Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na základe predloženého zámeru „Obchodné centrum Hornbach Prešov".

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

25.05.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        
                                           
                                                               
Č.j. OU-
 

 

 

 


 
     
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o
a vybraných zložiek životného prostredia 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1  zákona č. 525/2003 Z.z. o
prostredie a
zákona č. 180/2013 Z.z. o
zákonov, ako príslušn
č.24/2006 Z.z. o
(ďalej len "zákon o
na ŽP na základe predloženého zámeru
navrhovateľ  
35838949
zisťovacieho konania o
na ŽP, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
v znení neskoršíc
 
 
Navrhovaná činnosť
situovaná v
(časť), 14832/10 (časť), 
14832/77, 14832/78, 14832/79, 14832/80, 14832/81 (časť)
centra pre poskytovanie obchodných a
 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
niektorých zákonov 
o povolenie podľa osobitných 
 
Na  základe výsledkov zisťovacieho konania odporúčame  realizáciou  variantu "1" s
parkovacích miest 305.
Okresný úrad 
podmienky 
.
1. Budovanie parkovacích miest a
odporúčame použiť v
funkcionalitou

                                           
                                                               
-PO-OSZP3-
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o
vybraných zložiek životného prostredia 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1  zákona č. 525/2003 Z.z. o
prostredie a o zmene a
zákona č. 180/2013 Z.z. o
zákonov, ako príslušn
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
(ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP
na základe predloženého zámeru
navrhovateľ  HORN
35838949,  v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) záko
zisťovacieho konania o
postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
znení neskorších predpisov
 
Navrhovaná činnosť
situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, k.ú. 
14832/10 (časť), 
14832/77, 14832/78, 14832/79, 14832/80, 14832/81 (časť)
centra pre poskytovanie obchodných a
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
niektorých zákonov 
povolenie podľa osobitných 
Na  základe výsledkov zisťovacieho konania odporúčame  realizáciou  variantu "1" s
parkovacích miest 305.
Okresný úrad v súlade s § 
podmienky zmierňujúce vplyv 
. 
Budovanie parkovacích miest a
odporúčame použiť v
funkcionalitou

                                           
                                                               
-2018/012211
VYDAÉ V
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o
vybraných zložiek životného prostredia 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1  zákona č. 525/2003 Z.z. o
zmene a doplnení niektorých zákonov v
zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a
zákonov, ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
posudzovaní vplyvov na ŽP
na základe predloženého zámeru
NBACH - 
spojení s § 18 ods. 2 písm. b) záko
zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o
postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
h predpisov rozhodol
Navrhovaná činnosť, "Obchodné centrum Hornbach Prešov
Prešovskom kraji, okrese Prešov, k.ú. 
14832/10 (časť), 14832/7
14832/77, 14832/78, 14832/79, 14832/80, 14832/81 (časť)
centra pre poskytovanie obchodných a
s a  n e b u d e   p o s u d z o v a ť
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povolenie podľa osobitných predpisov.
Na  základe výsledkov zisťovacieho konania odporúčame  realizáciou  variantu "1" s
parkovacích miest 305. 
v súlade s § 29 ods. 1
zmierňujúce vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie
Budovanie parkovacích miest a
odporúčame použiť v maximálnej miere materiály zo zhodnotených odpadov s
funkcionalitou.. 
                                           
                                                               
12211-18/ZM                 
R O Z 
VYDAÉ V ZISŤOVACOM KOAÍ
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o
vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len "okresný úrad") 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1  zákona č. 525/2003 Z.z. o
doplnení niektorých zákonov v
organizácii miestnej štátnej správy a
ý orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
posudzovaní vplyvov na ŽP
na základe predloženého zámeru "Obchodné centrum Hornbach Prešov
 Baumarkt SK spol. s
spojení s § 18 ods. 2 písm. b) záko
posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o
postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
rozhodol takto:
Obchodné centrum Hornbach Prešov
Prešovskom kraji, okrese Prešov, k.ú. 
14832/71 (časť), 14832/
14832/77, 14832/78, 14832/79, 14832/80, 14832/81 (časť)
centra pre poskytovanie obchodných a drobných služieb v
s a  n e b u d e   p o s u d z o v a ť
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
znení neskorších predpisov
predpisov. 
Na  základe výsledkov zisťovacieho konania odporúčame  realizáciou  variantu "1" s
ods. 13 zákona
navrhovanej činnosti na životné prostredie
Budovanie parkovacích miest a komunikácií navrhnúť v
maximálnej miere materiály zo zhodnotených odpadov s
 

 

 
odbor starostlivosti o
                                           oddelenie ochrany prírody a
                                                               
ZM                 
 
 H O D 
ZISŤOVACOM KOAÍ
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,  oddelenie ochrany prírody 
(ďalej len "okresný úrad") 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1  zákona č. 525/2003 Z.z. o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) 
organizácii miestnej štátnej správy a
ý orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
posudzovaní vplyvov na ŽP"), podľa § 
Obchodné centrum Hornbach Prešov
Baumarkt SK spol. s r.o.
spojení s § 18 ods. 2 písm. b) zákona o
posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o
postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o
takto: 
Obchodné centrum Hornbach Prešov
Prešovskom kraji, okrese Prešov, k.ú. Prešov
(časť), 14832/72 (časť), 14832/
14832/77, 14832/78, 14832/79, 14832/80, 14832/81 (časť)
drobných služieb v
s a  n e b u d e   p o s u d z o v a ť
 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať 
Na  základe výsledkov zisťovacieho konania odporúčame  realizáciou  variantu "1" s
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP
navrhovanej činnosti na životné prostredie
komunikácií navrhnúť v
maximálnej miere materiály zo zhodnotených odpadov s
odbor starostlivosti o
oddelenie ochrany prírody a
                                                               
ZM                                
 U T I E 
ZISŤOVACOM KOAÍ
životné prostredie,  oddelenie ochrany prírody 
(ďalej len "okresný úrad") ako príslušný orgán štátnej správy 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1  zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) 
organizácii miestnej štátnej správy a
ý orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
podľa § 29 ods.2
Obchodné centrum Hornbach Prešov
r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, 
na o posudzovaní vplyvov na ŽP 
posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o
postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Obchodné centrum Hornbach Prešov", 
Prešov, na parcelách č. 
(časť), 14832/73, 14832/
14832/77, 14832/78, 14832/79, 14832/80, 14832/81 (časť), ktorej účelom je 
drobných služieb v oblasti stavebníctva, hobby, dom a 
s a  n e b u d e   p o s u d z o v a ť
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať 
Na  základe výsledkov zisťovacieho konania odporúčame  realizáciou  variantu "1" s
o posudzovaní vplyvov na ŽP
navrhovanej činnosti na životné prostredie
komunikácií navrhnúť v súlade s
maximálnej miere materiály zo zhodnotených odpadov s
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a
                                                                 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
               
 
ZISŤOVACOM KOAÍ 
životné prostredie,  oddelenie ochrany prírody 
ako príslušný orgán štátnej správy 
tátnej správe starostlivosti o
znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) 
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a 
ý orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona 
zmene a doplnení niektorých zákonov
29 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov 
Obchodné centrum Hornbach Prešov
Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, 
posudzovaní vplyvov na ŽP 
posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov 
správnom konaní (správny poriadok)
 uvedená v predloženom zámere, 
na parcelách č. 14832/1 (časť), 14832/
, 14832/74 , 14832/75, 14832/76, 
torej účelom je výstavba
oblasti stavebníctva, hobby, dom a 
s a  n e b u d e   p o s u d z o v a ť 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať 
Na  základe výsledkov zisťovacieho konania odporúčame  realizáciou  variantu "1" s
o posudzovaní vplyvov na ŽP určuje 
navrhovanej činnosti na životné prostredie: 
súlade s príslušnými normami ST'
maximálnej miere materiály zo zhodnotených odpadov s
životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
  životného prostredia
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
               Prešov 22. 0
životné prostredie,  oddelenie ochrany prírody 
ako príslušný orgán štátnej správy 
tátnej správe starostlivosti o
znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) 
 doplnení niektorých 
ý orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona 
doplnení niektorých zákonov
posudzovaní vplyvov 
Obchodné centrum Hornbach Prešov", ktorý predložil
Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, 
posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní 
posudzovaní vplyvov 
správnom konaní (správny poriadok)
predloženom zámere, 
14832/1 (časť), 14832/
, 14832/75, 14832/76, 
výstavba obchodn
oblasti stavebníctva, hobby, dom a 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať 
Na  základe výsledkov zisťovacieho konania odporúčame  realizáciou  variantu "1" s
určuje navrhovateľovi
príslušnými normami ST'
maximálnej miere materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou 
 
životné prostredie 
vybraných zložiek  
životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
05. 2018 
životné prostredie,  oddelenie ochrany prírody 
ako príslušný orgán štátnej správy 
tátnej správe starostlivosti o životné 
znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) 
doplnení niektorých 
ý orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona 
doplnení niektorých zákonov 
posudzovaní vplyvov 
ktorý predložil 
Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, IČO: 
po vykonaní 
posudzovaní vplyvov 
správnom konaní (správny poriadok) 
predloženom zámere,  
14832/1 (časť), 14832/5 
, 14832/75, 14832/76, 
obchodného 
oblasti stavebníctva, hobby, dom a záhrada 
 doplnení 
Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať 
Na  základe výsledkov zisťovacieho konania odporúčame  realizáciou  variantu "1" s počtom 
navrhovateľovi 
príslušnými normami ST', 
retenčnou 
2 
 2. Parkoviská ozeleniť výsadbou stromov v pomere minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta 
pri organizácii parkovania vo dvoch a viacerých radoch, pri jednoradovom parkovaní 
v pomere minimálne 1 strom na 2 parkovacie miesta. 
3. Vypracovať projekt sadových úprav, ktoré prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia. 
V rámci sadových úprav realizovať verejne prístupný lokálny  park vhodný pre daný typ 
územia s použitím prvkov zelenej infraštruktúry na podporu infiltračnej kapacity územia, t.j. 
zrealizovať dažďovú záhradu
. 
4. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby. 
5. Zabezpečiť ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 
6. Zrážkové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch na severozápadnej strane areálu 
zabezpečiť pomocou retenčnej nádrže, z ktorej budú následne zrážkové vody postupne 
vypúšťané do existujúceho odvodňovacieho kanála. 
7. Zelené trávnaté plochy, resp.ostrovčeky susediace so spevnenými plochami na východnej 
strane areálu  umiestniť mierne pod úroveň vozovky, z dôvodu udržania dažďovej vody 
v území. 
8. Vody z povrchového odtoku z parkovísk odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene 
vsakovacím objektom do podzemných vôd je potrebné prečistiť v odlučovači ropných látok. 
9. Realizáciou navrhovanej činnosti nenarušiť odtokové pomery v území. 
10. S odpadmi nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. 
11. Dodržať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie, uvedené v kapitole IV.10 zámeru. 
 
Upozornenie: 
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá verejnosť, ktorá prejavila 
záujem na navrhovanej činnosti má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní 
k navrhovanej činnosti. 
 
Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu 
na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím 
vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto 
skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny 
navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, 
príslušný orgán upozorní  na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti. 
 
Odôvodnenie 
  Navrhovateľ, HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava, IČO: 
35838949 (ďalej len "navrhovateľ"), predložil dňa 14. 02.2018 Okresnému úradu Prešov, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(ďalej len "okresný úrad") podľa 29 ods. 1 zákona zámer navrhovanej činnosti "Obchodné centrum 
Hornbach Prešov", vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
   Navrhovaná činnosť uvedená v zámere podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré 
okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na zisťovacie konanie sa 
vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona 
o posudzovaní vplyvov na ŽP. Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha 
posudzovaniu podľa zákona začalo predložením zámeru na okresný úrad dňa 14.02.2018. 
 
   Navrhovaná činnosť sa realizuje na katastrálnom území Prešov.  
 

 
Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu , ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 
ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP je zaradený do kategórie č. : 
9. Infraštruktúra, 
položka č. 14 - Projekty rozvoja obcí vrátane 
3 
 a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto 
prílohy - v zastavanom území od 10 000m
2 podlahovej plochy mimo zastavaného územia od 
1000 m
2 podlahovej plochy 
b) statickej dopravy od 100 do 500 stojísk 
 
   Predmetom zámeru je vybudovanie obchodného centra pre poskytovanie obchodných a drobných 
služieb v oblasti stavebníctva, hobby, dom a záhrada 305 parkovacích stojísk (variant 1) a 311 
parkovacích stojísk (variant 2). 
 
   Podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci 
zisťovacieho konania okresný úrad  zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2018/012211-02 zo dňa 
19.02.2018 a listom č. OU-PO-OSZP3-2018/012211-03 zo dňa 19.02.2018 predmetný zámer, ktorý je 
v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 7 pracovných dní od 
doručenia zámeru,  na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), 
dotknutým orgánom (Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad 
Prešov, pozemkový a lesný odbor, OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, MO SR, Mesto 
Prešov, odbor dopravy a životného prostredia, Úrad Prešovského samosprávneho kraja), 
povoľujúcemu orgánu (Mestský úrad Prešov, stavebný úrad) a dotknutej obci (mesto Prešov). 
 
