Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o dražbe - Označenie predmetu dražby: súp. pol. 1 byt č. 38 na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostéjovská č. 93, Prešov, k.ú Prešov na parc. 9310/308 CKN a spoluvlastnlcky podiel60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zapísaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov, súp. pol. 2 spoluvlastnícky podlel 6012520 na pozemku - parc. 9310/308 CKN - zastavané plochy a nádvona o výmere 375m2, zaplsaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov.

29.05.2018 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)