Oznámenie o začatí územného konania: "Revitalizácia verejných priestranstiev - ul. Slanská ".

Oznámenie o začatí územného konania

13.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Obec Ľubotice 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ Prešov, Hlavná ul. č. 73 PSČ 080 Ol 
Císlo: SU-S/4147/2018-Sf/64 V Prešove dňa: 12.03.2018 
Vybavuje: Štefko. M. 
e-mail : miroslav.stefko@presov.sk 
if 
05113100533 VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia pre inžiniersku stavbu : 
"Revitalizácia verejných priestranstiev -ul. S lanská ". 
V súlade s§ 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej 
správy 
dňa 13.1.2011 pod číslom 2011-49/100-2 určil Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný 
úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých 
je Mesto 
Prešov stavebným úradom a 
zároveň stavebníkom. 
Dňa 26.02.2018 podalo Mesto Prešov v zastúpení MsÚ Prešov-Odbor strategického 
rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti so sídlom na Ul. Hlavná 73, Prešov na stavebný 
úrad návrh 
na vydanie územného rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: 
"Revitalizácia verejných priestranstiev -ul. Slanská", na pozemku parc. č. KN-C 1015, 
KN-C 3331, KN-C 3332, KN-C 3335, KN-C 3337, KN-C 3338, KN-C 3339 
katastrálne 
územie Nižná Šebastová. 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie o využití územia. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO O l Spevnené plochy 
SO 02 Rekonštrukcia lávok 
SO 03 Prvky drobnej architektúry 
SO 04 Sadové úpravy SO 05 Verejné osvetlenie-Slánska 
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení 
jeho zmien a doplnkov 
podľa § 26 
ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") a v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, 
oznamuje všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného 
konania o využití územia pre inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou a 
súčasne nariaďuje na 
prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 
05.04.2018 o 09.00 hod. 
so stretnutím na Ms Ú Prešov -zasadačka, 2. NP, miestnost' č. 217 (vstup do budovy z Ul. 
Jarková č. 26). 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
stavebnom 
úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa § 36 ods. l stavebného zákona môžu účastníci územného konania svoje námietky a 
pripomienky k návrhu 
uplatniť najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim 
neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého 
si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje, že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po územnom 
konaní stavebný úrad neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje 
pripomienky a námietky 
účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov 
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas je povinný požiadať stavebný úrad o 
primerané 
predÍženie lehoty. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného 
konania neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad 
bude 
mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia pre 
inžiniersku stavbu, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 7111967 
Zb. o správnom konaní a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov 
www.presov.sk. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania o 
využití územia. 
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadlm deň, ked' došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
'"~', 
; l . 
.J-~.-:-. 
' 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úrad 
Ú radný záznam : 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia 
pre inžiniersku stavbu: "Revitalizácia verejných priestranstiev -ul. Slanská" bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa · · · · · · · · ·r~,rrt: 'fe~i · '~;!Y 1;:: ~::ti~~~-··········· 
~ -; ' l 
Iilavr:fl č. 73 > /" '-" L /L-
........ '" ..... 'O ~[J'O'ľ ·plC t:' 'š'.(j 'V' .. ''" .. "'' 
Pecmtka a poClp1s 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia 
pre inžiniersku stavbu: "Revitalizácia verejných priestranstiev -ul. Slanská" bola 
zvesená z 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
' ''\','•'\ ' 
, ... -~ vt:; / 
,, (,.._ 
•••••.•••.•••..••••.••
••••••.• -l·il.í!.il,.t~:~! -~~. :J-3· •••••••• ~ ••• 
Pečia~álpd~~i~ š O V     

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)