   Okresný úrad dňa 21.02.2018 zverejnil  zámer a oznámenie o predložení zámeru na 
webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-hornbach-presov 
a informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania na úradnej tabuli okresného úradu dňa 
22.02.2018. 
   Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do troch pracovných dní od 
doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy 
možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa 
môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru verejnosti najmenej po dobu 21 
dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

 
   Podľa  § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán, 
dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru do 21 
dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje 
za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od 
zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je 
doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. V zákonom stanovenej lehote doručilo 
okresnému úradu stanovisko k zámeru Združenie domových samospráv, v zast. Marcelom Slávikom, 
predsedom združenia. 
Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
 
Obchodné centrum Hornbach Prešov 
Hlavný objekt obchodného centra Obchodné centrum Hornbach Prešov je riešený ako 
jednopodlažný monoblok tvaru kvádra s aditívnymi hmotami. Hlavná fasáda je orientovaná do 
parkoviska v západnej časti pozemku. Severná fasáda je vymedzená ochranným pásmom komunikácie 
I/20 (Rusínska). V severozápadnom rohu pozemku je umiestený reklamný pútač s logom OC 
Hornbach Prešov. 
Obchodné centrum je podľa užitia rozdelené na tri základné časti: 
- BAUMARKT (stavebné centrum) s predajnou plochou, s kompletným technickým 
a sociálnym zázemím, s kanceláriami pre užívateľa; 
- GARTENMARKT (záhradné centrum) s predajom kvetov, akváriami a predajom 
záhradníckych potrieb, ktorý je z časti zastrešený a z časti nezastrešený s oplotenou 
voľnou vonkajšou expozíciou a predajnou plochou; 
- DRIVE-IN (vonkajší sklad), určený pre priamy predaj stavebných materiálov, kde je 
možno prísť samostatným vjazdom s dodávkami a osobnými autami. 
4 
 Materiálové riešenie fasád bude urobené zo skla, ocele, alebo hliníka a vrstvených plechov v 
kombinácii s oceľovou nosnou konštrukciou. 
Na druhej strane okružnej zásobovacej komunikácie, oproti vonkajšej plochy Drive-In, sa nachádza 
kryté parkovisko pre osobné automobily s kapacitou 42 parkovacích miest, prestrešené oceľovou 
konštrukciou. 

 
Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný a nepodpivničený. Iba v časti sociálneho 
a administratívneho vstavku je dvojpodlažný. Časť stavebné centrum - BAUMARKT - predajná 
plocha je prístupná z parkoviska cez zádvorie hlavného vstupu, cez presklenú stenu s automatickými 
posuvnými dverami. Predajná plocha je riešená ako veľkopriestor, kde sú rozmiestnené regály v 
priečnom smere s orientáciou regálových uličiek smerom k pokladniam. Pozdĺžne širšie uličky medzi 
regálmi slúžia pre komunikáciu a presun tovaru zo zásobovacieho dvora do regálov. Pozdĺž zadnej 
steny objektu je umiestnený dvojposchodový administratívny vstavok. V prízemí (1. NP) tohto 
vstavku sú umiestnené kancelárie, sociálne a hygienické zázemie pre zamestnancov. V poschodí (2. 
NP) sú potom umiestnené technické miestnosti, čajová kuchyňa WC, školiaca miestnosť, archív, 
kotolňa a strojovňa VZT. 

 
V časti záhradného centra - GARTENMARKT sú rozmiestnené regály s potrebami pre 
záhradu a akvaristiku. Je tu priechod do vonkajšej predajnej plochy, ktorá je čiastočne zastrešená 
samostatnou zníženou strechou v tvare lomenice. Vonkajšia plocha je oplotená s plotovými bránkami 
a bránou pre návoz tovaru. 

 
V časti vonkajšieho skladu - DRIVE-IN je vytvorená veľká skladovacia plocha prestrešená 
oceľovou halou, kde budú skladované predovšetkým paletové materiály. Prejazd halou pre nákladné 
automobily je zaistený pomocou sekčných brán o rozmeroch 8m x4,6 m umiestnených medzi osami 
A´/32-33 a K´/32-33. Vykládka zboku je možná bránou medzi osami F´-G´/33. Ďalej je tu 
zabezpečený príchod a výjazd pre osobné automobily s prívesným vozíkom zo strany parkoviska cez 
portálový prejazd v ktorom sú umiestnené závory a rolovacie mreže. 
 
 Architektonické riešenie stavby 
Pozemky sú umiestnené na nevyužívanej ploche južne od Rusínskej cesty v blízkosti jej 
križovania s potokom Sekčov. Riešené územie je podľa platného Územného plánu mesta Prešov 
vyhradené pre občiansku vybavenosť. Rozhodnutie investora umiestniť obchodné centrum na tento 
pozemok malo niekoľko dôvodov - dobrý prístup, inžinierske siete k dispozícii, vhodná veľkosť 
pozemku a pod. Navrhovaný objekt funkčne spĺňa požiadavky územného plánu. 
 
Obchodné centrum Hornbach Prešov
 
Rozmer objektu bez oplotených vonkajších skladových plôch je 206m x 81m, celkové 
rozmery aj s týmito plochami sú 237m x 82 m. Budova je jednopodlažná, z časti dvojpodlažná. Svetlá 
výška objektu je 7,3 m (spodná hrana väzníka). Podlaha 2.NP je v úrovni 4,1 m. Výška tiky prevažnej 
časti tohto objektu je 9,55 m, maximálna výška v časti hlavného vstupu je 11,75 m. 
 
Nosnú konštrukciu obchodného centra Hornbach Prešov predajne tvoria betónové stĺpy 
uložené v pätkách s kalichom a oceľové väzníky. Celkový pôdorysný rozmer je 237m x 82 m. Objekt 
je sčasti dvojpodlažný. Objekt je zastrešený plochou strechou so sklonom 2%. Stavebný objekt 
vzhľadom k susedným objektom tvorí samostatný dilatačný celok. Stĺpy sú železobetónové, 
prefabrikované a uvažované ako votknuté do základových konštrukcií - kalichy + pätky. Všetky 
detaily stykov oceľových konštrukcii a prefabrikátov budú podrobnejšie riešené v ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie. PREFA stĺpový systém je doplnený monolitickými jadrami monolitickými 
stropnými doskami a murovanými stenami. 
 
Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá ako systém oceľových väzníc a väzníkov kĺbovo 
uložených na stĺpy. Väznice uložené striedavo na väzníky a stĺpy. Väzníky sú ukladané v spáde 2%. 
Na väznice bude uložený trapézový plech výšky 153 mm a hrúbky 1mm. Návrh trapézu môže 
vzhľadom na systém ukladania a triedy plechu upraviť dodávateľ pri splnení podmienok únosnosti. 
 
Podlahu v prízemí bude tvoriť priemyselná drátkobetonová doska. Podkladom pre podlahové 
vrstvy je štrkový vankúš ktorý sa zhutni na úroveň min. 80 MPa resp. požadovanú dodávateľom 
a bude potvrdená statickou doskovou skúškou. Samotná podlahová doska je navrhnutá z drátkobetónu 
C 20/25 hrúbky 200mm, výstuž DRAMIX. 
5 
  Základné plošné údaje Zastavaná plocha - stavebné centrum (Baumarkt):  9 919,0 m2 
Úžitková plocha - stavebné centrum (Baumarkt):  10 192,2 m2 
Obostavaný priestor - stavebné centrum (Baumarkt): 101 670 m3 
Prestrešená plocha - záhradné centrum (Gartenmarkt): 829,0 m2 
Prestrešená plocha - vjazd + vonkajší sklad (Drive-In): 2 795,0 m2 
Prestrešená plocha - parkovací dom:   920 m2 
Zastavaná plocha - nádrž a strojovňa SHZ:          234 m2 
Sadové úpravy - trávnatá plocha 4 583,4 m
2 
 
Celková zastavaná plocha je 14 697 m
2. 
 
Technické zariadenia budovy s vplyvom na životné prostredie 
Medzi technické zariadenia budovy s vplyvom na životné prostredie patria vykurovanie 
priestorov s využitím zemného plynu, odvedenie dažďových vôd, sadové úpravy, hlučnosť zariadení. 
 
Sadové úpravy a zeleň 
Sadové úpravy sa týkajú priľahlých plôch novostavieb budov plánovaného obchodného centra, 
ako aj priestorov v blízkosti parkovacích miest. Výber drevín a ostatného sortimentu podliehal 
z veľkej časti ich nárokom na mestské stanovište, ktoré je charakteristické prašnosťou, vyššou mierou 
zasolenosti a výkyvmi extrémnych teplôt v letných mesiacoch.  
Riešenie zelene pozostáva z: 
- výsadieb vzrastlých drevín v trávnatých plochách a vo vymedzených priestoroch medzi 
parkovacími miestami, 
- krovitých výsadieb navrhovaných na okrajoch parkovacích plôch, 
- ozvláštnením príliš veľkej trávnatej plochy v areáli, vnesením premenlivého prvku v podobe 
pásu kvitnúcej lúky, ktorú by tvorili trváce kvitnúce byliny, 
- vytvorením kvitnúcich záhonov s premenlivosťou kvitnutia a s výskytom vysokých tráv (ak 
to bude dopravná situácia dovoľovať). 
Z drevín je navrhovaná pestrá paleta druhov s rôznou štruktúrou, habitusom a farebnosťou. 
Jedná sa o druhy ako napr. Gleditsia (Gledíčia), Platanus (Platan), Sophora (Sofora), Quercus (Dub), 
Liriodendron (Tulipánovník), Tillia (Lipa). Uvedené dreviny navrhujeme rozmiestniť v rôznych 
nepravidelných skupinách a rozostupoch, či už v kvitnúcej lúke, alebo voľnej trávnatej ploche. 
Pravidelné rozmiestnenie drevín efektívne vynikne pri parkoviskách. 
Problematické plochy na okrajoch parkovacích plôch je navrhované oživiť výsadbou nižších 
listnatých prípadne vždyzelených kvitnúcich krov, ktoré betónovú parkovaciu plochu skrášlia 
a zároveň vytvoria prirodzenú zelenú nepriechodnú bariéru. Jedná sa o druhy ako napr. Caryopteris 
(Bradavec), Deutzia (Trojpuk), Potentilla (Nátržník) atď. 
Z hľadiska farebnosti je navrhovaná farebná kombináciu zeleno - bielo - modrého sfarbenia. 
Zaujímavým prvkom bude doplnenie krovitých záhonov o vyššie okrasné trávy s najkrajším efektom 
v jesennom období. 
Novozaložené rozľahlé plochy so skupinami navrhovaných drevín, sú navrhované ako celok 
oživiť a doplniť o farebnosť kvitnutia a rôzne výškové rozčlenenie. To sa docieli v podobe širšieho 
pásu kvitnúcej trávno-bylinnej zmesi, ktorú sa na rozdiel od klasických trávnatých plôch kosí 
v intervaloch max. dvakrát do roka. Aj toto je jedna z ciest ako sa istým spôsobom pričiniť o zvýšenie 
biodiverzity, ktorá sa z miest vytráca.   
 
Technické riešenie a pracovný postup 
Príprava terénu a vytýčenie záhonov 

 
Technologický postup: 
 odstránenie pôvodného trávneho porastu, 
 obrobenie pôdy rotavatorovaním, 
 dovoz zeminy, jej dorovnanie a obrobenie hrabaním, 
 odstránenie kameňov a odvoz výhrabkov, 
 vytýčenie tvaru záhonov. 
 

 
6 
 Tab. č. 2: Navrhovaný sortiment drevín 
Platanus x acerifolia ´Alpens Globe´ Platan 18 ks 
Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ Gledíčia 19 ks 
Tillia cordata ´Rancho´ Lipa 6 ks 
Quercus rubra ´Magic Fire´ Dub 4 ks 
Liriodendron tulipifera ´Fastigiata´ Tulipánovník 6 ks 
Fraxinus excelsior´Altena´ Jaseň  10 ks 
Fraxinus angustifolia´Raywood´ Jaseň 15 ks 
Ulmus minor Brest 17 ks 
 
Výsadba krov 
Na výsadbu je navrhovaná zmes kvitnúcich listnatých krov v zložení: 
Potentilla fruticosa (Nátržník v kultivaroch: ´Goldstrum´, ´Mango Tango´, ´White Lady´), 
Cayropteris clandonesis (Bradavec) 
Deutzia gracilis ´Nikko´(Trojpuk) 
Lonicera nitida (Zemolez) 
Physocarpus opulifolius ´Diablo´ 
Weigelia florida (Vajgélia v kultivaroch) 
Spiraea japonica (Tavoľník v kultivaroch ´Little Princess´, ´Golden Princess´) 
Pinus mugo ´Pumilio´ (Kosodrevina) 
 
Uvedené okrasný kry navrhujeme v celkovom počte 1336 ks (pri spone výsadby 4 ks na 1 m2). 
 
Výsadba trvaliek 
Ako doplnok záhonov sú navrhované vyššie druhy okrasných tráv v zložení: 
Miscanthus sinensis (Ozdobnica v kultivaroch ´Gracilimus´, ´Ferner Osten´, ´Morning Light´) 
Pennisetum alopecuroides ´Hameln´ 
Carex buchananii 
Panicum virgatum 
Okrasné trávy ako doplnok záhonov okrasných krov navrhujeme v celkovom počte 1090 ks (pri spone 
výsadby 4 ks na 1 m2.) 

