Zámer predaja nehnuteľností v k. ú. Prešov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu realizácie verejnoprospešnej stavby III/3440 (III/068 002) Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská) pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475.

10.06.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)