Oznámenie o doručení písomnosti: Miroslav Jurčenko bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

30.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -l ... :. 
• .. J, 
Váš list čislo l zo dňa 
Vec 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo 
Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 051/3100120 
3 0. MÁJ 2019 
Prešov 
29.05.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 
v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Miroslavovi Jurčenkovi bytom Prešov, 
že 
mu bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
í-ll:.i\'(.(~ l'. '73 
Mgr Ľ::(~~~č~~:Yf 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel. +421(51)31001111 Fax. +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
... ... -
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)