 
Výkaz výmer 
Trávnatá plocha - parková zmes 12 314 m2 
Kvitnúca lúčna zmes 3724 m2 
Záhon krov a trvaliek 606,8 m2 
Navrhované dreviny 95 ks 
Navrhované kry (Caryopteris, Potentilla, Spiraea, Lonicera) 1336 ks 
Navrhované okrasné trávy (Miscanthus, Carex, Pennisetum,...) 1090 ks 
Technická infraštruktúra 
Objekt Obchodné centrum Hornbach Prešov bude vybavený nasledovnou infraštruktúrou: 
- Prípojka VN z jestvujúcich rozvodov SSE na východnej strane potoka Sekčov, vlastná 
kiosková spínacia stanica 
- Rozvody NN v rámci areálu aj objektov + verejné osvetlenie 
- ZTI - rozvody vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie v objekte 
- Splašková kanalizácia zaústená do mestskej kanalizácie na východnej strane potoka 
Sekčov, ukončená šachtou na hranici s pozemkom OD Retail 2 
- Dažďová kanalizácia zo striech zvedená do vsakov na pozemku 
- Dažďová kanalizácia z parkovísk, vyčistená v ORL, zvedená do vsakov na pozemku 
- Vodovodná prípojka z prípojného miesta na západnej strane potoka Sekčov 
s vodomernou šachtou pre zásobovanie vodou 
- Vodovodná prípojka z prípojného miesta na západnej strane potoka Sekčov 
s vodomernou šachtou 
- Vykurovanie 
- Vzduchotechnika / chladenie 
- EPS 
- PSN + CCTV 
- LAN 
- Telefón 
7 
 
 Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické 
zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky). 
Pôda
 
    Navrhovaná činnosť Obchodné centrum Hornbach Prešov sa nachádza na ploche, ktorá je 
v katastri Nehnuteľností evidovaná ako orná pôda. Zastavaná plocha objektu je 14 697 m2. Pozemky 
pre navrhovaný zámer bude potrebné vyňať z registra poľnohospodárskej pôdy, zámer nezasahuje do 
lesnej pôdy. 
Voda
 
Stavenisková voda 
V rámci budovania stavby "Obchodné centrum Hornbach Prešov" bude vybudovaný areálový 
vodovod, ktorý bude zásobovať budúci Hobby Park pitnou, úžitkovou a požiarnou vodou. 
Navrhovaný vodovod bude pripojený na existujúci vodovod VVS a.s. Košice LT DN300, ktorý je 
vedený v súbehu s vodným tokom Sekčovský potok a s novo navrhovaným parkom. 
 
Spotreba vody počas prevádzky 
Objekt si bude vyžadovať vodu na pitné na hygienické účely pre zamestnancov. 
 
Počet zamestnancov  60 zam. x 60 l/zam./deň = 3 600 l/d 
Počet návštevníkov  2 400 nav. x 6 l/os/deň = 14 400 l/d 
 
Denná spotreba vody 
Qd = 3 600 l/d + 14 400 l/d = 18 000 l/d / 18,0 m3/d 
 
Priemerná denná spotreba vody: 
Qp = 18 000 l/d / 43 200 = 0,42 l/s 

 
Maximálna denná spotreba vody: 
Qmax.d = 0,42 l/s x 1,3 = 0,54 l/s 

 
Maximálna hodinová spotreba vody: 
Qmax.h = 0,54 l/s x 2,1 = 1,14 l/s 

 
Ročná spotreba vody/uvažuje sa využitie cca 350 dní: 
Qrok = 18,0 m3/d x 350 = 6 300,0 m3/rok 

 
Celková ročná spotreba vody pre celú navrhovanú činnosť je 10 920 m3/rok. 
OSTATÉ SUROVIOVÉ A EERGETICKÉ ZDROJE 
Elektrická energia 
VN prípojka ku RETAIL O 3 sa urobí z navrhovanej spínacej stanice (na pozemku OC 
Hornbach) káblom typu 3x(20-NA2XSY 1x150mm
2), ktorý sa na obidvoch koncoch ukonči 
káblovými koncovkami vo VN rozvádzačoch na jednej strane v spínacej stanici a na druhej strane 
v príslušnej trafostanici Obchodného centra
. 
 
Plyn 
Navrhovaná činnosť bude napojená na existujúci plynovod. Od regulačnej stanice plynu (na 
pozemku obchodného centra) bude k jednotlivým objektom vedený areálový rozvod plynu STL 
DN100 PN 16. Ako materiál areálového rozvodu plynu a plynovodných prípojok sa použije PE 
potrubie a tvarovky, ktoré sa budú zvárať na tupo elektrodifúznym zváraním. Celá trasa STL 
plynovodu a prípojok z PE potrubia je vedená v spáde podľa sklonu terénu, (min. spád 0,3%). Po celej 
dĺžke navrhovaného STL areálového plynovodu bude osadený na potrubie signalizačný vodič CY 
prierezu 4 mm
2 - medený s čiernou izoláciou HMPE. Plynovodná prípojka bude ukončená 
v regulačnej skrinke na fasáde riešeného objektu. 
Celková ročná spotreba plynu pre navrhovanú činnosť Obchodné centrum Hornbach Prešov je 
282 830 m
3/rok. 
 
8 
 Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
 
Výpočet počtu parkovacích miest 

 
počet zamestnancov 60 osôb, počet návštevníkov do 1h 600 osôb, do 2 h 300 osôb                  
Zamestnanci  60/4 = 15 
Návštevníci  600/10 + 300/5 = 60+60 = 120 
N =1.1 x 0 + 1.1 x (120+15) x 0.7 x 1,0= 103,95 miest = 104 miest - potreba 
z toho min. 32 miest v objekte (31%) 
Investorom plánovaný počet parkovacích miest = 305 
 
 Dynamická doprava 
Frekvencia zásobovania je odhadovaná pre 
OC Hornbach, Prešov:    cca 30 áut/deň       (10 návesových + 20 malých nákladných) 
 
Dopravno - kapacitné posúdenie (WOO'ERF, 02/2018) 
Predmetom riešenia bolo spracovanie dopravno-inžinierskeho prieskumu napojenia Hobby 
park Sekčov (vrátane obchodného centra Hornbach Prešov, ďalej len "Hobby park Sekčov"), čím 
vznikne priesečná križovatka s ul. Rusínska. 

 
Cieľom prieskumov bolo vytvoriť podklady pre určenie špičkovej hodiny (rannej a 
poobedňajšej), priebeh 15 - minútových a hodinových intenzít, priebeh dopravného zaťaženia pre 
jednotlivé smery, skladba dopravného prúdu a smerovanie dopravy počas doby prieskumu. 
 
Cieľom návrhu priesečnej križovatky bolo navrhnúť požadovanú kategóriu komunikácie 
zodpovedajúcu dnešným a výhľadovým požiadavkám cestnej premávky, vytvoriť podmienky pre 
plynulý a bezpečný prejazd intravilánom mesta s bezkolíznym odbočením na priľahlé komunikácie. 
Križovatka bola navrhnutá s cieľom zabezpečiť dostatočnú kapacitu a tiež plynulý a bezpečný prejazd 
vozidiel, chodcov a cyklistov. Pre potreby kapacitného posúdenia navrhovanej križovatky bolo v 
rámci dopravnej prognózy vypočítané smerovanie dopravy na navrhovanej križovatke a intenzity 
dopravy v profiloch počas špičkovej hodiny pre východzí rok 2019 a výhľadové roky. Výsledky 
výpočtov mali vplyv aj na usporiadanie a dĺžku radiacich úsekov, usporiadanie priečnych súvislých 
čiar pred priechodmi pre chodcov, polohu a zabezpečenie priechodov pre chodcov a i. 
 
Záver posúdenia navrhovaného stavu neriadenej úrovňovej priesečnej križovatky 
    Ul. Rusínska a úsek ul. arm. gen. Svobodu od križovatky s ul. Rusínskou v smere Bardejov sú 
zaradené v cestnej sieti ako cesta I. triedy I/20. 
Križovatka cesty I/20 ( ul. Rusínska ) - Hobby park Sekčov sa nachádza v intraviláne mesta Prešov 
na sídlisku Sekčov. Križovatka je hlavným vstupným bodom napojenia budúceho areálu Hobby parku 
Sekčov. 
Počas špičkovej raňajšej hodiny prejde touto križovatkou 
- rok 2019 
      celkovo 1797 vozidiel / hod. 
- rok 2024 
      celkovo 1937 vozidiel / hod. 
- rok 2039 
      celkovo 1881 vozidiel / hod. 

 
Počas špičkovej poobedňajšej hodiny prejde touto križovatkou 
- rok 2019 
      celkovo 1973vozidiel / hod. 
- rok 2024 
      celkovo 1965 vozidiel / hod. 
- rok 2039 
      celkovo 2115 vozidiel / hod. 
Najviac zaťaženými smermi sú priame smery na ceste I/20 (ul. Rusínska). 
Z hľadiska zloženia dopravného prúdu prevládajú osobné vozidlá. Nákladné vozidlá predstavujú 
podiel cca 7,2% z celkového počtu zaznamenaných vozidiel. 
9 
 Križovatka Hobby park Sekčov
 
   Neriadená priesečna úrovňová križovatka z pohľadu kapacity a stavebno-technického 
usporiadania nevyhovuje
 počas špičkovej hodiny ráno aj poobede už v čase uvedenia do prevádzky - 
rok 2019 a aj na výhľadové obdobie
 - rok 2024 a 2039. Najmenej priaznivým prúdom sú ľavé 
odbočenie a priame smery z vedľajších komunikácií - výjazdy z parkovísk Hobby park Sekčov z 
dôvodu vysokej intenzity dopravy v priamych smeroch na ceste I/20. 
 
Križovatka je navrhovaná ako svetelne riadená.
 
 
  Dopravné napojenie areálu Hobby Park Sekčov na Rusínsku ul. bude prostredníctvom novej 
priesečnej križovatky , na ktorej bude doprava  riadená CSS. Situovaná bude medzi dvomi 
existujúcimi križovatkami riadenými CSS a to križovatkou ul. Arm. gen. Svobodu - Laca 
Novomeského - Rusínska, vzdialenej cca 570 m v smere na sídlisko Sekčov a križovatkou ul. 
Východná - Kuzmányho - Lesík delostrelcov - Rusínska, vzdialenej cca 530 m smerom do centra. 
Doprava na týchto troch križovatkách bude riadená CSS v koordinovanom režime.  
 
Ako vyplýva z analýzy dát pre úsek cesty I/20 ul. Rusínska a posudzovaných križovatiek tie 
patria medzi významne dopravne zaťažené. Predmetom riešenia bolo vyhodnotenie výsledkov 
dopravno-inžinierskeho prieskumu, stanovenie výhľadového dopravného zaťaženia a kapacitné 
posúdenie zbernej MK a navrhovanej križovatky cesty I/20 ul. Rusínska a Hobby park Sekčov, vrátane 
Hornbach Prešov. Postup kapacitného posúdenia bol vykonaný v zmysle metodiky uvedenej v 
technických podmienkach TP 102. 
Z posúdenia navrhovanej svetelne riadenej križovatky vyplýva, že po jej realizácií v 
navrhovanom usporiadaní a inštalácii dynamicky riadených CSS bude križovatka vyhovovať na 
výhľadový rok 2039. 
Kapacitné posúdenie križovatky ul. Rusínska - Hobby Park Sekčov navrhovanej k riadeniu dopravy 
cestnou svetelnou signalizáciou. 
Z výsledkov kapacitného posúdenia predmetnej križovatky pre časové horizonty rokov 
2019,2024 a 2039 možno vyvodiť nasledovné závery: 
• Kapacitné posúdenie predmetnej križovatky bolo vykonané pre pevnú dĺžku 
riadiaceho cyklu 
80 s a pre konštantné poradie riadiacich fáz a signálnych skupín, t.j. 
pre statický režim riadenia. V skutočnosti bude doprava na križovatke riadená v 
koordinovanom dynamickom režime, v rámci ktorého sa bude aktuálny signálny 
program pružne prispôsobovaťintenzitám premávky v reálnom čase a vjazdy do 
križovatky z koordinovaných dopravných smerov budú plynulé bez zbytočných 
zastavení. 
• Z kapacitného posúdenia vyplýva, že navrhovaná križovatka po dopravnom napojení 
areálu Hobby Park Sekčov v r. 2019 kapacitne vyhovie predpokladaným intenzitám 
dopravy s dostatočnou rezervou (stupne kvality QSV A - C) a priemernými strednými 
časmi čakania vozidiel 21,1 s (ranná špička) a 21,2 s (popoludňajšia špička). Priaznivé 
sú aj potrebné dĺžky priestoru pre vzdutie na Rusínskej ul. (cesta I/20), na vjazde zo 
smeru od ul. Arm. gen. Svobodu 48 m a na vjazde zo smeru od centra 41 m. 
• Križovatka kapacitne vyhovie s dostatočnou rezervou aj pre dopravné zaťaženia v r. 
2024 a 2039 (stupne kvality QSV A-C) pri priemernom strednom čase čakania 
vozidiel počas rannej špičky 21,1 s (roky 2024 a 2039), ako aj popoludňajšej špičky 
21,1 s (r. 2024) a 21,2 s (r. 2039). Priaznivé sú aj potrebné dĺžky priestoru pre vzdutie 
vozidiel na Rusínskej ul., na vjazde od ul. arm. gen. Svobodu 51 m a na vjazde od 
centra 41 m (r. 2024), resp. na vjazde od ul. arm. gen. Svobodu 47 m a na vjazde od 
centra 40 m (r. 2039). 
• Výpočtom boli preukázané tieto hodnoty stupňa kvality dopravných prúdov QSV a 
potrebné dĺžky priestoru na vzdutie vozidiel v predraďovacích pruhoch L. 
 
