týchto sietí. 
26. 
Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade 
s pokynmi správcu pred poškodením. 
27. Podzemné energetické, 
telekomunikačné, vodovodné vedenie, ktorého poškodenie 
môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť 
zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
28. 
Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný 
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších 
nehnuteľnostiach. 
29. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
30. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhlášky 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach 
nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb a svahu. 
31. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v 
zmysle § 
12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z .z. Navrhovateľ je povinný zabrániť vstupu 
nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné 
počas realizácie stavby oplotiť. 
32. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s § 
23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
33. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené 
a prípadne vysadené vhodnou 
zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili 
odtokové pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a ku 
susedným stavbám. 
34. V prípade realizácie stavebných prác na pozemkoch mimo vlastníctvo navrhovateľa 
je povinný zabezpečiť majetko právne usporiadanie do svojho vlastníctva resp. iný vzťah 
k pozemku, ktorý ho oprávňuje na tomto pozemku navrhovanú stavbu zrealizovať. 
35. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na 
tunajšom stavebnom úrade a 
to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť 
podania odvolania. 
36. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie 
podľa§ 120 stavebného zákona. 
37. Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o 
životné prostredie o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt 
SO 02 -Dažďová 
kanalizácia. 
38. V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. je navrhovateľ povinný požiadať Obec 
Ľubotice, ako príslušný špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na SO 
O l -Komunikácia a chodníky a SO 03 -Verejné osvetlenie. 
39. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov, stavebný úrad, o vydanie stavebného 
povolenia na výstavbu objektu: 
SO 03 -Verejné osvetlenie, podľa zák. č. 50/1976 Zb. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy 
neboli vznesené. 
V priebehu územného konania vzniesol k navrhovanej stavbe, ako účastník konania 
námietku Jaroslav 
Baňas, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice 
Jaroslav Baňas, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice si ako účastník konania podľa § 34 ods.2 
stavebného zákona ako osoba, ktorá má vlastnícke alebo iné práva susediacich pozemkov a 
stavieb v predmetnom územnom konaní pre stavbu: 
"Bardejovská ul. -dopravné 
pripojenie investície 
II -verejnoprospešná stavba" uplatňuje nasledovnú pripomienku: 
Dole podpísaní vlastníci a spoluvlastníci pozemkov v hone Vaserlajtung podávame 
pripomienky a námietky k verejnej vyhláške Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície 
II 
Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je stavebný úrad 
povinný v súlade s ustanovením § 
14 citovaného zákona priznať postavenie účastníka 
konania každému, kto sa toho domáha a to až do dovtedy, kým nebude rozhodnutím z účasti 
vylúčený. 
Som vlastníkom pozemkov p. č. 32611 a 327/1 t. j. nielen susedných pozemkov ale aj 
susedných stavieb, čím sa docielila zvýšená ochrana ich vlastníckych práv. To isté platí aj 
pre dole podpísaných vlastníkov pozemkov. Súčasne máme splnené dve podmienky, a to: 
l. existencia vlastníckeho práva(§ 139 stavebného zákona) 
2. toto právo môže byt' návrhom priamo dotknuté 
Stavebný úrad námietke Jaroslava Baňasa, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice vyhovel. 
• Pre Slovensko platí len jeden vereJny zauJem: dodržiavanie základných práv 
občanov. To je viac ako akákoľvek domáca alebo zahraničná investícia. 
V tomto prípade sa jedná o súkromnú spoločnosť, ktorá mieni realizovať svoj investičný 
zámer, ktorého cieľom je s najväčšou pravdepodobnosťou jej zisk. 
Pre starostu obce by mal byť rešpekt k súkromnému vlastníctvu svojich spoluobčanov väčší 
ako oháňanie sa verejnými záujmami. 
Preto žiadame starostu obce, aby nám vlastníkom pozemkov zabezpečil prístupovú cestu 
a tak naplnil 
čl. 20 Ústavy SR 
ods. l Každý má právo vlastniť majetok 
ods. 3 Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho 
zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore 
so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. 
ods. 4 Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva 
je možná iba 
v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a to na základe zákona a za primeranú náhradu. 
Stavebný úrad námietke Jaroslava Baňasa, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice nevyhovel. 
