Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22".

Oznámenie o začatí stavebného konania

01.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/8316/2018 -Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
080 Ol Prešov 
V Prešove 
dňa: 30.05.2018 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na 
stavbu: 
"Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22" 
Dňa 28.05.2018 podala na stavebný úrad žiadosť Eva Libera, Bajkalská 22, 080 Ol 
Prešov o vydanie rozhodnutia na zmenu dokončenej stavby zmena spôsobu vykurovania 
a stavebná 
úprava: " 
Prešov-individuálne kúrenie-Bajkalská 22" na pozemku parc. č. KN-C 
9310/338, katastrálne územie Prešov, súpisné číslo 4870, byt číslo 7, 3. podlažie. 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) 
zákona 
NR SR č. 416/200 l Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel, odbor 
stavebný úrad, príslušný 
uskutočňovať 
konanie podľa § 6 ods. l zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny 
poriadok) a poverený výkonom štátnej správy 
na úseku 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 
na základe poverenia primátora mesta 
v súlade s 
§ 61 ods. l, § 61 ods. 4 stavebného zákona, oznamuje na základe podanej žiadosti 
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej j stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 4 a § 85 
ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej 
telefonickej dohode s príslušným referentom stavebného úradu) na Mestskom úrade 
v 
Prešove, stavebnom úrade, ul. Jarková 26 (č. dv. 306). 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania, inak sa na 
neskoršie podané námietky v zmysle 
§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej 
stavbe, má sa za to, že 
so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
~ ' 
:\ ,r ~\".. 
\·"'"-
[J_>-~~~\. 
\v 
-~ 
Ing. JozefTuka 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
MEst.o..I?l-t-J<:.š-ov 
rytpsts._ký )!.t
4
~d7 
.. ni~:~ 
r-p~f-"I!NJ~ 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Doručí sa: 
Eva Libera, Bajkalská 22, 080 Ol Prešov 
Na vedomie: 
l. Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
2. Mesto Prešov-Odbor hlavného architekta mesta 
3. VSD, a.s, Mlynská 31, 042 91 Košice 
4. Mesto Prešov-stavebný úrad 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)