Záverom treba skonštatovať, že vybudovanie ciest nadregionálneho významu, ktoré budú 
slúžiť ako obchvaty mesta Prešov odklonia vzhľadom na svoju polohu z predmetných križovatiek len 
tranzitnú dopravu. Z pohľadu dlhodobého vývoja dopravy v meste je potrebné uvažovať aj s 
odklonením časti zdrojovej, cieľovej a vnútromestskej dopravy. Toto bude možné len vybudovaním 
preložky cesty I/68 (v posúdení sa s jej vplyvom neuvažovalo), ktorá by priamo odľahčila predmetné 
križovatky. Ul. Rusínska v rámci dopravného systému mesta aj po vybudovaní chýbajúcej nadradenej 
cestnej siete zostane významne dopravne zaťaženou komunikáciou hlavne v čase ranných dopravných 
špičiek. Súčasne a hlavne výhľadové dopravné zaťaženie vyžadujú prebudovať túto komunikáciu na 
10 
 štvorpruhovú kategórie MZ 15,5/50 v celom jej rozsahu. Navrhované parametre križovatky už tento 
výhľadový stav akceptujú. 

 
Nároky na pracovné sily
 
Predpokladaný počet pracovníkov v objekte Obchodné centrum Hornbach Prešov je 60. 
 

 
Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, 
vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície). 
 
Ovzdušie 
Zdroje znečistenia počas výstavby 
Počas výstavby bude zdrojom znečistenia ovzdušia zvýšená prašnosť, bude preto potrebné 
prijať potrebné opatrenia pre jej zamedzenie. 
 
Zdroje znečistenia počas prevádzky 
 
Zdrojom tepla pre SO301 Obchodné centrum Hornbach Prešov na vykurovanie a VZT bude 
plynová nízkotlaká kotolňa.  V zmysle STN 070703 je zaradená do II. kategórie so súčtovým 
výkonom 0,5MW-3,5MW inštalovaného výkonu. Technológia kotolňa bude je inštalovaná 
v samostatnom priestore. 

 
V kotolni budú navrhnuté dva nízkoteplotné plynové kotle VIESSMANN VITOPLEX 200 
o výkone á Q
k= 440,0kW (príkone QIP=478,0kW). Normové ročné využitie zemného plynu je 93%. 
Výkon kotla bude regulovaný modulovaním výkonu horáka WEISHAUPT podľa nastaveného režimu 
prevádzky vykurovania a VZT reguláciou VIESSMANN VITOTRONIC. Regulátor bude umiestnený 
v priestore kotolne. 
Vykurovacia voda bude distribuovaná od kotlov do rozdeľovača a zberača, kde bude delená na 2 vetvy 
: 
- Vetva ÚK 
- Vetva VZT 
 
Hodnotenie vplyvu na kvalitu ovzdušia 
 Lokalita stavby sa nenachádza v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny. Najbližšie obytné 
objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 190 m severným smerom od navrhovaného zámeru 
(severne od Rusínskej cesty). Nepredpokladáme, že prevádzkou uvedených stacionárnych zdrojov 
nastane nepriaznivé ovplyvnenie kvality ovzdušia obytných celkov a pohody obyvateľstva. 
V súčasnosti je dominantným zdrojom znečistenia v dotknutom území Rusínska cesta
 . Príspevok 
znečistenia ovzdušia vplyvom navrhovanej činnosti bude málo významný a neovplyvní významnejšie 
pomery v obytných zónach. 
 
Limity pre znečisťujúce látky v zmysle vyhlášky MŽP SR č.356/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2008/50/ES. 
Znečisťujúca látka 
 
Dlhodobé limity 
[µµµµg.m-3] 
Krátkodobé limity 
[µµµµg.m-3] 
CO * 10 000** 
NO2 40 200 
SO2 * 350 
PM10 40 50*** 
TOC * * 
VOC * * 
Poznámky: *nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer, LHr- dlhodobé limity, LH1h - krátkodobé 
limity 
 
11 
 Zdrojom znečistenia ovzdušia budú aj parkovacie plochy pre osobné a nákladné vozidlá. 
Spaliny z výfukov automobilov budú voľne rozptyľované do ovzdušia a nebudú predstavovať riziko 
pre okolité obytné zóny. 
Navrhovaná činnosť neobsahuje veľké zdroje znečistenia ovzdušia. 
 
ODPADOVÉ VODY 
Pre objekt je navrhovaná delená kanalizácia. 

 
Splaškové vody 
Ročná potreba vody pre Obchodné centrum Hornbach Prešov je 6 300 m3rok-1 
 
Celkový ročný prietok splaškových vôd je 6 300 m
3rok-1. 
 
Vody z povrchového odtoku 
Zastavanosť územia - OC Hornbach
 
- Existujúci stav
 
- plocha zelene     S
Ex-Z = 4,9538 ha 
- plocha spolu      S
C = 4,9538 ha 
- 'avrhovaný stav
 
- plocha striech     S
S = 1,5060 ha 
- plocha komunikácii    S
K = 1,1644 ha 
- plocha parkovísk    S
P = 0,3243 ha 
- plocha chodníkov    S
Ch =0,0836 ha 
- plocha zelene     S
Z1 = 0,5447ha 
- plocha zelene (mimo kanalizáciu )  S
Z2 = 1,3308 ha 
- plocha spolu      S
C = 4,9538 ha 
 
Výpočtový prietok zrážkových vôd
 
- Existujúci stav
 
Q
d-Ex = q * Σ(Si*ψi) 
Q
d-Ex = 156,76*(4,9538*0,05) = 38,83 ls-1 
- 'avrhovaný stav - celý areál OC Hornbach
 
Q
d-NS = q * Σ(Si*ψi) 
Q
d-NS = 156,76*(1,5060*0,9 + 1,1644*0,9 + 0,3243*0,9 + 0,0836*0,9 + 0,5447*0,05 + 1,3308*0,05) 
Q
d-NS = 449,01 ls-1 
- Z toho zrážkové vody zo striech
 
Q
d-NS-ST = q * Σ(SS*ψs) 
Q
d-NS-ST = 156,76*(1,5060*0,9 ) = 212,48 ls-1 
- Z toho zrážkové vody zo spevnených plôch
 
Q
d-NS-SP = q * Σ(Si*ψi) 
Q
d-NS-SP = 156,76*( 1,1644*0,9 + 0,3243*0,9 + 0,0836*0,9 + 0,5447*0,05 + 1,3308*0,05) 
Q
d-NS-SP = 236,53 ls-1 
 
V súčasnosti sú z areálu obchodného centra Hornbach Prešov odvádzané zrážkové vody 
v množstve 38,83 ls
-1. 
 
V areáli je navrhnutá delená kanalizácia. Vzhľadom na rozľahlosť areálu obchodného domu, 
jeho výškové usporiadanie a hladinu podzemnej vody pozostáva kanalizačný systém dažďovej 
kanalizácie z dvoch, relatívne samostatných častí. 

 
Zrážkové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch na severozápadnej strane areálu nie 
je možné vzhľadom výškové usporiadanie areálu a na vysokú hladinu podzemnej vody odviesť do 
12 
 horninového prostredia. Zdržanie odtoku bude v tejto časti areálu zabezpečené pomocou retenčnej 
nádrže, ktorá zabezpečí zachytenie prívalových zrážkových vôd. Z retenčnej nádrže budú zrážkové 
vody postupne (s výrazne zníženým prietokom 50,0 ls
-1) vypúšťané do existujúceho odvodňovacieho 
kanála, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti areálu. 
 
Odvodňovací kanál v súčasnosti zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z územia situovaného 
nad ulicou "pod Táborom" do vodného toku Sekčov. Jedná sa o otvorený kanál lichobežníkového 
profilu, dno kanála je vybudované z betónových prefabrikovaných tvárnic. Výška kanála v blízkosti 
obchodného centra je cca 2,0 m. Odvodňovacím kanálom budú zrážkové vody  odvedené do 
recipienta, ktorým je vodný tok Sekčov. 

 
Zrážkové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch na východnej strane areálu budú 
odvedené do horninového prostredia. Pred zaústením dažďovej kanalizácie do vsakovacej zostavy 
bude na potrubí osadený odlučovač ropných látok. 
Zrážkové vody zo strechy navrhovaného objektu budú odvedené do horninového prostredia mimo 
ORL. 

 
Odpady 
Počas výstavby budú vznikať druhy odpadov uvedené nižšie. Kategorizácia odpadov je 
uvedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., v zmysle katalógu odpadov a vyhlášky MŽP SR 
č. 365/2015 Z.z. 
Odpady z výstavby 
Nakladanie s odpadom 
 
Odpady vznikajúce počas výstavby objektu budú likvidované realizačnými firmami, prípadne 
špeciálnymi firmami k tomu oprávnenými. Výkopová zemina bude odvezená na depóniu v rámci 
územia, resp. bude použitá na spätné zásypy a sadové úpravy. 
 
Odpady počas prevádzky 
Zatriedenie odpadov 
 
Počas prevádzky objektu bude vznikať komunálny odpad, ktorý budú produkovať zamestnanci 
jednotlivých prevádzok služieb, odpad z logistickej činnosti, prevádzky odlučovača ropných látok, 
údržby okolia objektu. 

 
Spôsob nakladania s odpadom 
 
Likvidáciou odpadu bude poverená špecializovaná firma, pred odvezením bude odpad 
uschovaný v špeciálnych nádobách - kontajnery,
 lisy - k tomu určených. 
Zhromažďovanie všetkých odpadov prebieha na vyhradených a označených miestach, ktoré sú 
zabezpečené proti úniku nežiadúcich a nebezpečných látok do životného prostredia.
 Nebezpečné 
odpady sú oddelene zhromažďované od ostatných odpadov v nádobách a obaloch pre tento účel 
určených ( 50-200 L plechové sudy, kontajnery, plastové obaly a pod.). 
 
V prevádzke bude odpad priebežne zhromažďovaný do doby zabezpečenia jeho zneškodnenia 
v zariadeniach pre tento účel určených. Pre zabezpečenie prednostného zhodnotenia alebo 
zneškodňovania uvedených odpadov podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve bude 
uzatvorená zmluva s oprávnenou organizáciou v Zmysle zákona č.79/2015. Uvedená firma musí 
vlastniť na túto činnosť príslušné povolenia orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve, 
pričom odobraté odpady budú firmou prepravené k prevádzkovateľom zariadení na zhodnotenie 
(zberné dvory, zariadenia na zhodnocovanie) alebo zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne 
odpadu).
 Odber odpadov sa uskutoční v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Organizácie - vykonávajúce zmluvné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov musia byť na tieto 
úkony spôsobilé v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. 

 
Hluk a vibrácie 
Zdroje hluku
 
    Zdrojom hluku počas výstavby budú stavebné mechanizmy (napr. kompresory, bágre, žeriavy 
a iné bežne používané zariadenia) ako aj prevažne nákladná doprava spojená s výstavbou objektu. 
13 
 Vplyv zvýšenej hlučnosti bude obmedzený na dobu výstavby a samotné dotknuté územie. 
K ovplyvneniu obytných celkov pri prijatí dostatočných organizačných opatrení nedôjde. 
 
Počas prevádzky objektu budú stacionárnym zdrojom
 hluku súvisiacim s činnosťou objektu 
technologické zariadenia budovy ako napr. VZT, kotolňa a pod. Kotolňa sa nachádza za obvodovým 
plášťom budovy, v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny a preto jej vplyv nebude nepriaznivo 
ovplyvňovať okolie. 
 
Mobilným zdrojom hluku bude pozemná doprava súvisiaca s prevádzkou objektu. Vjazd ako aj výjazd 
vozidiel je situovaný do Rusínskej cesty. V najbližšom okolí stavby sa obytná zóna nachádza (cca 190 
m od objektu). Dominantným zdrojom hluku je hluk z dopravy na tejto ceste. 
 
Zdroje vibrácií 
 
    Zdrojom vibrácii počas výstavby objektu budú stavebné mechanizmy vykonávajúce stavebnú 
činnosť v dotknutom území. Ku nadmernému šíreniu vibrácii v zmysle platných STN, ktoré by mohlo 
ohroziť zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva nebude dochádzať. 
 
Počas prevádzky nepredpokladáme šírenie vibrácii do okolia. 
 
Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
 
    Hodnotená činnosť nebude produkovať žiarenie. Teplo vznikajúce pri prevádzke bude 
odsávané vzduchotechnikou a vyvedené nad strechu objektov. 
 
Iné neočakávané vplyvy (napr. vyvolané investície) 
    So stavbou nevznikne požiadavka na vyvolané investície. 
 
OVPLYVEIE SVETLOTECHIKCÝCH POMEROV 
Nepredpokladáme nepriaznivé vplyvy na preslnenie a denné osvetlenie najviac tienených 
susedných objektov a ich obytných miestností v zmysle platných STN. 
 
Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických 
ukazovateľov bude v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest 
a v zmysle štandardov investora a prenajímateľa. Núdzová osvetľovacia sústava je navrhnutá v súlade 
s požiadavkami STN EN 1838, EN 50172 a ďalších súvisiacich noriem. 
 
Hodnotenie zdravotných rizík 
    Zdravotný stav obyvateľstva dotknutej obce sa výrazne neodlišuje od zdravotného stavu 
obyvateľstva od celoslovenského priemeru. Najbližšie sa obytná zástavba nachádza vo vzdialenosti 
cca 190 m od navrhovanej činnosti. Hodnotená činnosť nebude po prijatí navrhovaných opatrení mať 
priame vplyvy na zdravie obyvateľstva, životnú pohodu a kvalitu života. Dominantným zdrojom hluku 
a emisií je cestná doprava na Rusínskej ceste nachádzajúca sa severne od hodnotenej činnosti. 
 
