Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 16226/19 o výmere 22,30 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania rampy pre bezbariérový prístup do zariadenia zubnej kliniky pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v lokalite ul. Prostejovská v Prešove.

24.06.2020 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)