Mestský úrad Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roman Dužda, naposledy bytom Špitálska 5, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                . ~ 
~,1 
,. 
Váš list čísla/zo dňa 
Vec: 
Verejná vyhláška 
Mestský úrad 
Naše číslo: 
1233/2018/A Vybavuje/linka Kušnírová 321 41 17 
, . , , 
-oznamen1e o vyvesem a zvesem 
Veľký Šariš 
30.05.2018 
Mesto Vel'ký šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
rozhodnutia č. 1233/2018 pre daňovníka: Roman Dužda, naposledy bytom 
Špitálska 
S, 080 01 Prešov. 
Rozhodnutie o vyrubení dane z nehnutel'ností na rok 2018 č. 1233/2018 zo 
dňa 
19.04.2018 sa nachádza na Mestskom úrade, v podatel'ni, ul. Nám. sv. 
Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš, v pracovných dňoch od 8.00-11.00, resp. oc 
12.00 do 15.36hod. po dobu 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: Telefón: 
051/3214117 
e-mail: 
dane@velkysaris.sk Bankové spojenie: SK32 5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)