Ako najvýznamnejší vplyv posudzovaného areálu počas prevádzky je možné považovať 
vplyvy z dopravy a nakladania tovaru, t.j. zvýšenú hlučnosť a imisie v blízkosti objektov. Vzhľadom 
na vzdialenosť od najbližšej obytnej zástavby pri realizácii navrhovaných opatrení v etape výstavby aj 
etape prevádzky navrhovanej činnosti, táto nebude mať  priame vplyvy na zdravie obyvateľstva, 
životnú pohodu a kvalitu života. Pri dodržiavaní zásad ochrany zdravia pri práci, nie je predpoklad 
negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti na zdravotný stav a pohodu obyvateľstva. 
 

 
Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
 
    Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v katastrálnom území spadajúce do mesta Prešov. 
V okrese Prešov, v Prešovskom kraji. Navrhovaná činnosť bude lokalizovaná na nevyužívanej ploche 
južne od Rusínskej cesty v blízkosti jej križovania s potokom Sekčov.
 
 
Navrhovaná stavba leží na pozemkoch s parcelnými číslami č. 14832/1 (časť), 14832/5 (časť), 
14832/10 (časť), 14832/71 (časť), 14832/72 (časť), 14832/73, 14832/74 , 14832/75, 14832/76, 
14832/77, 14832/78, 14832/79, 14832/80, 14832/81 (časť). 
14 
     Pozemky sú umiestnené na nevyužívanej ploche južne od Rusínskej cesty v blízkosti jej 
križovania s potokom Sekčov. Riešené územie je podľa platného Územného plánu mesta Prešov 
vyhradené pre občiansku vybavenosť. Rozhodnutie investora umiestniť obchodné centrum na tento 
pozemok malo niekoľko dôvodov - dobrý prístup, inžinierske siete k dispozícii, vhodná veľkosť 
pozemku a pod. Navrhovaný objekt funkčne spĺňa požiadavky územného plánu. 
 
    Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (Hrašna, Klukanová,2002) patrí dotknuté 
územie do rajónu údolných riečnych náplavov, ktorý spadá do rajónu kvartérnych sedimentov. Podľa 
inžiniersko-geologického výskumu, vykonaného kvôli investičnej výstavbe "Nákupné centrum 
ARKADIA Prešov - Rusínska cesta" (Lešický, 2007) v dotknutej lokalite je priamo dotknuté územie 
budované v povrchových častiach profilu holocénnymi fluviálnymi sedimentmi vodného toku Sekčov. 
Sú to povodňové jemnozrnné sedimenty, tvorené ílovitými, ílovito-piesčitými až piesčitými 
sedimentmi. Hrúbka ílovitej vrstvy je premenlivá a dosahuje približne 2,4 - 4,4 m. Pod ílovitým 
súvrstvím sa nachádza poloha pieskov ílovitého charakteru. Poloha pieskov bola vrtnými prácami 
zistená do hĺbky 3,8 m až 5,20 m a dosahovala mocnosť od 0,20 m do 1,70 m. Pod povodňovými 
jemnozrnnými sedimentmi nastupujú pleistocénne fluviálne štrkopiesky. Na území majú charakter 
pieskov s prítomnosťou jemnozrnnej zeminy, ktoré siahajú do hĺbky 5,60 m až 7,80 m. Nespevnené 
ílovité sedimenty boli lokalizované do hĺbky 6,50 m až 8,20 m a postupne prechádzajú do spevnených 
sedimentov charakteru poloskalnej horniny - prachovca, triedy R5, od hĺbky cca 9,50 m až 13,50 m 
prechádzajú do prachovcov triedy R4.  
 
    Priamo v dotknutom území sa nevyskytuje žiadne ložisko s vydaným osvedčením 
o výhradnom ložisku, ložisko nevyhradeného nerastu, chránené ložiskové územie, žiadny dobývací 
priestor a nie sú evidované žiadne staré banské diela. 
 
    Dotknuté územie sa nachádza na poľnohospodárskej pôde s určenou BPEJ č. 0512003, kde 
prevládajúcim typom sú fluvizeme glejové. Pôda s BPEJ č. 0512003 je zaradená do 6.triedy kvality 
a v katastrálnom území mesta Prešov je podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z. 
klasifikovaná ako chránená pôda. 

 
    Dotknuté územie patrí podľa klimatického členenia Slovenska (Lapin, et al. 2002 ) do teplej 
klimatickej oblasti, s prevládajúcimi severovýchodnými, resp.juhovýchodnými vetrami. 
 
Dotknutým územím vo vzdialenosti cca 20 m preteká vodný tok Sekčov a lemuje jeho 
východnú hranicu. Cez priamo dotknuté územie preteká jeho pravostranný nemenovaný prítok, do 
navrhnutej lokality vteká od jej SZ hranice pri Rusínskej ceste, preteká cez územie v JV smere, kde sa 
ďalej v rkm 2,5 vlieva do toku Sekčov. Koryto nemenovaného vodného toku je rešpektované. 
V dotknutom území a jeho širšom okolí sa žiadne vodné plochy a nádrže nenachádzajú. Hladina 
podzemnej vody bola narazená od hĺbky 1,5 m do 4,5 m pod terénom a po ustálení vystúpila približne 
na úroveň 1,03 m pod povrchom. Ide o podzemnú vodu akumulovanú vo fluviálnej štrkovej vrstve. 
V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne pramene pitnej vody, termálne ani minerálne pramene 
liečivých vôd, ani vodohospodársky chránené územia. Vodný tok Sekčov je vodohospodársky 
významný vodný tok. Profil vodného toku Sekčov nevyhovuje prietoku storočnej vody, čím je 
ohrozené rozsiahle územie v jeho blízkosti, do ktorého spadá aj územie navrhovanej činnosti. Stavba 
je navrhnutá výškovo tak, aby nedochádzalo k jej zaplavovaniu 100 ročnou vodou. 
 
    V dotknutom území sa vzhľadom na charakter lokality môžu vyskytovať antropotolerantné 
druhy živočíchov a živočíchy viažuce sa na poľné biotopy a ruderálne trávnaté biotopy ako 
napr.myška drobná, hraboš poľný, havran čierny, straka obyčajná, vrabce atď. V území sú 
najvýznamnejšími lokalitami pre výskyt druhov predovšetkým biotopy pozdĺž súčasného vodného 
toku Sekčov, pozostatky drevinovej vegetácie pôvodného koryta Sekčova a nelesná drevinná vegetácia 
pozdĺž nepomenovaného kanála , tečúceho cez navrhované územie. 
 
    Súčasný vegetačný kryt dotknutého územia je výrazne pozmenený v dôsledku urbanizácie 
územia. Časť územia je v súčasnosti využívaná ako orná pôda, severná časť územia je nevyužívaná 
a je zarastená ruderálnymi trávnatými porastmi. Samotná realizácia navrhovanej činnosti si bude 
vyžadovať odstránenie drevín a krovín v mieste napojenia križovatky na Rusínsku cestu a ojedinelých 
drevín na pozemku. Do dotknutého územia zo západu zasahuje biocentrum miestneho významu 6n - 
mŕtve rameno pod Východnou ulicou, ktorého vegetácia je tvorená porastmi lužného lesa s vŕbami 
a jelšami. Biotopy národného a európskeho významu sa v lokalite nenachádzajú. Priamo dotknuté 
15 
 územie nezasahuje do žiadnych vyhlásených ani navrhovaných chránených území zákonom č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ani do lokalít NATURA 
2000. 

 
Širšie okolie dotknutého územia predstavuje sídelno - priemyselno - poľnohospodársku 
krajinu, ide o človekom pozmenenú krajinu so zvyšujúcim sa podielom zastavaných území. Priamo 
dotknuté územie je rovinaté, bez zástavby, tvorené plochami ornej pôdy a trávnych porastov, 
zarastajúcich nelesnou drevinou vegetáciou solitérneho a lineárneho charakteru pozdĺž 
odvodňovacieho kanála. Z východu a juhu je krajinný obraz obmedzený bytovou zástavbou sídliska 
Sekčov. Na západe je pohľadový horizont viac otvorený a poskytuje výhľad na mestskú zástavbu 
Prešova a siluetu Šarišskej vrchoviny. Významným líniovým krajinným prvkom je vodný tok Sekčov. 
Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia
 
 Priamo v dotknutej lokalite ani v jej širšom okolí nebol vykonaný prieskum kontaminácie 
horninového prostredia, avšak vzhľadom na bývalé poľnohospodárske využitie územia nie je 
predpoklad jeho znečistenia. Do priamo dotknutého územia nezasahuje žiadna environmentálna záťaž. 
Podľa mapy Celkovej prírodnej rádioaktivity (Čížek, et al., 2002) dosahujú hodnoty v dotknutom 
území 8 - 10 Ur. Podľa mapy prognóza radónového rizika Slovenského geologického ústavu Dionýza 
Štúra ŠGÚDŠ) je v území predpokladaná stredná miera zaťaženosti radónom. Podľa mapy 
kontaminácie pôd (Čurlík, Šefčík, 2002) sa v dotknutom území vyskytujú nekontaminované pôdy, 
resp.mierne kontaminované pôdy. Odolnosť pôd dotknutého územia proti kompakcii je stredná až 
silná. Potenciálna vodná a veterná erózia pôdy v dotknutom území je vzhľadom na rovinatý charakter 
reliéfu hodnotená ako žiadna až slabá. Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v okrese Prešov má 
stavebný priemysel, drevársky a potravinársky priemysel. Významným zdrojom základných 
znečisťujúcich látok je tiež doprava. Mesto Prešov patrí medzi oblasti s riadenou kvalitou ovzdušia . 
Znečistenie podzemných vôd organickými látkami v priamo dotknutom území nebolo počas IG 
prieskumu preukázané (Lešický, 2007). Nenachádzajú sa tu ani biotopy národného ani európskeho 
významu. Významné faktor zhoršujúci kvalitu životného prostredia nepriaznivo vplývajúci na flóru, 
faunu ako aj na zdravie človeka je hluk. Navrhovaná činnosť je navrhovaná do rozvíjajúcej sa časti 
mesta pri rieke Sekčov. Dynamický rozvoj na susedných plochách a postupný nárast halových 
objektov skladov, obchodov, služieb a súvisiacej infraštruktúry zvyšuje zaťaženie územia hlukom. 
Významným zdrojom hluku v území je aj mobilná doprava na štátnej ceste I/20 Košice - Prešov 
a železničná doprava na trase Prešov - Bardejov. Priamo dotknuté územie a jeho okolie tvoria plochy 
ornej pôdy a plochy neobhospodarovanej pôdy, ktoré v súčasnosti zarastajú náletovou vegetáciou 
a nepredstavujú zdroj hluku pre okolité obyvateľstvo. Najbližšie obytné zóny sa nachádzajú na ulici 
Pod Táborom, cca 190 m od navrhovaného zámeru.  
Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
 
