Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci oddelenia investičnej činnosti (odbor strategického rozvoja).

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.06.2018 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Strana 1 z 2 
 
 
 
 
 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉ KONANIA 
 
 
MESTO PREŠOV 
 
vyhlasuje výberové konanie 
 
na obsadenie 
miesta: 
 
YHG~FLRGGHOHQLDLQYHVWLþQHMþLQQRVWL
 
(odbor strategického rozvoja) 
 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
 1. .YDOLILNDþQý predpoklad: 
x Y\VRNRãNROVNpY]GHODQLH,,VWXSĖD (technického zamerania) 
x VN~ãNDRGERUQHMVS{VRELORVWLQDYêNRQþLQQRVWLÄVWDYHEQêGR]RU³SRGĐD 
  
]iNRQDþ=ER autorizovaných architektoch a autorizovaných 
  
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
 2. Iné predpoklady:
 x VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu 
x EH]~KRQQRVĢ 
 
3. Iné kritériá a požiadavky: 
x ]QDORVĢOHJLVODWtY\Y oblasti: 
- YHUHMQHMVSUiY\DWRQDMPl]iNRQDþ=ER
 obecnom zriadení 
  
v znení neskorších predpisov 
- SUDYLGLHOLQYHVWLþQpKRSURFHVXD]iNRQDþ=ER územnom plánovaní 
     
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
x výhodou je QDMPHQHM URNRY SUD[H SR XNRQþHQt Y\VRNRãNROVNpKR Y]GHODQLD
GUXKpKRVWXSĖD 
x výhodou sú skúsenosti v riadiacej pozícii v oblasti verejnej správy 
x YêERUQp RUJDQL]DþQp D NRPXQLNDþQp VFKRSQRVWL VDPRVWDWQRVĢ ]RGSRYHGQRVĢ
UR]KRGQRVĢRULHQWiFLDQDFLHOHRGROQRVĢYRþLVWUHVX 
x ovládanie práce s PC (Microsoft Office) 
 4. Zoznam požadovaných dokladov: 
x ~UDGQH RVYHGþHQifotokópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého 
VWXSĖD
 technického zamerania 
x þHVWQpY\KOiVHQLHRVS{VRELORVWLQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu 
x výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
x fotokópia RVYHGþHQLDR vykonDQtVN~ãN\RGERUQHMVS{VRELORVWLSRGĐD]iNRQD
SNR r. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre vêNRQþLQQRVWL
"stavebný dozor" 
 
x profesijný životopis v štruktúrovanej forme 
Strana 2 z 2 
 
x PRWLYDþQêlist 
x súhlas XFKiG]DþDN použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania 
SRGĐD
 zákona þ18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
 
5. Výberové konanie VDXVNXWRþQt pohovorom pred výberovou komisiou. 
 
6. Dátum a miesto podania žiadosti o ~þDVĢQDvýberovom konaní: 
Uzávierka prijímania žiadostí je 11.06.2018 (pondelok) o 10.00 hod. 
V XYHGHQRPWHUPtQHPXVtE\ĢåLDGRVĢD RVWDWQpSRåDGRYDQpGRNODG\GRUXþHQp
Mestu Prešov. 
1DRQHVNRUHQHGRUXþHQpåLDGRVWLR
 ~þDVĢQDvýberovom konaní sa 
QHEXGHSULKOLDGDĢ 
 
äLDGRVĢR ~þDVĢQDvýberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 
SRGDĢY ]DOHSHQHMREiONHR]QDþHQHMKHVORP"VÝBEROVÉ KONANIE - VEDÚCI 
2''(/(1,$,19(67,ý1(J ý,11267, - 1(279È5$ġ³ na adresu: 
   
Mesto Prešov 
   
Mestský úrad v Prešove 
   
RGGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
   
Hlavná 73 
   
080 01 Prešov
, 
   
DOHERGRUXþLĢRVREQHY ]DOHSHQHMREiONHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY3UHãRYH 
   
Hlavná 73, 
 Prešov. 
 
7. Dátum a miesto konania výberového konania: 
  
 Výberové konanie VDXVNXWRþQtGĖD13.06.2018 (streda) od 09.30 hod. na 
   
Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie YĐDYR, prijímacia VLHĖÒþDVĢ 
   
na výberovom konaní bude umožnená všHWNêPXFKiG]DþRPNWRUtVSOQLD 
   
podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované 
   
v bode 4. 8FKiG]DþRPQHEXGH]DVODQiSR]YiQNDQDvýberové konanie, 
   
preto je potrebné, aby sa v GHĖXVNXWRþQHQLDvýberového konania 
   
dostavili na Mestský úrad v Prešove. 
 
9. Platové podmienky: 
  
Predpokladaná základná mzda v rozpätí: od 1 300,- do 1 564,50 HXUPHVDþQH 
 
10. Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2018 
 
11. UPOZORNENIE 
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v
 zmysle § 5 zákona 
þ=]R výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)