Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - osada Surdok, ul. Pri kostole v termíne 14.jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list čísla/zo dHa 
Naše číslo 
Vybavuje 
Te;efón/E-mail: 
Miesto/Détum 
Vážený zákazník, 
l 
2/26a376/2a18 
Linka VSD 
assa 123 312 
l(ošice/28 a5.2018 
2/26a376/2a1S 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované 
prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -osada Surdok, ul. Pri kostole 
v termíne 
14.jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia 
na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred ne plánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov 
o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod .l. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSO. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člén · O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchovillinka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východo slavenski! 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 9ll<ošice 
Slovenská republilca 
Spoločno>\ Je zapisana v Obchm!n(ml 
'eg1str> 0kr•<n0ho sudu l(o<;,. l 
odd1el Sa, vložka14111V IČO: 36 5'19 3611 DIČ 2022(182'197 
l( DPH-SK2022082997 
Bankove spoJenie. Cit:banl< Europe plc, 
poboč;<O <chran1fn~j banky, 
é 
Ú, 20084801G8!8130 
;QAN SI(C7 8130 0000 002(; 0848 (:10& 
81( CTI S>< BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)