Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania: Obnova bytového domu na ul. Lesnícka č. 20-22 Prešov, parc. č. KN-C 94/1.

27.07.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)