Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania: Prešov - Šalgovík, obytný súbor RD (13RD), parc. č. KN-C, 431/110, 261/1 (KN-E 289/102).

27.07.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)