    Pri príprave územia dôjde k trvalému záberu pôdy, sprevádzaný odstránením vrchných vrstiev 
horninového prostredia, pôdnej hmoty a vegetácie z dotknutých pozemkov. Okolitá vegetácia bude 
zachovaná. Počas výstavby bude scenéria krajiny dočasne nepriaznivo ovplyvnená realizáciou stavieb. 
Uvedený vplyv je dočasný a málo významný. Po ukončení stavieb budú podľa projektu na pozemku 
realizované sadové úpravy, ktoré predstavujú snahu o začlenenie stavieb do okolitého prostredia aj 
z estetického hľadiska. 
    Vplyv na živočíšstvo a rastlinstvo bude počas prípravy územia aj počas prevádzky činnosti, 
kedy dôjde k strate pôvodných biotopov niektorých druhov záberom ornej pôdy. Vzhľadom 
k okolitému prostrediu a jeho ekologickej kvalite a prítomnosti rozsiahlej poľnohospodárskej 
a priemyselnej krajiny nie je tento vplyv významný. 
    Navrhovaná činnosť bude znamenať dočasné navýšenie dopravy v území súvisiacej 
s pohybom stavebných mechanizmov a motorových prostriedkov pri výstavbe. Dôsledkom vyššej 
intenzity dopravy bude zvýšená hlučnosť v území a vyššia produkcia emisií z dopravy. Zvýšenú 
hlučnosť podporia aj samotné stavebné práce na stavenisku, ktoré budú znamenať zvýšenú prašnosť 
priamo v dotknutom území a v jeho bezprostrednom okolí. Tieto vplyvy možno označiť za 
nevýznamné vzhľadom na vzdialenosť najbližších obytných zón, na charakter ich dočasného trvania 
a vzhľadom na to, že budú sústredené prevažne v dotknutom území. 
16 
    Hlavným vplyvom navrhovanej činnosti počas jej prevádzky bude navýšenie intenzity 
dopravy na prístupových komunikáciách. Vzhľadom na predpokladané intenzity osobnej a nákladnej 
dopravy bude mať dotknutá cestná sieť (cesta I/20, I/68 a E50) v čase uvedenia do prevádzky 
kapacitnú rezervu. Príspevok navrhovanej činnosti k zaťaženiu dopravnej siete nespôsobí v zmysle 
dopravno-inžinierskeho posúdenia (Sopúch, 2018) zahltenie dopravnej siete a križovatka Hobby Park 
Sekčov bude vyhovovať normovým hodnotám pre rok spustenia do prevádzky 2019, 2024 aj pre 
výhľadový horizont 20 rokov od spustenia prevádzky. 
Ako najvýznamnejší vplyv posudzovanej navrhovanej činnosti počas prevádzky je možné 
považovať vplyvy z dopravy a nakladania tovaru, t.j. zvýšenú hlučnosť a imisie v blízkosti objektov. 
Spaliny z kotlov plynových kotolní budú odvádzané nad strechu objektov, kde pri bežných 
klimatických podmienkach budú dostatočne rozptyľované do ovzdušia bez priameho nepriaznivého 
vplyvu na okolie. Emisie zo záložných zdrojov a iných zdrojov znečistenia ovzdušia budú odvádzané 
nad strechu objektov tak, aby boli splnené legislatívne požiadavky v oblasti ochrany ovzdušia. 
Vzhľadom na vzdialenosť najbližších obytných objektov, susedstvo obchodných objektov a na 
prítomnosť intenzívne využívaného cestného ťahu, nedôjde k ovplyvneniu kvality života miestnych 
obyvateľov vplyvom zvýšeného hluku na dotknutom území. Vplyvom výstavby a prevádzky 
navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú nepriaznivé vplyvy na zdravie obyvateľstva nad rámec 
legislatívnych limitov. 
    Z pohľadu ochrany vôd sú zvolené spôsoby odvádzania odpadových vôd prostredníctvom 
delenej kanalizácie a napojením na areálovú kanalizáciu a následne na verejnú kanalizáciu 
postačujúce. Dažďová kanalizácia zo striech bude zavedená do recipientu potoka Sekčov. Dažďové 
vody z parkovísk budú prečistené v ORL a následne vypustené do rovnakého recipientu. Koncentrácia 
ropných látok (NEL) na výstupe z ORL bude 0,1 mg/l NEL. ORL je navrhnutý o kapacite 180l/s, 
s 25% rezervou. Aby nedošlo k razantnému navýšeniu odtekajúceho množstva zrážkových vôd 
z priestoru navrhovaného areálu, je potrebné vybudovať vodozádržné opatrenia. Zdržanie odtoku bude 
zabezpečené  pomocou retenčnej nádrže a sadovníckymi úpravami, ktoré obsahujú prvky zelenej 
infraštruktúry zvyšujúce infiltráciu územia (dažďová záhrada).Vplyv na podzemné vody možno 
predpokladať najmä v etape výstavby objektu. Pri hĺbení stavebnej jamy bude potrebné prijať také 
opatrenia, ktoré zabránia kontaminácii spodných vôd. V etape prevádzky sa nepredpokladajú 
nepriaznivé vplyvy na podzemné vody. 
 Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene krajinnej štruktúry a scenérie krajiny 
dotknutého územia vložením nových prvkov do lokality a zmenou jej funkčného využívania 
z poľnohospodárskeho na občiansku vybavenosť, nárastu služieb obchodu, navýšeniu pracovných 
miest v regióne a k nárastu intenzity dopravy na priľahlých cestných komunikáciách. Zvýšené 
zaťaženie niektorých zložiek životného prostredia, ktoré so sebou prináša realizácia stavby, bude 
kompenzované výsadbami zelene, vodozádržných opatrení a celkovým estetickým dotvorením 
územia. 
Vplyv navrhovanej činnosti nepresahuje štátne hranice.   
   Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s výstavbou a prevádzkou zariadenia nepredstavujú 
významné riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek a sú v súlade s požiadavkami 
platných právnych predpisov. V procese zisťovacieho konania neboli identifikované žiadne 
závažné negatívne vplyvy , ktoré by v dôsledku realizovania navrhovanej činnosti významne 
ovplyvňovali kvalitu životného prostredia. 
K zámeru navrhovanej činnosti v lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa vyjadrili 
(stanoviská môžu byť uvedené v skrátenej forme): 
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany vôd - dotknutý orgán 
(list č. OU-PO-OSZP3-2018/013847-02-UM zo dňa 21.03.2018, doručený dňa 27.03.2018) 
uviedol, že má pripomienky: 
• Zrážkové vody z povrchového odtoku dopracovať tak, aby boli v súlade s povinnosťou 
plnenia opatrení "Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy", 
zapracovať návrhy realizácií opatrení, ktoré zmierňujú dopady stavieb na kolobeh vody 
v prírode, aby sa zabránilo neúmernému zvyšovaniu podielu zastavaných plôch 
17 
 v dotknutej lokalite, kde nedochádza k priamemu vsakovaniu dažďových vôd, aby 
nedošlo k rýchlemu odtoku vôd z povrchového odtoku do tokov. 
Vyjadrenie okresného úradu - V areáli Hobby Park Sekčov, Prešov je navrhnutá delená kanalizácia. 
Vzhľadom na rozľahlosť areálu obchodného domu, jeho výškové usporiadanie a hladinu podzemnej 
vody pozostáva kanalizačný systém dažďovej kanalizácie z dvoch, relatívne samostatných častí. 
Zrážkové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch na severozápadnej strane areálu 
nie je možné vzhľadom výškové usporiadanie areálu a na vysokú hladinu podzemnej vody odviesť do 
horninového prostredia. Zdržanie odtoku bude v tejto časti areálu zabezpečené pomocou retenčnej 
nádrže, ktorá zabezpečí zachytenie prívalových zrážkových vôd. Z retenčnej nádrže budú zrážkové 
vody postupne (s výrazne zníženým prietokom 50,0 ls
-1) vypúšťané do existujúceho odvodňovacieho 
kanála, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti areálu. 
 
Odvodňovací kanál v súčasnosti zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd z územia situovaného 
nad ulicou "pod Táborom" do vodného toku Sekčov. Jedná sa o otvorený kanál lichobežníkového 
profilu, dno kanála je vybudované z betónových prefabrikovaných tvárnic. Výška kanála v blízkosti 
obchodného centra je cca 2,0 m. Odvodňovacím kanálom budú zrážkové vody  odvedené do 
recipienta, ktorým je vodný tok Sekčov. 

 
Zrážkové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch na východnej strane areálu budú 
odvedené do horninového prostredia. Pred zaústením dažďovej kanalizácie do vsakovacej zostavy 
bude na potrubí osadený odlučovač ropných látok. Zrážkové vody zo strechy navrhovaného objektu 
budú odvedené do horninového prostredia mimo ORL. 

 
Vodozádržné opatrenia sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia ako podmienky zmierňujúce vplyv 
navrhovanej činnosti na životné prostredie. 
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja - dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP2-
2018/013844-02-ZA zo dňa 08.03.2018, doručený dňa 15.03.2018) uviedol, že má pripomienky: 
• Výpočet potreby (nie spotreby) vody a PD vodných stavieb musí vypracovať projektant 
registrovaný v SKSI, s odbornou spôsobilosťou pre vodné stavby (prepočítať a zosúladiť 
ročnú potrebu vody, celkovú ročnú potrebu vody, ročný prietok splaškových odpadových 
vôd a celkový ročný prietok splaškových odpadových vôd). 
• Doplniť množstvo a spôsob zabezpečenia vody na požiarne účely 
• Na strane 17 a 33 je uvedené nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
citlivé a zraniteľné oblasti, ktoré bolo od 1.7.2017 zrušené a nahradené NV č. 174/2017 
Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti - v ďalšom stupni použiť 
platné NV. 
• Jednoznačne špecifikovať recipient, do ktorého budú vody z povrchového odtoku 
zaústené s vypočítaním ich množstva. 
• V predloženom zámere je odporúčané vykonať podrobný inžiniersko -geologický 
prieskum, ktorý navrhne opatrenia pre zakladanie stavby. OÚ požaduje vykonať aj 
hydrogeologický prieskum, zo záverom ktorého bude jednoznačne zrejmé, či je možné 
nepriame vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd äak ich projektant 
navrhne ako recipient). 
• Na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu, ak nebude možné vypúšťať vody 
z povrchového odtoku do podzemných vôd, alebo bude možné vypúšťanie len 
v obmedzenom množstve, vypracovať PD s alternatívnym riešením. 
• V predloženom zámere nie je uvedené o aký "odvodňovací kanál", do ktorého je 
navrhované vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, sa jedná kto je jeho vlastníkom, či 
súhlasí so zaústením vôd z povrchového odtoku. Upozorňujeme, že odvodňovací kanál 
nie je recipient (jedine s písomným súhlasom jeho vlastníka so zaústením vôd 
z povrchového odtoku, s vypočítaním množstva..). 
• Súhlas správcu vodného toku Sekčov so zaústením vôd z povrchového odtoku buď 
priamo vyústením dažďovej kanalizácie, s určením staničenia, alebo nepriamo cez 
odvodňovací kanál do vodného toku Sekčov, s určením staničenia. 
• Projektovú dokumentáciu pre územné konanie zaslať na Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, na vyjadrenie. 
18 
 Vyjadrenie okresného úradu- na základe doplnenia údajov navrhovateľom ročná potreba vody pre 
Obchodné centrum Hornbach Prešov je 6 300 m
3 r-1. Celkový ročný prietok splaškových odpadových 
vôd je 6 300 m
3 r-1. Odpoveď k riešeniu odtoku z povrchových vôd je uvedené v predchádzajúcom 
vyjadrení okresného úradu k stanovisku Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej 
správy. Keďže ide o pripomienky vzťahujúce s k povoľovacím konaniam, budú uvedené v odôvodnení 
rozhodnutia, ako požiadavky, potrebné zohľadniť v procese konania o povolení podľa osobitných 
predpisov. 
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej  správy odpadového hospodárstva - 
dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2018/013846-02-ED zo dňa 03.04.2018, doručený dňa 
03.04.2018) uviedol, že 
žiada zabezpečiť dodržiavanie všeobecných povinností podľa § 12 ods. 2 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej  správy ochrany prírody a krajiny - 
dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2018/013849-02-AS zo dňa 19.03.2018, doručený dňa 
28.03.2018) uviedol, že nemá pripomienky. 
- Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia  - dotknutý orgán (list č. OU-PO-OKR1-
2018/014176-02 zo dňa 05.03.2018, doručený dňa 09.03.2018) uviedol, že nemá pripomienky. 
- Krajský pamiatkový úrad Prešov - dotknutý orgán (list č. KPUPO-2018/6166-2/20175/Jur zo dňa 
14.03.2018, doručený dňa 19.03.2018) uviedol, že navrhovaná činnosť sa priamo ani nepriamo 
nedotýka evidovaných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, ochranných pásiem 
a archeologických nálezov a archeologických nálezísk. V platnosti ostávajú podmienky uvedené 
v stanovisku KPÚ Prešov č. KPUPO-2018/4245-02/13074/Ul zo dňa 16.02.2018 a povinnosti 
oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 
nepoškodil alebo nezničil. 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - dotknutý orgán (list č. 
2018/01700-02/B.14 zo dňa 21.03.2018, doručený dňa 26.03.2018) uviedol, že súhlasí 
s predloženým zámerom. 
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove - dotknutý orgán (list č. KRHZ 
PO-OPP-291-1/2018 zo dňa 06.03.2018, doručený dňa 09.03.2018) uviedol, že z hľadiska 
ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR - rezortný orgán (list č. 11776/2018/OSR/20417 zo dňa 
13.03.2018, doručený dňa 15.03.2018) uviedol, že má nasledovné podmienky a požiadavky: 
- Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
- Všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN 
a technickými predpismi. 
- Požadujeme prečíslovanie všetkých ciest I. a III. triedy novými číslami v celej dokumentácii 
zámeru Obchodné centrum Hornbach Prešov. 
- Predmetný zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko  požiadať správcov 
dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať 
v plnom rozsahu. 
- Text na str. 4 pod tabuľkou č. 1 nie je zrozumiteľne napísaný (chýbajú viaceré slová). 
- Odporúčame, aby celá textová časť prešla jazykovou korektúrou. 
- Na str. 10, v kapitole 15, Rezortný orgán žiadame opraviť Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky. 
- V prípade, že navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v blízkosti rieky Sekčov, pri zásahu do 
ochranného pásma je potrebné si vyžiadať stanovisko správcu vodného toku. Jeho 
požiadavky žiadame zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu. Ochranné pásma ochranných 
hrádzí vodných tokov sú definované podľa § 49,, ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon). 
   Vyjadrenie okresného úradu - podmienky a požiadavky sú predmetom ďalšieho povoľovacieho 
konania podľa osobitných predpisov, budú uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia ako odporúčania 
pre povoľovací proces. 
- Prešovský samosprávny kraj - dotknutý samosprávny kraj (list č.03624/2018/ODDUPZP-2 zo dňa 
14.03.2018, doručený dňa 21.03.2018) - uviedol, že 
19 
 - v zámere sú uvedené rozdielne údaje týkajúce sa celkových rozmerov objektu - rozdielnosť 
údajov spočíva v tom, že menší rozmer objektu je bez oplotených vonkajších skladových plôch 
a väčší rozmer je aj s týmito plochami. žiada opätovne realizovať prieskum za účelom získania 
aktuálnych dopravno-inžinierskych dát, 
- v zámere a dopravno-inžinierskom posúdení nie sú zohľadnené cesty (ulica Vajanského, 
Kuzmányho, Solivarská, ..), ktoré križujú prípadne sa napájajú na spomínané vyťažené cesty 
a ktoré sú značne negatívne ovplyvňované prílevmi nových investícií, ktoré pribudli koncom 
roka 2017 v meste Prešov a ktoré naďalej pribúdajú. Žiada vypracovať nové dopravno-
inžinierske posúdenie - Dopravné napojenie areálu Hobby Park Sekčov na Rusínsku ul. bude 
prostredníctvom novej priesečnej križovatky , na ktorej bude doprava riadená CSS. Situovaná 
bude medzi dvomi existujúcimi križovatkami riadenými CSS a to križovatkou ul. arm. gen. 
Svobodu - Laca 'ovomeského - Rusínska, vzdialenej cca 570 m v smere na sídlisko Sekčov a 
križovatkou ul. Východná - Kuzmányho - Lesík delostrelcov - Rusínska, vzdialenej cca 530 m 
smerom do centra. Doprava na týchto troch križovatkách bude riadená CSS v koordinovanom 
režime.  
 