• S plánovanou investíciou nesúhlasíme pokiaľ nebude doriešená prístupová cesta 
k naším pozemkom. 
K uvedeným pripomienkam a námietkam sa pripájajú: 
Spišiak Vladimír 
Baňas Jozef 
Vyslocky Ľubomír 
Baranová Marcela 
Stavebný úrad námietke Jaroslava Baňasa, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice nevyhovel. 
Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel 
podľa § 4 ods. l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od 
správnych poplatkov -
navrhovateľom je Obec Ľubotice. 
Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst. l stavebného zákona 
tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto 
lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovatelia -Obec Ľubotice zastúpená starostom obce a spoločnosť 
CONCEPTl, s.r.o., Bardejovská 3, 080 06 Ľubotice podali dňa 26.02.2018 žiadosť o 
umiestnení stavby: 
"Bardejovská ul. dopravné pripojenie investície II 
verejnoprospešná stavba", ktorá bola umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 
20796, KN-C 20798, KN-C 2642, KN-C 2643/1, KN-C 2643/2, KN-E 89113 katastrálne 
územie 
Ľubotice. 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 
V súlade s 
§ 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v 
Prešove, odbor 
štátnej stavebnej správy , so sídlom Nám. Mieru 3, 
081 92 Prešov určil Mesto Prešov, ako 
príslušný stavebný 
úrad 
pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Obec Ľubotice stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
Mesto Prešov, ako vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst. l zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte 
stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil 
začatie územného 
konania dotknutým orgánom štátnej správy a 
súčasne nariadil prejednanie návrhu v ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.04.2018. 
Súčasne stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou 
v súlade 
s§ 26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením§ 36 
ods. 4) stavebného zákona, 
nakoľko sa jedná o umiestnenie stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie územného konania 
bola vyvesená 
dňa 15.03.2018 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej 
stránke mesta (www.presov.sk) a 
dňa 22.03.2018 na úradnej tabuli obce Ľubotice 
a zverejnená na internetovej stránke obce (www.lubotice.eu) .. 
Svoje stanovisko oznámili: VVS, a.s. závod Prešov, Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, O.S.V.O. comp., a.s. Prešov, KR PZ SR-KDI Prešov, Okresný úrad Prešov-odbor 
starostlivosti o životné prostredie, 
OR Hasičského a záchranného zboru Prešov, Okresný 
úrad Prešov -odbor krízového riadenia. 
Ich stanoviská boli zapracované 
do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Doložený súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov Mgr. Dušan Goban, Teriakovce 137, 
080 
05 Prešov, Jozef Podsedlý, Jesenského 14, 080 Ol Prešov, Peter Štofanko, Mirka Nešpora 
32, 
080 Ol Prešov s umiestnením stavby "Bardejovská ul. -dopravné pripojenie 
investície 
II -verejnoprospešná stavba" 
V priebehu územného konania vzniesol k navrhovanej stavbe, ako účastník konania 
námietku Jaroslav 
Baňas, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice 
Jaroslav Baňas, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice si ako účastník konania podľa § 34 ods.2 
stavebného zákona ako osoba, ktorá má vlastnícke alebo iné práva susediacich pozemkov a 
stavieb v predmetnom územnom konaní pre stavbu: 
"Bardejovská ul. -dopravné 
pripojenie investície 
II-verejnoprospešná stavba" uplatňuje nasledovnú pripomienku: 
Dole podpísaní vlastníci a spoluvlastníci pozemkov v hone Vaserlajtung podávame 
pripomienky a námietky k verejnej vyhláške Bardejovská 
ul. -dopravné pripojenie investície 
II 
• Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní je stavebný úrad 
povinný v súlade s ustanovením 
§ 14 citovaného zákona priznať postavenie účastníka 
konania každému, kto sa toho domáha a to až do dovtedy, kým nebude rozhodnutím z účasti 
vylúčený. 
Som vlastníkom pozemkov p. č. 32611 a 32711 t. j. nielen susedných pozemkov ale aj 
susedných stavieb, čím sa docielila zvýšená ochrana ich vlastníckych práv. To isté platí aj 
pre dole podpísaných vlastníkov pozemkov. Súčasne máme splnené dve podmienky, a to: 
l. existencia vlastníckeho práva(§ 139 stavebného zákona) 
2. toto právo môže byť návrhom priamo dotknuté 
Stavebný úrad námietke Jaroslava 
Baňasa, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice vyhovel, priznal 
mu postavenie 
účastníka územného konania, na základe čoho účastník konania podal 
pripomienky. 
