Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 16226/19 o výmere 65m2 , zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom dopravného sprístupnenia garáže a krátkodobého parkovania pred ňou na ul. Prostejovská v Prešove.

24.06.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)