Ako vyplýva z analýzy dát pre úsek cesty I/20 ul. Rusínska a posudzovaných 
križovatiek tie patria medzi významne dopravne zaťažené. Predmetom riešenia bolo 
vyhodnotenie výsledkov dopravno-inžinierskeho prieskumu, stanovenie výhľadového 
dopravného zaťaženia a kapacitné posúdenie zbernej MK a navrhovanej križovatky cesty I/20 
ul. Rusínska a Hobby park Sekčov, vrátane Hornbach Prešov. Postup kapacitného posúdenia 
bol vykonaný v zmysle metodiky uvedenej v technických podmienkach TP 102. 
 
Vplyv dopravného zaťaženia od OC Hornbach (na ul. Rusínsku nemá veľký vplyv) 
a celkovo rozvoj územia vrátane spádových oblasti t.j. všetky známe plánované aj rozvojové 
aktivity vrátane rozvoja infraštruktúry (spomínané ulice Vajanského Kuzmányho Solivarská 
atď., aj keď nie sú spomínané slovne v DIP) sú započítané v posúdení ako súčasť 
posudzovanej cestnej siete a výhľadových koeficientoch rastu ako pre rok uvedenia do 
prevádzky (2019) tak aj pre výhľad (rok 2039), teda je s vplyvom v kapacitnom posúdení 
počítané. 
 
        Výsledok kapacitného posúdenia preukazuje, že navrhovaná križovatka VYHOVUJE 
to znamená, že vplyv navrhovanej činnosti bude mať na príľahlú cestnú sieť minimálny dopad 
aj vzhľadom na obchodný charakter prevádzok. 
 
        Metodika dopravno - kapacitného posúdenia veľkých investičných projektov, ktorý sa 
nachádza na stránke hlavného mesta Bratislava bola použitá ako porovnávací podklad pri 
stanovení denných intenzít a špičkovej hodiny ráno a poobede pre dopravné zaťaženie ramena 
križovatky, ktoré napája areál Hobby park Sekčov. (viď stať 6.3.2.2). 
 
        Cestná svetelná signalizácia navrhovanej križovatky je riešená v plošnej koordinácií 
so susediacimi križovatkami s cieľom zvýšenia plynulosti cestnej premávky  a priepustnosti 
križovatkových uzlov. 
        Kapacitné posúdenie je spracované v zmysle platných predpisov a je v ňom 
uvažované s najnepriaznivejším stavom dopravného zaťaženia. Projektová dokumentácia 
ktorá rieši dopravné napojenie OC Hornbach má všetky kladné stanoviská od dotknutých 
orgánov vrátane stanoviska SSC Bratislava odd. dopravného inžinierstva a v súčasnej dobe je 
vydané územné rozhodnutie na túto stavbu, ktoré je právoplatné. 
- Odporúča umiestniť navrhovanú činnosť až po vybudovaní cestnej infraštruktúry (R4, D1, 
preložka I/68). Dovtedy je potrebné zvážiť opodstatnenosť umiestnenia navrhovanej činnosti 
v predmetnej lokalite - požiadavka je na zvážení povoľujúceho orgánu, účelom posudzovania 
navrhovanej činnosti je okrem iného získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia 
o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame 
vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie. Dopravno-kapacitné posúdenie  
križovatky, spracované Ing. Ľubomírom Horalom, autorizovaným stavebným inžinierom vo 
februári 2018 preukázalo, že kapacitne bude vyhovovať pre rok uvedenia navrhovanej 
činnosti do prevádzky 2019 aj výhľadovo pre rok 2039. Cestná svetelná signalizácia 
navrhovanej križovatky je riešená v plošnej koordinácií so susediacimi križovatkami s cieľom 
zvýšenia plynulosti cestnej premávky a priepustnosti križovatkových uzlov. 
- Keďže je predpoklad dopytu po tejto službe, navrhovanú činnosť by bolo vhodné umiestniť do 
inej časti mesta, najlepšie na jeho periférii (Prešov - Grófske, Prešov Juh). Predmetnú lokalitu 
20 
 by bolo vhodné a zároveň aj žiaduce využiť skôr na oddychovú zónu mesta Prešov, časť 
Sekčov (RBk Sekčov) -  priemyselný park  Prešov - Grófske je určený na využitie pre 
skladové hospodárstvo a priemyselné odvetvia s nízkou mierou vplyvu na životné prostredie. 
Okrem logistiky sa bude jednať o výrobné zariadenia vo väčšine prípadov na báze strojárskej 
a elektrotechnickej výroby. 
- Žiada spracovať dopravno-kapacitné posúdenie súvisiacej dopravnej infraštruktúry, ktorej 
výsledkom bude vyhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti umiestnenej do územia 
s prevahou funkcie bývania - viď odpoveď k druhému bodu. 
'a základe vyššie uvedeného okresný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

 

- Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava - verejnosť (list doručený dňa 
26.02.2018 má tieto pripomienky: 
K predstavenému dokumentu "Obchodné centrum Hornbach Prešov" máme nasledovné pripomienky: 
1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú 
organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými 
normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. 
Pripomienka sa akceptuje. Podrobné rozpracovanie, detaily dopravného napojenia vrátane 
organizácie dopravy sú riešené v rámci samostatného projektu Hobby Park Sekčov, Prešov - 
dopravné napojenie, spracovaného spol. Woonerf s.r.o., Prešov v júli 2017, na ktorý sa v EIA 
odkazuje. 

 
Predmetom projektu je dopravné napojenie budúcich obchodných prevádzok Hobby Parku 
Sekčov, ktoré zahŕňa: 

 
• Zriadenie úrovňovej priesečnej križovatky s odbočovacími pruhmi a s usmernením 
chodcov a cyklistov, čím vzniknú priaznivé podmienky pohybu vozidiel, chodcov a 
cyklistov na základe výsledkov dopravno - inžinierskeho posúdenia (v Prílohe E 
projektu) 
• Rekonštrukcia cesty I/20 ul. Rusínska v potrebnom rozsahu, posun zastávok MHD, 
posun chodníkov a cyklochodníkov 
• Stavbou vyvolané prekládky inžinierskych sietí 
 
2. Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a 
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika 
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce 
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy 
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z 
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od 
uvedenia stavby do prevádzky). 
Pripomienka sa akceptuje. Dopravno - inžinierske posúdenie je Prílohou E samostatného 
projektu Hobby Park Sekčov, Prešov - dopravné napojenie (viď bod 1.). Predmetom riešenia 
DIP bolo vyhodnotenie výsledkov dopravno - inžinierskeho prieskumu, stanovenie 
výhľadového dopravného zaťaženia a kapacitné posúdenie zbernej MK a navrhovanej 
križovatky cesty I/20 ul. Rusínska a Hobby Parku Sekčov. Postup kapacitného posúdenia bol 
vykonaný v zmysle príslušných ST' a technických podmienok. 
Z posúdenia navrhovanej svetelne riadenej križovatky vyplýva, že po jej realizácii v 
navrhovanom usporiadaní a inštalácii dynamicky riadených CSS bude križovatka vyhovovať v 
roku 2039 aj za predpokladu neuvedenia plánovanej diaľnice D1, rýchlostnej komunikácie R4 
a preložky I/68 do prevádzky. V prípade realizácie uvedených komunikácií nadregionálneho 
významu budú križovatky vyhovovať aj v cieľovom roku 2039. 
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka 
hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti. 
21 
 Pripomienka sa akceptuje. Dopravná zastávka sa nachádza v 5-minútovej pešej dostupnosti 
od riešeného územia. 
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením 
príslušnej normy STN 73 6110. 
Pripomienka sa akceptuje. 'ávrh v DUR bol spracovaný podľa príslušnej normy a s 
územným plánom mesta Prešov. 
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb 
a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích 
domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. 
Pripomienka sa čiastočne akceptuje. V danom území je parkovanie riešené v zmysle účelu 
objektu a jeho konštrukčného riešenia povrchovo a parkovacím domom s dostatočnou 
kapacitou.  'a pozemku a jeho priamom okolí budú realizované sadové úpravy. Riešenie 
zelene pozostáva z výsadby vzrastlých drevín v trávnatých plochách a medzi parkovacími 
miestami, výsadby krovín na okrajoch parkovacích miest a vytvorením kvitnúcich záhonov.  
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú 
v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a 
vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva 
podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených 
výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh 
ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy 
rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach 
(činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom 
znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - 
www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. 
Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 - Kryty chodníkov 
a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných 
komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu. 
Pripomienka sa akceptuje. Technické predpisy SSC budú zohľadnené v projektovej 
dokumentácii pre DUR. 
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné 
plochy  požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel 
priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa 
a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry 
SR 
www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické 
predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok. 
Pripomienka sa akceptuje - Povrchová voda z povrchových stojísk a parkovísk musí byť v 
zmysle zákona odvedená do ORL. Vodný zákon 364/2004 Z.z. §21 ods.1 pís. d) - vypúšťanie z 
povrchového odtoku do spodných vôd, §39 - zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. 
Retenčná funkcia vegetačných striech je čiastočne nahradená retenčnou nádržou. Touto 
nádržou sa zníži nárazové množstvo prívalovej dažďovej vody neskôr odvedenej do recipientu. 
Výškové usporiadanie navrhovaného areálu a vysoká hladina podzemnej vody v tomto území, 
ktorá sa môže nachádzať v hĺbke iba cca -1,0 m pod úrovňou terénu, neumožňuje vsakovanie 
zrážkových vôd z povrchového odtoku do horninového prostredia. Z uvedeného dôvodu budú 
zrážkové vody odvádzané do recipientu, ktorým je odvodňovací kanál. Odvodňovací kanál sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti areálu a zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd do 
vodného toku Sekčov. Jedná sa o otvorený kanál lichobežníkového profilu, dno kanála je 
vybudované z betónových prefabrikovaných tvárnic. 

 
Podrobná konštrukcia spevnených parkovacích plôch nie je predmetom DUR a posudzovania 
EIA, toto bude riešené v nasledujúcich stupňoch PD. 
 