• Pre Slovensko platí len jeden verejný záujem: dodržiavanie základných práv 
občanov. To je viac ako akákoľvek domáca alebo zahraničná investícia. 
V tomto prípade sa jedná o súkromnú spoločnosť, ktorá mieni realizovať svoj investičný 
zámer, ktorého cieľom je s najväčšou pravdepodobnosťou jej zisk. 
Pre starostu obce by mal byť rešpekt k súkromnému vlastníctvu svojich spoluobčanov väčší 
ako oháňanie sa verejnými záujmami. 
Preto žiadame starostu obce, aby 
nám vlastníkom pozemkov zabezpečil prístupovú cestu 
a tak naplnil 
čl. 20 Ústavy SR 
ods. l Každý má právo vlastniť majetok 
ods. 3 Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho 
zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore 
so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. 
ods. 4 Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva 
je možná iba 
v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a to na základe zákona a 
za primeranú náhradu. 
Stavebný úrad námietke Jaroslava Baňasa, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice nevyhovel 
vzhľadom na to, že ochranu verejného zátljmu v tomto prípade háji -v znení zmien a 
doplnkov 
2016 schváleného uznesením č. 2110/2017 dňa 11.12.2017 a s týmto ÚPNO je 
predmetná stavba v súlade. Zároveň je táto stavba verejnoprospešnou stavbou, ktorá bude 
po realizácií slúžiť širokej verejnosti vrátane účastníka konania Jaroslava Baňasa. 
• S plánovanou investíciou nesúhlasíme pokiaľ nebude doriešená prístupová cesta 
k naším pozemkom. 
K uvedeným pripomienkam a námietkam sa pripájajú: 
Spišiak Vladimír 
Baňas Jozef 
Vyslocky Ľubomír 
Baranová Marcela 
Stavebný úrad námietke Jaroslava Baňasa, Gagarinova 9, 080 06 Ľubotice nevyhovel, 
pretože komunikácia 
MK11 sprístupňuje celé územie medzi cestou 1/18 a vodným tokom 
Šebastovka. Vlastníci pozemkov 
(zo západnej strany) popri navrhovanej komunikácii musia 
riešiť prístup k nim samostatn;!m konaním. Nesúhlas účastnika konania nemôže byť 
podmienený subjektívnymi nárokmi. Stavebný úrad má za to, že umiestňovaná komunikácia 
zabezpečí dostatočné dopravné napojenie aj pre pozemky vlastníkov Jaroslava Bai1asa, 
Vladimíra Spišiaka, Jozefa Baňasa, Ľubomíra Vyslockého a Marcely Baranovej. 
Poučenie: 
Podľa§ 42 ods. 4) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. 
V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie 
s 
veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční 
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnené 
bude na internetovej stránke mesta (www.presov.sk) a úradnej tabuli obce 
Ľubotice 
a zverejnené bude na internetovej stránke obce (www.lubotice.eu). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie 
Do lehoty 
sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t.j. 
ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 53 a § 54 
správneho poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. na 
Mesto Prešov -stavebný úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
tohto rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva na Mesto Prešov 
-mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
inžinierskej stavby, bola vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
inžinierskej stavby, bola zvesená z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
PARÉ ČÍSLO 
\ 
\ 
' 
ZODP.PROJEKTANT: 
STAVBA: 
Bardejovská ul.-dopravné pripojenie investície ll. 
TRISTÁN studio s.r.o. 
Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov 
tel.: 051/7765906, mobil: 0905 537 289 
email: tristanstudio@tristanstudio.sk 
Bardejovská ul., Ľubotice účEL: uR ARCHIV.č.: 
~--~--------+-~--------~ 
Parcela : 2642, 2643/1, 2643/2, 20796 FORMÁT: 1xA4 DÁTUM: 1/2018 
DIEL: OBJEKT: 
o 
PROFESIA: ČÍSLO VÝKRESU 
C1 
Situácia -širšie vzťahy 
MIERKA: 
M 1:10 000 
OBSAH: 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)