Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Mrúz naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 008415112018 V Prešove l. 6. 2018 
Adresát písomností: 
Ján Mrúz 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJNÁ 
' v 
VYHLA SKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 008415112018 zo dňa l. 6. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č. 
k. 008415112018 zo dňa l. 6. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 35 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, 
Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
í/ 
(Ju L.J't-??(, 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)