Daňový úrad Bratislava: Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Číslo: 101034477/2018 
Dátum: 24.05.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA 
Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
~ 1 u"5 'lí"n 
~· ' . '· .J 1(1 
Adresát písomností: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov 
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 Ol Bratislava-mestská časť Staré Mesto 
Písomnosť 
. 101015078/2018 zo dňa 22.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na 
pobočke Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava, kontaktná adresa: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy 
daní IL Oddelenie správy daní 8, Radlinského 37, 817 89 Bratislava 
Z dôvodu, 
že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava 
číslo 101015078/2018 zo dňa 22.05.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava, kontaktná 
adresa: 
Daňový úrad Bratislava, Odbor správy daní IL Oddelenie správy daní 8, Radlinského 37, 817 
89 Bratislava v kancelárii č. 325 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
......................... /.~ ............ . 
Ing. KatarÍna Švihranová 
riaditeľ odboru správy daní Il. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)