22 
 8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 
Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie. 
Pripomienku berieme na vedomie. Dokumentácie ochrany prírody sú citované v Štvrtej časti 
zákona a špecifikované v § 54, ods. 2. a následných. Príslušné časti dokumentácie EIA sú 
spracované v zmysle obvyklých požiadaviek na rozsah platných pre 1. stupeň ochrany územia. 
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade 
s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny 
a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie. 
Pripomienku berieme na vedomie, avšak, pozemok pre výstavbu je bez akejkoľvek krajinnej 
zelene (nelesnej drevinovej vegetácie) a preto navrhovaná činnosť rieši sadové úpravy, s 
pripomienkou v rámci posudzovania ku ich štruktúre. 
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon). 
Pripomienka sa akceptuje. Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania. 
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o 
hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s 
posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov) 
Pripomienka sa akceptuje. Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania. 
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; 
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice 
o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne 
záväzná (
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). 
Pripomienka sa akceptuje. Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania. 
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v 
okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a 
svetlotechnický posudok. 
Pripomienka sa akceptuje. V okolí zámeru sa nenachádza žiadna zástavba s dlhodobým 
pobytom ľudí. 'ajbližšia stavba k zámeru je čerpacia stanica. 
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou. 
Pripomienka sa akceptuje. Objekt je navrhnutý v súlade s platným územným plánom a v 
súlade s okolitou zástavbou. 
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, 
ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti. 
Pripomienku berieme na vedomie. 'a pozemku a jeho priamom okolí budú realizované 
sadové úpravy. Riešenie zelene pozostáva z výsadby vzrastlých drevín v trávnatých plochách a 
medzi parkovacími miestami, výsadby krovín na okrajoch parkovacích miest a vytvorením 
kvitnúcich záhonov.  
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako sadové a 
parkové úpravy vhodné do priemyselnej zóny a určené okrem environmentálnych funkcií aj pre 
23 
 oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parku je aj líniová obvodová izolačná 
zeleň. 
Pripomienku berieme na vedomie. Viď bod č.15. 
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. 
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. 
Pripomienka je predmetom povoľovacieho konania o výrube drevín. 
18. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej 
mikroklímy a jej bilancie. 
Pripomienka je predmetom povoľovacieho konania o výrube drevín. 
19. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie 
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 
148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ 
v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie 
zámeru. 
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: 
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú 
veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na 
zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích 
motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa 
nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a 
spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad 
mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V 
dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v 
urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je 
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený  a negatívne poznačený. Urbanizácia má 
vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice  samotného sídla a môže zásadne 
negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí. 
• Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: 
• Zabezpečiť zvyšovanie 
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest 
• 
Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad 
vhodnou  orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením 
transparentných výplni otvorov 
• Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové 
povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre 
• Zabezpečiť a podporovať: aby boli 
dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa 
klimatickým podmienkam 
• Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v 
sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene 
v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny  
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať 
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu  vetrolamov, živých 
plotov, aplikáciu prenosných zábran 
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:  Podporovať a zabezpečiť opätovné 
využívanie dažďovej a odpadovej vody  
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: 
• Zabezpečiť a podporovať 
zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých 
ohľaduplne k životnému prostrediu.  Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú 
zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry 
krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a 
minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných 
plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie 
podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v 
zastavaných centrách miest 
• Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov 
a mokradi 
24 
 Pripomienka sa akceptuje - investor zrealizuje v rámci sadových úprav dažďovú záhradu, 
ako prvok zvyšujúci infiltračnú kapacitu dotknutého územia. 
20. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj 
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená 
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, 
navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu. 
Pripomienka sa akceptuje. V zmysle textu bodu 15 je v rámci realizácie predmetného zámeru 
počítané s realizáciu kvalitných zelených plôch, aj stromoradia na uvažovanom pozemku. V 
zmysle bodu 7 je uvažované s kompletným návratom čistých dažďových vôd do recipientu. 
21. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie 
a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona 
OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného 
prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na 
rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto 
téme napr.: 
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-
mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad. 
Pripomienka sa akceptuje. Hydrologický cyklus v dotknutom území je komplexného 
charakteru, kde majú rôznorodý charakter nielen prvky akumulácie odtoku, ale aj ich 
vzájomné väzby. Tie sú zložitejšie ako v prírodnom hydrologickom cykle. Takéto väzby v praxi 
znamenajú výstavbu dažďových nádrží s pomerne veľkým objemom a nárokom na plochu i 
investičné náklady. Preto je potrebné v takýchto prípadoch využiť vsakovanie dažďových vôd v 
maximálnej možnej miere. Odpadové vody je potrebné likvidovať oddelene, t. j. vzájomne ich 
nemiešať splaškové vody a dažďové vody. V projekte je dažďová voda odvedená do recipientu 
a splašková voda do splaškovej kanalizácie. 'avrátením dažďovej vody do recipientu sa udrží 
prirodzený cyklus vody a dažďová voda je ekologicky vrátená späť do obehu. Viď bod č. 19. 
22. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom. 
Pripomienka sa akceptuje. Stavba bola navrhnutá v spolupráci so zodpovednou, odborne 
spôsobilou osobou Ing. Martin Pilch. 
23. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme 
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych 
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného 
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie. 
Pripomienka sa akceptuje. Stavba bola navrhnutá v spolupráci so zodpovednou, odborne 
spôsobilou osobou Ing. Juraj Škvarka č. autorizačného osvedčenia MŽPSR 63921/2016. 
24. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej 
kanalizácie a ostatných vodných stavieb. 
Pripomienka sa akceptuje. Táto časť stavby bola navrhnutá v spolupráci so zodpovednou, 
odborne spôsobilou osobou, pričom potrebné výpočty sú súčasťou jednotlivých stupňov PD. 
25. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít 
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky 
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je 
dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako 
aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru. 
Pripomienku berieme na vedomie. 'avrhované riešenie plne rešpektuje funkčné a priestorové 
využitie dotknutého územia s dodržaním stanovených limitov a cieľov využitia územia. Stavba 
sa umiestňuje do územia, ktoré bolo urbanisticky vyčlenené pre občiansku vybavenosť, v 
zmysle schváleného územného plánu mesta Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov. 
25 
 26. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce 
zo zákona o odpadoch je napr. tu: 
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-
podnikatela. 
Pripomienku berieme na vedomie. Spôsob nakladania s odpadmi, vznikajúcimi pri výstavbe a 
prevádzkovaní navrhovanej stavby bude realizovaný v zmysle platnej legislatívy v odpadovom 
hospodárstve a v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov. 'a stavenisku 
nebudú realizované také stavebné technológie (procesy), ktoré by mohli znečistiť povrchové 
alebo podzemné vody. Prísun materiálov na stavbu bude kontajnermi (alt. uzavretými 
dopravnými prostriedkami).  Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez 
ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania. 
27. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť 
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 

• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
• kovov označeného červenou farbou 
• papiera označeného modrou farbou 
• skla označeného zelenou farbou 
• plastov označeného žltou farbou 
• bio-odpadu označeného hnedou farbou 
Pripomienku berieme na vedomie. Spôsob nakladania s odpadmi, vznikajúcimi pri 
výstavbe a prevádzkovaní navrhovanej stavby bude realizovaný v zmysle platnej 
legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade so všeobecne záväzným nariadením 
mesta Prešov. 'a stavenisku nebudú realizované také stavebné technológie (procesy), 
ktoré by mohli znečistiť povrchové alebo podzemné vody. Prísun materiálov na stavbu 
bude kontajnermi (alt. uzavretými dopravnými prostriedkami). 
28. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné 
na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne 
ekologické, environmentálne a klimatické funkcie. 
Pripomienku berieme na vedomie. Požiadavky na materiálové a technologické riešenie 
vyplývajú z príslušných technických noriem, ktoré boli projektantom dodržané. Podrobnejšie 
špecifikácie uvedeného budú riešené v projekte pre stavebné povolenie. 
29. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR 
(
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-
obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných 
opatrení. 
Pripomienku berieme na vedomie. 
30. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií 
Pripomienku berieme na vedomie. Povinnosťou pri samotnej realizácii stavby zhotoviteľom, 
je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zamestnancov, ako aj ochranu životného prostredia, čo 
bude predmetom prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných poriadkov vypracovaných 
podľa príslušných predpisov. 'avrhovateľ pri prevádzke bude používať už vypracované a v 
súčasnosti používané manuály. 
31. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe 
fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj  nehnuteľné umelecké dielo 
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne 
budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale 
hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo. 
Pripomienku berieme na vedomie. Požiadavka bude riešená v ďalších stupňoch projektovej 
dokumentácie. 
26 
 32. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. 
Pripomienku berieme na vedomie. Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné 
bez ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania. 
33. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie 
nevyhnutnosti takéhoto záberu. 
Pripomienku berieme na vedomie. Ako je uvedené v dokumentácii, z hľadiska bonity pôdy sa v 
riešenom území uplatňuje jedna kategória BPEJ. Podľa bonity ide o pôdy kategórie kvality 6, v 
k.ú. nie je bonita chránená. Pôda, na ktorej je navrhovaný zámer, nie je poľnohospodársky 
využívaná, sú to neudržiavané trvalé trávne porasty. Odôvodnenie nevyhnutnosti záberu rieši 
samotný územný plán stanovením funkčného využitia územia ako plochy neareálovej občianskej 
vybavenosti so stanovením zastavanosti budovami minimálne 30 % plochy parciel, tvoriacich 
pozemok stavby. 
34. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného 
katastrálneho územia. 
Pripomienku berieme na vedomie. Vysvetlenie je v predošlom bode. 
Okresný úrad listom č. OU-PO-OSZP3 - 2018/12211-16/ZM zo dňa 15.05.2018 oboznámil 
účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci vydania rozhodnutia z zisťovacieho konania 
o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Dňa 18.05.2018 zaslal účastník 
konania Združenie domových samospráv, v zast. Marcelom Slávikom, predsedom, vyjadrenie 
k doplňujúcim informáciám a k podkladom rozhodnutia , v ktorom konštatoval, že žiada zahrnúť do 
podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP nasledovné 
podmienky: 
1. Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými 
normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo 
zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou. 
2. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou 
korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. 
3. Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi 
úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej 
stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia 
a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie 
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením 
vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-
2014.pdf). 
4. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. 
5. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných 
látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 
6. V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do 
verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím 
vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok. 
7. Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj 
zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). 
8. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; 
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej 
smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je 
právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne 
požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, 
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie 
(stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre 
územné aj stavebné rozhodnutie. 
9. Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie 
a ostatných vodných stavieb. 
27 
 10. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 
Vyjadrenie okresného úradu - podmienky č. 1,2,3,4,5,6,7,10 sú zapracované v podmienkach tohto 
rozhodnutia, zmierňujúcich vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredia, uvedených vo výroku 
tohto rozhodnutia. Podmienka č. 8,9 sú uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia ako podmienky 
potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie pre následné povoľovacie konania. 
Vyhodnotenie 
   Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy 
a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného 
zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na 
životné prostredie a zdravie obyvateľstva  a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na 
stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky 
sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich 
riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do 
odporúčaní pre povoľovacie konanie. 
     
   Umiestnenie navrhovanej činnosti je v danej lokalite v súlade s rozvojom dotknutej mestskej časti, 
ako aj s Územným plánom mesta Prešov. Dotknuté územie je z funkčného hľadiska vedené ako 
územie občianskej vybavenosti. Na základe dostupných informácií a vykonaného hodnotenia vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie a jeho zložky, je možné pre navrhovanú činnosť 
v dotknutom území požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. 
 
   Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé 
zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotného mesta Prešov a rozhodol, 
že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Vzhľadom 
na umiestnenie, rozsah a charakter  navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné 
vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na 
zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky 
prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru ako aj 
podmienkami zmierňujúce vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré určil okresný úrad 
navrhovateľovi v súlade s § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽPiminenie. 
 
   Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na 
§ 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy 
č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali 
očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne 
požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti , ktoré odporúčame zohľadniť v procese konania o 
povolení činnosti podľa osobitných predpisov: 
- Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
- Všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN 
a technickými predpismi. 
- Požadujeme prečíslovanie všetkých ciest I. a III. triedy novými číslami v celej dokumentácii 
zámeru Obchodné centrum Hornbach Prešov. 
- Predmetný zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko  požiadať správcov 
dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať 
v plnom rozsahu. 
- V prípade, že navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v blízkosti rieky Sekčov, pri zásahu do 
ochranného pásma je potrebné si vyžiadať stanovisko správcu vodného toku. Jeho 
požiadavky žiadame zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu. Ochranné pásma ochranných 
hrádzí vodných tokov sú definované podľa § 49,, ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon). 
- Výpočet potreby (nie spotreby) vody a PD vodných stavieb musí vypracovať projektant 
registrovaný v SKSI, s odbornou spôsobilosťou pre vodné stavby (prepočítať a zosúladiť 
28 
 ročnú potrebu vody, celkovú ročnú potrebu vody, ročný prietok splaškových odpadových vôd 
a celkový ročný prietok splaškových odpadových vôd). 
- Doplniť množstvo a spôsob zabezpečenia vody na požiarne účely 
- Na strane 17 a 33 je uvedené nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
citlivé a zraniteľné oblasti, ktoré bolo od 1.7.2017 zrušené a nahradené NV č. 174/2017 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti - v ďalšom stupni použiť platné NV. 
- Jednoznačne špecifikovať recipient, do ktorého budú vody z povrchového odtoku zaústené 
s vypočítaním ich množstva. 
- V predloženom zámere je odporúčané vykonať podrobný inžiniersko -geologický prieskum, 
ktorý navrhne opatrenia pre zakladanie stavby. OÚ požaduje vykonať aj hydrogeologický 
prieskum, zo záverom ktorého bude jednoznačne zrejmé, či je možné nepriame vypúšťanie 
vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (ak ich projektant navrhne ako recipient). 
- Na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu, ak nebude možné vypúšťať vody 
z povrchového odtoku do podzemných vôd, alebo bude možné vypúšťanie len 
v obmedzenom množstve, vypracovať PD s alternatívnym riešením. 
- V predloženom zámere nie je uvedené o aký "odvodňovací kanál", do ktorého je navrhované 
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, sa jedná kto je jeho vlastníkom, či súhlasí so 
zaústením vôd z povrchového odtoku. Upozorňujeme, že odvodňovací kanál nie je recipient 
(jedine s písomným súhlasom jeho vlastníka so zaústením vôd z povrchového odtoku, 
s vypočítaním množstva..). 
- Súhlas správcu vodného toku Sekčov so zaústením vôd z povrchového odtoku buď priamo 
vyústením dažďovej kanalizácie, s určením staničenia, alebo nepriamo cez odvodňovací 
kanál do vodného toku Sekčov, s určením staničenia. 
- Projektovú dokumentáciu pre územné konanie zaslať na Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, na vyjadrenie. 
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie 
a ostatných vodných stavieb. 
- Vyhodnotiť aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu 
dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti 
žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie. 
 
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí 
vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené a na úradnej tabuli obce. 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie 
mieru 3, 080 01 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia 
rozhodnutia účastníkovi konania. 
 
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň 
doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní 
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti. 
 

 

 

 

 
 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA                
       vedúci odboru 

 
 
29 
 Doručí sa: 
1. HORBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava 
2. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava 
 
Na vedomie: 
Dotknuté obce: 
1. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Povoľujúci orgán: 
1. Mestský úrad Prešov, stavebný úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Rezortný orgán: 
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava 
Dotknutý orgán: 

 
1.   Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí  
     rody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov 
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov 
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí rody a vybraných 
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOH, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, 080 01 
Prešov 
7. Mesto Prešov, odbor hlavného architekta mesta, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov 
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov 
10. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
11. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova10, 080 01 Prešov 
12. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
13. Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A ,040 01 Košice 
Dotknutý samosprávny kraj: 
1. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám.mieru 2, 080 01 Prešov 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)